FETHULLAH GÜLEN «SEN DE Mİ BRÜTÜS?»


Hemen her hocanın her müftünün mezhebsiz olabileceği akıldan geçebilirdi de, sizin gibi Risale-i Nur okumuş bir kimsenin Vehhâbileri övmesi aklımızın kenarından geçmezdi. Risale-i Nur okuyup inanan ve onunla amel eden kimsenin mezhebsiz veya Vehhâbi meşrebli olmasma imkan var mıdır? Risale-i Nur'da Vehhâbilik aleyhine ve ictihad edecek müctehid taslakları aleyhine yazılar vardır. Nurcu denilen kimselerin Vehhâbileri övmesi mezhebleri inkar etmesi veya muctehidlik taslaması düşünülebilir mi? Risale-i Nurları istismar edenler hariç, hiç kimsenin yukarıda zikredilen vasıflarda olabileceğini tahmin etmek mümkün müdür?

Almanya'da çalışan bir okuyucumuz sizin bir bantınızı göndermiş. Kulaklarımıza inanamadık. Bu ses Fethullah Hoca'nın olabilir mi diye düşündük. Sesin size ait oldugunu zannettik. Okuyucumuz da sizin sesiniz diye bize gönderdi. Biz bantta olanları yazalım, eğer size ait değilse bize bildirin memnuniyetle neşredelim. Gönlümüz sizin gibi bir kimsenin Vehhâbileri sevmesini asla istemiyor.

Bantta Vehhâbi Kral Faysal'ı bir Ehl-i sünnet âlimi gibi övüyorsunuz. Kral Faysal gibi meşhur bir Vehhâbiyi övmeniz üzerine vaaz veya konuşmanızı dinleyen bir kardeşimiz size şöyle nazik bir sual tevcih ediyor:

«Kral Faysal'ın çok iyi bir İslâm Halifesi olduğunu söylediniz. Faysal'ın Vehhâbi olduğu söyleniyor, buna ne dersiniz?

Zatınızın verdiği cevab hulâsa olarak şöyle :

«Bizim bir kısım mutaassıp hocalarımız olmasa Suudî Arabistanda bir tane Vehhâbi olmayacak. Üniversiteyi idare eden üç-beş hocadan başka ve belki üç-beş tane halktan başka Vehhâbi yok. Fakat bizde Vehhâbiliğin aleyhinde uluorta yazı yazmalar var ya... Bunlar orada Vehhâbilerin mevcudiyetini muhafaza ettiriyor. BU HAKSIZ VE YERİNDE OLMAYAN HÜCUMLAR, onları mudafaa etme maksadı ile bir kısım hakperestleri harekete getiriyor ve yaşama hakkına sahip oluyorlar.

Büyük bir zat diyor ki: «İslâmın dışından olsaydı düşündürürdü. İçten olduğu için İslâmın arz-ı kebiri içinde Vehhâbilik erir. Harici değildir, kökü dışarda değildir, içtendir.»

Merhum Faysal'ın Vehhâbiliğine gelince, Faysal'da zerre kadar Vehhâbilik yoktur. »

Bu sözler size ait midir? Değilse derhal bildirin size ait olmadığını neşredelim ki okuyucumuz hakkınızda suizan etmiş olmasın. Eğer bu sözler size aitse ve bu fikirlerden dolayi tövbe etmediyseniz yine bize bildirin de okuyucularımız sizi tanısın.

İlk cümlenizde ne diyorsunuz? Eğer bizde bir kısım mutaassıb hocalar olmasaymış, Suudi Arabistanda bir tane Vehhâbi olmayacakmış.

Bu cümlede birbirinden büyük birkaç hatâ vardır. En mühimi itikadî olanıdır. Gaipten haber vermek küfürdür. Mesela bir kimse dese ki «Turkiye'de Vehhâbi meşrebli hocalar olmasa, bir tane komunist olmayacak.» Komünistin mevcudiyeti Vehhâbi hocaların olup olmamasına bağlı değildir. Belki bunlar komünistliği körükliyebilirler veya tersine mevcudiyetlerini azaltabilirler. Türkiye'de mutaassıb hoca olmasa, demek Medine'de bir tane Vehhâbi olmayacak. Demek suç bizim mutaassıb hocalarda. Yani bu mutaassıb hocalar ölse veya mezhepsizler bu hocaları öldürse, anlaşılan Suudî Arabistan'da tek Vehhâbi kalmayacak. Bu mantığınıza, bu kıyasınıza. kargalar değil, komünistler bile güler. Mutaassıb hocaların tesiri nedir? Belki mutaasıb hocalar, Vehhâbilik akımını körükliyebilirler veya tesirini azaltabilirler. Biz belki diyoruz, sizin gibi kat'i olarak konuşmuyoruz. Kimler olmasa komünistler olmayacak? Kimler olmasa kapitalistler olmayacak?

Mutaassıb hocalardan maksadınız nedir? Taassub, salâbet yerine kullanılan bir tabirdir. Mukaddesatı korumak hususunda fazla sebat ve taraftarlık göstermek demektir. Ama bugün bu kelime mukaddesata değil de hurafelere sıkı sıkıya bağlanma mânâsına gelmektedir. Siz mutaassıp kelimesini birinci mânâda söylemiş iseniz böyle mübarek kimselere dil uzatmanız affedilir mi? Yok kelimenin ikinci mânâsını kullanmışsanız, yani sapık kimselerin Türkiye'de bulunması, Suudî Arabistan'da Vehhâbiliğin yayılmasına sebep oluyor, demek istiyorsunuz. Öyle mi?

Türkiye'deki bir kısım mutaassıb hocalar ne yapıyor da Suudî Arabistan da Vehhâbileri çoğaltıyorlar? Bilelim de bu işe mani olmaya çalışalım.

Suudî Arabistan'da Vehhâbilerin çok az olduğunu, üçbeş tane olduğunu söylüyorsunuz. Haydi biz bu rakamın onkatını alalım ve diyelim ki Suudun memleketinde 50 tane Vehhâbi var. Bunlar da üniversite hocası falan... Diğer halk Ehl-i sünnet demek?.. Peki bu kadar Ehl-i sünnet ne diye bir avuç Vehhâbiyi üniversitesine hoca olarak tayin ediyor? Bu işin kaynağı yoksa bu bir avuç Vehhâbiyi kim yetiştirmiş, nerede yetişmiş?

Teypteki ifadeye göre Fethullah Hoca Medine'de birisine Vehhâbi olup olmadığını sormuş da az kalsın ağzının üstüne vuracakmış. Komünist faaliyetlerin en güçlü olduğu şu günlerde hangi insanın ben komünistim dediği duyulmuştur? Kamufle şekli olan sosyalistim diyor. Bugün yerli ve yabanci Vehhâbiler bir tane itikad mezhebi varken, ikiye ayırıyorlar, bir de Selefiyye diye bir şey çıkarıyorlar. Bu selefiyye Vehhâbiliğin kamufle adıdır. Nasıl sosyalizm, komünizmin kamufle adı ise...

Bir insanın komünist veya Vehhâbi olduğu alnında yazmaz. İtikad ve ameline bakılır. Bir kimse dine inanmıyor, afyon diyor ve sosyalizmi savunuyorsa o komunisttir. Bir kimse de dört hak mezhebin ictihadları ile amel etmek lazındır. Her mukallidin mutlaka bir hak mezhebe baglanması zaruridir demiyorsa, delil olarak mezhep hükümlerinden bahsetmiyor da devamlı âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerden bahsediyorsa o kimse katıksız vehhabidir. Ancak bugün Vehhâbiliğe karşı oldugu halde Vehhâbi metoduyla vaaz eden, konusan, konferans veren kimseler az degildir, Onları ikaz ediyoruz. Mukallid için delil âyet-i kerîme vehadîs-i şerif değildir. Mezhebin müftabih kavilleridir

Fethullah Hoca da diğer vaaz hocaları gibi aynen Vehhâbi metodu ile konuşmaktadır. Eğer Fethullah Hoca Vehhâbiliğe gerçekten düşman ise, Vehhâbi metodu ile konuşmayı ve Vehhâbi Kralı Faysal'ı övmeyi bırakmalıdır.

Bizde ulu-orta vehhâbilik aleyhinde yazı yazılıyormuş. İşte bu sebepten dolayı Suudistan'daki Vehhâbilerin mevcudiyeti muhafaza edilmiş... Yani Vehhâbilik aleyhinde yazı yazılmasaymış? orada Vehhâbi kalmayacakmış,.yani komünizim aleyhine yazi yazmasak komünizm bertaraf olacaktır, öyle mi? Bu sözleri beşikteki çocuk bile söylemez, Fethullah Hoca'nın nasıl söyleyebildiğine hayret ettik.

Vehhâbileri ve Vehhâbiliği öven şu cümleleri tekrar okuyalım:

«Bu haksız ve yerinde olmayan hücumlar, onları müdafaa etme maksadı ile bir kısım hakperestleri harekete getiriyor ve yaşama hakkına sahip oluyorlar.»

Diyelim ki biz uluorta Vehhâbileri tenkid ediyoruz, ne diye o hakperestler bizi degil de Vehhâbileri mudafaa ediyorlar. Yoksa hakperest diye Vehhâbilere mi denmek isteniyor? Bu takdirde daha büyuk gaf yapılmıs olur. Hakperestler eger Vehhâbi degil de Ehl-i sünnet ise bu alçak adamlar ne diye Vehhâbileri mudafaa ediyorlar? Biz uluorta komunizmin aleyhine yazı yazsak Fethullah Hoca çıkıp da komunizmi mi mudafaa edecektir? Aslında Vehhâbilik komunizmden daha tehlikelidir. Vehhâbi insanın itikadını bozar, komunist ise insanı öldurür, o zaman belki de şehit olarak ölür insan. Fakat itikadı bozulan insan oldüğü zaman sapık veya kafir olur. Vehhâbiler aleyhine haksız hücumlar yapılıyormus, kim nasıl bir hücum yapmış? Komünizm aleyhine haksız hücum yapılsa komunist mi mudafaa edilir? Nedir Fethullah Hoca'nın bu kadar Vehhâbi taraftarlığı?

Bir de buyük zat diye birisinden bahsediyorsunuz, eger Vehhâbilik İslâmın dışından olsaymıs tehlikeli olabilirmis içinden oldugu için erirmis. Bunu hiç bir büyük söylemez. Bunu ancak mezhepsiz birisi söyleyebilir. Aslında içte olan hastalık daha tehlikelidir. Dıstaki bir yaranın tedavisi daha kolay olur. Mesela elde bir kanser olsa icabında kesilip atılabilir. Mide veya kalbde kanser olsa kesilip atılması neye mal olur? 72 sapık fırkayı dinîmizin içinde diye küçük görmek gaflet mi, dalalet mi, yoksa hıyanet midir? Lütfen büyük zat denilen mezhepsizin kimliğinin açıklanmasını istiyoruz. Bir insanın büyüklüğü dine olan bağlılığı ile olçülür, Vehhâbilik kendi kendine mi erir, yoksa hiç aleyhinde konusmamakla mi erir? Evet İslâm'ın havz-ı kebiri vardır. Vehhâbiliği o havuza atsak erir. Fakat bazı mezhebsizler Vehhâbileri o havuza atmak istemiyorlar, bunun için durmadan ürüyorlar. Vehhâbilik, kökü dışarıda (İngiltere'de) olan bir iç yaradır.

Vehhâbilik hakkında bir hadîs-i serif yazalım :

“Arabistanın doğusunda bazı kimseler zuhur edecek, bunların okuduğu Kur'an-ı kerîm bogazlarından aşağı geçmez. Okun yaydan çıktığı gibi bunlar dinden çıkarlar. Yüzlerini kazırlar.” Yüzlerini kazıyıp çenelerinin uclarında biraz kıl bırakırlar.

Hiç bir Vehhâbi kendisine Vehhâbi demiyor. O halde Fethullah Hoca üç-beş Vehhâbinin bulunduğunu nasil bilmis? Nerede nasıl saymış?

Bir fıkracık: Adamın biri trenle giderken bir bahçedeki 305 koyunu bir bakışta saydığını iddia eder. Arkadası nasıl olur? diye itiraz edince yine bir ağılın önünden gegerken sayayım da gör der. Tamm agılın önünden geçerken arkadası say bakalım der. Hemen bir anda saydım 270 tane koyun vardı, der. Nasıl saydığını sorunca, bundan kolay ne var, ayaklarını saydım dörde böldüm, buldum der.

Acaba Fethullah Hoca kaç tane Vehhâbi ayağı saymış da ikiye bölmüş ki?

Bilindigi gibi Vehhâbilik hadîs-i serîfte bildirildigi gibi Arabistanın doğusundan çıkmıstır. Haşa Allahü teâlânın gökte olduğunu, Arş'ta oturduğunu söylemekle okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmışlardır. Üç-beş Vehhâbi için hadîs-i şerif söylenir mi? Demek tehlike olacak kadar çok fazla ki tehlike ikaz edilmiştir.

Fethullah Hoca, Kral Faysalda zerre kadar Vehhâbilik yoktur diyor. Hiç suratına bakmadı mı: Resmini de mi görmedi? Vehhâbi sakalını da mı inkar edecektir? Sünneti tağyir etmek ne demektir? Amerikan züppeleri gibi çenede sakal bırakmak hangi hak mezhebde vardır? Hangi İslâm Halifesi böyle züppe bir kılığa girmistir?

Fethullah Hoca bu ifadelerine göre İslâmı bilmedigi gibi Halifeliğin de ne demek olduğunu bilmemektedir. Vehhabiligin ne demek olduğunu da hiç bilmedigi anlaşılmaktadır.

Her memlekette bir Halife olmaz. Kimi Halifenin Türkiye'de olduğunu söylüyor, kimi Libya'da diyor. Kaddafi Halife diyor. Kimi de Vehhâbi Faysal'a Halife diyor. Dünyada İslâm devleti olmadığı için Halife de yoktur.

Suudî Arabistan'da ileri gelenler, geri kalanlar Vehhâbidir. Biz iddiamızı her zaman ispatlayabiliriz. Suudî Arabistan'ın neşrettiği bütün kitaplar Vehhâbi kitabıdır. Vehhâbi metoduyla yazi1mıştır. Ehl-i sünnet itikadına uygun olarak, dört hak mezhebe göre veya birisine göre yazılmış tek kitap gösterilemez. Meselâ Hac rehberleri vardır, Hanefilere göre Hac böyledlr demiyor. İslâma göre Hac şöyledir diyor. Bu kitab, İbni Teymiye ve İbni Abdulvehhabın fikirleriyle doludur. Bu sapiklari ve Vehhâbileri övmek de kasıt yoksa gaflet degil midir?

Fethullah Hoca'dan suallerimize cevap vermesini bekliyoruz. Cevap verirlerse memnuniyetle neşrederiz. Vermezlerse vehhabiliği seviyor demektir. Kişi sevdiği ile beraberdir. Cevab vermediği takdirde, bütün konuşmalarını toplayıp dinimize aykırı olan yerlerini tespit ederek mecmuada neşredebiliriz. Hatırlatmak bizden...


cehalet

Ayhan SONGARa adamın birisi deli diyor. O da gülüp düyor ki sen bana istediğin kadar deli desen bişey çıkmaz. Ama ben sana deli dersem Bakırköye gidersin diyor. Durum bundan ibaret. Bu kadar büyük alime üç kuruş bile olmayan dini bilginizle sataşıp duruyorsunuz. Ama dikkat edin o size "deli" demiyor. Çünkü bunu dediği zaman halk ve hak katında düşeceğiniz durumu biliyor.

CVP:cehalet

hımm.. anlamlı söz sevdim bunu. Lakin o deli demesede onun "münafık" oldugunu söyleyen islam alimleri var..

araştırn

arkadaşlar önce araştırın, gerçek doğru kaynaklardan öğrenin, nette gördüğünüz her şeye inanıp f. gülen hocaefendi hakkında kötü iftiralarda bulunmayın

şimdi arkadaşlar bütün

şimdi arkadaşlar bütün yorumları okudum ve benimde bişeyler yazmam icab etti. ben insanlardan bir insanım. şimdi Rasulullah (SAV) efendimizden sonraki dönemlere bakarsanız eğer sahabelerin, dünyaya islamı anlatmak için yayıldığını görürsünüz. sahabeler ilk kez atalarımızın topraklarına geldiğinde mutlaka atalarımız farklı bir dindeydi ama hanif dininde ama dinsizdi belki ama farklı bir dindeydi. şimdi kendinizi farklı bir dinde atalarımızın yerine koyun. birisi geliyor size diyorki ''hak din islamdır Allah birdir ve Hz. Muhammed onun kulu ve resulüdür'' düşünün bakalım o gelen kişiye ne derdiniz acaba. hadi len ne diyo bu ne saçmalıyor bu derdiniz değilmi?o zamanlar bildiğiniz üzre cahiliye dönemi olduğundan iman etmeleri çok da zor olmadı zaten zorluk çıkaranlarlada savaştılar galip olan yine ALLaH oldu. şimdi ise durum farklı üsdat bediüzzaman demiştirki medeniye galebe çalmak ikna ile olur. şimdi tüm dünya insanları hemen hemen hepsi medeni. bunlara galebe çalmak için ikna edeceksin. şimdi gayri müslimin karşına çıkıp hak din islamdır hataya düşenlerden olmayın kelimeyi şehadet getirin derseniz elbette hiç biri sizi umursamıyacaktır. peki müslümanlık bu kadar yeterli daha fazla insanın müslüman olmasına gerek yok diyebilirmisiniz(Allah muhafaza helak oluruz. peki şimdi soruyorum size gayri müslimi yani hristiyanı museviyi yada inançsızları islama davet etmek için onlarla diyalog kurmadan nasıl tebliğ edebiliriz? telepati yoluyla mı?yapmamız gereken şey 1.si mutlaka diyalog kurulacak. 2.si medya tarafından insanlığa yanlış aksettirilen müslümanlık(taliban gibi vb.)diyalog kurduğumuz kişilere hal dilimizle ve sevgiyle anlatılarak gerçek müslümanlığı özendirilecek ve o insan ikna olacak. ve diyecekki hakikat islamdaymış diyerek müslüman olacak.yani ikna etmiş olucaz. şu anda tüm dünyada müslümanlık nasıl çığ gibi büyüyor sanıyorsunuz. nur cemaati sahabeler gibi tüm dünyaya yayıldı hem islamı anlatıyorlar hem ilmi anlatıyorlar. yukarıdaki f.gülen ve cemaati hakkında olumsuz yorum yazanlara sesleniyorum. islamın yayılması için ne yaptınız?????????

Müslümanlar arasında Diyalog, Gayrimüslime Tebliğ gerekir...

1.si Diyalog kurmadan nasıl tebliğ edersiniz deniyor... Diyalog eğer tebliğ amaçlı ise buna kimse itiraz etmez... Ancak Diyalog eğer uzlaşma arayışı ve ortak bir anlayış oluşturmak ise bu İslam'ın bazı prensiplerinden taviz gerektirir ki bunu savunmak İslam'ın bazı prensiplerini yok saymak olduğu için küfrü gerektirir...

Şimdi ben soruyorum: Fethullah Gülen'e gelin bize tebliğ yapın diye Papa mı söyledi de bu Diyalog başladı?... Bu nereden çıktı diyeceksiniz... Lütfen Fethullah Gülen'in Papa'ya yazdığı mektubun girişine bakın aynen şöyle diyor :

"Pek muhterem Papa cenapları,
Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha iyi yaşanabilir bir mekan kılma yolundaki kutsal misyonumuzu tam manasıyla bilen halkından size en içten selamları getirdik. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatıalilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız.
PAPA 6. PAUL CENAPLARI TARAFINDAN BAŞLATILAN VE DEVAM ETMEKTE OLAN DİNLERARASI DİYALOG İÇİN PAPALIK KONSEYİ (PCID) MİSYONUNUN BİR PARÇASI OLMAK ÜZERE BURADA BULUNUYORUZ. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik..."

Bu Diyalog sürecini Papa 6. Paul başlattığına göre bunu bir tebliğ metodu gibi göstermek sadece bir aldatmaca ve hedef saptırmadan ibarettir...

Ayrıca yine Fethullah Gülen bu Diyalog çalışmalarının Tebliğ amaçlı değil uzlaşma amaçlı olduğunu da şöyle açıklamaktadır:

İşte Fetullah Gülen'in video kaydında yer alan sözleri:
"Aynı zamanda semavi dinlerle başlayarak Musevilik gibi, Hıristiyanlık gibi, Müslümanlık gibi... Bunlar 3 büyük din olarak sayılıyor. Gerçi Budizmde de var. Bir ahlak dini o. Şimdilerde semavi dinler olarak bilinenler bu dinler.
BUNLAR ARASINDA BİR UZLAŞMA BAŞLATILIRSA MERKEZ DE BÖYLE BAŞLAMIŞ OLUR.
Bu daha da geniş bir açı şeklinde kendisini hissettirebilir zannediyorum. Bu işin içine Budizm de girebilir, Brahmanizm de girebilir hatta ateistler de girebilirler. Tarihten kalma Anemistler de girebilirler. Önemli olan esas böyle bir açılımı gerçekleştirmektir... Bunu siz ilk adım sayabilirsiniz, ilk basamağı sayabilirsiniz. Merkezde böyle küçük bir açı küçük görünebilir fakat vaat ettiği şeyler itibariyle muhit hattında kocaman bir açı haline gelebilir... Ben öyle bir açı haline geleceğini inanıyorum."

Görüldüğü gibi Diyalog çalışmaları bir Tebliğ vasıtası olarak değil ancak uzlaşma ve 3 dinin birleştirilmesi gibi bir sapıklığa doğru gitmektedir...

2.si insanlara yanlış aksettirilen İslam deniyor... Doğrusunu nasıl anlatacağımızı da Fethullah Gülen'in yönetimine bakarak karar verelim... İşte size Ukrayna'da yayınlanan Favorite dergisinden bir bölüm:

"Favorite Dergisi: Odessa'lı Hıristiyanlara ne söylemek ve onlardan ne gibi dileklerde bulunmak istersiniz?..

Fethullah Gülen:Odessalı Hıristiyanların ise elbette rehberleri, din büyükleri vardır ve onlara söylenmesi gerekeni söylemektedirler. Bir Müslüman, yani dinlerin temel birliğine inanan biri olarak, onların söylediklerinin bir Müslüman'ın söylediğinden ve söyleyeceğinden farklı olacağını düşünmüyorum..."

Bu nasıl olabilir... Bir Papazın söylediği ile bir Müslümanın söylediği nasıl olur da aynı olabilir... Biz Hristiyanlara kendi dinimizi mi anlatacağız yoksa onların anlattıklarını onaylayıp siz aynen devam edin sizin dininiz de hak din Müslüman olmanıza gerek yok mu diyeceğiz...

Hristiyan Papazlar neler söylüyor mesela: "Muhammed yalancıdır, Kuran uydurmadır, İslamiyet diye bir din yoktur..." Şimdi Fethullah Gülen gibi yapıp evet sizin din büyükleriniz doğru söylüyor, biz de aynı düşünüyoruz mu diyeceğiz...

İnkâr edenler: Bu (Kur'an), olsa olsa onun (Muhammed'in) uydurduğu bir yalandır. Başka bir zümre de bu hususta kendisine yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır... (Furkan - 4)

Böyle bir yaklaşım İslam'ın ve Müslümanların yöntemi değildir, olamaz da...

Bir başka konu da Müslümanlar arası Diyalog... Fethullah Gülen'in geçmişe dönük faaliyetlerine bakarsak sürekli olarak Hristiyan ve Yahudilerle yoğun bir temas halinde olduğu halde kendi gurubundan başka hiçbir İslam Toplumu ve İlim Adamı ile beraberliğini göremiyoruz... Ne bir organizasyon, ne bir ortak çalışma ve ne de bir destek olmadığı gibi bir İslam Alimi veya bir ilim adamı ile tek kare bir fotoğraf bile görmek mümkün değil (en azından ben halen rastlamış değilim, varsa arşivime katmaktan mutluluk duyarım)...

Ancak, Müslümanlarla Diyalogdan özellikle kaçınan Fethullah Gülen!in Filistin'e insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yapılan baskın sonrasında söylediği sözler ise tam anlamıyla bir yıkım oldu... Hatırlayalım: "Organizatörlerin İsrail ile yardımın gönderilmesi konusunda uzlaşmaması otoriteye başkaldırıdır. İzin alınmalıydı..." İşgalci terörist devletten izin alınması gerektiğini söyleyen Fethullah Gülen'e ben de diyorum ki:
Peygamber Efendimiz Hira'dan inmek için Ebu Cehil'den izin mi almalıydı,
Hayber'i fethederken Yahudiden izin mi almalıydı,
Hz. Ömer Kudus'e girerken izin mi almalıydı,
Selahattin Eyyübi Haçlılarla savaşırken haçlılardan izin mi almalıydı,
Fatih İstanbul'u fethederken Bizans'tan izin mi almalıydı,
İstiklal Harbini yapanlar Yunanlıları kovmak için Yunanlılardan izin mi almalıydı,

Bütün bunlar Fethullah Gülen'in samimi bir Müslüman olmayıp gizli ajandası olan bir misyon adamı olduğu şüphesini doğuruyor maalesef...

Diyalog çalışmaları bu şekilde devam ettiği takdirde Müslümanların Hristiyan topluma hazır lokma haline geleceğinden dolayı bu tür faaliyetleri reddediyor ve Diyalog çalışmalarının ancak Müslümanlar arasında olabileceğini ve gayrı Müslimlere de en uygun lisan ile tebliğ yapılması gerektiğini düşünüyorum...

fethullah

fethullah gulen diyor ki bende laikim bir musluman nasil kendisine laik der demek ki sen musluman degilsin .Kadir misirogluna katiliyorum
senin olçun seriat olmasi lazim mesnedi seri ye bir gorusu dayayamazsan isterse katrilyon insan o kisinin pesinden gitsin sozu batil olur;gittigi yolda batil olur boylelikle

Selam' un Aleyküm " Allah

Selam' un Aleyküm

" Allah için zulüm edenler ya da aadalet için aatıl bilimlerini kullananlar gözlerinin önündeki perdeleri göremezler "

Beli eğri yeşil bir bitkiyi düzeltmek için bir iple yeşil bitkiye bağlanan kuru bir odunun gözyaşı ile Allah' ın ipi ile Allah' a bağlanan kuru bir odunun gözyaşı bir olur mu ?

İslam' ın yayılması için ne yapmadım. Önce yapmadıklarımı anlatayım

1) Allah' ın isimlerini insana, hayvana ve bitkiye koymadım ki Allah' ın isimleri Allah' a özgüdür
2) İbadet yerlerinize ibadet için gidiyordum ama oraların Camii olmadığını, içinde imamın yaşadığı, altında dükkanların olduğu, içinde tuvaletlerin olduğu ibadet yerlerinize Camii demeyi kendime yakıştıramadım. Düşündüm ki Allah' ın evinde yaşamak isteseydim ( dünyayı kast etmiyorum, tüm evren Allah' ındır ) hani ibadet yerlerine Camii denmesi için bazı özellikler aranır. İşte baktım ki Kabe ' nin içinde tuvalet yok, altında kanalizasyon geçmez, ayakkabılık yok, içinde dükkan yok, Muhammed ( S.A.S.) eğer Camii içlerinde yaşasaydı Kabe' de yaşardı ya da kendine bir tuvaletli Camii yaptırır dı diyorum.
3) Zikir tek başına yapılması gerekir ve dömbelek eşliğinde mendille halay çekerek , dahası takla atarak, dahası kendime zarar vererek Zikir ayinlerine hiç katılmadım yapmadım Allah' a çok şükür. Muhammed ( S.A.S.) dömbelek çalmazdı, Ali ( K.V.) kıvırtmazdı diye düşündüm.
4) Örnek olmaya çalıştım önce çuvaldızı kendime batırdım. Baktım ki insanlar örnek insanları takip ediyor, elimden geldiğince gücüm yettiğince örnek insan ama önce müslüman olmaya çaba gösterdim. Allah müslümam olmamı, ibadetlerimi, hamd ve şükürlerimi umuyorum ki kabul eder
5) Kendim den çok inananlar için gözyaşı döktüm, gözyaşımı silmek için amerikan kaput bezi aramadım. Kefenime bile kısmet olmasın diye dua ederim
6) Yoksullukla geçti hayatım. İçinde şükür ettiğim günler oldu ise ne mutlu bana. Şu an ticaret ile uğraşıyorum, bazı Cemaatler sulanmaya başladı ticaretle uğraşınca buldular beni. Yoksul iken kimse beni bulmazdı. Allah' a şükür etmek için imkan arıyorum.
7) İskatı bir gelir olarak algılamadım. Sadakaları bir yerde biriktirmedim. Sadaka kişi den kişiye yapılır dedim. Biriktirip toplamak ne Had' dime dedim. Toplasaydım geliri toplu bir yerde toplamazdım, vermeyenlere yaptırım gücü uygulamzadım. Veren Allah için verir, cemaatim de yok benim, şehy değilim. Allah' tan bir kulum
8) Had' dimi bildim. Kucağımda bebekle Tunceliyi kafir ilan etmedim
9) Bildiğim konular üzerinde konuştum, bilmediğimi öğrenmeye çalıştım.
10) Kimseden yardım istemedim. Allah' tan başkasından yardım istenir mi dedim. Sıkıntılarım olduğun da Allah' a dua ettim, bolluk günlerim de de Allah' ım beni sınıyorsun bana şükür edebileceğim imkanlar ver dedim
11) Elif Hakk' a doğru yol dedim. Cim ararsanız Dal bizdedir dedim. Kimse bu sözümü ilk duyuşta anlamadı.
12) İnşaatlarda alın terim ile çalıştım, en güzelini en iyisini yapmaya çalıştım hep kovuldum. Hayatımda ki tüm işlerden kovulunca Allah' ım beni Sen' den başa kimsenin kovmayacağı bir işe yerleştir dedim. Baktım ki ticaret yapıyorum, Allah' a şükürler olsun. Yoksa 9 köyden de kavulmuşum. fitneci dediler , 3 kağıtcı dediler neler neler dediler, dilin kemiği yok ki.
.....
13) Kıyas yapmadım, kendimi bir başkasından üstün görmedim, kıyas şeytanın ilmidir dedim hiçbir peygamberi ötekisi ile kıyaslamadım. Hepsine inandım, ama Allah' ımdan Muhammed ve Ehli Beyt ümmetinin en hayırlısı olmayı diledim

YAPTIKLARIMA GELEYİM

Türkiye de ne kadar Allah' ın ismini taşıyan diyanet görevlisi var ise ulaşmaya çalıştım. Bakın dedim bunun sünnette yeri yok, Allah dileseydi peygamberleri Kendi isimleri ile gönderirdi dedim. 4 halife de yok, Ehli Beyt' de yok dedim. Kimse inanmadı bana. 2005 den beri uğraşıyorum. Diğer insanlara da iletmeye çalışıyorum.

Allah' ın hayatta tüm canlıların müslüman olduğu ve Allah' ın izni ile yine bu canlıların galaksiler arası yolculuk yapacağı ilime, şaşmaz bilgilere sahip bir dönemi bize bağışla diye dua ediyorum. İŞTE BEN' İM RAB' BİM ALLAH BU ! VA' ADİ NE KAVUŞMAYI DİLEDİM.

Allah' ım bana ilim, hikmet, anlayış ve kavrayış kapılarından sadece bir nokta ver diye yalvarıyorum. O nokta bana yeter Allah' ın ilim, hikmet, anlayış ve kavrayışı yanında nokta kadarı elimde olsun evrende seyahat ederim. iŞTE BEN' İM RAB' BİM ALLAH BU ! BEN RAB' BİMDEN İSTERKEN NOKTA KADAR İSTERİM.

İnanan kulun silahı duadır. Duam ile çok insanı gönlünden vurdum. Ne yaptıklarını kendileri de bilir oldular.
Şeytan da çok azıttı, düşman olarak hep şeytanları ve şeytanlara destek veren vesvesecileri bilirim. Unuttular mı ne bazı yetkileri Rab' bim Allah onlara verdi de, insanları azdırmak için elinden geleni ardına koymuyorlar. Bu aralar dua ediyorum Allah' ım Sen yetkiyi verensin, alansın da. Şu düşmanlarımızın elinden yetkiyi al, onlar cidden aatıl bilimlerine çok güvenenir oldular. Benim güvendiğim Sen' sin , günahsız bir kul olmaz affet beni bunu Sen' den istediğim için. Sen' in yardım ettiğine kim güç yetirir , Sen' in azabından da kim kaçabilir. Sen hiyadet kendilerine geldikten sonra kendilerini beğenenleri, İslam adı altında fitne çıkaranları, Kıyas yapanları, Yanlış tefsir yapanları bilirsin elbet.

Hani müslümanların ve tüm insanların Adem ( A.S.) çocukları ve kardeşler arası ensest ilişki ile türediğine inanan kulların var ya Rab'bim, onlardan eyleme beni. Ne dediklerini bilmiyorlar bir de Kur' an' dan ayetin tefsirini uyduruyorlar. Peygamberler ve soyu nasıl sapık olabilir ? Sen' in seçtiğine sapık demem, diyemem. Ey İsmini anarken titrediğim HAD, yegane mabud, AHAD artık Sen' indir. Hidayet veren sadece Sen' sin. Tüm noksanlıklardan ve eksik sıfatlardan uzaksın, ayrısın. Tüm noksanlıklardan ve eksik sıfatların dışındasın. Ben dualarım da hiç mağdur olmadım, ne istedi isem inananlar için istedim. Bana kafir , münafık bezinden kefen bile kısmet olmasın. Muhammed ( S.A.S.) ve Ehli Beyt' ine verdiğin hidayet türünden hidayet ver bana ve kullarına. Hiç beli eğik yeşil bir bitkiyi düzeltmek adına iple bağlanan kuru odun ile San' a, Yaratan' a, Can Veren' e,Öldüren' e, Öldürdükten sonra Dirilten' e Kendinden bir rahmet olarak verdiğin iple bağlanan kuru odun bir olur mu ? TEKRAR CAN VEREN YEŞERTEN SEN' SİN

Ahiretin, Din gününün sahibi yüce Mevla, Kıyamet bilgisi Sen' dedir. Hidayet geldikten sonra büyüklük taslayanlardan eyleme beni, YOKSA KIRAMADIĞIM NEFSİM BENİ KIRAR DA , BU KIRILGANLIK İÇİN DE GÖZYAŞLARIMI AMERİKAN KAPUT BEZİ İLE SİLER OLURUM....İnsanların kınamalarından değil ecdadımın kanı ile süslenmiş bir bezi nasıl kullanırım ? Ne yaparım , hangi yüzle Sen' in Didar' ını isterim... Okyanusları gözyaşımla dolduramam ama döktüğüm gözyaşları için Rahmet' inden bir lütuf olarak yağmurları dilerim. Ki yağmurlar yağdığında çıkan seslerin hızı ile Zikir' imin hızını yarıştırayım. Esen rüzgara meydan okayabileyim. Sen' in lütfun ile belki onları da geçerim. Belki onlara da HAD' lerini bildiririm. Belki o zaman bir yıldırım çakar da azabın sahte gözyaşı dökenlerin üzerine deyiverir. Bir rüzgar eser de yine Rahmeti yayarsın, kimini de zelil edersin. Hesap sorucu Sen' sin, din günün de de adaaleti dağıtan yine SEN. SEN ADAALET İÇİN MÜJDELENENLERİN RAB' Bİ, SEN SAN'A DOĞRU BİR ŞEKİLDE DÖNEREK SANA YÖNELENLERİN RAB' Bİ TEK, BİR ve DİRİSİN. SEN SENDEN DAHA ÖNCE İSTENİLMEYENİ VERENSİN.

Yanlış amellerle İslam' ı yaymak yerine, Sen' den gelecek bir lütuf gönder. Yarattığın herşeyi Kıyam bir şekilde yaratan Yüce Allah' ım, Bizlere Rükuya varıp Secde etmeyi de ver. Allah' ım sana teslim oldum, gözümü de Rahmetin ve Merhametin' e diktim. Bu aşırılığımı affet, Allah kelimesi, İslam kelimesi, Muhammed Kelimesi, Diğer tüm peygamberlerinin , Evliyalarının, Seçkin Kullarının İsimleri üzerine pislik atmaya çalışanlardan eyleme beni. HAD' lerini bilmeyene düşman et. Son mevkiyi ve ilk makamı var bana. Gücüm yok, malım yok, ilmim yok, hikmetim yok, kerametim yok, bilgim yok... Ama hepsini veren Diri, Tek ve Bir Allah' ım var. Dünya malını saymadan dağıtmak için ver, Ahiret malı için ise bana Cennetinde Didar' ın yeter. ( Amin )

İki kutubu birbiri ile uyum içinde veren Allah' a hamd olsun. Ki insanlar birbirleri ile haberleşirler.
O hal şu kişiler gibi olmayınız

- Karınca Pirinin yetiştirdiği Kutuplar
- Allah' ın Devesini öldüren karıncalar

Devenin de hesabı sorulur bir gün, Süleyman ( A.S.) boş yere karıncalara tebessüm etmedi. Semud kavmi de boş yere helak olmadı. Hani 9 azılı çete vardı da onlara Had' leri bildirilmedi mi ? yoksa bu haberler sizlere gelmedi mi ?

ALLAH İÇİN ZULÜM EDENLER YA DA ADAALET İÇİN AATIL BİLİMLERİNİ KULLANANLAR GÖZLERİNİN ÖNÜNDEKİ PERDELERİ GÖREMEZLER.

Allah' ım cümlemizin ve cümlelerimizin günahlarını bağışla ( Amin )

Kul

Aleyküm Selam

diyaloğu savunan arkadaş

diyaloğu savunan arkadaş yaptığın savunmalar bilgisiz ve düşünmeden yapılmış.tebliğ dosdoğru olanı söylemektir.karşıdakinin iman etmesi senin değil allahın elindedir.Allahu teala ve peygamberimiz bunu açık şekilde söylemiştir.ayrıca sevgiyle davet etmek ne demek müslüman olmayanı sevmek mi?sen allahın ve rasulünün hükmünü açık ve net bir şekilde söyleyeceksin.kimseyi kalk öldür hakaret edin diyen yok. hiç şüphe yok ki siz nefsinizden ve aklınızdan konuşuyorsunuz.ayrıca siz hoşuna gitmeyecek diye peygamberin yolundan da tavizler veriyor kıvırıyorsunuz. önce peygamberin nasıl bir tebliğ metodu izlediğini öğren ondan sonra savunacaklarını savun. ayrıca islamın yayılması için ne yaptınız diyorsun. sen kimi ne hadle ne yaptığını biliyorsunki bu dengesiz hareketin bile samimiyetsizliğini gösteriyor.oh ne güzel kendi kafanıza göre tebliğ metodu bulmuşsunuz. hangi ehli sünnet aliminin kitaplarını okudun arkadaş.hiçbirinin okusaydın zaten böyle manasız şeyler yazmazdın.islam asıl yaşanarak anlatılır.müslümanlığın güzelliğini yaşayışla göstererek. siz bir taraftan allahı anlatırken bir taraftan da sünetten allah yolundan taviz veriyor sapıyorsunuz bu nasıl çelişki? abeseb suresinde allah peygamberin tebliğ yaptığı bir önemli şahsa "onun iman etmemesinden sana ne ? sen sana gönülden gelene bak diyor" noldu haşa şimdi allahu teala çok mu sert oldu.Dostum bu din allahın dini o zaman onun istediği gibi tebliğ yapılır. kafanıza ve mantığınıza göre değil. vesselam.

benim kafam çok karıştı ya

benim kafam çok karıştı ya ...kendimi çok kötü hissettim ...Fethullah Gülen hoca Allah tan ve peygamberinden bahsederken bunları söylemiş olamaz ...

dinler arasi diyaloga karsi

dinler arasi diyaloga karsi olanlara soruyorum: avrupada, amerikada, rusyada ve diger ülkelerde insanlar akin akin islama giriyor. bunda bu diyalogun katkisi cok büyük. diyaloga karsi cikmak demek, bu insanlarin diyalog vesilesiyle islama girmesine karsi olmak demektir. böyle bir kanaatte bulunaninda kuran ve hadislerde yeri bellidir. hem diyalogdan dolayi baska dini secmis bir müslüman yok, aksine islama gecen hiristiyan, yahudi vs. lerin sayisi oldukca yüksek ve gün gectikce artiyor. ben almanyada yasayan bir vatandasim. burda dinler arasi diyalog sayesinde insanlar islamin terör dini olmadigini ve insanlari ezen bir din olmadigini örenmeye basladilar. buralarda kiliseler kapaniyor ve camiler aciliyor artik. bu diyalogun böyle sonuclari ortadayken kalkipta cahilce, nefretle diyaloga hala karsi cikanlari anlamak akil sahibi bir müslümana cok zor geliyor. Allah hidayet nasip etsin insallah. Fethullah hocaya laf atanlarada hic cevap verme ihtiyaci duymuyorum. zaten yorumlarindan nekadar bilgisiz olduklari ve sadece ordan burdan duyduklarini bir gercekmis gibi kabullenmis ve buna kendilerini inandirmis zavallilar...

bu siteyi kınıyorum insanlara bilmeden iftira atmayın

fethullah gülen ehlisünnettir. biraz araştırma yapsanız kendi sitesinde ehlisünnet olduğu yazılar bulursunuz.

"Allah için zulüm edenler ya

"Allah için zulüm edenler ya da adaalet için aatıl bilimlerini kullananlar gözlerinin önündeki perdeleri göremezler"

Ehli Sünnet : Kur' an-ın Buyruklarına ve Muhammed (S.A.S.) efendimizin sünneti ile Ehli Beyt' inin ve Ashabından örnek alan kişi.

Gülen Amca : Birileri kendisinden bahsedince ya da kendisi kendisinden bahsedince ağlayan, ajitasyon yapan bir amca.
Dünya da hiç bir evliya yoktur ki kendisinden bahsedince ağlasın. Ancak nefsini kıramayan kişiler bu tutumları sergiler de burunları pislik akar. Nefislerini kıramayan kişilere ne olur ? Nefisleri onları kırar, onurlarını kırar da ağlayıverirler. Burunlarından akan pisliği de ancak amerikan kaput bezi ile temizlenir.

Daha dün gibi tüm Tunceliyi kafir ilan eden bir amcanın ehli sünnette yeri var mı sence ?
Şimdi anında yazan olur belki sen ne diyorsun diye ?

Kendisini Tuncelide yaşan kişilerle kıyaslayıp , şöyle bir tartıp Tunceli' de yaşayanları kafir ilan eden diyorum.
Şeytan da Adem ile kıyas yapmıştı da bir seçim yapmıştı. PEKİ NEDİR KIYAS ?

KIYAS = Ş E Y T A N I N İ L M İ D İ R !!!!!!!!!!!!!

Şimdi yaşadığımız sosyal olayları dine bağlayıp kıyas ile şeytanın ilmi ile dinde olmayan bir şeyi çıkarmaya ne denir ? F İ T N E denir.

Örneğin : Namaz da ıskat olur mu ? ( Hemen namazı oruçla kıyasla ya da hem en namazı yemin etme ile kıyasla aç ayeti , sonra da hüküm getir, sonra var de. İŞTE BU FİTNE DİR. Size Muhammed (S.A.S.) efendimizin tebliğ ettiği din size az mı geldi ? Yetmedi mi ? Ne diye kıyas ile hüküm veriyorsunuz ? Namazı dosdoğru kılanlardan olsaydınız ve Allah' ın evlerini temiz tutsaydınız olmaz mıydı ? Namazı bile tanınmaz hale getiren kim ? Kıyas ile islamı mezheplere ayıran ve kendilerinin asıl müslüman olduklarına inananlar değil mi ? Evliyalardan okuduklarınızı hemen mezhebe bağlayan sizler değil misiniz ? Sizler derken herkes üzerine alınmasın lütfen. Namaz da Iskat var derseniz birileri de gelir O' zaman Kur' an okumayalım, malımızı verelim hiç araştırmaya da gerek yok nasıl olsa iskat varmış der. Fenalık yapar, kötülük yapar nasıl olsa İskat var , namaz için oluyor da bunun için niye olmasın der.... )

Şimdi haydi gelin bir kaç çalışma yapalım da sünneti ihya etme adına belki bir yararımız dokunur.

SİZCE ALLAH' IN İSİMLERİ BİR İNSANA BİR HAYVANA BİR BİTKİYE VERİLİR Mİ ?

Açarım Kur' an-ı Kerim' i bakarım ki Allah olmuş değildir, doğmuş değildir, doğurmuş değildir. İhlas suresi.
Hee bu yetmedi ise Muhammed (S.A.S.) ve Ehli Beyti' ne sorarım. Nasıl olacak bu sorma ? Bakarım ki Ehli Beyti içinde Allah adını taşıyan kaç tane kişi var ? Yok. Heeee bu da yetmedi, açarım Kur'an-ı Kerim' i bakarım tüm peygamberlere ve adı geçen evliyalara. Hayy Allah ! onlarda da yok. Allah' ın izni ve emri ile verilen isimler nedir peki ? Muhammed ( S.A.S.) efendimiz zeka özürlü mü idi de torunlarına Hasan ve Hüseyin ismi koydu ?

SONUÇ: Kıyas yapmadım. Küçük bir araştırma ile Allah' ın isimlerinin sadece Allah' a özgü olduğunu, şeytanın insanlara Allah' ın isimlerini çocuklarına , yetmedi hayvanlara yetmedi bitkilere vermeyi süslü gösterdiğini, Allah' ın tüm eksik sıfatlardan tenzih eder, O' nun yemeyeceğini, içmeyeceğini, ihtiyaçlarını gidermeyeceğini bile bile bir çocuğa Allah' ın ismi vermek ya da vermeye caiz diyene ne dendiğini anlarım. Haydi bakalım hoca takımları, amerikan kaput bezi ile gözyaşlarını silen hocalar var, güya müslümanlığı yaymaya çalışan burnu irin kokan tipler, bu kişiler size bunu söyle di mi ? Uyarıda bulundu mu ? Yooook! ne dedi peki ? Tunceli kafirdir. Bak bak bak bak... Allah' ın ölçüsü kendin de miymiş ? Terazisi kendi elinde imi ? Amerika ya Ehli Kitap de git oraya, sonra da çık Tunceliyi kafir ilan et. Videolarına bakın kucağında bir bebek var, o bile aval aval bakıyor bu amca ne diyor yahu, EDEP YAHU EDEP YAHU !

Allah çocuk mu edindi ? Peki hoca takımları buna niye caiz dersiniz, Allah' ın isimlerini insanda kullanmaya cevaz verirsiniz ? Yoksa sizler salya sümük içinde burunları irin akan kişileri takip edince müslümanlığı yaymış mı oluyorsunuz ? Yoksa münafıklığı mı yaymış oluyorsunuz ? Daha Allah' ın isimlerinin kutsal olduğunu bilmiyor musunuz ? Ben den kurtulamazsınız, bir canım var Allah' tan bana verilmiş. Hodri meydan, gelin bakalım da size ne yaptıklarınızı bir bir haber vereyim. Gelin bakalım yiğitlik ey meydanında kim kime gücü yetiyor muş görelim. Çocuklara Allah' ın isimlerini ver, sonra da kızınca söv, tokat at. Allah' ın ismini taşıyan bu çocuklar napıyor peki ? İbadet ediyor ise Allah Allah' a ibadet eder mi ? Evleniyor ise Allah evlenir mi ? Yemek yiyor ise Allah yemek yer mi ? Allah sarhoş olur mu ? Allah küfür eder mi ? Yoksa KIYAS KAPISI sizi kör mü etti de anlamıyorsunuz ?

Ehli Sünnet sümüklülerden oluşmuyordu ? Onların döktüğü gözyaşları amerikan kaput bezi ile temizlenmiyordu ki Allah' a şükürler olsun hiç birine kefenlerinde dahi amerikan kaput bezi, kafir kefen bezi bile kısmet olmadı. Allah işte böyle korur gerçek Ehli Sünnet kişileri...KIYAS KAPISINDAN GEÇMEYEN KİŞİLERE, FİTNE ÇIKARMAYANLARA SELAM OLSUN...

"Allah için zulüm edenler ya da adaalet için aatıl bilimlerini kullananlar gözlerinin önündeki perdeleri göremezler"

Kul

Aleyküm Selam

fetullah gerçekten hocamı...

gerçek hocaefendi çok konuşmaz.imam-ı maliki hz.lerine 40 soru soruyorlar 4 tanesine cevab veriyor.kalanlarına "la edri" bilmiyorum buyuruyor.halbuki biliyor..mütevazilik...sonra fetullah hoca gerçekten said-i nursi taraftarı değil.onu iyi tanısa vatanı terk etmezdi.fetullah hoca belki hoca demek bile caiz değildi.almanyada bir kiliseye yüklü miktarda ...bin yüro yardım etmiştir..afedilmez hatası çok..dinler arası diyaloğ küfürü yeter.çünki "islam" dan başka hak din yok.....

siz

kimsizniz siz admin kim?kafanıza göre takılıyonuz.

Siz

Tipik nurcu zihniyeti. Islamda oldugu kadar her konuda cahilsiniz. Sana ne adminin kim oldugundan. Sen icerikle ilgilenip kafani calistirsan ve biraz biseyler anlayip tuttugun yolun yol olmadigini anlasan..

Ama mumkun degil..Yok senin ve senin gibilerin oyle bir sansi..

syn yazara sormak lazım

syn yazara sormak lazım öldürülmesi mümkün gibi gözükmeyen bir saltanat ortamında kral faysal neden istihbarat güçleri tarafından öldürüldü?..

fethullah hocaya laf atanlar

fethullah hocaya laf atanlar sorarim Allah lafzi cikarken agziniDan yalandasa olsa kac damla goz yasi dokebildiniz omrunuzce

saçtığınız zehir

Sayın site yönetimi...
Sizi tebrik ediyorum sitenize gerçekten amacınıza uygun bir isim seçmeyi başarmışsınız.İslam dünayasını önde gelen isimlerini tekfir ederek müslümanlara şırınga ile zehir enjekte ediyorsunuz.Siz muhtemelen dış mihrakların müslümanların akidesini bozmak için kurduğu bir sitesiniz. Size Allah'tan hidayet diliyorum.Allah müslümanları şerrinizden korusun.

amin

amin

Amin...

Amin...

Yazanla İrtibata Geçtim, Fethullah Hocama Haksızlık Etmesek

Şimdi arkadaşlar Fethullah Hocaefendi'nin durumu başkadır.
Bu Mezhepsizlik kitabını yazan kişi Mehmet Ali Demirbaş Hocaefendi'dir. Halen kendisi Türkiye Gazetesi yazarı olup dinimizislam.com ve mehmetalidemirbas.com sitelerinin sahibidir. Çok kıymetli bir yazardır. Seyyid Ahmet Arvasi HAzretlerinin talebelerinden ehli sünnet bir alimdir.

Ben buradaki Fethullah Hoca ile ilgili durumu kendisine dinimizislam.com sitesinde yer alan irtibat mail adresinden sordum.
Yalnız soru sorarken Fethullah Hoca'nın nur cemaati lideri olduğunu, son yüzyılın müceddidi olan Bediuzzaman Said Nursi Hazretlerinin cemaatinin yüzde doksan gibi tahmin ettiğim bir çoğunluğunun kanaat önderi falan olduğunu, bazı sözlerinde müdara yapabileceğini, bu Vehhabi kılıklı şahısları övme gibi bir gayesinin olmadığını, olamayacağını, sadece yeni palazlanan bir hareketin önüne set çekebilecek güçte petrol zengini olan bu suudilere müdara yaptığını ve bu söylemlerin çok gerilerde kaldığını... yazdım mailimde.
Cevabı tırnak içinde aynen yayınlıyorum:

'''O eski bir yazıydı, bizim sitemizde de yok. Başka siteler koymuşsa bilemeyiz.
Ayrıca, orada sorular soruluyor ve cevaplaması isteniyordu.
Niye alındınız ki?
Sent: Sunday, August 31, 2008 2:53 AM
To: mehmetali.demirbas@tg.com.tr
'''
İşte cevap bu:
Şöyle bir baktım, Hakikat Kitabevi bu yazıyı çoktan kaldırmış bile, kim nerede ele geçirmişse muhterem Mehmet Ali Demirbaş Hocaefendi'nin biraz kızgınlıkla biraz da teessüfle yazdığı bu eski yazıyı bu zehirli.org sitesine eklemiş.
Sonuç olarak nur cemaatini bilen biriyim. Böyle mezhepsiz görüşlere orada yer yoktur. Son müceddidin cemaatinin kati çoğunluğu böyle şeylere itibar edecek, üstaddan 10-20 yıl sonra bozulacak bir cemaat de değildir. Üstad Hazretleri, bu cemaatin yayılıp çok büyük işler yapacağını ve Mehdi'nin talebeleri olacağını müjdelemiştir. İsteyen netten araştırabilir.

Sünnete sımsıkı bağlı, fıkıhta bugün dört hak mezhepte toplanmış ehli sünnet akaidiyle itikatlanmiş ve amellerini buna göre yapan hatta cemaat üyelerini bu yönde zorlayan bir cemaat olduklarına yemin edebilirim. Ben gözlerimle gördüm ki çok kişi, 3 kişilk yemeklerine 4 bardak, 4 çatal ve 4 kaşık koyuyorlar. Sahabe'nin o zamanda Hazreti Resulullah acaba çıkar gelir mi diye yaptığı bu adete bile sıkı sıkya bağlılar.

Bakın neden bu yazıyı yazmak istedim.
Ben uzun süredir zehirli.org ve zehirli.ok sitelerinde freef veya freef2 rümuzlarıyla yazmakta veya yorum eklemekteyim. Editörler ekseriyeten benim kendileriyle aynı davada olduğumu bilirler. Yazılarımı okumuşlardır. En son olarak Tebliğ cemaati ile ilgili olarak uyarımın kabul gördüğüyle mesrurum.

Bugün Fethullah Gülen Hocamla ilgili bu yazının sahibi Mehmet Ali Hocaefendi''o eski bir yazıydı, sadece soru sorduk'' derken (bana güvenmeyen ve isteyen kendisi de sorabilir) bizim bu yazıyı burada gündemde tutmamız olmaz ve bu yazı kafa karıştırabilir.
Sapla samanı birbirine karıştırırsak; korkarım ki mezhepsizlik fitnesine bir avuç adamla karşı çıkarak Allah'ın rızasını aradığımız bu sitede faydadan çok zarar verebiliriz.
Herkes biliyor ki ne Fethullah hocamın ne de Bediuzzaman Hazretlerinden sonra kendisine onu lider kabul eden cemaatinin bu bidatlerle uzaktan yakından alakası yoktur. Hocaefendi keramet sahibi, göz yaşlarıyla Hazreti Peygamberi (SAV) ve eshabını altın nesillere anlatmaya çalışan, alim ve zahid bir zattır.
Geçen bir yerde okumuştum, Ecevit'in kendisine Amerika'da yaşamasının uygun olacağını, tedavisinin orada yapılması daha iyi olacağını söylediğini okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam, ya Rahşan'ın ya da en yakın DSP yöneticisinin bir anısıydı bu yazı. Bir daha bakmam lazım. İsteyen kendisi de araştırır, ben Ehli Sünnet olan her kişiye sahip çıkarım. Bunu neden söylüyorum. Bir Başbakan'ın bu derecedeki birine sizin şurada yaşamanız daha iyi olur demesinin anlamı sürgün değil de nedir? Bugün dışarıda olması ve diyalog gibi şeyleri dillendirmesi bence bir mecburiyetten başka bir şey değildir.

Bakın mezhepsizlik fitnesi ki asrın fitnesidir. Dinsizlik cereyanlarıyla birlikte Deccaliyete kaynaklık eden bir fitnedir.
Bu fitneye tutulanların ta Mutezileden beri Sünnet ehliyle bir işi olmamıştır. Bu fitnenin sahipleri sadece mezheplere değil, sahabelere, hatta mucizelere dahi dil uzattıkları bilinen bir şeydir. ibni Teymiyyeden tutun da M. İslamoğluna kadar bunu böyle olduğunu değerli site editörleri benden iyi bilirler.
Allah aşkına ne Sayın Hocaefendi'de ne de cemaatinde böyle bir hava sezinlediniz mi? Fethullah Hoca, hep Peygamber Aleyhiselam ve sahabe aşkını, mezhep imamları ve evliya sevgisini, ehli beyt muhabbetini onlarca yıldır işlemedi mi vaazlarında.
Biz burada bu aykırı yazıyı tuttuğumuz sürece bu mezhepsizlik konusunda radikallikle suçlanmaktan başka bir işe yaramayacak bir şeye imza atmaya devam edeceğiz korkarım.
Değerli editörlerin beni mazur görmelerini, kendilerini eleştirmekten haya edeceğimi bilmelerini temenni ederim.
İnşallah yazdıklarım her zamanki gibi size bir kez daha yardımcı olur.

Allah her şeye kadirdir.

mehtinin talebelerimi???

freef kardeş anlaşılan narcılardansın senin hocan diyalog safsatası ile birkere haşa ayetler e karşı geliyor doğru bir avuc insan hem mesebsizler le hemde diyalogcular la uğraşıyor narcılar bir kere kendilerine tutarsızlar belli ideal ve hedefleri yakalamak icin siyaset de bir dönem milliyetci oldu bir dönem solcu oldu bir dönem kendilerini aşırı dinci gören gurubdan oldu bir dönem oldu ki muritlerinin icinde sosyalis inden kominisinden kısacası her türden bir türlü corbası oldu buraya kadar beni ve benim gibi düşünenleri çokda bağlamıyor ALLAH (cc) hak selamet versin der geceriz.

lakin dinler arası diyalog yok bu tutmadı layt islam (yumşatılmış islam) dedilermi dini bütün bir müsluman olarak orda durun deriz ne demek dinler arası diyalog siz bir yaratılmış olarak haşa yaratanınızın emrine karşımı geliyorsunuz son din islam son kitap kuran son peygamber hz:muhammet mustafa (sav) dir bu acıkca ayet ve hadislerle bildirilmiş iken ne demek dinler arası diyalog islamın anlaşılmayan bir yerimi var yoksa islam bir vahşet dini de yumşatmaya mı çalışıyorsunuz. burda ilk önce diyalog nedir ona bakmak lazım diyalog yunanca bir kelimedir türkce anlamına bakınız ne demek isdeniyor!!! kuran da ALLAH(cc) haşa anlaşılmayan yanlış bir ayeti mi var ki geçerliliğini kaybetmiş olan semavi din lerin önde gelen leri ile ortak bir yol bulmaya çalışıyorsunuz kaldıki islamı savunma ve isdediğiniz gibi oynama hakkını kim ve kimler veriyor size alın bu tezinize karşı gelenleri de attırın içeri ye birer birer ki yolunuz ve önünüz acçılsın ölemi ya yaratan ne olaçak onun karşısında nasıl duraçaksınız salya sümük ayetleri okuyup iki gözyaşı ile milleti uyutuyorsunuz islamın sançağı düşmüşdür onu kaldırmak bize düşer diyerek servetinize servet katıyorsunuz islamın sançağı düşmemişdir topkapı sarayındadır öle tarihinden bir haber insanları islamınsancağı düşmüşdür yerler de demeniz de ayrı bir tutarsızlık.

şimdi size soruyorum sevgili arkadaşım nurcular ın mehdinin askerleri olduğunu iddia ediyorsunuz mehdi niz kim ozaman yazınız dam anladığım kadarı ile mehdiniz de f.g galiba bunu demek isdediğinizi anlıyorum yazınızdan.

kaldıkı bu gün bazı güç odaklarının izni olmadan süze dünyanın heryerinde okul falan açdırmazlar tarihe bakarsanız batılılar hangi ülkede bu şekilde okullar aacmışlarsa o ülkede bozulmalar başlamışdır osmanlının sonunu hazırlayan misyoner okulları gibi batı kendi silahı ile kendini vurdurumu size???

bunun icin bir çok şeyler yazılabilinir tutarsızlıklar hakkında ALLAH(cc)den tüm samimi müslumanların uyanıp dinlerine gerçek manada sahip cıkmasını temenni ederim...

ey yüceler yücesi hikmetinden sual olnmaz rabbim icimizden müslumanım diyerek cıkıp da ayeti kerimelerini çarpıtanların şerrinden koru bizleri yarabbi amin...

diyalog

bırakın hocanın faysalı övmesini siz asıl dinler arası diyog meselesini açığa kavuşturun. nurcular hepinize sesleniyorum iman şartlarını iki ye indirip yahudi ve hristiyanlarıda nasıl cennetlik yaptınız. ayet ve hadislerden onlarında hak olduğunu beyan eden açıklamalarınızı sabırsızlıkla bekliyorum varsa tabiki...:))))

Fethullah Gülen

Said Nursi nere Fethullah Gülen nere hocalarının alim oldğunu sölüyorlar said nursiyi örnek almıyorlar

arkadaşlar hocaefendinin

arkadaşlar hocaefendinin birçok yazısını röportajını okudum. burda yazanlar hocaefendinin konuşma tarzına uymuyor. kesin O değildir demekte yanlış olur . konuşmanın aslını dinlemek lazım. dolayısıyle ben inandırıcı bulmyorum.
dikkat ettiyseniz hocaefendi hakkında yazılan muhalif iddialar kişinin ya şahsi görüşünü içeriyor yada asılsız iddialarını içeriyor. hocaefendinin defalarca beraat etmesi de bu yüzden değil mi?

ALLAH SAF NİYETLİ

ALLAH SAF NİYETLİ İNSANLARIMIZI VE BİZLERİ EHLİ SÜNNET İTİKADINDA SABİT KILSIN...

İslami edep,usul ve ahkam

İslami edep,usul ve ahkam dahilinde eleştiri yapınız lütfen muhterem kardeşler!...

Şeytan ateşi, Osmanlı modeli, ılımlı İslam -4-

"diğer dinlere iman edenlere kafir demeyin"

Allah, Allah Mü'min mi diyelim istiyor bu diyalog masalıyla beyinleri yıkanmışlar.

Düzeltme

" diğer dinlere iman edenlere kafir demeyin "

Böyle bir mantık sahibine ne demeli acep? İyi madem o gayr-i müslimler darılacak, gücenecek diye onlara kafir demeyelim. Var mı böyle birşey??? Rabbimiz bile kur'an-ı kerimin birçok yerinde onlara kafirler, zalimler diye hitap ederken biz Mevla tealadan daha çok mu acıyıcıyız ve ince düşünücüyüz?

Fethullah Gülen gibi sapık hocaların vaazlarıyla yetişen nesli düzeltmek hiç de kolay olmayacak. Ya rabbi bize güç ver...!

çok doğru yorum.kutluyorum

çok doğru yorum.kutluyorum

Ehl-i kitabın hepsi bir

Ehl-i kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemaat vardır ki, Gece saatlerinde Allah’ın âyetlerini okuyarak secdelere kapanırlar.

Bunlar Allah’ı ve âhireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salihlerdendirler.

Yaptıkları hayır ve iyiliklerden, mükâfatsız kalan bir tek iyilik bile bulunmayacaktır. Allah günahlardan korunan takvâ ehlini pek iyi bilir. (Ali İmran 113-114-115)

"diğer dinlere iman

"diğer dinlere iman edenlere kafir demeyin" bu söz hocaefendiye ait değil. İftira!!!

cevap

bu radikallikle, bilip bilmeden herkese sapik demekle, kafir demekle biyere varacaginizi zannediyorsaniz aldaniyorsunuz.bi de bu üslubunuzu kurana rasüle dayandirmaniz hepten cildirtiyor insani....allah diger ilahi dinlere inananlara kafir dememistir. ehli kitap tabirini hic duymadiniz herhalde...fikihtaki kafirler ve ehli kitapla alakali hüküm farkliliklarindan da haberiniz yok anlasilan... hem pardon, Allah ne icin güc verecek size???? kendini ehli sünnet yoluna kurana, islami teblige adamis, adanmis, dünyanin dört bi tarafinda hizmet deyip kosturan insanlara karsi mi??? güldürmeyin insani...Allahin kime güc verdigi asikar. fazla söze ne hacet. bir nesil yetisti bile, allah daimetsin..

onlar Allaha şirk

onlar Allaha şirk koşuyor.Sen onları müminlerle bir tutuyorsun.Yazıklar olsun senin ilmine

ARkadaşlar merhabalar...

ARkadaşlar merhabalar... Öncelikle Ayette mealen '' DE ki ;Allâh'a ve Bana iman ediniz Aksi hâlde Allâh Kafirleri sevmez'' Buradan yola cıkarak aklı basında olan bir müslüman der ki '' Hristiyanlar da yahudilerde Efendimizi duyup Ona iman etmediler dolayısı ile Allâh kafirleri sevmez'' Buy ayetler çoğaltılabilir bir tane anlayana kafidir...

Peygamber efendimiz Aleyhisselam diyor ki '' Hristiyan olsun , Yahudi olsun, Beni duyar da bana ve benim getirdiklerime iman etmez ise o Sâir (cehennem) ehlidir...''

Diğer bir nokta ise;Yahudiler Haşa Allâh'ın ARşın üzerine oturdugunu iddia eder Ehl-i Hak der ki '' Allâh hiçbir şeye benzemez ve mekanları yartık mekansız olandır...'' İmam Ebu hanife der ki '' Her kim Allahın gökte ya da arşta oldugunu iddia ederse Tekfir edilir...'' yine bu ornekler çoğaltılabilir ama anlayan için bu kadarı kâfidir...

Şimdi bu kadar şeyden sonra Vallahi fethullah gülen'e ya da onun yandaslarına inanmam...Ehl-i kitap dedi diyorsunuz yukarıdaki yazınızda tamam dendi ama bununla beraber bunların ebedi cehenneme de gideceği dendi kitap indirilmiş olmaları bunları kurtarmaz ,nedir derdiniz! hristiyanların ve yahudilerin cennete gireceklerini mi iddia ediyorsunuz ayetlere karsı çıkıp? Sizin dusuncelerinizden olanlar 5-6 sene önce mardinde haşa papaz haham ve sözde imam ile beraber sözde sırat köprusu kurup el ele gecmediler mi o yapay köprüden!!! oradan geçtiler ama böyle kalırlar ise gercek sirattan asla gecemeyecekler bilesiniz... Allâh her şeyin en iyisini bilendir..

bu kadar saf bi konuşma sen

bu kadar saf bi konuşma sen ve senin gibilerden beklenirdi ancak allah diğer ilahi dinlere inananlara kafir dememiştir diyosun yalan söylüyosun bre herifi na şerif allah senin gibiler için bize güç versin allah hepimize hidayet nasip etsin

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Sünnet . islam . iman . Kur'an-ı Kerim . kıyamet alametleri . Din ve Inanc . Ehli Sünnet . Mehdi . Hadis . Dört incil . Mezhep . cennet . Hıristiyanlık . eshab-ı kiram . tevhid . iman esasları . cinler . Hıristiyanlar . mezhepsizler . cehennem . küfür . ehli sünnet alimleri . ehli sünnet itikadı . mezhepler . amel . isa'nın gökten inmesi . Mehdi'nin çıkış alametleri . ahir zaman . din tahripçileri . eshaba dil uzatmak . islam düşmanları . mezhepsizlik . islam alimleri . incillerdeki çelişkiler . peygamberler . cennetlikler . mümin . sapık fırkalar . hak mezhepler . eshabı kötülemek . eshabı kiramı sevmek . kader . Sinoptik inciller . Hz. isa'nın mucizeleri . mezhebe uymak . eshabı hayırla anmak . Allah'ın sıfatları . Kitab-ı Mukaddes . Hıristiyan inancı . inanç . incil . vehhabilik . ehli sünnet vel cemaat . hadisi şerifler . Yeni Ahid . Muharref inciller . cin . ahiret günü . Müminler . eshabı kiramın üstünlükleri . peygamberimiz . Hıristiyan dünyası . vaaz ve nasihatleri . çarmıha gerilmesi olayı . Kuran ayetleri . Mehdi’nin ortaya çıkışı . islam'ın hakimiyeti . PKK . Ermeni Sorunu . din düşmanları . şirk . ilim . ehli sünnet yolu . Kuran . kadere iman . Yahudiler . tahrifat . Yuhanna incili . Allah'a iman . Misyonerler . mirac . ashaba muhabbet . ashab . müslümanlık . mezhep imamları . itikad . Hz. isa'nın sözleri . hadisler . iman etmek . Ehli sünnet mezhebi . irade . kıyamet günü . hesap günü . kaza . hayırlı amel . Tutku filmi . insanların hayırlısı . eshabı kiramın fazileti .

Son yorumlar