Gençlere Örnek Gösterilen Bir Zındık: Ali Şeriati


Aslen şiî olup şiîlerin bile tasvip etmediği Ali Şeriatî diye biri var. Birileri, Peygamberimiz örnek olarak yetmezmiş gibi onu örnek bir şahsiyet gibi göstererek, müslüman gençlerin zihinlerini onun bozuk fikirleriyle doldurmak peşinde. Bu gayretkeşlerden biri de Mustafa İslamoğlu…

Allayıp pullayarak gençlere sundukları Ali Şeriatî’nin Peygamberimiz’e bile hakaret ettiğini geçen sayımızda anlattık. Bu yazımızda, onu kendi sözleriyle daha yakından tanıtacağız. Tanınmalı ve hangi derekelerde olduğu bilinmeli ki, onu yüceltenler de tanınmış ve bilinmiş olsun.

Şeriatî’nin MUHAMMED KİMDİR isimli kitabına bakıyoruz. Görelim bakalım, Mustafa İslamoğlu’nun öve öve bitiremediği bu mahlûk, İslâm büyükleri hakkında neler yazmış. Başlıyoruz. Bismillah:

1- Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in diliyle övülen ve ashabın en büyüğü olan Hazreti Ebûbekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman (Radıyallahü anhüm) hakkındaki iftiraları şöyle:
“Ebûbekir… ihtiyar, yumuşak, her işi basite alan birisidir. Tehlike dolu toplumsal, siyasal mesuliyet, böyle bir ruhsal yapıyla bağdaşmaktan daha ciddi ve önemlidir.”

“Ömer… yenilikçilik özelliği yoktu… düşünce açısından zayıftı… itikadî ve fikrî bir mevzu sözkonusu olduğunda çok güçsüz görülüyordu. Kendisi de devamlı düşünsel alandaki hatalarını itiraf ediyordu.” (s: 317)

Osman… görüş açısı dünya görüşü dar ve zayıf birisidir. Peygamberle yaptığı işbirliği sırasında kimse onun en ufak bir üstün ve fevkalâde iş yaptığını görmemiştir. İslâm’ın öz ruhunu, derinliğini, sınıfsal yönelimini hissedememiştir. İslâm’ı, “şiarlar” ve İslâm rehberini “şiarları yücelten”den başka bir şey olarak niteleyemiyordu. Servet ve süse, kavmine ve kendine düşkünlüğü, büyüklere ve altına, güç ve kan sahiplerine saygıda bulunma, onun ruhunda o kadar güçlüdür ki, onun ahlâkî bağı, İslâm’dan daha çok cahiliyeye yakın ve iç içedir. En büyük tehlike, tehlikeli ve güçlü Beni Ümeyye hanedanına mensup oluşudur. Kuşkusuz O’nun böyle bir ruhsal yapı ve görüş açısıyla, bu uyanık, layık İslâm maskesi takmış güçlü düşmanların elinde bir “sadık uygulayıcı”dan başka bir konumu olmayacaktır. (s: 318)

2- Bir gurup ashabı Hazreti Ali (Radıyallahü anh) aleyhinde olmakla suçlayıp sonra Hazreti Ebûbekir (Radıyallahü anh) Efendimiz’e şöyle dil uzatıyor:
“…bu grupla Ebu Bekir’in cahiliyedeki özel ilişkisi tamamen belirgindir.”
“… Ebu Bekir bu gizli grubun seçkin şahsiyetidir.”

Hz. Ebûbekir (Radıyallahü anh) güya arap köleleri serbest bırakmak için şöyle bir tavsiyede bulunmuş:
“Allah bize bir çok acem köle bağışladığı için, arabı köle olarak kullanmak gerekmez.”
Bu iftiradan sonra lafı dolandırarak, Hazreti Ebûbekir Efendimiz’i câhiliyenin eksik terbiyesiyle suçluyor:
“…bunlar gibi düşünce ve duygusundaki birçok zaaf noktaları, İslâm’dan öğrendiği üstün faziletlere karşılık, geçmişteki terbiye etkilerini hatırlatıyor.” (s: 321)

3- Hazreti Ali (Radıyallahü anh)’a karşı gizli bir grup oluşturulduğunu anlattıktan sonra, bu hareket içinde olanları –ki bunlar başta Hz. Ebûbekir (Radıyallahü anh) olmak üzere Aşere-i Mübeşşere’den olan zatlar oluyor- bu grubun tavrını şöyle ifade ediyor:
“Ali’ye karşı beslenen kinler.”

4- Sıra geliyor Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’e dil uzatmaya. Güya Peygamberimiz Hazreti Ali (Radıyallahü anh)’ın üstünlüğünü açıklamayıp susmuş:
“Muhammed’in Ali hakkındaki sükutu, onu tarihte savunmasız bırakacaktır.”
Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’i suçlamaya devam ediyor:
“Acaba Muhammed, ….Ali’yi kollamayacak mıdır? …sükutuyla …o acımasız tarihin eliyle paymal etmiyecek midir?”

“…nitekim öyle de oldu. Onu tarihte en kötü adam olarak tanıttılar.” (s: 322)
Bu da tarihe iftira. Tarihte Hz. Ali Efendimiz en kötü adam olarak mı tanıtıldı?

5- Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) cennetlik olduğunu müjdelediği zat hakkında kullandığı ifadeye bakın:
Abdürrahman bin Avf …mal severliği süse düşkünlük huylarını, câhiliyeden kendisiyle birlikte taşımaktadır. “Menfaat” ile “hakikat” onun gözünde ayrılmaz bileşik ve birbirinden ayırt edilmez bir olgudur. (s: 323)
6- Meşhur Gadir Hum hadisesini anlatırken, tarihe iftira ediyor: “ashab Ali’ye biat etti” diyor. (s: 323)
Bu yalanı söylemekle farkında olmadan öyle bir açık veriyor ki, demeyin gitsin. Bi kere Gadir Hum hadisesi Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) zamanında olmuştur. Peygamberimiz hayattayken Hz. Ali’ye biat edilmesi bahis mevzuu olur mu hiç!
7- Resulüllah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in hastalığı anında sefere çıkmak üzere olan Üsâme ordusundan bahsederken şöyle diyor:
“Ebûbekir ile Ömer sıradan asker idi. Bu mesele onların ağrına gidip, açıkça Üsame’nin komutanlığına itirazda bulundular.” (s: 324)
Bu söz bir acem yalanı olup gerçek tamamen tersidir. Üsâme Hazretleri genç ve tecrübesiz olduğu için başka bir kumandan tayininin daha uygun olacağını söyleyenlere Hz. Ebûbekir (Radıyallahü anh); “Ben, Resûlüllah’ın tayin ettiği kişiyi kumandanlıktan alamam” diye cevap vermiştir. Hatta Hz. Üsâme at üzerinde olduğu halde kendisi yaya olarak onu Hazreti Resûlüllah’in tayin ettiği kumandan olarak uğurlamış, Üsâme (Radıyallahü anh) bundan sıkılıp ata onun binmesini isteyince de; “Allah yolunda birazcık da bizim ayağımız tozlansa ne olur” diye cevap vermiştir.
8- Vefatından önce herkese hakkını vermek isteyen Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in şöyle söylediğini yazıyor:
“Ey halk, kimin sırtına kırbaç vurmuşsam… kime küfür etmişsem…” (s: 329)
Hâşâ, Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’i başkalarına küfür eden biri olarak gösteriyor.
9- Hazreti Ömer’in, Ashâb-ı kiramın diğerleri gibi Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in yolunda canını feda etmekten çekinmeyeceğini bütün müslümanlar bilir. Ama Ali Şeriatî, Peygamberimiz’in ömrünün son saatlerinde bir şeyler yazmak istemesi üzerine, Hz. Ömer’in Peygamberimiz hakkında şöyle söylediği iftirasını yapıyor: “Bu adam savsaklıyor.” (s: 333)
10- Bütün tarihlerin yazdıklarına göre, Peygamberimiz, başı Hz. Aişe validemiz’in göğsüne yaslanmış olduğu halde vefat etmiştir. Şeriatî ise tarihe yalan bir not düşerek bu son hali şöyle anlatıyor:
“Ali, Muhammed’in başını göğsü üzerine aldı.” (s: 336)
Görüldüğü gibi, kitap boyunca Hazret kelimesini kullanmamakta ısrar ediyor.
Değerli okuyucular! Ali Şeriatî’nin bir de Hac isimli kitabı var. Bir de ona göz atalım.
Kitap, Ejder Okumuş tarafından tercüme edilmiş. Elimizdeki 2. baskı Şûrâ Yayınları’na ait. Nisan 2001…
4. sahifede “Yayıncının Notu” olarak şu cümleler göze çarpıyor:
“Bu kitap, Şehid Ali Şeriatî’nin bizzat gözden geçirip ilâveler yaptığı ve “Öğretmen Şehid Dr. Ali Şeriatî’nin Eserlerini Derleme Bürosu”nun külliyat arasında yayımladığı Farsça son Hacc baskısının tam çevirisidir.”
Demek ki neymiş? Ali Şeriatî bu kitabı bizzat kendisi gözden geçirmiş. Aşağıda madde madde verilecek bilgileri lütfen bunu bilerek değerlendiriniz.
1- Daha başta zehirini kusuyor. Diyor ki: “Ve yine biz, aynı yöntemle, İslâm mezhepleri arasında bir mukayese yapsak, İslâm dâhilinde bulunan Şia’yı, dinler arasında İslâm’ı nasıl görüyorsak öyle görürüz.” (s: 8)
2- Şeriatî’nin, Hac hakkındaki şu ifadesine bilhassa dikkat: “Ve Hacc: Müslümanlar arasında her yıl tekrar edilen en çirkin, en mantıksız eylem!” (s: 9)
Bu söz üzerine biz de diyoruz ki, bu sözün sahibi en alçak en rezil insan…
3- Müslümanları şöyle suçluyor: “Kur’an’ı yok edememiş kapatmışlardır. “Kitab”ı “teberrük edici şey” haline getirmişlerdir.” (s:11)
Açıkça, müslümanları Kur’an’ı yok etmek için uğraşmakla suçluyor. Teberrük/bereketlenmek kötü bir şeymiş gibi, Kur’an’ı teberrük edilen şey haline getirmekle suçluyor.
4- Bakın hacda tavaf eden Müslümanlara nasıl hakaret ediyor:
“Yemenliler, saçları perişan ve pis, gözleri çökmüş, bellerine ip bağlamışlar, her biri mezardan çıkmış tıpkı bir hortlak gibi. Ve siyahlar; iri, uzun boylu ve kazık gibi, dudaklarını köpük bürümüş…” (s: 71)
Bu sözler, bir Müslümanın din kardeşleri hakkında söyleyeceği sözler olamaz. Onların görüntüleri böyle olsa bile bu ifadeler kullanılamaz. Öbür taraftan hacda, kötülükler görülmez, gizlenir, iyilikler anlatılır.
5- İmanî bakımdan uygun olmayan öyle benzetmeleri var ki, aşağıda da göreceğiniz gibi, bu teşbihlerin her biri en hafifinden insanın imanını sarsar. Yazının fazla uzamaması için bunları kısa değerlendirmelerle verelim:
a- Hacer Vâlidemiz’den câriye diye bahsederek şöyle diyor: “Allah, Afrikalı siyah bir câriyenin evinde.” (s:49) Allah, -hâşâ- Hz. Hacer’in evindeymiş.
b) “Allah, dünyanın kalbi, varlığın mihveridir.” (s:50) Allah –hâşâ- dünyanın kalbiymiş.
c) “Allah ve insanlar/topluluk bir cihette, bir saftalar.” (s:50) Allah –hâşâ- insanlarla aynı saftaymış.
d) “Allah’ın çevresinde tavaf yapıyorsun.” (s: 54) Kâbe’ye Allah diyor. Hâşâ! Tavaf Allah’ın çevresinde yapılıyormuş.
e) “Vay be! Bu tevhid …seni Allah’la diz dize oturtuyor. …Allah’ın benzeri olarak görüyor. “ (s:56) Allah’la diz dize oturmak, Allah’ın benzeri olmak… Bu benzetmelerin insanı ne hale getireceği ehlince malum.
f) “İlâhî özün, içinde, Allah’ın ruhu girdaptan doğup başını kaldırıyor. Nereden? Allah’ın elinin sağ elinin altından.” (s: 59)
Altı çizili yerlere dikkat. g) “.. sa’y et. Fakat çember çizerek değil, çembersel çaba, değirmen eşeğinin sa’yi gibidir, kısır döngüdür, sonuçta başa dönersin. Böyle bir şey, “abes”, “anlamsız”, içi boş daire, içeriksiz, hedefsiz: Tıpkı sıfır gibi.” (s: 67)
Sa’y ile tavafı karıştırıyor. Sa’y istense de zaten çembersel yapılamaz. Değirmen eşeğinin sa’yi gibi diye bir benzetme yapanın kendisi eşekten aşağı olmaz mı!
Kâbe’nin etrafında yapılan tavafı da sıfır olarak görüyor.
h) “Ey insan! “Allah’ın ruhu”! (s:80) Burada insana, “Allah’ın ruhu!” diye hitap ediyor.
i) “Ey hacı, yolun sonunda Allah seni beklemekte…” (s: 91) Bu söz de sâfî küfrî bir benzetme…
j) Müzdelife’den Mina’ya hareket edecek hacıları, yıkılmaz bir duvara benzettikten sonra şöyle diyor: “Bu çelik duvarı dünyada yıkabilecek hiçbir güç yoktur. İbrahim ve Muhammed dahi yıkamaz.” (s: 106)
Görüyor musunuz hâinliği!.. Böyle bir duvarı yıkmayı hedeflese hedeflese ancak kâfirler hedefler. İbrahim (Aleyhisselâm) ile Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’i bu çelik duvarı yıkmak istiyor gibi gösteriyor. Bu çelik duvarı yıkma cürmünü Hz. İbrahim’e ve Peygamberimiz’e yüklemek ise, olsa olsa imansızlık alâmetidir.
k) “Ki sen, tek bir “varlık”sın: Kendi “mahiyet”ini kendin yaratmalısın.” (s: 112) Allah’a ait olan yaratmak kelimesini insana izafe ediyor.
l) “Savaş İbrahim’in içinde, Allah’la İsmail arasında savaş.” (s: 119) Eh, bu artık sapıklığın dik âlâsıdır.
m) “Hâtemül Enbiya dahi kendini korumasaydı sarsılabilir düşebilir, yaptıklarını heba edebilirdi. O bile şirkten masum değildir!” (s: 129)
Değerli okuyucular. Peygamberler hakkında bu ifade kullanılamaz. Çünkü peygamberler Allah tarafından korunmakta olup şirke düşmek şöyle dursun sıradan günah işlemekten bile uzaktırlar. Böyle sözler, ancak imansız ağızlardan çıkar.
6- Ali Şeriatî’nin cahilliklerine gelince:
a) Haccın başlangıcını zilhiccenin 9. günü olarak anlatıyor. (s: 79)
Halbuki hac, Zilhiccenin 8. günü başlar.
b) “Âdem doğduğu zaman” (s: 84) diyor
Hazreti Âdem doğmamış, topraktan yaratılmıştır… c) “Hacta ilk hareket Arafat’tan başlar” (s: 86) diyor.
Yanlıştır. Hac Mina’dan başlar.
d) Şeytan taşlamak için toplanacak taşları şöyle tarif ediyor: “Cevizden daha küçük, fıstıktan daha büyük” (s: 101)
Yanlıştır. Doğrusu şöyle: Nohuttan büyük, fındıktan küçük.
Milyonlarca hacı cevizden küçük taşlar toplasa Mina’da taş dağı meydana gelir.
f) “Demek Allah için insan kurban etmek yasak oluyordu. Oysa geçmişte bu, yaygın bir dinî gelenek ve ibadetti.” (s: 135)
Dinî gelenek derken hak dini kastetmektedir. Oysa hak dinde insan kurban etmek gibi bir gelenek ve ibadet yoktur.
g) “Şimdi her şey sona erdi. Nerede? Mina’da!” (s: 146)
Yanlış. Hac Mina’da bitmez. Çünkü daha ziyaret tavafı yapılacaktır.
h) “Bugün Zilhiccenin onu. Kurban Bayramı, Hacc sona erdi.” (s: 146)
Yanlıştır. Taşlama devam etmektedir.
i) “Bu üç günde (bayramın üç günü) Mina bölgesinden dışarı çıkmak yasak! Ka’be’yi tavaf için bile geceleyin dışarı çıkmaya hakkın yok.” (s: 147)
Bu da ancak zır câhillerin düşeceği bir yanlış. Böyle bir yasak yok.
7- Şeriatî’nin Hac kitabında bazı mübârek isimler geçiyor.
Meselâ:
Harun kelimesi 1 defa,
Peygamber kelimesi (Peygamberimiz kastedilerek) 3 defa,
Musa kelimesi 4 defa,
Ali kelimesi 5 defa,
Hüseyin kelimesi 6,
Hacer kelimesi 9 defa,
Muhammed kelimesi 10 defa,
Âdem kelimesi 21 defa,
İsmail kelimesi 90 defa,
İbrahim kelimesi 131 defa geçmektedir.
Buna rağmen hiç birini “Hazret” kelimesiyle anmıyor. Hiç birinde “Hazret” kelimesi veya “Aleyhisselâm” da yok…

Ali Eren

Yazın, yazın daha çok yazın,

Yazın, yazın daha çok yazın, benim gibi yüzbünlerin Ali Şeriati ve onun açtığı yolu tanımamıza vesile oluyorsunuz.

ali şeriati

ali şeriati hakkında kadir mısırlıoğlu adlı dangalakta meyhanelerde öldü cübbeli ahmet de şii köpeği diyordu.siz de burada 40-50 satırlık bir şey yazarak bir insanın onca kitabını bir anda yok sayıyor ve 40-50 satırla böylesine bir insanı bir anda tekfir ediyorsunuz.önce bu insanın islama ettiği hizmetlere bir bakın içinizden kimde 2 yıl hapis yatacak aylarca kaçacak ve kaçaken her kaldığı evde islam mücadelesi verecek yürek var.ve uğrunda bu yolda öldürülecek cesaret kimde var açıkçası bu cesaret bende var mı bilemiyorum.sizde var mı onu hiç bilemiyorum.elbette var diyenler çıkacaktır tabiki ama şunu unutmayın sizin ancak yapmaya cesaretim olur dediğiniz şeyi bu insan yapmış ve bu yolda şehit olmuştur.

CVP:ali şeriati

Hangi islam\'a hizmet? Çekilen çileler o kişinin doğru yol üzerine olduğunu göstermez.. şimdi abdullah öcalan 99 yılından beri hapiste 14 senedir hapiste diye onun doğru biri olduğuna mı kanaat getirelim. Terörizm illa eline silah alıp saldırmak değildir. Kişilerin inançlarına yapılan suikastlar da vardır.. ali şeriatı da ehli sünnete karşı savaşan bir fikir teröristidir..

ve kitap sayısı ve kütüphanelere bakacaksan dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri de vatikandadır.. o kadar kitap var kitap yazılmış diye vatikanı doğru yolda mı ilan edeceğiz? kıstaslarınızı tekrar gözden geçiriniz. sizi yanlışa götürmektedir!

Ali Seriati

Bu tartismalari bu kadar hararetlendirmek gereksiz. Isteyen ali seriati okur, isteyen kaynak eser okur. Kimisi Islamoglunun uc muhammedi okur mucizeyi reddeder, kimisi kadi iyazin es-sifasini okur mucize haktir der. Kimisi kurani kafasina gore yorumlar, kimisi tefsir okur (sanki o kadar yazilmis olan tefsirler gereksiz, arkadaslar meal okuyorlar ya hemen anladilar!!! kastedileni!). Kimisi hadisleri reddeder - Kurana tevdi ettim uymuyor, oyleyse uydurma der, kimisi sahih ve musnedlerdeki hadisleri kabul eder. Herkes ahirette ne yaptigini ve ne yapmadigini gorur. Benim anlamadigim su (tabii bu sozum sahabeye bakis acisi belli olan bazi sia ve akimlarina ve sempatizanlarina degil, kendilerini ehli sunnet - sunni olarak nitelendirenlere). Nedir bu Ali Seriati hayranligi? Yani bir adam guzel sosyolojik analizler yapiyor diye hayran mi olmak lazim? M. Islamoglu gibi kendisini ustad mi edinmek lazim? Sunu unutmayin ki bir damla idrar bir ton sutu murdar eder. Hele hele ilmin yoksa, alim degilsen senin zerkedilen zehirleri tespit etmen mumkun degil. Onun icin yukaridaki bir cok arkadas gibi ezbere konusursun. Ali Seriatinin ve Islamoglunun butun kitaplarini okumus olabilirsin, ama hayatinda hic orjinal islami kaynak eser okudun mu? Tefsir okudun mu? Hadis ve serhlerini okudun mu? Tefsir usulu bilirmisin? Hadis usulu bilirmisin? Ali seriatiden once okudugun islam tarihi var mi? Kafadan konusmak ehli bidat olan mutezile firkasina ozgu bir ozelliktir. Bir ayeti tefsir ederken veya bir hadisin sahihligine tartisirken usulsuz ve ezbere sallamak uygun degildir. Ama ehli sunnet te neymid diyenlere atis serbest. Allah hakki gostersin insallah.

editöre

siz nasıl editörsünüz ki bir konuyu açıyor ve orada yazılı bulunanları araştırmıyorsunuz.
eğer iyice araştırmış olsanız göreceksiniz ki " safsata" dediğiniz "iftira" dediğiniz ifadeler bizzat sünni kaynaklarda geçiyor , hem de hemen hemen tamamı.
Şii değilsiniz, sünni kaynaklardan da bi habersiniz.
Kimsiniz kardeşim siz , kimsiniz?
Söyleyin de bilelim,
Kitap ehli olsanız , iftira atmazsınız
Etik değerleriniz olsa , kimseyi kimseye düşman etmeye çalışmazsınız
Müslüman olsanız , kaynaklarınızdan haberiniz olur
Söyleyin kardeşim, siz kimsiniz,
Yoksa "zehirli" olan siz misiniz?

Yüreğiniz yetiyorsa yayımlayın

SA

hz dememesini eleştirmek

ali şeriati'nin hz. sıfatını kullanmamasını eleştirmek sadece cehalettir. bu bizim dilimizde olna birşey iran'da kimse bu kelimeyi kullanmaz. ali, ömer, ebu bekir diye söylerler.

aliseriati

yillardir iranda yasiyorum.turk asilliyim ve sunniyim. Ali dahil butun sahabe ve zevat icin hz yada baska bir sifat kullanilmiyor. hz sifatinin hiristiyankta ki karsiligi st. dir. belki Turkler bi ozenti olarak arapca olan hz. yi almislar. iranda Allah'a Khoda Diye seslenilir Khoda Sukur gibi. Peygamber: farscadir ve anlami haber getiren ve elcidir. genellikle gunluk yasamda kullani
lir,

yorum

bu yazıyı yazan kişiyi Allahtan korkmaya davet edıyorum senin ne haddine ali şeriatiye zındık demek tövbe edin peygamber bile kolay kolay böyle ithamlarda bulunmamıştır. hep sizin gibilerin bu saptırmaları yüzünden bende ali şeriati ye karşı önyargılıydım ama cok sukur kı kıtaplarını okudum ve sızın anlattığınızla uzaktan yakından ilgisi olmadığını gordum. elbette sizin gibilerde şiilerde ali şeriatiyi sevmezler. çünkü ali şeriati sizin efsaneleştirdiğiniz bir örnek olmaktan çok ulasılmaz bır varlık olarak tanıttıgınız muhammedın gercek te nasıl bir muhammed olduğunu ayrıca şiilerin de ileri sürdüğü sapıkça düşünmcelerin asılsız olduğunu ortaya koyuyor. eğer allaha yaraşır kullar olmak ve efendimiz muhhamedi gerçek bir örneklik olarak görmek istiyorlarsa bütün müslüman genç kerdeşlerimi, ali şeriati okumaya mevduduı okumaya, beduz zaman okumaya, mustafa islamooğlu okumaya hasan elbenna okumaya davet ediyorum rabbım bizi sizin içinde bulunduğunuz pasif iyiden aktif iyiyye doğru yol almayı nasıp etsın... esselamun aleykum...

O islamoğlu dediğin. hani

O islamoğlu dediğin. hani kadere iman yoktur diyen islamoğlumu?

yazık...

Yorumunuzu okudum. Açıkçası üzüldüm. Bu dediğiniz şahısların kitaplarını(Said-i Nursi hz. hariç) bundan 20 yıl önce okudum ve bir kenara koydum. İlmi olarak hiçbir değeri yok. Sadece kendi yorumu olan bir kaç ayet yazıp roman yazısından başka bir öteye gitmeyen,Peygamber efendimize sizin de yazdığınız gibi muhammed diyerek hitap eden,Allah'ı cisim olarak nitelendirip, Allah (cc) sıfatlarını kafasına göre değiştiren, bir diğeri kaderi inkar eden ki imanın şartı olduğunu unutuyorsunuz herhalde, tasavvufu inkar etmeleri söylemeye gerek yok zannedersem. O kişiler arasına Said-i Nursi Hz. yazmışsınız. Kendisi tasavvuf ehlidir. Bunlarla hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Zaten bid'at ehlinin tek özelliği 10 doğru söyler araya bir tane kişiyi imandan edecek bir zehir kusar. İşte öylece hepsi ile birlikte o zehiri de yutarsın. Hoşgeldin imansız,küfür ehli olursunuz..

kitabini okumadiginiz bir yazari elestirmek ne kadar adil

kitabini okumadiginiz bir yazari heleki hac konusunda yazilmis en guzel eserin sahibini acimasizca hoyratca elestirmek ne kadar adil bir sorun vicdaniniza...

CVP:kitabini okumadiginiz bir yazari elestirmek ne kadar adil

siz başka kitap okumamışsınız ki tek doğru onu sanıyor olmalısınız!

ali şeriati

Sayfa yöneticileri kusura bakmayında o beğenmediginiz insanları geçinde siz ne yaptınız allah için sizi görelim hep birilerini eleştirmekle olmuyor icraat nerde. Adamlar mücadele ederken öldürülüyor.....

Neden savunma ihtiyacı?

Bu sayfaya yönelip okuma sebebim "Ebuzer" isimli kitabındaki Zinnureyn Hz.Osman hakkındaki yazdıklarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple İnternetten; Cüppeli Ahmet ve Mustafa İslamoğlu'nun sesinden ve bu sayfadan bilgi sahibi olmaya çalıştım. Ve gördüm ki Mustafa İslamoğlu da İslami konularda dikkate alınmamasını, sosyolog olarak itibar edilebileceğini ballandırarak anlatmaktatır. Cüppeli bu sayfadaki açıklamalarla örtüşen bilgiler veriyor. Ama her ne olursa olsun şüpheli şeylerden uzak durup aklımızı kullanmalı ve yazdıklarını o şekilde irdelemeliyiz. Unutmamak gerekir ki ahirette, dünyada sevdiklerimizle birlikte olacağız. Allah bizleri hak yoldan ayırmasın. Münafıklardan uzak tutsun.

bu yazıyı yazan aziz kardeşim

bu yazıyı yazan aziz kardeşim allah seni affetsin , sana basiret bilinç versin..

sizin bu yazdıklarınızın hepsini okudum , nasılda çarpıtmışsınız ali şeriati bu kitabı yazarken , paygamber efendimizi (s.a.v) tarihçi gözüyle aktarıyor ve onu sadece müslümanlara değil , yahudiye , hristyana,ataiste,zerdüşte onun herkese anlatıyor.. o nedenledirki tarihçi gözyle anlatmış isim sonlarına salavat yada aleyhisellam getirmemiş..çünkü ali şeriati her kesime her dine her inanışa hitap ediyor...sizin gibi dar ve kıt düşünmüyor..

Yahu memlekette ne kadar şii

Yahu memlekette ne kadar şii ve mezhepsiz varmış. Ehli sünnete, mezhep imamlarına dil uzatmak serbest, ama ali şeriati gibi bir şii nin haltlarını anlatmak günah. Bir de bu şii ve mezhepsizlere şehit diyorlar ya... Yazıda ali şeriatinin kaç tane hatası ve eksiği yazılmış, onlara cevap veremediğinziden mi (peygamberi dünyaya anlatıyordu, o yüzden Aleyhisselam yazmadı, yok fendim iranda hazreti kelimesi yoktur) gibi abuk sabuk bahaneler üretiyorsunuz. Bu ali şeriati şii mi kardeşim, şii. Biz şiayı hak din kabul ederiz demiş mi, demiş. Peki şiilik hak mezhep mi? Sahabelere hakaret eden, Peygambere Efendimiz (Aleyhisselam) hanımına iftira eden, hatta iyice sapıtıp -Haşa_ Hazreti Aliye ilahlık atfeden şiiler hak mezhep diyorsanız, size diyecek tek sözüm var. ALLAH ISLAH ETSİN.

adam bütün yazı boyunca

adam bütün yazı boyunca sadece hazreti demediğini yazmış demi asıl sen kıtsın sen oku bir yukarıdan aşağı güzelce dikkatini çeken yerleri alma sadece

Kimsenin kimsenin

Kimsenin kimsenin müslümanlığı hakkında yorum yapmaya hakkı yok. İnsanların açıp kalbine bakıyorsunuz galiba.

Şunu bunu yaparsan taş toprak olursun, cennete gidersen, cehennemlik olursun şeklinde bir anlayışa sahip olmadığı bir cok hacı hoca gibi afyon vermediği için sizleri rahatsız ediyor galiba. Hoş kendiside zaten sizi rahsız etmeye geldim diyor.

Farklı bir bakış açısıyla okursanız bir müslümanın bilinçli olması gerektiğini vurgular. Tabi biraz geniş ufuk lazım bunun için.

konu derin bir konu, konu iftira ve yalan arası bir yer.

Hicret ismiyle yayınlanmış bir kitabı daha vardır Ali Şeriati' nin ve sorar Hicret nedir diye?Orada da hz. Ali(ra) ve Hz. Ebubekir(ra) anlatılır. Muhacirler Ensarlar da anlatlır aynı zamanda. Hz. Ali(ra)'nin peygamberimizin yerine yatağına girişi zengin Hz. Ebubekir(ra)'in hicret yoluna çıkışını ince ince betimler.Hangi kafayla sanki biraz determinizm tarzı dinin afyon olarak çekildiği bir ruh haliyle mi zındık kafir sıfatlarını kullanabiliyorsunuz bilemiyorum.Bence abdestlerinizi tazeleyin de kendinize gelin. Siz şimdi Cemil Meriç içinde zındık ifadesini kullanırsınız hatta gerek yok o zaten kendini marksist olarak haykırmıştı ama dikkat edin dedi salondan çıkarken hiçbir işçinin elini sıkmadım. Ali Şeriati bir sosyolog tu aynı zamanda bir müslüman,onun sosyolog tarafını anlayamadan müslümanlığına bok atmaya kalkmayın

Hac

Ali Şeriati nin hac kitabı şu an elimde.Bitirmek üzereyim.Kitaptan okuduklarımla,sizin kitap hakkındaki yazılarınızı karşılaştırınca gözümde ne kadar küçüldüğünüzü anlatamam.Allah sizi affetsin ve doğru yola iletsin.

Seriati anlaşılan sizleri de

Seriati anlaşılan sizleri de rahatsız etti. Bütünsel değil parça olarak bakarsanız bir insana o insanı anlayamaz zındık ve kafir olarak ilan edersiniz. Allah affetsin.

Al-i İmran 103'ü tavsiye

Al-i İmran 103'ü tavsiye ediyorum sizlere.. Rabb'imiz birbirinize sımsıkı sarılın diyor. Ben kafasında bir sürü karışıklık bulunan, kafası allak bullak olmuş 19 yaşında biriyim.. Şimdi Müslümanları bu halde görünce daha da bir bulanıklaşıyor kafam, idrak edemiyorum, anlam veremiyorum. Filistin de kardeşlerimizin kafasına kafasına sıkıyorlar yerleşimciler bugünlerde. Orta Doğu berbat halde bugün. Etrafıma bakıyorum, insanoğlu pislik içinde. Müslümanlar olarak görevimizi belli etmemiz gerekmiyor mu?? Bu görev doğrultusunda çalışmamız gerekmiyormu? Bir yandan etrafımdaki insanlara en azından bildiğim kadar öğretmek/merak ettirmek ile uğraşırken bir yandan da kendi bilgilerimi çoğaltmaya gayret gösteriyorum. sonra böyle şeylerle karşılaşıyorum. Ama şu an başka bir şeyi sorguluyorum. Gerçekten çok bilmek gerekiyor mu? çok sormak gerekiyor mu? ya da asıl gerekli olan zamanımın çoğunu insanlara mı ayırmak? birşeyleri değiştirmek için gayret mi etmek? Ben Allah'a iman ettikten sonra Kuran'ın ilkeleri ile kendimi donattıktan sonra bu ilkeleri insanlara kazandırmaya çalıştıktan sonra Peygamber'in kimi daha çok sevdiğinin kimi Selef seçtiğinin pek bi önemi olur mu? Bunlarla elbette ilgilenilsin ama bu kararlar için tarafgirlik yapmak ve kötü sözler sarfetmek acaba peygamberin istediği birşey olurmuydu? Sadece şunu düşünmek lazım, Peygamber bugün yaşasaydı ilk isteği ne olurdu bizden? Şu an yaptıklarımızı tasvip ve tavsiye eder miydi acaba?? yazdıklarım oldukça dağınık oldu galiba. Kafamın dağınıklığındandır affola. İçimi de ancak buraya döktüm işte. Herhalde beni en iyi siz anlarsınız... Allah birlik nasip etsin bize.

peygamber efendimizi ve

peygamber efendimizi ve ashabını sıradan insanlar olarak görüp onları eleştirip fıtratlarını ve kişisel zaaflarını 14 asıl sonra algılayıp yazan bir adamın hakkında (yani bu kadar geniş ve rahat düşünebilen, İslam ı tarih bilimi açısından incelediğini iddia eden adam hakkında) yapılan eleştirileri neden kaldıramıyorsunuzki...! o Allah (c.c.) ın HABİBİM dediği, Hz Muhammed (s.a.v) i anarken salavat getirmiyorsa, en büyük hakaretler dahi edilse kimselerin ses çıkarmaya hakkı yoktur!

Merak ettim Allahu Teala

Merak ettim Allahu Teala nerede HABIBIM diyor peygamber efendimiz icin?
Hangi ayette?
selamlar

Merak ettim Allahu Teala

inan kardeşim bende byny merak etmiştim... ve birde şu var EY HABİBİM SEN OLMASAYDIN KAİNATI YARATMAZDIM... sözü var.... bunlar KUR'ANI KERİM de geçmiyor... hiç kimse net cevap vermiyor. bir ara bir zat bana kutsi hadiste geçtiğini söylemişti... ama bu durum AYET ile kesin yalanlanıyor... O MUMİNLER Kİ RESULLER ARASINDA AYRIM YAPMAZ diyor ayet. şahsi kanaatim İsa Tanrının oğludur Musa Yehova nın oğludur fikrine karşı ortaya atılmış bir fikirdir. düşünün ki Allah bir insan için kainatı yaratacak ve bunu İslamın merkezi Kuranda bildirmeyecek!!! bana mantıklı gelmiyor... kaldıki peygamberin sadece kul olduğu Kuranı kerimde defalarca zikredilmiştir. aksi fikirleri dinlemeye duymaya yürekten bekliyorum...

CVP:Merak ettim Allahu Teala

Senin mantığın sana MANTIKLI geliyor mu? aklının en doğruyu bulabileceğinden ne kadar eminsin?

Hadisi kutsidir. Bir de şöyle bakınız; Allah yer yüzünde milyarlarca canlı içinden bir tanesini diyor ki yeryüzüne halife olarak göndereceğim.. Niye öküzler, eşekler, atlar, beygirler değil de İNSANOĞLU...

Sonra o insanlara diyor ki sizlere uyarıcı peygamber göndereceğim..

Sonra diyor ki, sizden öyle birini seçeceğim ki son peygamber olacak, ondan sonra bir daha gelmeyecek..

Bunların hepsi sana mantıklı geliyor, hiç sorgulamıyorsun da o son peygamberine de sen olmasaydın kainatı yaratmazdım demesi mi ağır geliyor.. mantıksız geliyor..

Şu aleme şöyle bir bak bakalım. güneş öyle yıldızlar var ki yanlarında güneşin yanında toplu iğne ucu ne kadar güneşte o kadar.. milyarlarca galaxy vs. vs. bunların hepsi bu sistem sadece şu kainatta bir hiç olan dünyadaki hayatın varlığı için..

Peygamber efendimiz işte böyle bir dünyaya gelecek son peygamberdir. ve hidayetin, Allaha ulaşmanın sembolüdür..

ZÂRİYÂT SuresiAyet - 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Allaha kulluk etsinler diye yaratılan biz insanları, kullağa davet edici olarak seçilmiş bir peygamber. Evet SON PEYGAMBER.. O olmasaydı sen kulluğundan haberdar olacakmıydın? Olmayacaktın! E o halde eğer o olmasaydı kulluk yapmamızdan haberdar olamayacaksak zaten yoktuk.. buyur mantığına söyle bakalım çıkabilecek mi içinden..

Lafın tamamı Ahmağa söylenir. Her noktayı herşeyi kuranda açıkca bulacağını sananlarda da ne akıl ne de mantık aramak gerekir..

Kardeşim nasıl bir üslubun

Kardeşim nasıl bir üslubun var senin böyle sert konuşup duruyorsun. Peygamberler arası ayrım yapılmaması gerektiği ayetle sabitken sen kalkmış kutsi hadiste şöyle diyor diyorsun. Ayette sabit demekki o hadis uydurma bu kadar. Ne diyor Resulullah (S.A.V.) 'Benden size bir söz ulaştığında Kuran'ı Kerim'e bakın çelişmiyorsa bendendir.' Bir de şuna inanıyorsun da buna mı inanmıyorsun diye mahçup ediyorsun ayıp. ALLAH'a emanet.

Allah razı olsun..

Allah razı olsun..

Islam,tarihi,buyuklerinin sosyal-siyasal analyzleri kufurdur.

Sosyoloji/toplum bilimleri ve siyaset bilimleri teorilerden, tezlerden, zan ve iddialardan meydana gelirki, bir nev'i felsefedir. Bu durumda Islam'in, Islam tarihinin, Islam dini ve mueyyidelerinin, nasslarin, ictihad ve icmanin sosyolajik ve siyasal analyzi kulliyen kufurdur.
Islam akli degil naklidir, nakle ve rivayete dayanir,
zan ve iddialar, tezler/teoriler ile aciklanamaz,
kim ki ayet ve hadislere/hadiselere akliyla, heva ve hisleriyle yorum getirir, lanete ugrar kafir olur.

Bu arada Allah'in(CC) ayetlerini, Resulullah'in(SAV) hadislerini sik sik devamli inkar eden Ali Seriati, nasil olur da; Allah'in(CC) has kelami/ayetiyle "Faruk" (ayird edici) buyurdugu Hz.Omer'e(ra) akli zayifti,
"Siddik" buyurdugu Hz.Ebubekr'e(ra) yumusak/herseyi hafife alan,
İslâm’dan öğrendiği üstün faziletlere karşılık, düşünce ve duygusundaki birçok zaaf noktaları, noksanliklari olan
diye yollu alay ederek, yani embesil idi diyebiliyor. (sidk'i, tevekkul'u embesillikle serh ediyor.)
Bunlar ayetleri inkardan ibarettir ve kufurdur.

Ayrica Resulullah(SAV); "Sahhayn'a (Hz.Ebubekr ve Omer(ra)) hakaret edenlerin, tevbesi birdaha kabul olmaz." buyurdu, ozellikle Rafizi'yi tarif ederken.

Sonuc olarak Ali Seriati'yi, ve oven M.Islamoglu'nu Musluman kabul etmek kufurdur. O halde Ali Seriati'yi ve M.Islamoglu'nu oven, destekleyen, koruyanlari, bu destekleyenleri dahi destekleyenleri musluman kabul etmek kufurdur, kafir muamelesi yapilmasi caizdir, vesselam.

İmam Mâlik der ki: "Bir

İmam Mâlik der ki: "Bir kimsenin küfre ihtimali olan 99 hareketi yanında bir hareketi de mü'min olduğuna delâlet ederse, o kimsenin mü'min olduğuna hükmedilir."(

Bir hadisi şeriflerinde yine efendimiz sav "Her hangi bir kimse din kardeşine ey kâfir derse bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Eğer o kimse dediği gibi ise mesele yok. Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner."
ne kadar da cesursunuz tekfir ederken. siz ve sizin fikrinizde olanlar terazinin diğer kefesinde vicdanınızı da lkoymuşsunur inş.

Ey editör!

EY EDİTÖR! AĞZINDAN ŞER AKTIĞINA GÖRE ALİ ŞERİATİ SENİ DE RAHATSIZ ETMİŞ OLMALI!

YOLA HOR BAKANLAR İBLİSİN KULU!

Önüne geleni delilsiz, kanıtsız ve bilgisizce eleştirenler bu deyiş sizin için;

HAK MUHAMMED-ALİ CÜMLEDEN ULU
MÜ'MİN KULLAR İÇİN KURDU BU YOLU
YOLA HOR BAKANLAR İBLİSİN KULU
ARASAN KALBİNDE İMAN BULUNMAZ

(Başkalarını kafir ilan edeceğinize kendi kalbinizdeki imanınızı ve ilminizi kontrol edip kanıtlayıcı izahlarla ve delillerle konuşun lütfen şeytan beyinlerinize taht kurmuş nitekim BOŞ KAFA ŞEYTANIN ÇALIŞMA ODASIDIR (HZ.ALİ) )

Bismillah

Siz kim oluyorsunuz ki Şeriati gibi ömrü rahat müslümanları rahatsız ederek uyandırmaya çalışmakla geçmiş bir adam hakkında böyle konuşuyorsunuz. Evet Şeriati müslümanlıktan nasibini almamış, Kabe'ye gökdelenlerden bakanların, milyarlık arabadan aşağısına binmeyenlerin,bal ayına Dubai'ye giden müslümanların damarına bastı ve bu yolda şehid oldu. Hayrolsun niye bu kadar sinirlendiniz? Sizin de bu damarlarınıza bastı herhalde ha?

Evet çok ilginç bir itiraz.

Evet çok ilginç bir itiraz. okuduğumuz reddiyeyle alakalı tek bir satır yok içerisinde. Kardeşim madem bu kadar çok seviyorsun Şeriatiyi bi anlat hele bu kitabında ne demek istemiş yukarda yazılan herzeleriyle. Belki biz de severiz haa (Rumuz : Balayına dubai giden müslüman)

din kardeşlerime

ali şeriati yüzünden kutuplaşmaya, birbirinize kötü sözler söylemenize gerek yok. birbirinize suç atarak bu işler düzelmez. ali şeriati yi anlayıp ona göre yorum yapılmalıdır. kitaplarından cümle kesitleri alınarak yorumlanması yanlıştır. kitabın bütünündeki anlatmak istediğine bakmak gerekir. iddialar doğrultusunda bu yorumları okuyan insanları zann da bırakmak doğru değildir. Biz ali şeriati yi örnek almaktan önce Peygamber Efendimiz'i örnek alıp hayatımızda sünnetini uygulamaya çalışmamız gerekmektedir. dahası ayrıntıdır. insanlara birşeyler anlatmaya çalışırken başkasını karalama kampanyasına girmeden nesnel bir şekilde anlatmak gerekir. gerisi alıcının yorumuna kalmıştır. birlik ve beraberlikten ayrılmayalım.

şeriatinin vefatı ile ilgili

şeriatinin batılı gizli servisler tarafından katledildiği malum birde batıya gavur diye hitap ettiği halde sayın cübbeli ahmetin rahatça ortalıkta dolaşabildiğini gördükçe aklıma şeriatinin 'din ile dinsizlik savaşı görülmemiştir' sözü geliyor.. insanları etkilemenin yada bir milleti bir millete düşürmenin en etkili yolu dinini aşağılamaktır. buda sözde din adamı ağzından yapılınca çok etki yaratıyor. aklın yolu birdir.. insanlar sorumluluktan ve yüzleşmekten kaçtıkları için okumuyorlar. okumayı istemeyen zümreler kendi kafa yapılarına hizmet eden bir hocanın arkasına geçiyorlar. böylelikle dinlerini hoca diye tabir ettikleri adamın söyledikleriyle tahlil ediyorlar çünkü mahşerde onlara varsa bir yanlış ve nedeni sorulursa suçu üstüne atacak adamı bulmuşlar ve kurtulabileceklerini düşünüyorlar... oysa allahın ilk emri ' OKU 'dur. bakalım bundan nasıl yırtacaklar.. bakalım biz nasıl yırtacağız. anlatmaktan özürlüyüz çünkü anlamaktan özürlü olduğumuz için. sonuç olarak şeriatiyi seviyorum kendi kendimi çok değerli hissetmemi sağlıyor ve birde şeriatiden şunu öğrendim: Kuran yasaklar dizisi dolu bir kitap değildir. Kuran, hayata dair her türlü faaliyetin nasıl yapılması daha iyidir onu anlatan bir rehberdir.

Editöre İthafen..


Selamun Aleykum /
Burada Bulunupda Bu Şahsiyete Söz Konusu "Zındık" Diye Hitab Edenlere verılecek Elbette Bır Cevabım Vardır.Bugün Günümüzde Neler Olup Bittiğini Herkes Görmektedir.Bizler Birbirimizle Dalaşa Dalaşa İtip Kakışa Bu Hale Gelmedik Mi Zaten ? Fitne Tohumları Ekenlere Karşı Bızım Mucadele Tarzımız Bırbırımızle Itıp Kakışmamı ? Madem Dogru Olan Sızlersınız Madem Bızler Yanlıs Kısılerın
Saflarındayız Madem Yanlıs Kıtaplar Okumaktayız O Zaman Sızler Bır Kıtap Yazında Bız Okuyalım Manevıyatımızı Sızın Yazdıklarınızla Tamamlıyalım.Eğer Sızın Şahsı Dusuncenız Bu Sekıldeyse Ve Sızler Bu Insanlara Bu Hıtap Etmeye Curet Gösterıyor Haklı Oldugunuzun Damgasını Vuruyorsanız O Zaman Elınızden Gelenı Yapın Daha Fazla Bu Insanlara Savaş Açın.Ama Şunu Unutmayın Sızın Suanda Zındık Dıye Hıtap Ettıgınız Insanların Hakkınada Gırıyorsunuz Bugunun Yarını Oldugu Gıbı Dunyanında AHıretı Var,Göz Önunde Bulundurun Bunu.Eğer Sızler Hak Yolda Oldugunuzu Varsayıyorsanız Peygamberımızı Örnek Alıyorsanız Kı Almanız Hıcbır Sekılde Kanıtlanamaz Bu Sekılde Insanları Karalayıp Savas Acmıscasına Bılmeden Etmeden Klavye Basında Erkeklık Taslayarak Söyleyın Bana Allah Askına Nerde Gorulmus Peygamberımızın Bır Ben Muslumanım Diğer Taraftanda "Munafık"lık Yapanları öldürdüğü ? -Hıcbır Yerde Göremezsınız Bunu Tek Bir Laf Bile Atmışmıdır Onlara ? Hatta Munafıkların Başı Hastalanınca Peygamberımız Onun Yanından Ayrılırmıydı ? Sızın Dusuncenız Bu Kadar Basit Ve Yersiz İşte.Siz Bu Kadar Hafifsiniz Vallahi Ben Bu Yorumu Yazarken Harcadıgım Zamana Acıyorum Boş...
Selamun ALEYKUM.

CVP:Editöre İthafen..

Yoruma cevaplayan sizsiniz. hafif diyen sizsiniz. bak ne güzel yaşmışsınız. ali şeriatiyi arayan kişiler sizin yorumunuzu da okuyacak. cevabı bize değil okuyana veriyorsunuz.. yazınız sanki o kadar hafif bir insanki bu ali şeriati savunmaya bile değmez der gibi olmuş..

eserlerimiz, ihya ulumiddinden başlayabilirsin okumaya.. yaızlan o kadar cok ki!!

ali şeriatinin muhammed

ali şeriatinin muhammed kimdir kitabını okudum. aklımda kaldığı kadarıyla peygamberimiz s.a.v. i tarihteki bir şahsiyet olarak burada anlatmaya çalışmış. yani kendi peygamberi yada kendisinin tabi olduğu manevi bağının olduğu bir kişi değilde bir tarihçi gözüyle bir sosyolok olarak incelediği için ve sadece müslümanların okuyacağı bir kitap olarak yazılmadığı için hitabı soğuk algılanabilir. diğer taraftan biz 1400 senedir neden 4 halifeyi yada sahabileri inceleyemeyelim ? yada onlar arasında olan zıtlaşmaları gündeme getiremeyelim ? bir tarafta hz aişe annemiz diğer tarafta hz ali tarihte karşı karşıya gelmişlerdir. bu tarihte olmuş bir olaydır.bu bir gerçektir. neden bizim alimler bazı olayların üstünü örtmüşler? sadece peygaberler masumdur onun dışındakiler hata yapabilir.onları böyle sadece manevi şahsiyetler olarak göstermek sanki onları yanlış tanımamıza sebep olur.şuda olabilir islamın içine tefrika girmesin diye olumsuzluklar söylenmemiş olabilir ama bu demek teğildir o dönemler bilimsel olarak incelenmesin araştırılmasın yargılanmasın.yezid sarhoş olarak insanlara namaz kıldırmaya gitmiş. bunu saklamanın gizlemenin yada üstünü örtbas etmenin bir anlamı yok bence. bu islamın hatası değil bizzat o kişinindir.
ali şeriati bir şii. en azından inanan bir insan. hoşuma giden tarafı ise gerçekten çok güçlü bir kalemi var ve bilinçlendirme konusunda faydalı yazıları var.

peki siz ashab-ı kiramı

peki siz ashab-ı kiramı hafife alarak ehl-i sünnet inancını hafifsediğinizi biliyormusunuz. yukarıda ifade edildiği gibi peygamberimiz hz. Ali'ye haksızlık yapmak için doğruları gizlemiş öyle mi? peygambere bu ifadeleri isnad etmek insanı dinden eder mi?
adam hisleriyle konuşan bir tarihçi ise ne olmuş bu durum onu yüceltir mi? Ali şeriatiyi Hz. Ebubekr ile mi kıyaslıyorsunuz yoksa ? peh ki ne peh ..!

m.islamoğlu

a.şeriatinin suratında meymenet yok.islam dışı onlarca yüzlerce yazısı var.m.islamoğluçok sayıda yeni iacat çıkarmış bir adam.kalkıp tekfir etmek caiz olmaz ama saptırıcı bir imam olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği kesindir.Pislik pisliği çekiyor onu yüceltip yükseltiyor.Kuran Kuran deyip sonra abuk sabuk yorumlara tevillere icatlara giden ve onların peşini takip edenlere lanet olsun...

suratlardan iman tesbiti yapan arkadas

sen cokmu nurlusun nice yuzler vardir insani kandirir birak bu bu ucuz islamlasma ayaklarini islami ogren kisilerin yuzleriyle ugrasma
sen kim ali seriatiyi tenkit kim haddini bil sefih

Ali şeriatiyi ne kadar

Ali şeriatiyi ne kadar tanıyorsun ve mustafa islamoğlunu ya lain sen kendini ne zannediyorsunda bu zaatlar hakkında kalkıp metin yazıyorsyn ALLAH onlardan razı olsun...

CVP:Ali şeriatiyi ne kadar

Onlar islam itikadını bozduklarında razı olsun.. Biz onların tuzaklarını açık ettiğimizde LAİN mi oluyoruz.. Allah razı olsun dedirtebilmek için SİNSİ olmamız mı gerekiyor? Açık sözlülük fayda etmiyor mu?

hac

Ali Şeriati'ye ,İslamoğlu'na zındık diyen arkadaşlar,hepiniz bir araya gelin,öyle bir kitap yazın ki ,bir müslüman bu kitabı okuduktan sonra hacca umreye gitmek için ayağa kalksın,öyle bir şey yapın ki haccedip gelenler haccı burada da sürdürsün,burada sadece sui zan,gıybet iftira var

Şeriatinin yada islamoğlunun

Şeriatinin yada islamoğlunun kitaplarından önce kimse kalkıp hacca gitmiyordu herhalde. onlar sayesinde millet Mekkenin yolunu öğrendi...

seriati

sii degilim, hanefiyim. bunlarin otesinde bu gereksiz tartismalari gorunce kanim donuyor cunku hepsinin otesinde Muslumanim. derler ki muslumanlar istanbulu kusattiklarinda romali din adamlarinin "melekler erkek midir, disi midir" seklinde bir tartismanin icindelermis. musluman cografya yaniyor, kan agliyor biz hz. Muhammed'in kimi daha cok sevdigini birbirimize ispatlamaya calisiyoruz. sanki bunu ogrenmek filistinlinin basina yagan top mermilerine deva olacak. yaziklar olsun hepimize!...

not: Ali seriati okumuslugum var ve elbette elestirilecek taraflari oldugunu biliyorum. ama surasi kesin ki yukaridaki kitap bektasi dervisinin "namaza yaklasmayin" muhabbetine benziyor. yazidaki alintilarin tamami bu mantikla secilmis ve yorumlanmis.

CVP:seriati

Korkmayın yine medrese profları medreseler kapatıldığında kahvede firavun imanlımı gitti imansız mı gitti diye bunu tartışıyorlarmış.. Hiç biri bir kişiye dahi olsa ilim öğreteyim diye çalışmayı akıl edememiş.. Neyse.. Ali şeriati gelince, eğer senin inanc değerlerine ters görüşleri pompalıyorsa o zaten kuşatma altına almış düşmanın bir neferi olmuştur.. Yani dışımızdaki düşmanlar kadar içimizdekileri de görebilmek gerekir.. İçimizdekiler dosdoğru oldukca dünya bir araya gelse kimse yıkamaz bizi.

zındık ali şeriati

selamun aleykum Allah bid'at ehli reformist sapıklara reddiye yapan hocalarımızdan binlerce kez razı olsun.

tek bir kelime diyecem

tek bir kelime diyecem zındık diyen ağzın kurusun

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar