ŞEYTAN FISILTISI VESVESE


Kalbimiz, bir tür misafirhane gibidir. Hayat boyu meydana gelen iç ve dış tesirlere ev sahipliği yapar durur. Bu tesirlerin en önemlisi de, irade dışı meydana gelen iç fısıltılardan oluşur. Bu fısıltıların bir kısmı iyi huylu, bir kısmı kötüdür. Bu durumda ev sahibine düşen; iyileri ağırlayıp, kötüleri uğurlamaktır.

Kalbimiz, düşünce ve eylemlerimizi şekillendiren bazı iç fısıltıların adeta harman olduğu bir alandır. Pek de isteğimize bağlı olmayan bu seslere “hâtır” adı verilir. (Hatıra kelimesi de buradan gelir. Fakat Türkçe’de hatıra kelimesi burada dediğimiz anlamında kullanılmaz.)

Hâtırlar, iç dünyamızda yankılanan etkili telkin unsurlarıdır ve iradeyi yönlendirme gücüne sahiptir. Birçok hareketimiz kalbimize doğan bu sesin somutlaşmış halidir. Denilir ki: Her iç ses, karşılık gördüğü nispette arzuya dönüşür. Arzu azmi, azim niyeti, niyetse azaları harekete geçirir.

İlham ve vesvese

İslâm alimleri arzu ve yönelmeyi kamçılayan iç sesleri iki kısımda incelerler. Bir kısmı, kötülüğe, şerre davet ederken, diğer bir kısmı iyiliğe, hayra davet eder. Bu seslerin, vicdan ve sağduyu diye de adlandırılan hayra davet edici türüne “ilham”, şerre davet eden türüne “vesvese” denir. İlham melek tarafından, vesvese ise şeytan tarafından telkin edilir.

Büyük hadis alimimiz Tirmizî Hazret-leri’nin rivayetine göre Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz buyurmuştur ki:

“Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi, hayra çağırmak ve hakkı doğrulamaktır.

Kim içinde hakka, hayra, iyiliğe çağıran bir ses duyarsa, bilsin ki bu Allah’tandır ve hemen Allah Tealâ’ya hamd etsin. Kim de içinde şer ve inkâra çağıran bir fısıltı duyarsa ondan uzaklaşsın ve hemen şeytandan Allah’a sığınsın.”
Efendimiz s.a.v. böyle buyurduktan sonra şu ayet-i kerimeyi okumuştur: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Size kötülüğü emreder.” (Bakara, 268)

Şeytanın tek silahı

Bilindiği üzere şeytanın tek gayesi insanı kendisi gibi cehenneme sürüklemektir. O, bu gayesine ulaşmak için Cenab-ı Hak’tan izin almış ve şöyle demiştir: “Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.” (A’raf, 16-17)
Şeytan, gelecek endişesine sevk etmekle dünya tutkusunu artırır. Olan bitenle aldatarak dinde şüpheye düşürür. Günah ve kötülükleri güzel gösterir ve böylece yaklaşır.

Ancak şeytan bunların hiçbirini kendini göstererek yapmaz. Çünkü o vakit hiç kimse ona uymaz. Hal böyle olunca çeşitli hile ve aldatmalara başvurur. Gizlenmiş, maskelenmiş bir şekilde siner, durmadan fısıldar.

Sevgili Peygamberimiz s.a.v. şeytanın nasıl bir hilebaz, ne tür bir vesveseci olduğunu şöyle bildiriyor: “Muhakkak ki şeytan, ademoğlunun bütün yollarında oturur. Önce İslâm yolu üzerinde oturur ve ona (vesvese vererek) der ki: ‘Ananın babanın dinini terk edip müslüman mı olmak istiyorsun?’ Kul onu dinlemez müslüman olursa, bu sefer de (İslâm uğruna hicret etmesini önlemek için) hicret yolu üzerine oturur ve ona (yine vesvese verip) der ki; ‘Şu vatanını, şu havayı terk edip nereye gideceksin?’ Eğer onu dinlemez de hicret ederse, bu sefer cihat yolu üzerine oturur. Der ki: ‘Savaşmak, öldürmek ve nihayet ölmek değil mi? Sonuçta ailen ve servetin başkalarına kalacak değil mi?’ Kim şeytanın vesvesesine kapılmadan cihada gider de ölürse, onu cennetine koymak, Allah Tealâ üzerine hak olur. Eğer düşman tarafından öldürülürse, cennetlik ve şehit olur. Cihada giderken hayvanından düşüp ölse dahi Allah onu cennetine koyar.” (Ahmed b. Hanbel, Neseî)

İlk vesvese

Kur’an-ı Kerim, şeytanın vesvesesine maruz kalan ilk insanların atamız Hz. Adem ile Hz. Havva annemizin (selam üzerlerine olsun) olduğunu şöyle kaydeder: “Derken, şeytan onların kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi ve şöyle dedi: Sizi Rabbiniz başka bir şey için değil, sırf melek olacağınız yahut ebedi şekilde kalanlardan olacağınız için bu ağaçtan uzak tuttu.” (A’raf, 20)

Halbuki Cenab-ı Hak: “Ey Adem! Şüphesiz bu (İblis) sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra bedbaht olursun.” (Tâhâ,117) diye uyarmıştı. Buna rağmen şeytan vesvesesini kullanarak onları bu ağacın meyvesinden yemeye ikna etti. Bu da onların cennetten çıkarılmalarına sebep oldu.
Şeytanın apaçık düşman olduğu konusunda Hz. Adem Aleyhisselam’dan günümüze kadar tüm insanlar uyarılmışlardır. Cenab-ı Hak bunu şu ayet-i kerimesiyle teyit eder: “Ey ademoğulları! Şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi?” (Yasin, 60)

Vesveselerden sorumlu muyuz?

Aklımıza şu soru gelebilir: Vesvese kötü bir şey olduğuna göre, kalbimize gelen vesveselerden acaba hesaba çekilecek miyiz?

Bu soruyu doğru cevaplayabilmek için bir iş gerçekleşmeden önce kalpte cereyan eden dört aşamadan söz etmek gerekir: Bunlardan ilki kalbe bir hâtırın gelmesi, bir sözün, düşüncenin kalpte harekete geçmesidir. İkincisi buna karşılık bir meyil olması, heyecan duyup, rağbet edilmesidir. Üçüncüsü, kalbin bu işi yapma üzerine hükmetmesi, son kararını vermesidir. Dördüncüsü ise azmetmek, ameli hayata geçirmek için kalben niyet etmektir.

Kalbin ilk iki hali olan hâtır ile meyil irade dışı meydana geldikleri için bir sorumluluğa yol açmazlar. Sevgili Peygamberimiz’in: “Allah Tealâ ümmetimi, hatırlarına gelen şeyleri yapmadıkları veya konuşmadıkları sürece o şey yüzünden hesaba çekmeyecektir.” (Buharî) hadisi buna delildir.

Gelelim karar ve azmetmeye... Bunların her ikisi de kasıtlı ve isteyerek meydana geldikleri için mesuliyet gerektirir. Cenab-ı Hakk’ın: “Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminleriniz yüzünden sizi sorumlu tutar.” (Maide, 89) ayeti ile Efendimiz s.a.v.’in “İnsanlar niyetleri üzere haşrolurlar.” (İbn Mace) hadisi buna delil gösterilebilir.
Fakat her şeye rağmen Allah’ın merhameti galiptir ve bir kalp, kötülükte karar kılıp, bu kötülüğü yapmaya azmettiği zaman bile melekler kulun o kötülükten dönme ihtimalini göz önünde bulundurarak hemen günah yazmazlar. Bu süre içerisinde insan Allah’tan korkup kötülükten vazgeçerse kendisine bir sevap yazılır.

Buharî ve Müslim Hazretlerinin rivayet ettiğine göre, Allah Tealâ meleklerine şöyle emreder: “Kulum kötü bir amel yapmaya karar verdiği zaman, onu yapmadıkça yazmayın. Şayet o günahı işlerse ona bir günah yazın. Eğer kulum o ameli yapmayı benim rızam için terk ederse, ona bir sevap yazın. Şayet iyilik yaparsa en az on misli olmak üzere, yedi yüz misline kadar ona sevap yazın.”

Vesveseden kimler etkilenir?

Vesvese ancak şeytanı dost edinen kimseleri etkiler. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile getirilmiştir: “Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah’a ortak koşanlaradır.” (Nahl, 100)

Şeytanın salih kullar üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Benim gerçek kullarım (var ya), senin onlar üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur.” (İsra, 65). Diğer yandan, iman edip Rablerine tevekkül eden kimselerin, kalplerine gelen vesveselerden etkilenmedikleri şöyle haber verilir: “İman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur.” (Nahl, 99)

Buradan anlaşılıyor ki, şeytanın vesvesesi ancak Rahman’ın yolunu terk edenleri, onu umursamayıp nefsini arkadaş edinenleri etkileyebilir. Cabir b. Ubeyd k.s. diyor ki: Alâ b. Ziyad’a içimdeki vesveseden şikayet ettim. Dedi ki: “Kalp, uğranılan bir ev gibidir. Bir şey varsa alır, yoksa bırakıp gider. Yani heva ve heves olmayan gönüle şeytan girmez.” (İhya, III/62)

Şeytanın vesveseleri de her insana göre farklıdır. Tıpkı bir düşmanın, her savaş için farklı stratejiler kullanması gibi... Bu vesveselerin belki de en tehlikeli olanı, şeytanın kalbe şüphe tohumları atıp inancı sarsmaya çalışmasıdır. Şeytan bu yöntemi, daha çok dini yeni yeni tanımaya başlayan veya kulaktan dolma bilgilerle yürümeye çabalayan insanlar üzerinde tatbik eder.
Eğer kişi kalbine gelen şüphe karşısında sıkı durur da Alah Tealâ’nın izniyle def etmeyi başarırsa, bu defa küfür veya edep dışı sayılacak düşünceleri akla getirmeye çalışır. Öyle ki insan, “keşke ölseydim de aklıma böyle şeyler gelmeseydi” der. Sonra, aklından geçen o şeyden dolayı çok büyük günaha girdiğini zannederek inanılmaz derecede üzülür.
Şeytanın istediği de budur: Onu telaşlandırıp dinden çıkmakla korkutmak... Çünkü kişi dinden çıktığına inandığında: “Zaten ben mahvolmuş biriyim, artık günah işlesem ne olur, işlemesem ne olur” ruh hâlini yaşayacaktır. Halbuki böyle durumlarda endişeye kapılmamak gerekir. Çünkü bu vesveseler insana ait değildir.

Vesveseden korunmak için

Kalbe gelen düşünceleri dinî ölçülerle karşılaştırıp ona göre hareket etmek doğru ve kolay bir yoldur. Yoksa, kalbe gelen şeyleri hemen kabullenip dinî hükmünü öğrenmeden hareket etmek yanlıştır.

Bu arada kalbe gelen vesvesenin üzerinde durmak, onu gözde büyütmek de anlamsızdır. Vesveseden korunmanın en etkili yolu ise Allah Tealâ’yı anmak, zikretmektir. Şeytanın giriş yolu kalp olduğuna göre, kalbin güçlenerek heva ve hevesi üzerinden atması şeytanın yolunu kapatacaktır. Zaten tasavvuftaki eğitimin gayelerinden biri de işte bu şekilde kalbi şeytanın cirit attığı bir meydan olmaktan çıkarıp Allah Tealâ’ya ait kılmaktır.

Allah anıldığı zaman şeytan susar. O nedenle kul, Kerim olan Rabbini her fırsatta anmalı, şeytanın vesvesesini savması için O’na sığınmalıdır. A’raf suresi 200. ayette şöyle buyurulur: “Eğer şeytandan bir fit (bir vesvese) gelip seni dürterse, hemen Allah’a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.”
“De ki: Rabbim, şeytanların kışkırtmasından sana sığınırım. Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” (Mü’minûn, 97-98)


peygamberimizede geliyor

bende peygamberimiz(s.a.v)'ada geliyor sürekli besmele çekiyorum eğlendiğim zamanlar geçiyor nolacak bana günah yazılırmı

DÜŞMANIM ŞEYTANDIR BENİM, ADEM DEĞİL....

Selam' un Aleyküm

Şeytan ilk kıyası yapandır, kendisini Hz. Adem ( A.S.) ile kıyaslamış ve kendisinin daha hayırlı olduğuna kanaat getirmiştir.

Allah ( C.C.) şeytanı Rahim ve Rahman adı ile kovmuştur. Kıyas şeytanın ilmidir, şeytanın yoludur. Allah (C.C.) "Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak aşağıya inin" dediği şey kullar ile şeytanların düşmanlığıdır. Ama insanlar düşmanını unuttu, düşmanca tavır sergilenecek olan şeytana, zulmeden şeytana kıyasla destek vermeye devam edildiği sürece Allah ( C.C.) katından gelecek azabı kendi ellerinizle çağırmış olursunuz

Irak, Afganistan, Suriye..... İnsanın insanı düşman bildiği ve kendisini başka bir insan ile kıyasladığı için
Mezhepler, fırkalar.......... İnsanın diğer bir toplumdan daha hayırlı olduğuna kanaat getirdiği için, kıyasladığı için
Sahte Mehti'ler....... Kedilerine ilim geldikten sonra Allah ( C.C.) katında daha hayırlı olduklarına inandıkları için
Kafir............... Allah ( C.C. ) ile kendini kıyasladığı için
Münafık ............ Muhammed (S.A.S.) ile kendini kıyasladığı için, diğer peygamberleri birbirleri ile kıyasladığı için
Mürted.............. Cahilliğini kullanarak İslam ile diğer dinleri kıyasladığı için

Kıyas yapan sonucunda tercih yapar. Bu tercihi insanı kafirliğe, münafıklığa, mürtede, çirkinliğe, kötülüğe, fenalığa, yalana, sapıklığa, savaşa, vahşete..., sürükler. Size asıl düşmanınız olan şeytan ve yandaşlarını unutturur, insana kin besler olursunuz. Trafikte bir korna sesine sıkarsınız adamın ayaklarına, masum çocukları boğazlama safhasına gelirsiniz kendinizi Hızır (A.S.) ile kıyaslarsınız çünkü...Demokrasi adına saldırıda bulunursunuz savaş ilan edersiniz, müslümanlık adına saldırıda bulunursunuz diri diri yakar, diri diri toprağa gömersiniz. Sonra bir bakarsınız ki diri diri yanan da diri diri yakan da, diri diri gömen de diri diri gömülen de Kelime-i Şehadet getiriyor. Masum kim ? Suçlu kim ? Seçemezsiniz çünkü siz kıyas ile bu noktaya geldiniz....

Kıyas yapmaktan Allah' a sığınırım, bana bilmediklerimi öğreten ve kaderi yaratan, kaderimi, tüm kaderleri elinde tutan Allah'ımıza hamd olsun. Allah' ım içimdeki kini ve öfkeyi söküp alacağın bir mevki ve makama eriştir beni. Gerçek ile batılın birbirinden ayrıldığı bir yola kılavuzla beni, hiç kuşkusuz huzurunda Haşr edileceğim...( Amin )

Allah' ım tek ve bir Ekber' dir benim, en çok korktuğum ve sadece O' ndan yardım dilediğim yegane Mabud, Tek İlah...

Dinim İslam, Kitap' ım Kur'an, İlmim Furkan, Duam Zikir, Elhamdülillah Müslümanım ben, Müslüman ümmetindenim, Muhammed (S.A.S) dir ilk ve son peygamber. İkisi arasındaki peygamberlerin hiç birini ötekisinden ayırmam, kıyaslamam. Ama bilirim ki Muhammed (S.A.S.) ve Ehli Beyt sevgisi beni Allah' a daha yakın kılar, hiçbir halifeyi ötekisi ile, hiçbir evliyayı diğeri ile, hiçbir insanı öbürü ile, hiçbir meali başkası ile kıyaslamam, hiçbir ayeti diğeri ile kıyaslamam, hiçbir hadisi öncesi ile değişiği ile kıyaslamam, çünkü zamanım değerlidir benim , yolum Muhammed (S.A.S.) ve Ehli Beyt yoludur dönmem yolumdan......

Aklınızı kullanın, asıl düşman şeytandır. Vesvese verir kıyaslamanızı yapmak için. Namazda verir, sorarsınız kendinize dünkü kıldığım namaz daha hayırlı idi, oruçta verir bozarsınız, hayatınızın her aşamasında vesvese verir saparsınız.

Vesvese kıyasa açılan kapıdır, ama siz kıyas kapısından hiç geçmez iseniz vesvese size hiçbir zarar veremez. Gözünüz perdelenmez, aklınız meşgul olmaz, unutmazsınız , unuttuğunuzu hatırlarsınız, okuduğunuzu anlarsınız…

Erkek kadın, kadın erkek ile kendini kıyaslar ise sapıtır eşcinselliğe doğru. Allah korusun bizleri ne kötü yoldur bu...
İnsan kendini hayvan ile kıyaslar ise hayvan gibi davranmaya çalışır. Allah esirgesin bizleri ne kötü çalışmadır bu...
Deccal de kendini İsa (A.S.) ile kıyaslar, sonra da kendisini Allah( C.C.) ile kıyaslamanızı ister. Allah hidayet eylesin bizleri, ne büyük sapkınlıktır bu ...

Kıyasa ne gerek var? Allah' ın rızası için okuyalım, düşünelim, araştıralım, bulalım, gayret edelim, sabır edelim, iman edelim, ibadet edelim, yaklaşalım... Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Kimin kimden hayırlı olduğunu Allah ( C.C. ) bilir sadece O

Dilerim Allah’ ım tüm inananları bir hayra kılavuzlar ve rızıklarını bereketlendirir , dilerim Allah’ tan her canlının Müslüman olduğu bir dönemi bizlere bağışlar, öyle bir dönemdir ki Allah' ın izni ile yer verir ve Allah' ın izni ile gök de verir...

Allah' ım cümlemizin günahlarını bağışla ( Amin )

Aleyküm Selam

Alevi24 Muhammed

çok güzel yazmışsın arkadaş bende obsesif kompulsif hastasıyım Allah düşmanımın başına vermesin çok kötü birşey ilaçla tedavi oluyorum kendimi daha iyi hissediyorum ama yan etkileri çok ağır ilaçların olsun yeter ki iyileşim neden ben neden biz nedennn ???

vesvese

bazen aklımız ve kalbimiz savaşa giriyor bir arakadaşım bana ateist olduğunu söyledi ben kurankursunda kaldım ama daha sonra bildğim şeyleri unuttum kuranın ve namazın verdiği esenliği ve gerçekliği unuttum bu neyse bu çocukla konuştum şeytan belkide bana onunla yaklaştı bilemiyorum en iyisini ALLAH bilir.
aklıma takıldı olabilirmi diye sonra onun varlığı ve birliğini düşündüm bu bence şüphe duyulamayacak açık ve net.
sonra ben kendimi kitaplara verdim roman falan tabi bol miktarda yabancı kitaplar önceleri gülerdim okuduğumda sonra yine aynı vesvese sorgulama bazen kalbim reddiyor aklım buna izin vermiyor çünkü gerçek ortada salat ve selam olsun HZ: MUHAMMED (S.A.V) ve bizi kendimizden daha çok seven ALLAHA.
unutmayın kardeşlerim
insan yaradılış olarak kolayı seven rahatlığı düşünen bir varlık dolayısıyla reddedmek kolay geliyor fakat ALLAHI ANLAMAK ÇOK DAHA KOLAY ÇÜNKÜ ETRAFIMIZ ONUN VARLIĞININ VE TEK OLDUĞUNUN İSPATLARIYLA DOLUP TAŞIYOR.
ALLAH hepinizden razı olsun ALLAH kolaylık versin.

vesvese

kardesım bol bol kuranıkerım dogru tefsır okuyun bırde kıtapları secerken ozellıkle dını kıtapları secerken gunumuz yazarlarında pekte dogru ınsan yok cunku cogu felsefık takılıyor risalei nuru tavsıye ederim sıze okudunuz mu bılmıyorum ama ılk basta anlaması zor ama sureklı okudukca anlasılır faydalı bılgıler kazandırıyor yanı faydasız ılımden kıtaplardan uzak durun bırde hıc bır zaman korkmayın cunku seytanlarla dost olanlar sadece zanna uyuyorlar onların elınde ne ındırılmıs bır kıtap nede bır delıl var Kuranı kerım cok guzel cevap verıyor bunlara

:'( Lütfen okuyuuun :(

Ya lütfen banada yardım edin.Matematik sınavndan çıkmıştım ve hiç bişey yapamamıştım çok kötü olmuştum ağladım sonra birden bire Allah'a küfür ettim neye uğradığımı şaşrdım hemen tevbe ettim ve saplantı haline geldi şuan sürekli ağlıyorum bide sürekli içimden Allah'a böyle dedim diye kendimden nefret ediyoru keşke o küfrü söyleyeceğime o anda ölseydim :'( Şu an çok kötüyüm yalvarırım bana ne yapacağım konusunda bişeyler söyleyin Allah'ım beni affedermi ?

korkma

korkma din kardeşim bu olaylardan dolayı senin her üzgün göz yaşın ve bu olaydan kurtulmak için yaptığın her ibadet sana 700 misli olarak geri gelecek yani bu konudan dolayı büyük bir üzüntüye kapılanlar korkmasın bu birkaç gün ay hatta yıl devam edebilir ama eğer yılmazsanız şeytan sizin devrilemeyceğinizi anlayacak ve sizden uzaklaşacaktır.

bunları oku lütfen

Nisa Suresi, 17- Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tövbe, ancak bilgisizlikle (inat vb. dayalı olmaksızın) kötülük yapanlar ve sonra yakın zamanda (ahiret ve ölüm alâmetleri belirinceye kadar ihmalkârlık etmeyip) tövbe edenler içindir. İşte Allah'ın rahmetiyle onlara dönüp tövbelerini kabul ettiği kimseler bunlardır. Allah (her şeyi) bilendir, hikmet sahibidir.

Nisa Suresi, 18- İçlerinden birine ölüm gelip çatıncaya kadar kötülükleri yapıp 'Ben şimdi tövbe ettim' diyenler ve kâfir olarak ölenler için (kabul edilecek) tövbe yoktur. İşte onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.

bunun bir kere ağzından

bunun bir kere ağzından çıktığını söylüyorsun bunun için kafana takma kalple olmadıça bişey olmaz eğer namaz kılmıyorsan namaz kılmaya başla güzel bir tövbe et fiil ve sozlerini düzelt bir sadaka dağıt allah bağışlayandır seni bununla sorumlu tutmayacaktır çünkü istemeyerek ağzından çıktı kalple olmadıça bişey olmaz allah her türlü kötü sıfatlardan münzzehtir dediklerimi uygula ve bana dua et

vesvese

üzülmen bir pişmanlık duygusudur bu güzel birşey içinden gelen kötü düşüncelerede o senin kalbin sözü değil eğer senin kalbin sözü olmuş olsaydı o düşüncelerden etkilenmezdin. bu şeytanın bir vesvesesi hem ayrıca içimizden geçen kötü düşüncelerden bizler sorumlu değiliz çünkü o sadece bir hayaldir ve hayal etmek hüküm değildir. aklına ne gelirse gelsin ne tür görüntü gelirse gelsin ister sözlü ister görüntülü hiçbir kıymeti ve önemi yoktur. çünkü hayal etmek hüküm değildir.

seytana uyduguna seytanin

seytana uyduguna seytanin oyuncagi oladuguna aciz bir kul olduguna günahkar olmaya meyilli aciz kul olduguna tevbe et Rabbine sigin Allah Gafurdur, Rahimdir af eder ona sigin ve yalvar

eğer tövbe edip bir daha o günahı tekrarlamazsan

SELAMUNALEYKÜM.Sevgili din kardeşim;Eğer tövbe ederde o günahı birdaha tekrarlamazsan hiç şüphen olmasinki muhakkak ALLAH affeder, çünkü O, ÇOK ESİRGEYEN VE ÇOK BAĞIŞLAYANDIR..

SABRET ŞÜKRET VE ALLAHA SIĞIN...

ARKADAŞLAR LÜTFEN ŞEYTANA YENİK DÜŞMEYELİM ŞEYTANA YENİK DÜŞMEYELİM Kİ ALLAHIN SEVDİĞİ KULLARDAN OLALIM Bİ ETRAFINIZA BAKIN VE GÖRÜN ALLAH BİZE NELER VERMİŞ ONUDA BIRAKIN ALLAH BİZİ BİR İSLAM ÜLKESİNDE YARATMIŞ DÜŞÜNÜN İSLAM ÜLKESİNDE ALLAH BİZİ YATMASAYDI NE OLUR DU? ALLAHA ŞĞKREDİN ALLAHA SIĞININ Kİ ALLAHTA SİZE YARDIM ETSİN BİLİYORUM ŞEYTAN ÇOK KÖTÜ ŞEYLER AKLIMIZA GETİRİYOR BUNUN İÇİN SİZE BİR LİNK VERECEĞİM İZLEYİN VE GÖRÜN ŞEYTANIN KENDİ AĞZIYLA SÖYLEDİĞİ SÖZLERİ Bİ OKUYUN BAKALIMM...ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN http://video.google.com/videoplay?docid=4841326960321415278

vesvese

Değerli kardeşimiz;

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ashabından bir kısmı ona sordular: "Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz." Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler Evet! deyince: "İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi. "Müslim, İman 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110).

Diğer bir rivayette: "(Şeytanın) hilesini vesveseye dönüştüren Allah'a hamdolsun" demiştir.

Müslim'in İbnu Mes'ud (radıyallahu anh)'dan kaydettiği bir rivayet şöyledir: "Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulû, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercîh eder. (Bu vesveseler bize zarar verir mi?)". Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir" cevabını verdi."

HAYIR VE ŞER ALLAHTANDIR.HIRSIZ BOŞ EVE GİRMEZ ŞEYTAN ZATEN SİZİN ALLAHTAN VAZGEÇMEYECEĞİNİZİ BİLİYOR.ONUN AMACI SİZİN İBADETLERİNİZDEN ÇALMAK VE SİZİ YIPRATMAK.İNSAN VAR OLDUĞU SÜRECE VESVESE DE OLACAKTIR.ÖNEMLİ OLAN İBADETDEN VE ALLAHIN YOLUNDAN AYRILMAMAK SABRETMEK HAYIR VE ŞER ALLAHTANDIR.ALLAHA SIĞININ KAFİR ŞEYTAN SÖYLENSİN DURSUN BİZ RABBİMİZE İMAN ETTİK O BUNU ÇOK İYİ BİLİYOR

Kardeslerim belki ben sizden

Kardeslerim belki ben sizden de cok kapilmistim su duruma kendimi kayb etmistim Ama sukurler olsun Allamiza
Su videoyu izleyin kardeslerim Allah su videoyu bana oneren kardesten razi olsun Insallah
LUTFEN IZLEYELIM COK IYI TAM BIZE AIT

http://www.youtube.com/watch?v=4I7hM2G0eEQ&feature=related

bana yardım edinnnnnnnnn

benim veseveselerim çok farklı ben başkaları hakkında kötü düşünüyorum kişi birşey yapmadıysa ben onu yaptı diye bir düşünce geliyor aklıma bundan çok uatanıyorum başkası hakkında kötü düşündüğüm için onun hakkı üstüme geçermi çok korkuyorum ölüyorum adeta ama kalbine gelen düşünceye engel olamıyorum eger düşündüğüm şeyi o insana söylesem beni öldürür belki açıklarsam iftira olur kişi kırılabilir incinebilir ilişiğini kesebilir benden kötü şeyler düşündüğüm kişi genelde benim sevdiğim adam onu hakkında iftiraya varacak tarzda düşünceler şüpheler geliyor bunu def edemiyorum lütfen bana bir yol söyleyin eğer bunu sevdiğim adama söylemezsem ve bu düşünceler geldiğinde istiğfar çekip önemsemezsem sevdiğim adamın günahı boynuma gelirmi lütfen yardım edin KUL HAKKINDAN ÇOK KORKUYORUM LÜTFEN

vesvese imandandır.

Vesvese inancı olan her müminde var olan bir durumdur. Onu iblis fısıldar ve kenara çekilip bunu yapmaktan aciz olduğunu söyler. Allaha yalvarın. O içten gelenleri kabul buyurandır. Gökte ve yerde ne varsa tek onundur. şüphesiz bu kainat olduğu gibi pat diye çıkmadı kendi kendine. İblisin kuyruk acısı var. o asla vazgeçmeyecek ama inşallah bizde vazgeçmeyeceğiz kardeşlerim. neden mi? Hasbiyallahu ve nimelvekil.. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir..

arkadaşlar bende bu

arkadaşlar bende bu vesveseyle çok boğuştum mücadele ettim annemle abim hep yanımda oldular önce Allahın sayesinde sonra onların sayesinde bu belayı yendim iki ay gibi kısa sürede namaza başladım dine döndüm adeta yeniden doğdum..arada yine geliyo ama benim güçlü bir iradeye güçlü bir imana sahip olduğumu ona gençliğimi ve geleceğimi mahfetmesine izin vermeyeceğime söylediğim zaman şeytanın ağladığını çığlık sseslerini yenildiğini onlan başettiğimi görünce onun düştüğü durumu görmek beni hayata daha sıkı bağlıyor..sizde başarabilirsiniz ama önce beyninizde istemelisiniz eğer gerçekten istemezseniz Allahta dahil kimse size yardım etmez çünkü bu bir irade meselesidir

Ben de sürekli vesveseye

Ben de sürekli vesveseye kurban oluyorum. Çok okuyorum, sohbetleri dinliyor ve dünya ve ahıreti anlamak adına kafamı yoruyorum. Herşeyi yerli yerine oturtuyorum. Ancaakkk, gel gör ki namaz diyince şeytan kanıma işliyor ve beni bir korku sarıyor. Ama bu korku bana namazı engelleliyor. Etraftan bir destek bekliyorum ancak sizin de dediğiniz gibi bu bir irade meselesi. Aslında çok kolay vazifeler yeter ki isteyelim...
Allah cümlemize hidayet nasip etsin...

yardım istiyorum acil

merhaba kardeşlerim birşey diyeceğim ama beni sakın yanlış anlamayın ben sıkıntılardan bunalımdan mıdır nedir bilmiyorum ama çok sıkıntılarım var ondan belki bilmiyorum bi içimde vesvese bırakmıyor korkuyorum da ölcemmi çarpılcammı haşa kalpten degil candan yürekten degil haşa tövbe tövbe tövbe vesvese allahla arama giriyor allah küfür ediyorum hastalık ama dedigim gibi kalpten degil candan ürekten degil ama korkuyorum nolur birisi yardımcı olsun çok korkuyorum çarpılcam diye yada ölcem diye zaten namaza başladım çok korkuyorum acil bana yarımdım edin belki yada banamı öyle geliyor bilmiyorum ama tek bildigim tek şey vesvese illetinden kurtulmam acill

Hiç korkma kardeşim bu

Hiç korkma kardeşim bu imandandır... Allah rasulu sav e ashabı gelip bu tarz şeyler söylüyor öyleki sana söyleyeceğimize gökten düşüp parçalanmayı yeğleriz diyor.. Peygamber sav ise cevaben bu imanın ta kendisidr diyor. hiç kafana takma.. Yanlız Allah tan yardım dile namazını kıl Rasululun sünneti ne uy hepsi geçer hiç üstüne gitme

Alevi24 Muhammed

bende de vardı hemde aşırı boyutta bu bir hastalık adı obsesif kompulsif tedavi olmazsan daha kötü olursun benden sana tavsiye hemen bir psikolağa görün ben şuan Allah ıma binlerce kez şükür olsun daha iyiyim gece yatmadan dua etmeyide unutma dediklerimi yap tamam

okuttur

hocaya okuttur kendini

Her hocaya da güvenilir mi

Her hocaya da güvenilir mi kardeşim önemli olan gerçek adam gibi hoca bulmak..o da bu devirde kolay iş değil

ALLAH RAZI OLSUN İÇİMN

ALLAH RAZI OLSUN İÇİMN RAHATLADI ÇO TEŞEKKÜRLER EDERİM BU AYETLERİ PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN ALLAHU EKBER LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMED RASULULLAH...

slm aleyküm korkacak bişey

slm aleyküm korkacak bişey yok arkadaşlar sadece seytanın insanın kulaklarına fısıldadığı şeylerdir.vesvesenin nasıl geldiğini ne yapılmasını öğrenmek lazım..banada çok vesvese gelirdi bi ara bayağı azalmıştı camilerde namaz kılıyordum..evde kılmaya baslayınca artmaya basladı farzları azaltmaya basladım bu sefer..gelen vesvese için şöyle düşünün diyordu bu düşünceler benim değil o halde takmayın bırakın gelsin eyleme dönüştürmemeye çalışın dönüşsede hemen tevbe edin ALLAH ım bizleri şeytanın vesvesesinden koru diyin farzları elinizden geldiğince yapın..salavat getirmek çok iyidir salavat getirince bütün melekleR,ALLAH c.c. HZ Muhammed s.a.v de size salavat getirirmiş on tane günahınız silinir,resulallah ın kişiliği insanda olusurmuş besmele cekip sonra getirin,bi defada bin defa getiren cehennemden kutulurmuş cehennem haram kılınırmuış o kişi
ye 100 defa getirene 80 yıllık günahları af olurmuş..sıkıntılar gidermiş..bereket artarmış..cimrilik gidermiş sadaka yerine gecermiş fakirlerin sadakasıdır..

Vesvese

http://www.youtube.com/watch?v=RgtQhXT5aos&feature=related

Bu adreste vesvese ile ilgili 12 tane video var. İzlemenizi tavsiye ederim. Sizler de başkalarına tavsiye edin lütfen.

Ümitsizliğe düşmemek lazım.
Şu ayeti unutmamalı:
(De ki, ey çok günah işlemekle haddi aşan kullarım, Allah’ın rahmetinden [bizi affetmez diye] ümidinizi kesmeyin! Çünkü Allah, [iman ehlinin] bütün günahlarını hiç şüphesiz affeder. Elbette O, sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir.) [Zümer 53]

Allah(c.c.) bizden yana.
Her gün en az 100 kere tevbe duasını okumak ve en az 100 kere, besmeleli lahavle... okumak faydalı oluyor.

kurtuldum çok şükür

selamun aleyküm kardeşlerim bende özetliyeyim banada 3 yıldan fazla süredir vesvese geliyordu haşa yaradan yok dye cok sey giriyodu kalbime kafama takıyodum kaderle alakalı vesveseler geliyodu ve bir gün kardeşimin elinde bir kitap gördüm aldım okudum iyikide okumusum inanmayan seytanın tuzağına düşmüş bir kızın hak yoluna kurtulusunu ve Allah'ın ebedi varlığını anlatıyor ve aynı yazara ait yine buna benzer kitaplarını okuyup istifade ettim kitapların adı 1. KENDİNİ ARAYAN ADAM
2. AYSEL
Yazarı HALİT ERTUĞRUL dur
kesinlikle alın ve okuyun sizde imanın tadına varıp şu basit şeytan vesvesesinden kurtulun düşünelim arkadaşlar yapmayın ALLAH aşkına gideceğimiz kara toprak değermi ebedi hayatımızı mahvetmeye bu dünyada bizden öncede insan vardı ve de biz son değiliz hangimiz 100 sene sonrasını düşünebilir? düşünemeyiz çünkü olmayacaz ama şunu düşünelim İnşaallah öbür dünya ebedi yani sonu yok yüzyıl binyıl yok sonu hz. Nuh A.s 950 sene aşadı ve ölmeden önceki son günlerinde bir soruya şöyle cevap vermiştir. (EY ALLAH DOSTU 950 SENEDİR YAŞADIN BU ÇOK UZUN BİR SÜRE DEĞİLMİYDİ ?? VERDİĞİ CEVAP NE ŞAŞIRIRSINIZ 950 SENEDİR YASIYORUM BİR KAPIDAN ÇIKIP ÖBÜRÜNE GİRMEK GİBİ ÇABUK GEÇTİ)ARKADSLAR başka yöntemlerde denedim işe yaran ama yazmakla bitmez bana ulaşmak isteyen mail ile ulaşşın inşallah yardımcı olurum dj_albert56@hotmail.com

arkadaşlar lütfen bana

arkadaşlar lütfen bana yardım edin banada vesvese geliyor ve öyle bir bastırıyor ki ağzımdan çıkmış oluyor ben çok üzülüyorum hüngür hüngür ağlıyasım var lütfen bana yardım edin günah oluyormu kalbim hiç huzurlu değil her sabah namaz kılıyorum ama çıkmıyor içimden lütfen yardım edin

EY MARAZ-I VESVESE İLE

EY MARAZ-I VESVESE İLE MÜPTELÂ! Biliyor musun, vesvesen neye benzer? Musibete benzer Ehemmiyet verdikçe şişer; ehemmiyet vermezsen söner Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen küçülür Korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider

Öyle ise, şu musibetli vesvesenin aksâm-ı kesiresinden kesîrü’l-vuku olan yalnız Beş Vechini beyan edeceğim; belki sana ve bana şifa olur Zira şu vesvese öyle birşeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tard eder Tanımazsan gelir, tanısan gider

BİRİNCİ VECİH – BİRİNCİ YARA

Şeytan, evvelâ şüpheyi kalbe atar Eğer kalb kabul etmezse, şüpheden şetme döner Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münâfi-i edep çirkin halleri tasvir eder Kalbe “Eyvah!” dedirtir, ye’se düşürtür Vesveseli adam zanneder ki, kalbi, Rabbine karşı sû-i edepte bulunuyor Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister Bu yaranın merhemi budur:

Bak, ey biçare vesveseli adam! Telâş etme Çünkü senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi; tahayyül-ü şetm dahi şetm değildir Zira, mantıkça, tahayyül, hüküm değildir Şetm ise hükümdür

1 : “Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden Sana sığınırım Onların yanımda bulunmalarından da, ey Rabbim, Sana sığınırım” Mü’minûn Sûresi, 23:97-98

Hem bununla beraber, o çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil Çünkü senin kalbin, ondan müteessir ve müteessiftir Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır Yani, onu zararlı tevehhüm etmekle, kalben mutazarrır olmaktır Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder; onun sözünü ondan zanneder Zarar anlar, zarara düşer Zaten şeytanın da istediği odur

İKİNCİ VECİH

Budur ki, mânâlar kalbden çıktıkları vakit, suretlerden çıplak olarak hayale girerler, oradan suretleri giyerler Hayal ise, her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır Hangi mânâ geçse, ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder Eğer mânâlar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise, giymek yoktur, fakat temas var Vesveseli adam, teması, telebbüsle iltibas eder “Eyvah!” der “Kalbim ne kadar bozulmuş Bu sefillik, bu hisset-i nefs, beni matrud eder” Şeytan onun şu damarından çok istifade eder

Şu yaranın merhemi şudur: Dinle ey biçare! Nasıl ki senin namazın edeb-i nezihânesinin vesilesi olan zahirî taharete, batnının bâtınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz Öyle de, maânî-i mukaddesenin, suret-i mülevveseye mücavereti zarar etmez Meselâ, sen âyât-ı İlâhiyeyi tefekkür ediyorsun Birden, bir maraz, ya bir iştiha, ya bevl gibi bir emr-i müheyyic şiddetle senin hissine dokunuyor Elbette senin hayalin, devâ-i illet ve kaza-i hâcetin levazımatını görecek, bakacak, onlara münasip süflî suretleri nescedecek Ve gelen mânâlar ortalarından geçecekler Geçeceklere ne beis vardır, ne televvüs var ve ne zarar var ve ne hatar var Yalnız hatar ise, hasr-ı nazardır, zann-ı zarardır

ÜÇÜNCÜ VECİH

Budur ki: Eşya mabeynlerinde bazı münasebât-ı hafiye bulunur Hattâ, hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur Ya bizzat bulunur; veya senin hayalin, meşgul olduğu san’ata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış

Şu sırr-ı münasebettendir ki, bazan bir mukaddes şeyi görmek, bir mülevves şeyi hatıra getirir Fenn-i beyanda beyan olunduğu gibi, “Hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise, hayalde sebeb-i kurbiyettir” Yani, iki zıddın suretlerinin cem’ine vasıta, bir münasebet-i hayaliyedir Bu münasebetle gelen tahattura “tedâi-yi efkâr” tabir edilir Meselâ, sen namazda, münacatta, Kâbe karşısında, huzur-u İlâhîde iken, âyâtı tefekkürde olduğun bir halde, şu tedâi-yi efkâr, seni tutup en uzak mâlâyâniyât-ı rezileye sevk eder

Senin başın böyle bir tedâi-yi efkâra müptelâ ise, sakın telâş etme Belki intibaha geldiğin anda dön “Aman, ne kusur ettim!” deyip tetkikle meşgul olup durma; tâ o zayıf münasebet, senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin Zira, teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe, senin o zayıf tahatturun melekeye döner, bir maraz-ı hayalî olur Korkma, maraz-ı kalbî değil Şu nevi tahattur ise, galiben ihtiyarsızdır Hususan, hassas asabîlerde daha galiptir Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir

Şu yaranın merhemi şudur ki:

Tedâi-yi efkâr, galiben ihtiyarsızdır; onda mes’uliyet yoktur Hem tedâide mücaveret var, temas ve ihtilât yoktur Onun için, efkârın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez Nasıl ki, şeytan ile melek-i ilham, kalb taraflarında mücaveretleri var Ve füccar ve ebrârın karâbetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez Öyle de, tedâi-yi efkâr saikasıyla, istemediğin pis hayalât gelip nezih efkârın içine girse, zarar vermez-meğer kasten olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa Hem bazan kalb yoruluyor Fikir, kendini eğlendirmek için rastgele birşeyle meşgul olur Şeytan fırsat bulur Pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor

DÖRDÜNCÜ VECİH

Amelin en iyi suretini taharrîden neş’et eden bir vesvesedir ki, takvâ zannıyla teşeddüt ettikçe, hal ona şiddetlenir Hattâ bir dereceye varır ki, o adam amelin daha evlâsını ararken harama düşer Bazan bir sünnetin araması, bir vâcibi terk ettiriyor “Acaba amelim sahih oldu mu?” der, iade eder Bu hal devam eder, gayet ye’se düşer Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar Şu yaranın iki merhemi var

vesveseden 7 aydır kurtulamadımm

şeytanın kıskacına yazın başlarında yakalım daha kurtulamadım önceki senelerde 1 ay sonra gidiyodu ama şimdi ergenliğe girdiğim için peşimi bırakmadı 7 aydır şeytandan kurtulamadım.artık okula zor gidiyorum kafam herzaman bulanık.BENİ ŞEYTANDAN KURTARACAK DUASI OLAN VARSA LÜTFEN YAZSIN ARTIK BIKTIM BU ŞEYTANDAN...

VESVESEDEN ŞİKAYETÇİ HERKESE

Dr.Volkan Ergenekon un internetten tlfon numarasını alıp görüşün eminim şikayetleriniz bitecektir.W

dr volkan ergenekon

selam zerrin dr volkan ergenekonun tel nosunu internetten bulamadım bana yardımcı olabilirmisiniz acaba nasıl bulucam nomu yazim isterseniz bana ulaşabilirsiniz ozman 0545 913 51 84 vesveseye iyi gelir inş nolur bana yardımınızı bekliyorum

vesvese

euzü besmele çek ve şu duayı kalbine vesvese geldiğinde üç defa oku hüvel evvelü vel ahiru vezzahüru vel badinu ve hüve bi külli şeyin aliym samimi bir şekilde bu duayı oku allah elbet yardım eder sakın ümidini kaybetme allah yardımcın olsun

en kötüde benım

Mrb arkdaşlar 22 yasındayım ve dinden çok uzaklastım.. :(( İçimden hiç birsey gelmiyo bir anlık aklım basıma gelişyo ama sonra seytan zaaımı buluyor hemen engel olamıyorum gerçekten çok kötü bir durum paranoyak gibiyim elimden hiç birsey gelmiyor gibi ama inanın bunları yazarken kendimden utanıyorum hemde çok:( allahım bizlere yardım et :(

sen en değerli varlıksın

merhaba arkadaşım bende bu konularda bir yardım ararken tesadüf bu sayfayı buldum.anladım ki bütün insanlar butür konulara maruz kalıyor ve çok rahatladım aynı zamanda,çünkü bu bana özel birşey sanıp üzülüyordum,
ben bir şey okumuştum,eğer kalbinize vesvese geliyorsa bu imanın belirtisidir diye,ve eğer kalbimiz bu vesveseyi kınıyorsa bundan sorumlu değilizdir.karşında bir düşman var ve seni kandırmaya çalışıyor,bizde onu düşman belleyip ona göre hareket etmeliyiz.eğer o bizi korkutmaya çalışıyorsa bizde onu korkutalım,ALLAH bizi seviyor onu lanetliyor,ve kendine güven ALLAHIN izniyle yeneceğim de,şeytan o kadar da güçlü bir valık değildir,biz ondan güçlüyüz,unutma bize secde etmediği için kovuldu,lanetlendi,ALLAHA sığın ve onun izniyle bundan kurtulacağını umut et ve dua et,
nihat hatipoğlunun bir sözünü işitmiştim,şeytan yerlerde sürünen bir valıktır,acizdir.
onun amacı bizi kandırmak,bunu bilip ALLAHI daha çok anarsak kurtulacağımıza eminim.
ALLAHA EMANET OLUN

SABREDİN..

ALLAHIM HERKEZİ ŞEYTANIN ŞERRİNDEN KORUSUN NAMAZDAN ÖNCE AYETEL KÜRSÜYÜ OKUYUN GERÇEKTEN COK ETKILI AKLINIZA OLUR OLMAZ DUSUNCELER VERIYOR HELE GENC İSEK BEN ALLAHIMI SEVIYORUM NE YAPARSAN YAP NAMAZIMI BIRAKMAM DİYORUM ALLAH SAĞLIK VERDIGI SURECE ..O BIZI CAYDIRMAK İSTİYOR KI NAMAZIMIZI KILMAYALIM NE OLRSA OLSUN BIRAKMAYIN ELBET ZAMANLA BUNLAR GEÇİÇEK RABBİMİN İZNİYLE SADECE SABREDİN DUA EDİNN...

Bendede çok var.Yaşadığım bir

Bendede çok var.Yaşadığım bir olay.Aslında arkadaşlarımın hemen hepsinin yaşadığı bir olay.Şeytan sürekli bu olayın üzerinde duruyor.Benim canım yanıyor aklıma geldikçe.Başta iman gitti namazı bıraktım tövbe ettim sonra tekrar namaza döndüm ama hep kaybediyorum.Yaşadığım olayın sorumlusuna hiç bişey olmuyor.Arkadaşlarım yahu bu kadar takma herkes yaptı.Boşver diyorlar ama aklıma takıldıkca mahvoluyorum.Dayanamıyorum.Bi yandan sınava girecem üniversite onla uğrasıyorum bi yandan seytan benle uğrasıyor.Bakmakla yükümlü olduğum bir annem var sonum ne olur bilmiyorum.Herkes genelikle arkadaslarım sırf bu olay yüzünden canımın yandığını biliyorlar ve bu olay yüzünden bide onlar uğrasıyor benlen.Onlar takma bu kadar diyorlar ama ne yapayım.Galiba aralarında şeytanla uğraşacak gücün en az olduğu kişi benim.Onlara hiç bişey olmuyorum.Siz siz olun imanı bırakmayın.Allah'a sığının.En doğru yardım ondan gelecektir...

Başörtüsü ve vesvese..

Hayırlı akşamlar, ben yeni kapandim. 6 ay önce. Kapalı degilken namazimi vs kiliyordum hersey cok guzeldi. Ibatelerimi icten gelerek isteyerek yapiyordum. Kapanmayida cok istiyordum. Ama cesarer edemiyordum. Bir gün cok şükür Rabbim nasip etti ve kapandim. Ama simdi herset cok farkli, sanki ben ben degilim. Eskisi gibi hic birsey yolunda degilmis gibi. Aklima birsürü düsünceler geliyor. İcimden bir ses, sen kapandin ama daha da cok günaha giriyosun diyor, sanki icimdeki ses benim sesim mis gibi. Sen zaten Allah rizasi icin yapmiosun diyo icimdeki ses ve birsürü seyler daha. İcim icimi yiyior. Kendimi tutamiyorum. Kotu düsünceler gitmiyo aklimdan sürekli kotu seyler gelior. Zaten hic birsey yokmus gibi gelior bana ( haşa). Bu düşünceler bana aitmi? Neyapabilirim? Hic gitmiyor. Cildiracak gibiyim. Aklima başımı acmak gelior ( Allah korusun)

vesvese

Sevgili kardeşim bu konuyla ilgili olarak peygamber efendimizin (SAS)bir sözü var şöyle buyuruyor" kişinin aklına öyle kötü şeyler gelirki kişi kendi kendine bunları dile getirmekten utanır korkar ve sapıkmıyım diye düşünür bu tamamen kişinin doğru yolda ve imanlı olduğunun alametidir.
Bu vesveseleri sakın önemsemeyin ve euzü besmele çekin sol tarafınıza üç defa tükürün veya felak ve nas surelerini okuyun buyuruyor"
Günümüzde Allah yolunda giden insanın başından sıkıntılar eksik olmaz bu gibi durumlar bizleri rahatsız edebilir fakat sabretmemiz bizim hayrımıza olacaktır. Çünkü her sabrın sonunda ilmen, zikren ve ruhen bir derece elde anlayış ve güzellik kazanacağımız kesindir. İnsan acı sıkıntı ve dertlerle uğraştığı zaman nefsini de terbi etmiş oluyor. Kibri gururu atıyor onuru için (yani allah rızası için )yaşıyor.

yatsı namazındayken oldu bana

yatsı namazındayken oldu bana da içim çok yandı kalbim çarpmaya başladı delirecekmiş gibi hissettim .öyle bir yangın sanki içime kızgın yağ dökülmüş öyle yakıp geçti.ve dünden beri ilaç la tedaviye girdim aklıma anlamsız düşünceler gelmeden ibadetimi yapıyorum çok bunalıyorsanız gidin doktora arkadaşlar

Ey maraz-ı vesvese ile

Ey maraz-ı vesvese ile mübtelâ! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musîbete benzer; ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider. Öyle ise, şu musîbetli vesvesenin aksâm-ı kesîresinden kesîrü'l-vuku' olan yalnız beş vechini beyân edeceğim. Belki sana ve bana şifâ olur. Zîrâ, şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu dâvet eder, ilim onu tard eder; tanımazsan gelir, tanısan gider.

Birinci Vecih-Birinci Yara

Şeytan, evvelâ şüpheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, şüpheden şetm'e döner. Hayale karşı şetme benzer bâzı pis hâtıraları ve münâfi-i edeb çirkin halleri tasvir eder. Kalbe "Eyvah!" dedirtir; ye'se düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki, kalbi Rabbine karşı sû-i edebde bulunuyor. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur:

Bak, ey bîçare vesveseli adam! Telaş etme. Çünkü, senin hatırına gelen, şetm değil, belki tahayyüldür. Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi, tahayyül-ü şetm dahi, şetm değildir. Zîrâ, mantıkça, tahayyül hüküm değildir. Şetm ise hükümdür.

Hem bununla beraber, o çirkin sözler, senin kalbin sözleri değil. Çünkü, senin kalbin, ondan müteessir ve müteessiftir. Belki, kalbe yakın olan lümme-i şeytânîden geliyor. Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır; yani onu zararlı tevehhüm etmekle, kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü, hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder; onun sözünü, ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zâten şeytanın da istediği odur.

imtihan

Ben kendime göre büyük bir nefis terbiyesine kalkıştım.yaklaşık dokuz ay kadar zaman zaman isyan etmeme rağmen tövbe edip direndim.Ama sonunda başka bir sebepten bıraktım.Gerçekten psikoloim altüst olmuştu,aradan bir yıl geçti hala kedimi toparlayamadım. Şüpheler üzerinden ve tahminle ilerliyordum,karanlıkta yol bulmaya çalışmak gibi....Derdimi de anlatacak kimsem yoktu,anlatılacak bir şey de değildi.Namazlarda ağlıyordum sürekli,harap olmuştum.Sözü uzatmayım en sonunda bu imtihanı kaybettim. Sürekli vesveselere ya gerçekse diye bakıyor ve enayı durumunaiiakılsız konumuna düşmekten çok korkuyordum şeytan da hep o noktadan vuruyordu. O kadar paranoyak oldum ki kimseye güvenemiyorum şimdi.Hem imtihan kaybettim hem de akıl sağlığımdan oldum.Savaşa devam eden herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun.Allah affetsin bizleri de.Selametle ;)

güzel kardeşim pes etme

güzel kardeşim pes etme şeytan benimlde çok uğraşıyor zaman geliyor hasta olacak kadar ağlıyorum ama pes etmiyorum ümidimi kesmiyorum çünkü allah sevdiği kullarını imtihan edermiş allah peygamberleri evliyaları bile imtihan etmiş bizde bir imtihandayız allahın izniyle bu imtihandan geçecegiz ibadetlerine devam et allah yardımcın olsun
şu duayı üç defa eüzü besmele ile üçdefa oku
hüvel evvelü vel ahiru vezzehüru vel badınu ve hüve bi külli şeyin aliym

bence imtihani kayip etmedin

bence imtihani kayip etmedin cünkü, Allaha sükür hayattasin kardesim. Hayatimizin sonuna kadarda caba göstermeliyiz. Bendede cok kötü oluyordu, pisikolojim bozuldu deli oluyorum sanmistim ama git giede kücülüyor. Allah sanada banada , bütün müslümanlara sifa versin. Durumumuz birbirine sanki benziyor biraz.

KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM

BEN ÇOCUKLUĞUMDAN BeRİ savaşıyurum kimseye anlatamadım derdimi iç çekerdim hep annem bir derdinmi var derdi derdmi anlatamazdımki keşke toprak olsaydım keşke hayvan olsaydım,da oldükten sonra dirilmeseydim hesaba çekilmeseydim keşke ilk şehit sümeyye gibi öldürülseydim şehit olsaydım diyorum hep. bulunduğum ortamlarda ulumsuz olan şeyleri kendimden bilirdim yağmurun yağmaması dulu nun şidetli yağması ekinleri mahfetmesi vs benim içimdeki vesveseden oldoğunu sanırdım yazdıklarınızı ağlayarak okuyurum ama ALLAHA inancım okadar büyüki lain beni yenemez ALLAHIN izniyle ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN.

CVP:KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM

Bu savaşı hizmet ederken kazanabilirsiniz. Allah için kuran yolunda hizmet. İnsanlara birşeyler verebilmek.. O zaman yaratılışınızın tadına varırdınız.. Bedeninizi hak bir yola süpürge yapabilmek..

yardım edin

o yaradılışın tadına varmam için bana yardım edin ne şekilde yapabilirim dünden beri kendime farklı davranıyurum bende cennete girebilirim hissiyle daha güçlü atıyur kalbim BRe

bende aynı durumdayım

içimden küfürler geçiyor sıkıntı basıyor .namaz kılarkende aynı şeyler oluyor .allahım affet diyorum ama kurtulamıyorum.bu yüzden namaz kılarken ağlayacak oluyorum bi yandan da sinir basıyor kafayı yerim bu gidişle heralde.acaba dinden mi çıktım diyorum.allah hepimizin yardımcısı olsun...

vesvese

eskiden bu tür şeyler olmazdı yani çocukken.ama görüyorum ki bi tek ben değilmişim.kafama çok takılıyodu içimden küfürler geliyo ama sölemiyorum.namaz kılarkende aynı şey oluyo sinir basıyo.nerdeyse hüngür hüngür ağlıcam namazda.kimseye bu konuyu söleyemedim.bilemiyorum napıcam.dinden çıktım mı acaba diyorum kafayı yicema llaha dua ediyorum .napıcam bilmiyorum.allah hepimizin yardımcısı olsun.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Sünnet . islam . iman . Kur'an-ı Kerim . kıyamet alametleri . Din ve Inanc . Ehli Sünnet . Mehdi . Hadis . Dört incil . Mezhep . cennet . Hıristiyanlık . eshab-ı kiram . tevhid . iman esasları . cinler . Hıristiyanlar . mezhepsizler . cehennem . küfür . ehli sünnet alimleri . ehli sünnet itikadı . mezhepler . amel . isa'nın gökten inmesi . Mehdi'nin çıkış alametleri . ahir zaman . din tahripçileri . eshaba dil uzatmak . islam düşmanları . mezhepsizlik . islam alimleri . incillerdeki çelişkiler . peygamberler . cennetlikler . mümin . sapık fırkalar . hak mezhepler . eshabı kötülemek . eshabı kiramı sevmek . kader . Sinoptik inciller . Hz. isa'nın mucizeleri . mezhebe uymak . eshabı hayırla anmak . Allah'ın sıfatları . Kitab-ı Mukaddes . Hıristiyan inancı . inanç . incil . vehhabilik . ehli sünnet vel cemaat . hadisi şerifler . Yeni Ahid . Muharref inciller . cin . ahiret günü . Müminler . eshabı kiramın üstünlükleri . peygamberimiz . Hıristiyan dünyası . vaaz ve nasihatleri . çarmıha gerilmesi olayı . Kuran ayetleri . Mehdi’nin ortaya çıkışı . islam'ın hakimiyeti . PKK . Ermeni Sorunu . din düşmanları . şirk . ilim . ehli sünnet yolu . Kuran . kadere iman . Yahudiler . tahrifat . Yuhanna incili . Allah'a iman . Misyonerler . mirac . ashaba muhabbet . ashab . müslümanlık . mezhep imamları . itikad . Hz. isa'nın sözleri . hadisler . iman etmek . Ehli sünnet mezhebi . irade . kıyamet günü . hesap günü . kaza . hayırlı amel . Tutku filmi . insanların hayırlısı . eshabı kiramın fazileti .

Son yorumlar