ŞEYTAN FISILTISI VESVESE


Kalbimiz, bir tür misafirhane gibidir. Hayat boyu meydana gelen iç ve dış tesirlere ev sahipliği yapar durur. Bu tesirlerin en önemlisi de, irade dışı meydana gelen iç fısıltılardan oluşur. Bu fısıltıların bir kısmı iyi huylu, bir kısmı kötüdür. Bu durumda ev sahibine düşen; iyileri ağırlayıp, kötüleri uğurlamaktır.

Kalbimiz, düşünce ve eylemlerimizi şekillendiren bazı iç fısıltıların adeta harman olduğu bir alandır. Pek de isteğimize bağlı olmayan bu seslere “hâtır” adı verilir. (Hatıra kelimesi de buradan gelir. Fakat Türkçe’de hatıra kelimesi burada dediğimiz anlamında kullanılmaz.)

Hâtırlar, iç dünyamızda yankılanan etkili telkin unsurlarıdır ve iradeyi yönlendirme gücüne sahiptir. Birçok hareketimiz kalbimize doğan bu sesin somutlaşmış halidir. Denilir ki: Her iç ses, karşılık gördüğü nispette arzuya dönüşür. Arzu azmi, azim niyeti, niyetse azaları harekete geçirir.

İlham ve vesvese

İslâm alimleri arzu ve yönelmeyi kamçılayan iç sesleri iki kısımda incelerler. Bir kısmı, kötülüğe, şerre davet ederken, diğer bir kısmı iyiliğe, hayra davet eder. Bu seslerin, vicdan ve sağduyu diye de adlandırılan hayra davet edici türüne “ilham”, şerre davet eden türüne “vesvese” denir. İlham melek tarafından, vesvese ise şeytan tarafından telkin edilir.

Büyük hadis alimimiz Tirmizî Hazret-leri’nin rivayetine göre Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz buyurmuştur ki:

“Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi, hayra çağırmak ve hakkı doğrulamaktır.

Kim içinde hakka, hayra, iyiliğe çağıran bir ses duyarsa, bilsin ki bu Allah’tandır ve hemen Allah Tealâ’ya hamd etsin. Kim de içinde şer ve inkâra çağıran bir fısıltı duyarsa ondan uzaklaşsın ve hemen şeytandan Allah’a sığınsın.”
Efendimiz s.a.v. böyle buyurduktan sonra şu ayet-i kerimeyi okumuştur: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Size kötülüğü emreder.” (Bakara, 268)

Şeytanın tek silahı

Bilindiği üzere şeytanın tek gayesi insanı kendisi gibi cehenneme sürüklemektir. O, bu gayesine ulaşmak için Cenab-ı Hak’tan izin almış ve şöyle demiştir: “Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.” (A’raf, 16-17)
Şeytan, gelecek endişesine sevk etmekle dünya tutkusunu artırır. Olan bitenle aldatarak dinde şüpheye düşürür. Günah ve kötülükleri güzel gösterir ve böylece yaklaşır.

Ancak şeytan bunların hiçbirini kendini göstererek yapmaz. Çünkü o vakit hiç kimse ona uymaz. Hal böyle olunca çeşitli hile ve aldatmalara başvurur. Gizlenmiş, maskelenmiş bir şekilde siner, durmadan fısıldar.

Sevgili Peygamberimiz s.a.v. şeytanın nasıl bir hilebaz, ne tür bir vesveseci olduğunu şöyle bildiriyor: “Muhakkak ki şeytan, ademoğlunun bütün yollarında oturur. Önce İslâm yolu üzerinde oturur ve ona (vesvese vererek) der ki: ‘Ananın babanın dinini terk edip müslüman mı olmak istiyorsun?’ Kul onu dinlemez müslüman olursa, bu sefer de (İslâm uğruna hicret etmesini önlemek için) hicret yolu üzerine oturur ve ona (yine vesvese verip) der ki; ‘Şu vatanını, şu havayı terk edip nereye gideceksin?’ Eğer onu dinlemez de hicret ederse, bu sefer cihat yolu üzerine oturur. Der ki: ‘Savaşmak, öldürmek ve nihayet ölmek değil mi? Sonuçta ailen ve servetin başkalarına kalacak değil mi?’ Kim şeytanın vesvesesine kapılmadan cihada gider de ölürse, onu cennetine koymak, Allah Tealâ üzerine hak olur. Eğer düşman tarafından öldürülürse, cennetlik ve şehit olur. Cihada giderken hayvanından düşüp ölse dahi Allah onu cennetine koyar.” (Ahmed b. Hanbel, Neseî)

İlk vesvese

Kur’an-ı Kerim, şeytanın vesvesesine maruz kalan ilk insanların atamız Hz. Adem ile Hz. Havva annemizin (selam üzerlerine olsun) olduğunu şöyle kaydeder: “Derken, şeytan onların kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi ve şöyle dedi: Sizi Rabbiniz başka bir şey için değil, sırf melek olacağınız yahut ebedi şekilde kalanlardan olacağınız için bu ağaçtan uzak tuttu.” (A’raf, 20)

Halbuki Cenab-ı Hak: “Ey Adem! Şüphesiz bu (İblis) sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra bedbaht olursun.” (Tâhâ,117) diye uyarmıştı. Buna rağmen şeytan vesvesesini kullanarak onları bu ağacın meyvesinden yemeye ikna etti. Bu da onların cennetten çıkarılmalarına sebep oldu.
Şeytanın apaçık düşman olduğu konusunda Hz. Adem Aleyhisselam’dan günümüze kadar tüm insanlar uyarılmışlardır. Cenab-ı Hak bunu şu ayet-i kerimesiyle teyit eder: “Ey ademoğulları! Şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi?” (Yasin, 60)

Vesveselerden sorumlu muyuz?

Aklımıza şu soru gelebilir: Vesvese kötü bir şey olduğuna göre, kalbimize gelen vesveselerden acaba hesaba çekilecek miyiz?

Bu soruyu doğru cevaplayabilmek için bir iş gerçekleşmeden önce kalpte cereyan eden dört aşamadan söz etmek gerekir: Bunlardan ilki kalbe bir hâtırın gelmesi, bir sözün, düşüncenin kalpte harekete geçmesidir. İkincisi buna karşılık bir meyil olması, heyecan duyup, rağbet edilmesidir. Üçüncüsü, kalbin bu işi yapma üzerine hükmetmesi, son kararını vermesidir. Dördüncüsü ise azmetmek, ameli hayata geçirmek için kalben niyet etmektir.

Kalbin ilk iki hali olan hâtır ile meyil irade dışı meydana geldikleri için bir sorumluluğa yol açmazlar. Sevgili Peygamberimiz’in: “Allah Tealâ ümmetimi, hatırlarına gelen şeyleri yapmadıkları veya konuşmadıkları sürece o şey yüzünden hesaba çekmeyecektir.” (Buharî) hadisi buna delildir.

Gelelim karar ve azmetmeye... Bunların her ikisi de kasıtlı ve isteyerek meydana geldikleri için mesuliyet gerektirir. Cenab-ı Hakk’ın: “Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminleriniz yüzünden sizi sorumlu tutar.” (Maide, 89) ayeti ile Efendimiz s.a.v.’in “İnsanlar niyetleri üzere haşrolurlar.” (İbn Mace) hadisi buna delil gösterilebilir.
Fakat her şeye rağmen Allah’ın merhameti galiptir ve bir kalp, kötülükte karar kılıp, bu kötülüğü yapmaya azmettiği zaman bile melekler kulun o kötülükten dönme ihtimalini göz önünde bulundurarak hemen günah yazmazlar. Bu süre içerisinde insan Allah’tan korkup kötülükten vazgeçerse kendisine bir sevap yazılır.

Buharî ve Müslim Hazretlerinin rivayet ettiğine göre, Allah Tealâ meleklerine şöyle emreder: “Kulum kötü bir amel yapmaya karar verdiği zaman, onu yapmadıkça yazmayın. Şayet o günahı işlerse ona bir günah yazın. Eğer kulum o ameli yapmayı benim rızam için terk ederse, ona bir sevap yazın. Şayet iyilik yaparsa en az on misli olmak üzere, yedi yüz misline kadar ona sevap yazın.”

Vesveseden kimler etkilenir?

Vesvese ancak şeytanı dost edinen kimseleri etkiler. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile getirilmiştir: “Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah’a ortak koşanlaradır.” (Nahl, 100)

Şeytanın salih kullar üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Benim gerçek kullarım (var ya), senin onlar üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur.” (İsra, 65). Diğer yandan, iman edip Rablerine tevekkül eden kimselerin, kalplerine gelen vesveselerden etkilenmedikleri şöyle haber verilir: “İman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur.” (Nahl, 99)

Buradan anlaşılıyor ki, şeytanın vesvesesi ancak Rahman’ın yolunu terk edenleri, onu umursamayıp nefsini arkadaş edinenleri etkileyebilir. Cabir b. Ubeyd k.s. diyor ki: Alâ b. Ziyad’a içimdeki vesveseden şikayet ettim. Dedi ki: “Kalp, uğranılan bir ev gibidir. Bir şey varsa alır, yoksa bırakıp gider. Yani heva ve heves olmayan gönüle şeytan girmez.” (İhya, III/62)

Şeytanın vesveseleri de her insana göre farklıdır. Tıpkı bir düşmanın, her savaş için farklı stratejiler kullanması gibi... Bu vesveselerin belki de en tehlikeli olanı, şeytanın kalbe şüphe tohumları atıp inancı sarsmaya çalışmasıdır. Şeytan bu yöntemi, daha çok dini yeni yeni tanımaya başlayan veya kulaktan dolma bilgilerle yürümeye çabalayan insanlar üzerinde tatbik eder.
Eğer kişi kalbine gelen şüphe karşısında sıkı durur da Alah Tealâ’nın izniyle def etmeyi başarırsa, bu defa küfür veya edep dışı sayılacak düşünceleri akla getirmeye çalışır. Öyle ki insan, “keşke ölseydim de aklıma böyle şeyler gelmeseydi” der. Sonra, aklından geçen o şeyden dolayı çok büyük günaha girdiğini zannederek inanılmaz derecede üzülür.
Şeytanın istediği de budur: Onu telaşlandırıp dinden çıkmakla korkutmak... Çünkü kişi dinden çıktığına inandığında: “Zaten ben mahvolmuş biriyim, artık günah işlesem ne olur, işlemesem ne olur” ruh hâlini yaşayacaktır. Halbuki böyle durumlarda endişeye kapılmamak gerekir. Çünkü bu vesveseler insana ait değildir.

Vesveseden korunmak için

Kalbe gelen düşünceleri dinî ölçülerle karşılaştırıp ona göre hareket etmek doğru ve kolay bir yoldur. Yoksa, kalbe gelen şeyleri hemen kabullenip dinî hükmünü öğrenmeden hareket etmek yanlıştır.

Bu arada kalbe gelen vesvesenin üzerinde durmak, onu gözde büyütmek de anlamsızdır. Vesveseden korunmanın en etkili yolu ise Allah Tealâ’yı anmak, zikretmektir. Şeytanın giriş yolu kalp olduğuna göre, kalbin güçlenerek heva ve hevesi üzerinden atması şeytanın yolunu kapatacaktır. Zaten tasavvuftaki eğitimin gayelerinden biri de işte bu şekilde kalbi şeytanın cirit attığı bir meydan olmaktan çıkarıp Allah Tealâ’ya ait kılmaktır.

Allah anıldığı zaman şeytan susar. O nedenle kul, Kerim olan Rabbini her fırsatta anmalı, şeytanın vesvesesini savması için O’na sığınmalıdır. A’raf suresi 200. ayette şöyle buyurulur: “Eğer şeytandan bir fit (bir vesvese) gelip seni dürterse, hemen Allah’a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.”
“De ki: Rabbim, şeytanların kışkırtmasından sana sığınırım. Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” (Mü’minûn, 97-98)


vesvese ile ilgili bilgi

sevgili kardeşim insan kalbine ve hayaline gelen düşüncelerden dolayı kafir olmaz,senin düştüğün durumu ben 20 yıldır yaşıyorum.hele ölmeyi düşünmen hafizanallah şeytanın istediğide budur.kardeşim meyve veren ağaç taşlanır,senin bu düşüncelerle muhatap olman senin imanının kuvvetini gösterir.Akla gelen vesveselerden dolayı insan günahkâr olmaz, dinden de çıkmaz.
Vesvese şeytanın telkininden ibarettir, insana ait değildir; bu sebeple insana bir zararı olmaz.bu durumun sizden kaynaklanmadığını, şeytanın telkini olduğunu ve sizin de bundan dolayı bir mesuliyet altına girmediğinizi, günahkâr olmadığınızı anladığınız zaman vesvese kendiliğinden gidecektir. Vesveseyi gözünüzde büyütmeye gerek yok. Şeytanın hilesi zayıftır.
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ashabından bir kısmı ona sordular: "Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz." Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler "Evet!" deyince: "İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi." Müslim, İman 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110).
Müslim'in İbnu Mes'ud (radıyallahu anh)'dan kaydettiği bir rivayet şöyledir: "Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulû, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercîh eder. (Bu vesveseler bize zarar verir mi?)". Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir." cevabını verdi

RABBİM SİZDEN RAZI OLSUN GÜZEL KARDEŞLERİM

Kardeşlerim Bu Yazıları okumadan once bende karanlığa düşmüştüm ve şimdi anlıyorum kalbimizi ferah tutalım neden biliyomusunuz rabbimize karşı gelmekten şüpheler duymaktan korkan bi kalbimiz varki hepimiz bunun cevabını arıyoruz bunları okuyunca rahatladım artık allaha emanet olun rabbim bizleri yolundan ayırmasın.

cınsellıkle ılgılı edeb dışı

cınsellıkle ılgılı edeb dışı şeyler aklıma gelıyor abdestım boozulmuş mudur acaba dye vesveseye duşuyorum ıbadetten uzaklaşıyorum

vesveseyi yendim diyebilirim

vesveseler bende cok oluyordu.ve hala olabiliyor..şeytan öyle bir düşünce veriyorki insana kendimi dinden çıktıgıma inanmaya başladım psikolojim resmen bozulma noktasına geldi ve aklımdan bu düşünce cıkmıyordu.artık ölmeyi istiyordum..ve din hocama başvurdum ve benimle konuştu kafaya takma ve bol bol allaha sıgın dedi..ibadetimi daha çok arttırdım ve vesvese gelince aklıma takmadım başka seyler düşündüm ve yendim diyebilirim..not:(tesbih namazının çok yararı oldu,eger bu namazın karşılıgını bilseniz her gün kılarsınız emin olun)

VESVESE

ALLAH CC HEPIMIZIN YARDIMCISI OLSUN BENIMDE BASIMDAN AYNI SEYLER GECIO AYLARDIR SADECE KUFURLE KALSA YINE IYI ABDESTIM BOZULDUMU ACABA DOGRU YAPTIM MI ACABA SAV EFENDIMIZILE ILGILI VESESELER GELIO ALLAHA SUKUR SIZDEN BISIYLER OGRENDIM VE COK SEVINDIM ALLAH CC HAKTIR OLUM HAKTIR PEYGEMBERLER HAKTIR KABIR AZABI HAKTIR ALLAH YOLUMUZU AYDINLATSIN ARKDSLAR NAMAZA DEVAM INSALLLAH

günahı işlemek

yaptıgımız işlerin günah olabilmesi için o günahın fiiliyatta yapılması gerekir dolayısıyla şeytanın vesvesesininn bir geçerliligi yoktur ayrıca şeytan vesveseyi kafire vermez şeytan en çok iman etmiş müslümanla ugraşır
vesveseye karşı benim tavsiyem temiz olun taharetinizi güzel yapın birde :vesvese anında eüzü besmeleyi çekin çünkü allah o verilen vesveseden mutlaka haberi vardır

bilgilendirin beni

arkadaşlar ben namaza başladım kuran okumaya başladım ve sürekli esmaül hüsna zikretmeye islamı tamamen ögrenmeye çalışıyorum bu çok güzel bir şey ama bununla birlikte aklımdan ALLAHA karşı küfürler başladı bir haftadır bununla boguşuyorum bazen diyorum acaba ben kafirmi oldum bu düşüncelerden dolayı ölmeyi bile düşünüyorum geçmeyecek korkusu var sadece aklımdan geçiyor bunu ne dilim söylüyor ne kalbim onaylıyor namaz esnasındada oluyor bir haftadır ne yaptıysam kurtulamıyorum kendi kendime diyorum ALLAH beni kulu olarak istemiyormu acaba diyorum tek korkum bu düşüncelerden dolayı aklımdaki küfürlerden dolayı kafir olarak ölmek bundan sorumlumuyum yada imanım zarar görmüşmüdür korkuyorum kendimi öldürecegim diye bu düşüncelerden dolayı

vesvese

kardeşim bak hiç kafana takma o senın düşüncelerin deyil bana da şöyle bir vesvese geldi ben namaz kılıyorum rabbıme secde edıyorum ımanında hazzını aldım ...namaz esnasında şirk gelıyodu bana yorulmustum .ondan sonra o anda bana vesvese geldı işte ben şeker hastasım şeker hastası olmadan öncekı donem kendııyım 20 yasındayme eziyet ederıdm hepsıne tovbe ettım rabbımı anamazdım karanlık bır sekılde anar rabbımden kacar gelen kufurlerı ta
ıntı yaprdım ...ondan osnra şeker hastası oldum allaha bana hıdayet verdı namaza başladım cok içim huzur doldu muhabbetı budum o gun işte..ondan sonra degım gun bır vesvese geldı şeker hastası olmadan öncekı donemde senın rabbın deyılmıydı diye ..halbukı herşeyden tenzıh gercek korkulacak olan tek alllah vardı ben supheye dusutum buyuttum o mu rabbım bu mu dıye yane şeker hastası olmadan oncekı donem mı rabbım şimdi kı mı dıye o zman ıse allah korkusu yoktu şimdi ise muhabbetı buldum arastırdım buyuttum takıntı yaptım noldu ölüp gidiyuodum ben birde şeker hastasıydım eyvah dedım kalbım şeker hastası olmadan öncekı doneme dönecem dıye korktum rabbımın hıdayaetı alamayacam dıye korktum ...korktukca buyudu ...önem verdıkce başıma bela oldu sabah kalkar onla ugrasır akşam yatar onla ugrasır oldum allaha cok dua attım bılıyodum kı rabbımın bu bır denemesı ...acaba benım yolumdan sasacak mı yoksa tekrar eskı halıne mı donecek dıye tovbe ettım allah allah dedım ıstedıgı gelsıun benım kurban oldugum benı bır kan pıhtısından yaratan allah ne buyuk dedım ....secde ettım namazları aksatmadım baktım ok dar kucuk ki o vesvese öyle bır anladım kı şimdi bana taa nelerı hatıurlatım huzursuz oldugum ıcın kendıme kızıyorum hıdayeyı bulamdaım ıcın .....yane amacı korkmayacaksın aga gelsın senın imanına hıc bır zararı yok ben zarara gırecem dıye korktum ...ondan zarara gıdım yane eskı kendıme ezıyet edecegım doneme gırecem derken ezıyet eder oldum şeker hastasıyım ben birde butun dogruları unuttum inancım zayıflıyodu boyle seylerle ugrqasmak onun ama cı neydı buydu işte korkmyacaksın ....kendıne ezyet etmeyeceksın nerdeyse kuyusuna dusuyodum kendıme ezıyet edıyodum butun dogrularımı buldum allah bır dedım ben tovbe ettım kendıme ezıyet edecek halım yok allahtan korkarım dedım hıdayaetı budum bır tane rabbım var dedım 2 tane deyıl ondan sonra tamam oldum .....

kesinlikle söyledigin ve

kesinlikle söyledigin ve yaşadıgın vesvesler senin kafir oldugunu Allahın sen kulu olarak görmedigi anlamına gelmez seytanın seni baştan cıkarmaya calışıyor kesinlikle korkma uzun süreli olmayacak sen Allahı zikr ettikce kalbine dogan vesveseleri aklın ve kalbin onaylamadıkca günah sayılma kuran okumaya ve namazını kılmaya devam ettt duaa et hele mutlu oldugun zamanlarda dua ett bak düzelmeyi göreceksinn kardeşim

allahla ilgili olumsuz düsünceler

allahla ilgili sirk istemsiz sirk düsünceleri gelio ama bn bunları onaylamıyorum allahla ilgili olumsuz düsünceler rgelio aklıma dindne mi cıktım acaba

küfürlü vesvese bendede var ama geçirme yolunu buldum

s.a kardesler ben 13 yasındayım içimden allaha küfür ediyor haşa bende ona küfür ediyom sonra git basımdan seneye gel hatta hiç gelme diyorum ve baska bişeyle uğraşıyorum geçiyor siz bi deneyin işe yarıyo bende

banada öyle vesvese geliyor

banada öyle vesvese geliyor biri içimden küfür ediyor

bende de oluyor böyle

bende de oluyor böyle vesveseler allah varmı yok mu peygamber varmı ama çok şükür gördüğüm bi rüya ile bu vesvesem gitti bir gün rüyamda dört büyük peygamberi gördüm hz isa hz musa hz davut ve hz.muhammed s.a.s gördüm bana peygamberin kım dediler bende şahadet parmagımla hz.muhammed s.a.s gösterdim bana güldü ama yüzlerini hatırlamıyorum güldüğünü hatırlıyorum çok şükür kurtuldum bu vesveseden herkeste olur böyle şeyler üzülmeyin zamanla geçer ilim öğrenin ve ibadetinizi artırın hep allahı zikredin selametle allaha emanet olun allah razı olsun

VESVESE

bendede dediğiniz gibi vesveseler var benım aklıma acaba a Allah benden ımanımı mı aldı? gıbı sorular getırıyor akılma. hanı Hidayetı verende alanda o ya.. süreklı ağlıyorum çok asi biri oldum. aileme karşı vs. artık çok zor durumdayım bu vesveseden kurtulmak istiyrm. acaba bu bendekı vesvese mı yoksa allah koruusun Rabbım benden ımanımı mı aldı? çok ağlıyorum.. aklıma sureklı ımanla ılgılı şüpheler gelıyor . Biri allah dediği vakıt ıcımden bı ses allah var mı vs diyor. çok kötüyüm..

dostum ağlamana gerek yok

dostum ağlamana gerek yok çünkü senin imanın alınmadı çünkü ALAHU TEALA ŞÖYLE EMREDİYOR KAPIM HER ZAMAN AÇIK BİR MÜSLÜMAN OLANA SEN NAMAZINI KIL VESVESEDE BENDEDE OLUYOR AKLINDAN GEÇENLERİ GÜNAH YAZMIYOR KALBE GELENİ AĞZINA ALMAMAN GEREKİYOR AKLINDAN GEÇENLERİ YAPMADIKTAN SONRA HİÇ BİŞİ OLMAZ

vesvese

bendede dediğiniz gibi vesveseler var benım aklıma acaba a Allah benden ımanımı mı aldı? gıbı sorular getırıyor akılma. hanı Hidayetı verende alanda o ya.. süreklı ağlıyorum çok asi biri oldum. aileme karşı vs. artık çok zor durumdayım bu vesveseden kurtulmak istiyrm. acaba bu bendekı vesvese mı yoksa allah koruusun Rabbım benden ımanımı mı aldı? çok ağlıyorum.. aklıma sureklı ımanla ılgılı şüpheler gelıyor . Biri allah dediği vakıt ıcımden bı ses allah var mı vs diyor. çok kötüyüm..

CVP:vesvese

İman yoksa ALLAH inancı da yoktur.. Hem Allah'ın imanını aldığını düşünüp ağlayıp üzülüp hem de imansız mıyım demek tam bir çelişkidir.

Eğer imansız olsanız zaten imansız olmak sizi üzmezdi.. Demek ki imanınız var ki bu korkuyu yaşıyorsunuz. Aslında sizi ağlatan imanınızı kaybetme korkusudur. İçinizdeki bu korkuyu kontrol altına alabilmenin başlangıcı ibadetlerine dikkat etmekten başlar..

Tabiki kimse imanından emin olamaz.. Hırsızın evinize girmesine engellemek için çabalıyor kapıyı pencereyi kilitliyorsanız aynı şekilde şeytanın imanınızı çalmasını engellemek için ibadetlerimize daha cok sarılmalı bol bol kuranı kerim okuyup salavat getirerek bu tür vesveseleri içimizden uzaklaştırmaya çalışmalıyız..

Gazanız mübarek olsun

Arkadaşlar vesvese geldiği

Arkadaşlar vesvese geldiği zaman ondan kaçmayın daha çok gelmesini isteyin sadece normal hayatınıza devam edin .....şeytanîn istediği sizin vesveseye karşılık verip aklı dengenizi bozmak..,bismillah deyin aklınıza gelenlere karşılık vermeyin beşlin vesvese gelsin siz gelmesini istedikçe o gelmiycektir.....

CVP:Arkadaşlar vesvese geldiği

vesvesenin gelmesi istenmez. Bela istenmez. Sabır istenmez. Allahım beni imtihan etme aciz bir kulum diye bol bol dua ediniz

ya arkadaşlar istem dışı biri

ya arkadaşlar istem dışı biri ağzından bişe kaçırırsa küfür gibi günaha girermi ? kendimi bitiriyorum ağzımdan yanlış bişe çıktı die lütfen yardım edin

küfür

selamın aleyküm kardeşlerim benim aklıma sürekli allaha karşı çok kötü sözler gelioo bilmiorum ortakmı koşuyorum ama bunu şeytan sanki ben istiyomuşum gibi zannettirio yani ben içimden istiyomusum gibi oluo arasırada agzımdan cıkıcak diede çok korkuyorum ben bundan dolayı günaha girmiş olurmuyum yasım 19 bu vesvese hergün aklımda kurtulamıyorum nolur yardım edin bana ...

aynı durum bendede var ortak

aynı durum bendede var ortak koşmuyorum ama sanki şeytan öle yapıyomuşum gibi geliyo bu duruma bende kafayı çok taktım dinden çıktığımı düşündüm ama öle değilmiş şeytanın amacı da bu zaten bizi kandırmak bu tamamen şeytanın bir oyunu şeytana bunlar senin sözlerin benim değil gibisinden motive et..

vesvesve icin zikirler ve dualar var

onlari bulup saglma kaynaktan yapabilirsiniz

Çok sağolun

Şeytan bendede şu hissi uyandırıyor. Bir günah işledikten sonra ah bu şeytan dediğimde şeytanın suçu yok o sana zorla bişey yaptırmaz hissi uyandırıyor

korkmayın

bu şeytanın ve nevsin vesvesedidir bu şeylerin ortaya çıkmasının sebebi nevsi allah için bazı zevklerinden mahrum bıraktınız içindir allahı kendine düşman görmesine sebeb olur ve ona hakaret eden cümleler akla getirmesi ve kişinin imanını kaybetini zanetme düşüncesine kapılıp eski haline dönmesi içindir şeytanda nevse yardım eder allah insana aklı ve ilmi boşa vermemiş şeytan ve nevsiyle mücadele edebilmesi için. tabi aklın çalışabilmesi için önce bilgi gerekir. bu bilgide din alimlerimzin kitaplarında mevcuttur. burda ayrıca bir müjdede vardır allah belayı sevdigi kuluna verirmiş (ee cennet okdarda ucuz deil) allah için nevsinizle cihad edin zafer iman dolu kalplerin olacaktır allah hepimize imanla ölmeyi nasip etsin ....

Amin Cümlemize

Amin Cümlemize

vesvese

ALLAH sizden razı olsunn bende bu vesvesenin içindeym ve o kadar cok rhtszm ki bu durumdan ama ynede rhtladm sadece bn değilmşm ALLAH ım hepimizn yrdmcısı olsunn tek yapmamız gereken ne olursa olsun sabır göstermek sadece ALLAH a sıgınmalıyız

arkadaşlar geçen haftaki

arkadaşlar geçen haftaki sohbette sohbeti yapan kurban bu vesvese konusuna değindi.bize şeytandan bir vesvese geldiğinde hiç aldırış etmememizi söyledi eğer aldırış edersek şeytanın istediğini yapmış oluruz dedi .zaten şeytanın işi bu vesvese vermek bırakın o işini yapsın siz de işinizi yapın şeytanın vesvesine aldırış etmeyin dedi.eğer bu vesveselere kafaya taakrsanız şeytanın istediğini yapmış olursunuz şeytan bunu istiyor.bu her konuda böyle küfürle ilgili vesvesede böyle namazdaki vesvesedede böyle.aldırış etmeyin.birde haberi getiren kim?şeytan. bunu biliyosunda niye bu habere itibar ediyorsun .kuranda geçiyor ayet.Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.hucurat süresi.size bu haberi getiren şeytan şeytanın haberine mi aldırış edeceksin.ben böyle düşünüyorum aldırış etmiyorum arkadaşlar.Allah razı olsun.birde tabiki şeytan vesvese verdi mi hemen euzubesmele çekin.

Küfürlü vesvese :(

selamün aleyküm.çok berbat durumdayım :( henüz 13 yaşındayım..dinimi çk seviyorum ve allahın dediklerini yapıyorum.namaz kuran herşeyi oruç.ama birgün içimden biri allaha haşa kfr attı :( ..hayaliiime saçma sapan şeyler gelyor :( bn ama hiç birisini istem,yorum :( dinden çıkdığımı sanıyorum ... ama herşeye rağmen allaha sığınıyorum allah yardımcımız olsun

kufurlu vesveseYE

kardesim bu kufurlu vesvese olayi psikiyatride obsesisyon olarak geciyor suan yasin cok genc ama illerde ilac kullanarak bi musluman psikiyatrdan yardim alarak bunun onune gecebilirsin....belki yaniliyorumdur ama bu genelde stres aninda cikan bisey dualarla zikirlerlede onlem al simdilik Allah suphesiz ki yardim edecektir

çare

arkadşlar bene şeytan size bir vesvese verdiğinde RABBİM BÜTÜN NOKSAN SIFATLARDAN VE ÇİRKİN SÖZLERDEN MÜNEZZEHTİR deyin ve ilginizi başka yönlere çevirin yoksa adamı tımarhanelik bile edebilir.O yüzden ilginizi başka yönlere çevirin. ALLAH AŞKI ilgili araştırın ALLAH KORKUSU ile ilgili yazılar araştırın kurtulmak için çabalayın

vesvese bana yardım edın

arkdaşlar bana yardım edın ben namaza başladım aylardır allaha kurana küfür edepsiz düşünceler aklımdan gitmıyor.bütün gün aklımda boguşmaktan yoruldum böle yaşamak istemıyorum.yakında anne olucam içimde bı can olmasa ölmeyi bile düşünuyorum bazen okadar azaptayım.allah yardım etsın.umudum da kalmadı.isteyerek düşünmuyorum ama düşünmek istemıyorum artıık yaşadıgımı bıle anlamıyorumm.ben allaha küfür düşünürken gunaha nasıl girmem diyorum.çok gunahkar hissedıyorum kendimi.lütfen yardımlarını beklıyorum.acaba hassas bır dönemde oldugum içinmi bukadar zor durumdayım.hayırlı gunler

bacım rahat ol

yakınında biri haşa ALLAH cc küfretse sen gene rahatsız olacan o sinsi şeytan sana görünmeden aynı şekilde küfürleri sayıyor tabi sende onu göremediğin için şöyle düşünüyorsun bak gene küfür ettin gene kötü düşündün seni ALLAH cc affetmez gibi sözler söylüyosun ve gene rahatsız oluyorsun rahatsız olman senin o sıfatları o kötü sözleri taşımadığın kabul etmediğin anlamına gelir. hatta şeytan kötü sözü kalbe söyler peşinden şöyle der bunu sen söyledn ALLAH cc seni affetmez der ümitsizliğe düşürüp ibadetten alıkor amacıda o zaten ama sen bunları düşünme üstüne varma mesela 2 kişi kavga ediyor biri habire vırvır ediyor öteki cevap vermiyor burada kim deliye döner vırvır eden şöle der cevap ver bana cevapppp bunu herkes biliyo az çok meyve veren ağaç taşlanır kalbin meyvesi imandır şeytan tabiki oratı taşlıcak kötü çirkin sözlerle, kurtulmak kolaymı kolay eğer çok takıntılı olduysan pskiyatriye git ilaçla beraber sohbetlere git sağda solda sohbet eden bayanlar vardır araştır yabancıda olsa git görüş sohbetler iman tazeler şeytan tek kişiyi çabuk kandırır sürüden ayrılan koyunu kurdun kapması gibi,bu vesveseler imansız olduğun değil imanlı olduğun anlamna gelir vesvese birde kamçıdır kişiye ciddilik sıfatı ekler fazla gülmez boş konuşmassın her hareketini dine göre yapmaya çalışırsın ALLAHA cc daha çok yaklaşırsın sen haberdar olmadan.vesveseyi kale almak onu balon gibi şişirir kale almıcaksın kale alınmıyan yerde kimseler durmaz sohet edicek kimseler yoksa makamlı kuranı kerim okuyan hocaları dinle nette iamamı gazalinin videoları var aşk vecd gibi onları dinle çok faydasını görürsün ALLAH CÜMLEMİZİN YARDIMCISI OLSUN başka yardımcımız yok zaten

Allah'tan umut kesilmez ,

Allah'tan umut kesilmez , rahmandır rahimdir, o bizim rabbimiz ve mevlamızdır, bunu yenebilirsin , zikri hiç dilden düşürmemek gerekiyor, bana da olduğu vakit sus dıyorum ıcımden rezil olan kufre şayan sensin diyorum , üzülmeyin allah büyük

vesvese

merhaba arkdaşlar ben bir kaç ay önce kapandım ve şeytan ilk öne şüphe tohumlaı attı ALLAH,peygamberimiz,din hakkında ve ben çok üzülüyordum daha sonra küfür tohumları attı halada çok üzülüyorum.hayatı zindan ediyor ama arkadaşlar ylmayın şeytana karşı.çünkü bi yerde okudum eğer böyle düşüncelerden dolayı insan cehenneme gitse hiç kimse cennete giremezmiş ve önemli olan sakın üstünde fazla düşünmeyin şeytana yardımcı olmaya başlarsınız. ALLAH hepimizi iblisten korusun .ALLAH hepimizden razı olmayı nasi etsin İNŞALLAH.

allah razı olsun cok

allah razı olsun cok yararlı oldu..

vesvese

pis şeytan banada vesvese veriyor durup dururken aklıma kötü küfürler sokuyor Allaha küfür ettiriyor oysa ben normal hayatımda bile kimseye küfür etmeyen biriyim Allaha asla ve asla küfür etmem edemem bu vesveseleri duydukça çok üzülüyorum obür dünyada Allah beni cezalandırcak diye hep ağlıyordum iyiki bu siteye girmişim artık hiçbir korkum kalmadı inşallah hepimizin vesvesesi kısa sürede geçer şeytan defolup gider inşallah.

vesvese

bende düştüm bu vesveseye içimden sürekli acaba allaha karşı yanliş birşeymi düşündüm yanlış bir kelimemi söyledim diye kendi kedimi yedim bitirdim bir tarafım söylemedin diyor bir tarafın döyledin o kadar mantıksız saçmaki düşşüncelerim anlatamam sürekli dua ediyorum allaha sıgınıyorum rabbim affetsin.

vessveseee

görüyorum ki bu vesvese hastalığına yakalanan tek ben değimişim sadece bana oluyo diye düşünürdüm ama bu durumdan muzdarip olan bir çok kardeşim daha varmış bende abdest ve gusül konularında çok vesvese oluyor kaç kere baştan gusül aldığımı abdest aldığımı biliyorum ne yağıcam bilmiyorum çok kötü bir durum rabbim korusun şeytanın şerrinden ve vesveselerinden inş.tüm hepimizi...

ALLAH sizi adn cennetlerine

ALLAH sizi adn cennetlerine koysun inşallah bana da çok vesvese geliyor her an kalbimde sanki düşünmeden edemiyorum kalbime hep bir ağrı giriyor inanç meselelerini düşündüğümde mesela biz ana babadan İSLAM'ı öğrendik bu bize doğru geliyor ama kafir de kendi dinini doğru buluyor ya ben yanlıştaysam diye vesvese geliyor ve canımı çok sıkıyor ama bu yazınızdan sonra içime bir ferahlık geldi

küfür ettiriyor

şeytan bana her zaman allaha küfür ettiriyor psikolojimi neredeyse bozacak

Allah razı olsun...

Allah razı olsun...

ALLAH razı olsun tam benim

ALLAH razı olsun tam benim durumumu anlatmışsınız namaz kılarken Allahı ve Peygamberimizi(s.a.v.) anarken kötü sözler söylüyor.İnşallah hepimiz bu sıkıntıdan kurtuluruz.

allah hepinizden razı

allah hepinizden razı olsun.. uzun zamandır bende bu vesveselerden kurtulmaya çalışıyorum... inşallah Allahın izniylede kurtuluruz...

Allah razı olsun tam benim

Allah razı olsun tam benim durumumdu ama sayenizde atlattım..

vesvese

namaz kılarken veya başka birşeyle ilgilenirken her türlü saçmalık ve ahlak dışı yanlış şeyler geliyor böyle şeylerle ilgilenincede geliyor ne yapacağımı bilmiyorum bazen günaha giriyormuyum die şüpheleniyorumm

vesvese

aynı şeyler bendede görülüyor ne yapmamız gerek vesvese hakkında

Allah sizden razı olsun.

Allah sizden razı olsun.

allah sizi cennete soksun.

allah sizi cennete soksun. hepimizi

ben de böyle bir tuzağa

ben de böyle bir tuzağa düştüm düşüncelerim bir anda acaib bir şekilde değişti yıllardır aynı şeyleri düşünürdüm ilginç olan tam da bazı şeyleri değiştirmeye karar verdiğim zamana denk gelmesi bu benim düşüncem olamaz belki de beni döndürmek için yaptı amacı işkence yapmak hayatımın en kötü haftalarını yaşadım zihinle oynayabilir mi ki biraz daha açıklayın lütfen

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Sünnet . islam . iman . Kur'an-ı Kerim . kıyamet alametleri . Din ve Inanc . Ehli Sünnet . Mehdi . Hadis . Dört incil . Mezhep . cennet . Hıristiyanlık . eshab-ı kiram . tevhid . iman esasları . cinler . Hıristiyanlar . mezhepsizler . cehennem . küfür . ehli sünnet alimleri . ehli sünnet itikadı . mezhepler . amel . isa'nın gökten inmesi . Mehdi'nin çıkış alametleri . ahir zaman . din tahripçileri . eshaba dil uzatmak . islam düşmanları . mezhepsizlik . islam alimleri . incillerdeki çelişkiler . peygamberler . cennetlikler . mümin . sapık fırkalar . hak mezhepler . eshabı kötülemek . eshabı kiramı sevmek . kader . Sinoptik inciller . Hz. isa'nın mucizeleri . mezhebe uymak . eshabı hayırla anmak . Allah'ın sıfatları . Kitab-ı Mukaddes . Hıristiyan inancı . inanç . incil . vehhabilik . ehli sünnet vel cemaat . hadisi şerifler . Yeni Ahid . Muharref inciller . cin . ahiret günü . Müminler . eshabı kiramın üstünlükleri . peygamberimiz . Hıristiyan dünyası . vaaz ve nasihatleri . çarmıha gerilmesi olayı . Kuran ayetleri . Mehdi’nin ortaya çıkışı . islam'ın hakimiyeti . PKK . Ermeni Sorunu . din düşmanları . şirk . ilim . ehli sünnet yolu . Kuran . kadere iman . Yahudiler . tahrifat . Yuhanna incili . Allah'a iman . Misyonerler . mirac . ashaba muhabbet . ashab . müslümanlık . mezhep imamları . itikad . Hz. isa'nın sözleri . hadisler . iman etmek . Ehli sünnet mezhebi . irade . kıyamet günü . hesap günü . kaza . hayırlı amel . Tutku filmi . insanların hayırlısı . eshabı kiramın fazileti .

Son yorumlar