Tercüme farkı..


Aşağıda Muhterem Ebubekir Hocanın makalesini okuyacaksınız. Tercüme farkının son örneği, birilerinin otorite (!) diye pek övdüğü Karaman'a ait. Allah (cc) kendisinden razı olsun, Ebubekir hoca uyarmasa ve Karaman'ı okuyan biri , Ebubekir hocayı okumasa; Saduddin Teftazani gibi bir alime su'i zan yapmamız işten bile değildi.Bazen cehaletimin imanıma şahit olduğunu düşünüyorum. Ne cesaretle Kur'an ayetlerine, hadislere ya da ulema eserlerine kendi fikirlerini söylettirebiliyorlar.Allah (cc) ümmeti islah etsin.(Amin)

''ET-TEFTÂZÂNÎ VE SAHABE
Milli Gazete - 7 Şubat 2011

"Mu'âviye'yi sevmiyorum" diyen Prof. Dr. Hayreddin Karaman hocanın, bu tavrını et-Teftâzânî ile desteklemek amacıyla ondan naklettiği bir pasaja 31 Ocak tarihli yazımda yer vermiştim. et-Teftâzânî'nin genel olarak Sahabe ve özel olarak da Hz. Mu'âviye hakkındaki görüşünü yine aynı yazıda özetle aktarmıştım.

Acaba et-Teftâzânî'nin konu hakkındaki tavrını hangi iktibas gerçek olarak yansıtıyor? "Zahiriyle onlara ta'n etmeyi gerektiren hususları da güzelce tevil etmek ve uygun anlamlara yormak gerekir…", "Hz. Ali'ye muhalif olanlar, hak imama bir şüpheye –Hz. Osman'ın katillerine kısas uygulanmamasına– dayanarak başkaldırdıkları için bağidirler; (…) fasık, kâfir veya zalim değildirler. Çünkü bir tevilden hareket etmişlerdir. Eğer onların bu tevilleri batıl ise, onlar hakkında olsa olsa, ictihadda hata ettikleri söylenebilir. Bu ise –tekfir şöyle dursun– onların fasık olduklarını söylemeyi dahi gerektirmez" diyen et-Teftâzânî, hem de aynı bağlam içinde "Sahabe arasında geçen kavgalar ve tartışmalar açıkça gösteriyor ki, onların bir kısmı haktan sapmış, zulüm ve günah sınırına ulaşmıştır. Bunun da sebebi kin, inat, haset, direnme, servet ve iktidar talebi, dünyanın çekiciliğine (lezzet ve şehvete) meyildir" demiş olabilir mi? Eğer böyleyse burada açık bir tutarsızlık yok mudur?

Aslında burada "tutarsızlık" gibi görünen durum, hocanın, et-Teftâzânî'nin ifadesini tercüme ediş tarzı dolayısıyla ortaya çıkıyor. Şöyle ki:

et-Teftâzânî'nin, hocanın alıntı yaptığı yerdeki ifadeleri şöyle başlıyor: "Enne mâ vaka'a beyne's-sahâbe mine'l-muhârebât ve'l-müşâcerât ale'l-vechi'l-mestûr fî kutubi't-târîh ve'l-mezkûr alâ elsineti's-sikât yedullu bizâhirihî alâ enne ba'dahum kad hâde an tarîki'l-hakk ve beleğa hadde'z-zulmi ve'l-fısk (…) İllâ enne'l-ulemâ li husni zannihim bi Ashâbi Resulillâh (s.a.v) zekerû lehâ mahâmîle ve te'vîlâtin bihâ telîku ve zehebû ilâ ennehum mahfûzûne ammâ yûcibu't-tadlîl ve't-tefsîk…"

Hocanın çevirisine bakılırsa yukarıda verdiğim ifadelerinde et-Teftâzânî şöyle diyor: "Sahabe arasında geçen kavgalar ve tartışmalar açıkça gösteriyor ki, onların bir kısmı haktan sapmış, zulüm ve günah sınırına ulaşmıştır…"

Oysa yukarıdaki ifadelerin birebir çevirisi şöyle olmalı: "Tarih kitaplarında kaydedildiği ve güvenilir raviler tarafından zikredildiği şekliyle Sahabe arasında vuku bulan muharebe ve çekişmeler zahiri anlamıyla, Sahabe'den bazılarının hak yolundan saptığını, zulüm ve fısk sınırına ulaştığını gösteriyor. (…) Şu kadar var ki ulema, Hz., Peygamber (s.a.v)'in ashabına olan hüsn-i zanları sebebiyle bu olayları uygun şekillere haml ve tevil etmiş, Sahabe'nin tadlil ve tefsik gerektiren hususlardan mahfuz olduğu görüşünü benimsemiştir…"

Hoca, et-Teftâzânî'nin, "yedullu bi zâhirihî" sözünü, "açıkça gösteriyor" şeklinde çevirmiş. Oysa "zâhir"in delaleti her zaman "açık" olmaz. Hatta zahirin delaletinin uygun şekillerde tevil edilmesini gerekli kılan durumlar vardır. Kelamın zahiri her zaman kasd-ı mütekellimi vermez. Tafsilat gerektirdiği için bu noktayı belki başka bir yazıda ele alırız…

Burada dikkat çeken husus, et-Teftâzânî'nin bu ifadelerinin tabir yerindeyse "nötr" olup, kendi adına herhangi bir hüküm ifade etmiyor oluşudur. Burada o, tarih kitaplarının ve ravilerin aktardığı hususların zahiri haliyle birşey ifade ettiğini, ancak bunun ulema tarafından uygun bir şekilde tevil edildiğini söyleyerek bir durum tesbiti yapıyor. Kendisi herhangi bir şey söylemiyor.

et-Teftâzânî'nin konu hakkındaki tutumunu kendisine ait net ifadelerle yukarıda belirttiğim yazıda aktardığım için tekrarına lüzum görmüyorum. Dolayısıyla onun konu hakkındaki ifadeleri arasında herhangi bir çelişki ve tutarsızlık bulunduğunu söylemek doğru değildir. Onun tavrı bellidir: Sahabe'yi uygun olmayan ifadelerle anmak, aralarında geçen olaylar sebebiyle onların bir kısmının fasık, zalim… olduğunu söylemek doğru değildir.

Onun da diğer Ehl-i Sünnet ulemasının da Hz. Ali ile Hz. Mu'âviye'yi bir tutmadığı, aralarında geçen olaylarda Hz. Ali'nin haklı olduğu görüşünü benimsediklerini ise ayrıca belirtmeye gerek yok.'' Dr.Ebubekir Sifil

hz.muaviye.ra..nı sevmeyeni biz hiç sevmeyiz.

şanlı peygamberimizin.kayınbiraderi..sır katibi..şanlı ashabı hz.muaviye ra. ı sevmeyeni bizlerde sevmeyiz.çünki şanlı peygamberimiz efendimiz.sav.."ashabıma seb etmeyiniz.onları bana bırakınız..herkese şefaat edeceğim ashabıma dil uzatanlar hariç".karaman feto nun yanında.."kişi sevdiği ile beraberdir" biz ashab-ı kiram efendilerimizin hepsini seviyoruz..biz ehl-i sünnetiz..hz.Ali kerramallahü vech.den...hz.muaviye radiyallahüanha ya kadar...hz.hamzadan..hz.vahşi ye kadar tamamını seviyoruz.Allahım bizleri ashab-ı kiram efendilerimizin ve ehl-i beyt efendilerimizin yolundan ve sevgilerinden şefaatlerinden son nefeslerimiz dahil ayırma Allahım.amin.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar