ŞEYTAN FISILTISI VESVESE


Kalbimiz, bir tür misafirhane gibidir. Hayat boyu meydana gelen iç ve dış tesirlere ev sahipliği yapar durur. Bu tesirlerin en önemlisi de, irade dışı meydana gelen iç fısıltılardan oluşur. Bu fısıltıların bir kısmı iyi huylu, bir kısmı kötüdür. Bu durumda ev sahibine düşen; iyileri ağırlayıp, kötüleri uğurlamaktır.

Kalbimiz, düşünce ve eylemlerimizi şekillendiren bazı iç fısıltıların adeta harman olduğu bir alandır. Pek de isteğimize bağlı olmayan bu seslere “hâtır” adı verilir. (Hatıra kelimesi de buradan gelir. Fakat Türkçe’de hatıra kelimesi burada dediğimiz anlamında kullanılmaz.)

Hâtırlar, iç dünyamızda yankılanan etkili telkin unsurlarıdır ve iradeyi yönlendirme gücüne sahiptir. Birçok hareketimiz kalbimize doğan bu sesin somutlaşmış halidir. Denilir ki: Her iç ses, karşılık gördüğü nispette arzuya dönüşür. Arzu azmi, azim niyeti, niyetse azaları harekete geçirir.

İlham ve vesvese

İslâm alimleri arzu ve yönelmeyi kamçılayan iç sesleri iki kısımda incelerler. Bir kısmı, kötülüğe, şerre davet ederken, diğer bir kısmı iyiliğe, hayra davet eder. Bu seslerin, vicdan ve sağduyu diye de adlandırılan hayra davet edici türüne “ilham”, şerre davet eden türüne “vesvese” denir. İlham melek tarafından, vesvese ise şeytan tarafından telkin edilir.

Büyük hadis alimimiz Tirmizî Hazret-leri’nin rivayetine göre Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz buyurmuştur ki:

“Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi, hayra çağırmak ve hakkı doğrulamaktır.

Kim içinde hakka, hayra, iyiliğe çağıran bir ses duyarsa, bilsin ki bu Allah’tandır ve hemen Allah Tealâ’ya hamd etsin. Kim de içinde şer ve inkâra çağıran bir fısıltı duyarsa ondan uzaklaşsın ve hemen şeytandan Allah’a sığınsın.”
Efendimiz s.a.v. böyle buyurduktan sonra şu ayet-i kerimeyi okumuştur: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Size kötülüğü emreder.” (Bakara, 268)

Şeytanın tek silahı

Bilindiği üzere şeytanın tek gayesi insanı kendisi gibi cehenneme sürüklemektir. O, bu gayesine ulaşmak için Cenab-ı Hak’tan izin almış ve şöyle demiştir: “Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.” (A’raf, 16-17)
Şeytan, gelecek endişesine sevk etmekle dünya tutkusunu artırır. Olan bitenle aldatarak dinde şüpheye düşürür. Günah ve kötülükleri güzel gösterir ve böylece yaklaşır.

Ancak şeytan bunların hiçbirini kendini göstererek yapmaz. Çünkü o vakit hiç kimse ona uymaz. Hal böyle olunca çeşitli hile ve aldatmalara başvurur. Gizlenmiş, maskelenmiş bir şekilde siner, durmadan fısıldar.

Sevgili Peygamberimiz s.a.v. şeytanın nasıl bir hilebaz, ne tür bir vesveseci olduğunu şöyle bildiriyor: “Muhakkak ki şeytan, ademoğlunun bütün yollarında oturur. Önce İslâm yolu üzerinde oturur ve ona (vesvese vererek) der ki: ‘Ananın babanın dinini terk edip müslüman mı olmak istiyorsun?’ Kul onu dinlemez müslüman olursa, bu sefer de (İslâm uğruna hicret etmesini önlemek için) hicret yolu üzerine oturur ve ona (yine vesvese verip) der ki; ‘Şu vatanını, şu havayı terk edip nereye gideceksin?’ Eğer onu dinlemez de hicret ederse, bu sefer cihat yolu üzerine oturur. Der ki: ‘Savaşmak, öldürmek ve nihayet ölmek değil mi? Sonuçta ailen ve servetin başkalarına kalacak değil mi?’ Kim şeytanın vesvesesine kapılmadan cihada gider de ölürse, onu cennetine koymak, Allah Tealâ üzerine hak olur. Eğer düşman tarafından öldürülürse, cennetlik ve şehit olur. Cihada giderken hayvanından düşüp ölse dahi Allah onu cennetine koyar.” (Ahmed b. Hanbel, Neseî)

İlk vesvese

Kur’an-ı Kerim, şeytanın vesvesesine maruz kalan ilk insanların atamız Hz. Adem ile Hz. Havva annemizin (selam üzerlerine olsun) olduğunu şöyle kaydeder: “Derken, şeytan onların kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi ve şöyle dedi: Sizi Rabbiniz başka bir şey için değil, sırf melek olacağınız yahut ebedi şekilde kalanlardan olacağınız için bu ağaçtan uzak tuttu.” (A’raf, 20)

Halbuki Cenab-ı Hak: “Ey Adem! Şüphesiz bu (İblis) sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra bedbaht olursun.” (Tâhâ,117) diye uyarmıştı. Buna rağmen şeytan vesvesesini kullanarak onları bu ağacın meyvesinden yemeye ikna etti. Bu da onların cennetten çıkarılmalarına sebep oldu.
Şeytanın apaçık düşman olduğu konusunda Hz. Adem Aleyhisselam’dan günümüze kadar tüm insanlar uyarılmışlardır. Cenab-ı Hak bunu şu ayet-i kerimesiyle teyit eder: “Ey ademoğulları! Şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi?” (Yasin, 60)

Vesveselerden sorumlu muyuz?

Aklımıza şu soru gelebilir: Vesvese kötü bir şey olduğuna göre, kalbimize gelen vesveselerden acaba hesaba çekilecek miyiz?

Bu soruyu doğru cevaplayabilmek için bir iş gerçekleşmeden önce kalpte cereyan eden dört aşamadan söz etmek gerekir: Bunlardan ilki kalbe bir hâtırın gelmesi, bir sözün, düşüncenin kalpte harekete geçmesidir. İkincisi buna karşılık bir meyil olması, heyecan duyup, rağbet edilmesidir. Üçüncüsü, kalbin bu işi yapma üzerine hükmetmesi, son kararını vermesidir. Dördüncüsü ise azmetmek, ameli hayata geçirmek için kalben niyet etmektir.

Kalbin ilk iki hali olan hâtır ile meyil irade dışı meydana geldikleri için bir sorumluluğa yol açmazlar. Sevgili Peygamberimiz’in: “Allah Tealâ ümmetimi, hatırlarına gelen şeyleri yapmadıkları veya konuşmadıkları sürece o şey yüzünden hesaba çekmeyecektir.” (Buharî) hadisi buna delildir.

Gelelim karar ve azmetmeye... Bunların her ikisi de kasıtlı ve isteyerek meydana geldikleri için mesuliyet gerektirir. Cenab-ı Hakk’ın: “Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminleriniz yüzünden sizi sorumlu tutar.” (Maide, 89) ayeti ile Efendimiz s.a.v.’in “İnsanlar niyetleri üzere haşrolurlar.” (İbn Mace) hadisi buna delil gösterilebilir.
Fakat her şeye rağmen Allah’ın merhameti galiptir ve bir kalp, kötülükte karar kılıp, bu kötülüğü yapmaya azmettiği zaman bile melekler kulun o kötülükten dönme ihtimalini göz önünde bulundurarak hemen günah yazmazlar. Bu süre içerisinde insan Allah’tan korkup kötülükten vazgeçerse kendisine bir sevap yazılır.

Buharî ve Müslim Hazretlerinin rivayet ettiğine göre, Allah Tealâ meleklerine şöyle emreder: “Kulum kötü bir amel yapmaya karar verdiği zaman, onu yapmadıkça yazmayın. Şayet o günahı işlerse ona bir günah yazın. Eğer kulum o ameli yapmayı benim rızam için terk ederse, ona bir sevap yazın. Şayet iyilik yaparsa en az on misli olmak üzere, yedi yüz misline kadar ona sevap yazın.”

Vesveseden kimler etkilenir?

Vesvese ancak şeytanı dost edinen kimseleri etkiler. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile getirilmiştir: “Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah’a ortak koşanlaradır.” (Nahl, 100)

Şeytanın salih kullar üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Benim gerçek kullarım (var ya), senin onlar üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur.” (İsra, 65). Diğer yandan, iman edip Rablerine tevekkül eden kimselerin, kalplerine gelen vesveselerden etkilenmedikleri şöyle haber verilir: “İman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur.” (Nahl, 99)

Buradan anlaşılıyor ki, şeytanın vesvesesi ancak Rahman’ın yolunu terk edenleri, onu umursamayıp nefsini arkadaş edinenleri etkileyebilir. Cabir b. Ubeyd k.s. diyor ki: Alâ b. Ziyad’a içimdeki vesveseden şikayet ettim. Dedi ki: “Kalp, uğranılan bir ev gibidir. Bir şey varsa alır, yoksa bırakıp gider. Yani heva ve heves olmayan gönüle şeytan girmez.” (İhya, III/62)

Şeytanın vesveseleri de her insana göre farklıdır. Tıpkı bir düşmanın, her savaş için farklı stratejiler kullanması gibi... Bu vesveselerin belki de en tehlikeli olanı, şeytanın kalbe şüphe tohumları atıp inancı sarsmaya çalışmasıdır. Şeytan bu yöntemi, daha çok dini yeni yeni tanımaya başlayan veya kulaktan dolma bilgilerle yürümeye çabalayan insanlar üzerinde tatbik eder.
Eğer kişi kalbine gelen şüphe karşısında sıkı durur da Alah Tealâ’nın izniyle def etmeyi başarırsa, bu defa küfür veya edep dışı sayılacak düşünceleri akla getirmeye çalışır. Öyle ki insan, “keşke ölseydim de aklıma böyle şeyler gelmeseydi” der. Sonra, aklından geçen o şeyden dolayı çok büyük günaha girdiğini zannederek inanılmaz derecede üzülür.
Şeytanın istediği de budur: Onu telaşlandırıp dinden çıkmakla korkutmak... Çünkü kişi dinden çıktığına inandığında: “Zaten ben mahvolmuş biriyim, artık günah işlesem ne olur, işlemesem ne olur” ruh hâlini yaşayacaktır. Halbuki böyle durumlarda endişeye kapılmamak gerekir. Çünkü bu vesveseler insana ait değildir.

Vesveseden korunmak için

Kalbe gelen düşünceleri dinî ölçülerle karşılaştırıp ona göre hareket etmek doğru ve kolay bir yoldur. Yoksa, kalbe gelen şeyleri hemen kabullenip dinî hükmünü öğrenmeden hareket etmek yanlıştır.

Bu arada kalbe gelen vesvesenin üzerinde durmak, onu gözde büyütmek de anlamsızdır. Vesveseden korunmanın en etkili yolu ise Allah Tealâ’yı anmak, zikretmektir. Şeytanın giriş yolu kalp olduğuna göre, kalbin güçlenerek heva ve hevesi üzerinden atması şeytanın yolunu kapatacaktır. Zaten tasavvuftaki eğitimin gayelerinden biri de işte bu şekilde kalbi şeytanın cirit attığı bir meydan olmaktan çıkarıp Allah Tealâ’ya ait kılmaktır.

Allah anıldığı zaman şeytan susar. O nedenle kul, Kerim olan Rabbini her fırsatta anmalı, şeytanın vesvesesini savması için O’na sığınmalıdır. A’raf suresi 200. ayette şöyle buyurulur: “Eğer şeytandan bir fit (bir vesvese) gelip seni dürterse, hemen Allah’a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.”
“De ki: Rabbim, şeytanların kışkırtmasından sana sığınırım. Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” (Mü’minûn, 97-98)


yukarıdaki numaranın ne işe

yukarıdaki numaranın ne işe yarayacağını öğrenebilirmiyim..?

basda herkezden allah ragzi olsun

basda herkezden allah ragzi olsun herkez birseyler paylasmis cunku herkez biliyrki hepimiz ayni yolun. yolcusu ve hepimiz kardesizki desdek oluyoruz . konuya gelince ayni skintilari bende yasiyorum vesveselerle bogusuyorum bu yazilanlari okudukdan sonra rahatladim cunku sorun bir kiside ise o gercekden sorundur ama herkezde ise yenile bilecek cozule bilecek bi sorundur bende dualarla gecriyorum aklima gldikce dua edyrum ve artik hayatimdaki olumsuzluklari buna bagliyorum hic bir isim yolunda gitmiyor iki yildir subaylik mulakatlrina gdyrum her sefernde bi engel sadece bu deil neyden tutunmaya calssam elmde kaliyor unuvrste snavlari da bu seklde elimde kaliyo korkuyorum bu vesveseler beni bu yonde engelliyormu acaba .

Alevi24 Muhammed

bana sorarsan vesveseden kaynaklanıyor bende de birisiyle konuştuğum sırada aklıma benim elimde olmayan düşünceler geliyor sanki içimde biri var da o düşünüyor çok üzülüyorum bazen kendime kimseyle rahat konuşamıyorum ama ilaçla tedavi olduktan sonra biraz daha iyi sohbet ediyorum Allah a şükür biraz daha iyiyim sanırım senide bayağı bir şekilde rahatsız ediyor tedaviyi öneririm sana arkadaşım yine de sen bilirsin Allah yardımcın olsun sen bana göre iyi bir insansın yine söylüyorum hırsız hiç boş eve girer mi bırak şeytan ın sözlerini kafana takma ben şu anda çok i
yiyim şükürler olsun sen de hiç üzme kendini bu bir hastalık obsesif kompulsif bozukluk yani OKB sabırla inanıyorum ki bu hastalığı yenebilirsin dua etmeyi de unutma dostum hoşçakal

Selam'un Aleykum, Bu yaziyi

Selam'un Aleykum,

Bu yaziyi okudum ve Allah bu yaziyi yazandan razi olsun. Vesvese durumundaki ruh halini cok guzel anlatiyor.Bir de asagidaki yorumlardan birinde bir arkadas su videoyu gondermisti, bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ibadetlerimizi yapmaktan vazgecmeyelim cunku seytanin gayesi bu, Yuce Allah'tan bizleri uzaklastirmak.

Allah herkesin yardimcisi olsun.

Bir de bu videoyu izleyin lutfen. (Allah-u Teala bu videoyuyu hazirlayandan da razi olsun insallah)

http://www.youtube.com/watch?v=4I7hM2G0eEQ&feature=related

Lutfen cvp verin

Sa kardeslerin, vesvese icin tedavi gormek icin yani tedaviden bahsediliyor, bu tedavi nasil oluyor yani nasil yapiliyor? İlacla mi? Ne kadar suruyor yaklasik? Ve her piskolog bu obsesif kompulsif hastaligini bilir mi? Piskologa gidildiginde ucretini sigorta mi oduyor yoksa??? Aro

Alevi24 Muhammed

slm dostum ben ilaçla tedavi oluyorum başka türlü tedavilerde var beş aydır tedavi oluyorum ilaçla ve şuan Allah a şükürler olsun ki iyiyim tavsiye ederim yan etkileri olmasa da daha güzel olacak da ama olsun yeter ki iyileşim başka birşey istemiyorum evet her psikolog OKB yi bilir ssk lıysan sigorta karşılıyor son kez şunu diyorum bu hastalıktan korkmayın bırak vesvese gelsin yeter ki önemsemeyin önemserseniz durumunuz hiç iyi olmaz kötüleşirsiniz eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız mutlaka tedavi olun ama mutlaka Allah yardımcınız olsun

Cvp verdigin icin tesekkur

Cvp verdigin icin tesekkur ederim kardesim! Peki ilaclarin yan etkisi ne gibi oluyor? Ve ne ilaci tavsiye ediliyor mesela?

ben cinsel sorunlar yaşıyorum

ben cinsel sorunlar yaşıyorum cinsel ilişkide mutlu olamıyorum ve aşırı kilo aldım böyle yan etkileri var ilaçların. 4-5 çeşit ilaç kullandım google den obsesif kompulsif bozukluk OKB ile ilgilili ilaçlar diye arattırabilirsin

allah raz olsun

allah razı olsun zerrin hanım inş faydalı olur sağolun

çok tşk ederim zerrin hanım

çok tşk ederim zerrin hanım sağolun inş vesveseye karşı iyi gelir arkadaslar sizde kaydedin noyu belki iyi olur bizim için allahtan umut kesilmez 0533 dimi 05333yazıyoda 3 ü fazla yazmıssınız sanırım

Evet ,kusura bakmayın

Evet ,kusura bakmayın aceleyle bir rakkam fazla yazmışım.TEL.NO.0 533 381 89 56 .

zerrin hanim acaba prof. dr.

zerrin hanim acaba prof. dr. nevzat tarhanin telefonunu biliyor musunuz? ben kendisine bir türlü ulasamadim.

bana nolur yardım edin hep

bana nolur yardım edin hep kötü şeyler zinalar düşünüyorum evli insanlarla bile zina düşünüyorum bunu yapmak istemiyorum ama içimde hep bi kötü his oluyo allaha demek istemediğim kötü şeyleri diyorum çok pişman oluyorum içimde çok pis bi his var nasıl kurtulacağım ben nolur bana yardım edin nolurr :(

Merhaba kardeşim bundan

Merhaba kardeşim bundan kurtulmak için karar vermiş ve ilk adımı atmissin bu yerinde bir karar seni şimdiden tebrik ederim. Önce yüce Allah'ın izniyle kalbinle tasdik ederek şunları yaparsan ve Allah razi gelirse kurtulursun inşallah
1.kendini ve bulunduğun mekanı temiz tut
2.Hic vakit kaybetmeden ve terk etmemek üzerine namazını kıl.
3. Abdestsiz dışarı çıkma ve her isinde besmele cek.
4 cunup iken yemek yeme
5 sürekli kendine su sozleri adet haline getir en azından günde 100 defa " SUBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ" demeye alıştır dilini ve kalbini.
6 haramdan gozunu sakın biliyorum bu zor olacak ama gayet göster bu seni gaflete dusmeden kurtarır.
Benden bu kadar kardeşim bunları yaparsan Allahın izniyle kurtulursun.

lütfen yardım edin

bu bendede var onu söylerken bile kendimle savaşıyorum ne yaptın diyorum bu dünyanı ahiretini mahvettin diyorum sizce tedavisiz geçmezmi düşündükçe dahada artıyor namaz kılmaya başlamak istiyorum içimden çok geliyor dua okuyorum devamlı ramazanda orucumu tuttum ama bu düşünceler beni mahvediyor okumadığım dua kalmadı sizce ne yapmalıyım çok acı çekiyorum

KORKMA BU BİR HASTALIK

KORKMA BU BİR HASTALIK OBSESİF KOMPULSİF ENDİŞELENME HEMEN BİR PSİKOLOĞA GÖRÜN İYİ OLACAKSIN ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYORUM GİT DOKTORA DUA ETMEYİDE UNUTMA ALLAH A ŞÜKÜRLER OLSUN BEN DAHA İYİYİM TEDAVİ OLDUKTAN SONRA ALLAH YARDIMCIN OLSUN

korkma

güzel kardeşim bende böyleydim yine söylüyorum bu bir hastalık adı obsesif kompulsif bozukluk (okb) tedavi olmazsan bana doktorum söyledi daha kötü olabilirsin onun için en kısa zamanda bir psikoloğa görün sana şiddetle tavsiye ediyorum korkma yeter ki kendine güven sıkma canını ben şu an Allah a binlerce kez şükrediyorum daha iyiyim dua etmeyide unutma Allah yardımcın olsun hoşçakal

s.a arkadaşlar.durumunuzu çok

s.a arkadaşlar.durumunuzu çok iyi anlıyom.benimde 3-4 haftadın aklıma durmadan kötü şeylar geliyor.inanılmaz pis vesvesler.doğru olmadığını bilsemde hayatamı mahvetti.sırf vesvese ve takıntıları için namaz kılamıyom.düşünüyom acaba bunları benmi söylüyom yoksa iblisin vesveseleri mi?bana dua edin arkadaşlar.bir çok pskolojik sorun biliyom.ama bu hepsinden de kötü.beyni resmen yok ediyo.eğer gerçekten allah korusun böyle devam ederse hem ahiretim hem de dünyam gider.2yıl sonra öss ye gircem cepte sişey yok.hepiniz bana dua edin.nalet şeytanın düşüncelerine gelsin.

vesvese

neolur bana yardım edin..ben çok kötüyüm ya bana bu durup dururken oldu istemiyerek kalbimden bin türlü kötü şey qeçiyor..çok özürdiliyorum ama kardeşimin canı çıksın diye gözü çıksın diye aklımdan qeçiyor içimden qeçiyor hep tövbe tövbe diyorum onu çok seviyorum ona böyle şeylerin olmasını asla istemem..yemek yiyen birini qördüğümde boqazında kalsın diye içimden qeçiyor sonrada aqlıyorum içimi sıkıntı kaplıyor..istemediğim şeyler qeçiyor aklımdan her an her saniye kurtulamıyorum..vicda azabı çekiyorum..ne olur bana yardım edin

vesveseye cevap

aynı durumdayım ama ben biraz daha iyiye gidiyorum inşALLAH. vesveseyi yenmek kolay gibi görünmese de aslında çok kolay her dk ALLAH' ın güzel isimlerinden söylersen yavaş yavaş bırakıyor.dene ve gör. Çünkü ALLAH'ın isminin anıldığı yerde şeytan susar ve kahrolur inşallah. ALLAH bu durumda olan herkese yardım etsin. her zaman bu duayı ediyorum.

vesvese

arkadaşlar büyük alim bir zat ile bu konuyu konuşma fırsatım oldu.ben de 8 senedir yaşıyorum.Öncelikle bu vesveselerin bana değil şeytana ait olduğu söylendi daha sonra bu küfürden dolayı rahatsızlık duymamızında iman sebebiyle olduğunu kamil imana geçmeden önceki son evrede bulunanların bu imtihana tabii olduğunu ve boş eve hırsız girmeyeceği gibi imanlı kişiye şeytanın gelme sebebi de bunu çalmaya uğraşmak.tedavisi:nas,felak,ayetel kürsü ve inşirah sürelerini çokça okumak günde 100 defa eüzübesmele çekmek-abdestli ve kıbleye doğru dönerek-çokça zikir ile meşgül olmak.her vesvese geldiğinde ben Allah'a c.c ve Resulüne iman ettim deyin.Allah hepimize şifa versin.

Alevi24 Muhammed

fazla takma kafana bu şeyleri eğer yaşamını, işini etkiliyorsa bir psikoloğa gitmeni tavsiye ederim yine senin iyi öyle şiddetli vesveseler gelmiyor sana ben daha kötüydüm beni her yönden etkiliyordu bu hastalık yani obsesif kompulsif bozukluk (okb) Allah a Peygamber e Kutsal Değerlere ondan sonra intihar etme duygusu aileme ya da başkalarına zarar verme korkusu bunlar bende vardı ve çok kötüydüm ama Alah a binlerce kez şükrediyorum durumum daha iyi tedavi olduktan sonra bak güzel kardeşim gerçekten senin hayatını etkiliyorsa bir psikoloğa gitmeni tavsiye ediyorum sıkma canını sen iyi bir insansın hırsız hiç boş eve girer mi ?

vesvese

selamün aleyküm arkadaşlar benimde bi sorum olacak belki size çok sıradan gelebilir benim aklıma takılan bu vesvese beni rahatsız ediyor. şöyleki hani vesveseyi dile getirmedikçe ondan mesul sayılmazyız burada yani bunu biraz açabilirmiyiz bu seferde benim aklıma şöyle bi soru takıldı peki ya o an aklımıza kötü bi düşünce geldi ve bunu kazaylada olsa söyledik yani dilimiz döndü o kelimeye ama ses oluşmadı o zamanda günah sayılırmı

ŞEYTAN FISILTISI VESVESE

Aynen ya, ALLAH sizden razi olsun, bana oluyor du bu, bu aralar daha da nadir ama, aynen yazidgini gibi namaza yeni basladim birebir uyuyo yazdiklariniz. Sonunda bu bilgilere ulastim ya, icim rahat etti ya, bunu yazanlara da, okuyanlara da ALLAH huzur versin
. Cok sagolun eline saglik hocam. Allah razi olsun

dr volkan ergenekon ve dr nevzat tarhan

selam arkadaşlar dr volkan ergenekon ve nevzat tarhan diye doktor varmış zerrin diye bi arkadasımız yazmış nerde oturudugunu bilen varmı veya tanıyan varmı bu doktorları zerrin hanım yazdıgımı okuduysan o doktorların tel nosunu ve adresini bana verirmisin daha doğrusu bize verin o doktorların tel ve adsresini bizim gibi çaresiz insanlara belki faydası olur diye düşünüyorum vesveseye karşı iyi gelir mi acaba cevabinmizi bekliyorum zerrin hanım

dr.VOLKAN ERGENEKON

0 5333 381 89 56 VOLKAN beyin tlefonu hemen ilgilenecektir.Nevzat Tarhan bey in numarasını kaybetmişim fakat 11818 den bulabilirsiniz.Volkan Ergenekon un internet sitesi de var bakınız.Eminim memnun kalacaksınız.

Yurtdisinda fransada

Yurtdisinda fransada yasayanlar bu durumda kime bas vura bilirler dindar guvenili biri var mi?dr Volkan ergenekona bas vurmayi dusundum ama yuz yuze tedavi oldugunu dusunerek bas vuramadim cunku turkiyeye gitmem bu sene mumkun degil, volkan bey tedavisini ilacla mi yapiyor acaba?

Arkadaslar eğer bu hastalık

Arkadaslar eğer bu hastalık doktorluk bi hastalık ise neden sadece Allah'a ve onun sevgili peygamberine küfür ediyorsunuz aklınızı kullanın ve aklınız ile hareket edin bu durumdan ilmi tedavi yöntemleri ile kurtulun ve kurtulduktan sonra düşünün dualar ayetler ile kurtulamıyorsanız şeyhlere gidin orda muhakkak ki rabbim şifa verecektir

seytan visiltisi vesvese

arkadaşlar dediklerinizden içim rahatladı çok sağolun inşallah ALLAH herkesin vesvesesini geçirir amin. Ben şunu merak ediyorum çoğu insanda bu durum var ama bazılarında yok olmayanlar kötü kişilermi yani yoksa bu tüm insanlardamı oluyor?

bu durumu açıklayayım;

İnsanda yedi nefis mertebesi vardır.Bunlardan ilkinin adı emmaredir ki hiç terbiye olmamış nefistir.İnsan tövbeye yönelip ibadetini de çoğaltırsa ikinci nefis olan levvameye geçer[kıyamet suresi]şeytan ve nefis onu yoldan alıkoymak için savaşa girer ve vesvese başlar derki-şimdi sen atalarının dininimi terk edeceksin-senin yaşıtların gezip tozuyor-ya söylenilenler doğru değilse....Bazen Allah c.c hakkında küfür ve inkar işitilir.Şeytanın maksadı yol kesmektir.Kişi bunlara rağmen ibadete ve sünnetleri yapmaya devem eder sürekli tövbe eder ise üçüncü merhaleye geçer adı mülhime;bu makamda şeytan ve nefis tüm oyunlarını oynayacak kalbe ve ruha savaş açacak,vesvese daha şiddetli gelecek çünkü bu makamdan sonraki nefis kurtuluştur.peygamber efendimize s.a.v.sahibiden geldiler ve dediler ki Ya resulallah s.a.vöyle şeyler işitiyoruz ki bunları işitmektense gökten düşüp paramparça olmayı yeğlerdik.Resulallah s.a.v sordu -gerçekten üzülüyormusunuz?-evet,dediler.Peygamber efendimiz s.a.v buyurdu -işte kamil iman budur.
Arkadaşlarımız doktora gitmekten bahsediyor gidilsin amenna ama unutulan bir mesele var ki bu bu mertebeleri aşmak tek başına olmayacağı gibi sadece tıbben de aşılmaz kamil bir mürşide varmadan olmaz.Bu zatlar evliyalardır.Çünkü onlar bu makamları geçmiş manevi doktorlardır.evliyaların hayatını okursanız hiçbiri Allah a c.c tek gitmemişlerdir.ve biz bu makamı tek başına geçeni henüz ne işittik ne de okuduk.Çünkü bundan sonraki makam alınma yeridir.Ya orada bekletilir kişi ya da manevi terbiyeye girip var gücüyle Allah'ı c.c zikirle bu merhaleyi geçerek alınma makamına ulaşır.bu imtihanın çaresi budur.9 senedir bununla savaşan biri olarak gerek kuran'dan gerek hadislerden gerekse mutasavvuflardan edindiğim bilgiler bunlardır.

arkadaşlar bendede var ALLAHA

arkadaşlar bendede var ALLAHA dua ediyorum,ve pes etmemeye çalışıyorum aileme söyleyemiyorum sizce nasıl söylemeliyim söylersem çok rahatlıycam ama hep içimde sölersem kızarlar diye falan yardımcı olurmusunz

VESVESENİ NE OLDUĞUNU

VESVESENİ NE OLDUĞUNU ANLATMAK GÜNAH DÜŞÜNMEMEYE ÇALIŞ YETER. EĞER BUNU DİLE GETİRMEKTEN KORKUYORSAN GERÇEK İMAN SAHİBİSİN UNUTMA. BİR HADİSİ ŞERİFTİR BU

vesvese

selamun aleyküm arkadaşlar bendende vesvese var nasıl kurtulucağımı bilmiyorum bundan 5 ay önce peygamberlerle ilgili olumsuz bişey düşündüm kötü şeyler düşündüm kar yagıyodu kar sevincimden o düşündüğümü unuttum aklıma gelse bile umursmazzdım ama 1 hafta önce içime bi şüphe düştü ve bundan tam 5 ay önceki olumsuz düşünce geldi aklıma aklıma ne gelmişti bilmiyorum unuttum hatırlamıyorum suanki aklıma gelen şey olumsuz düşünce oldugu için namaz kılamıyorum zorlanıyorum içimdeki şüpheyi nasıl yanicem bana yardım edin bildiğiniz dua varmı

sevgili din kardeşim bu konu

sevgili din kardeşim bu konu benide arada bir rahatsıs eder.bir gün gene şeytanın arsıs vesvesesi rahatsıs etti beni ama vesvese yi söylemek günah olduğundan şu şekilde devam edeyim.vesvese şeytanın apaçık bir hilesidir allaha koşan birisine tümsekler kurar onu iman yolunda koşmasını engeller.bir gün işyerindyken aklıma gelen bir vesvesseden çok rahatsıs olmuştum tamda iman gitti derken birden dükana ayet kitapları satan biri geldi ve kitap satmak istedi ama ben almayacam dedim oda hediye olarak bıraktı gitti. kitabı okudum ve aklımdaki vesvesenin bana verdiği rahatsıslıktan kurtuldum .çünkü bir hadisi şerifte buyuruyorki:şeytan imanlı olana saldırır ve sen bunu dile getirmekten çekiniyorsan asıl iman sende var demektir bunun için korkma düşünmemeye çalış yeter.ama genede yüce allah daha iyi bilir.allahın rahmeti üzerimize olsun.

vesvese

selamun aleyküm cümleten arkadaşlar bendede vesvese var bundan 5 ay önce aklıma ne geldiyse tam hatırlamıyorum peygamberlerle ilgili olumsuz düşünce geldi ozmanda kıştı kar yağıyodu kar sevincinden dolayı o taktığımı unuttum sonrada bundan 7 hafta önce içime şüphe düştü ve yazdıgım gıbı bundan tam 5 ay önceki olumsuz düşünce aklıma geldi burdaki yorumları okudum benim kalbimin sözleri degıl bu düşünceler bana ait degıl ama ben yınede emın olamıyorum namaz kılmakta zorlanıyorum nasıl kurtulucam içimdeki şüpheden bu sorun benden gitse bile baska sorun gelıcek arkasından biliyorum hep aklıma kötü şeyler takılıyo ne yapmam gerekıyo ilk önce 5 ay önce kafama takılan şüpheyi bititmek istiyorum bana yardımcı olurmusunuz ne yapmam gerekıyo

Sen bu küfürlerden dolayı

Sen bu küfürlerden dolayı sıkıntı,üzüntü ve şüphe duyuyorsun.Yani bu sözler kalbinin sözleri değil.Kalbinin sözü olsaydı bunu hatırlamazdın bile.Takmazdın kafana

Allah razı olsun

bu bilgileri veren herkesten allah razı olsun 3 senedir yaz aylarında içimden Allaha karşı kötü sözler geliyordu bunu önlemeye çalışıyordum hiç birşey etki etmiyordu abdest alırken geliyor ,namaz kılmaktan uzaklaştırıyodu internetde araştırma yapmmıştım bulammamış tım bu hün buldum ve kötü söz ile ilgili kısım da üstümden büyük yük kalktı bu hala devam ediyor ama artık bilgilendim ve umursamıycam ve Allah a dua edicem ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN

Çok rahatsız oluyorum lutfen yardım edın

3 gunden beri delirecek gibi oluyorum arkadaslar hasa seytan allahla arama gelip küfür ettirıyor ıcımden cok korkuyorum ben mı sorumlu tutulacagım demek ıstemıyorum ama ıcımden hep dıyor artık dayanamıyorum yardım edın lutfen ne yapmalıyım

arkadaslar selamun aleykum

arkadaslar selamun aleykum rabbım hepınıze yardım etsın cougu ınsanda olan seyley ınnanın ama duala yenceksınız baska sekıl olmaz pes etmıcenız akıldan gecene mesulıyet degılız ama ınsan rahatsız oluyo korkmayın akıldan gecen seytanıdır kotu dusuneler onu uygulamadıgınız mutdet gunaha gırmezsınız herkesın ımtahanı baska ayatel kursu nas felak bolca okuyun konusmadan gucunuz yetıkce elınıze bır tesbıh alın bı felak bına okuyun bırtane tebık cekın 21 gun boyuncabunu yapın felak nas her ıkısını okudugun an 1 tesbıh yanı otebıhı 2 sefer doncen 200 oluyo deneyın yapın ben cok kotuydum allahıma sukur ıyım en guzel rabbıne sıgın duanıda bırakma.

gesshrh

dostum bak san şu sölim öncelikle geçecek ama zamanla korkma banada oldu aynı şeyler neler neler anlatamam o derece ama sabır et. sakın korkma sakın sakın sakın o düşünceler küfürler senin değil tmmmı dostummm rahat ol

RAHATSIZ KARDEŞİME KARDEŞ TAVSİYESİ

Hemen hiç vakit kaybetmeden psikiyatr dr.Nevzat Tarhan a gidin bana dua edersiniz,sakın şeytan vesvese veriyor dualar okuyayım geçer demeyin hemen gidin rahatlayıp düzeleceksiniz inş.

Allah hepinizden razı olsun

ben namaz kılıyorum ve namaz kılarken küfür ediyordum ve hep bundan dolayı aglıyordum bu durum piskolojimi cok bozdu ama namaz kılmaktan vazgeçmedim birgün bu durumu interneten araştırmak istedim ve burda atılan bi yorumda bi video linki gördüm izledim Allaha şükür şu an çok iyiyim sizlerinde izlemesini isterim müslüman kardeşlerim şeytanın vesfeselerını dınlemeyın onun işi kalbimize suphe dusurmektır
http://www.youtube.com/watch?v=4I7hM2G0eEQ&feature=related

Öneri

Arkadaşlar, bende şu şeytanın vesveselerine maruz kalmıştım. Beni çok rahatsız ediyordu, neredeyse dinden kopacaktım. Zaten takıntılı bir insanım, vesveselerin üzerinde düşünür ve "Acaba doğru mu?" diye düşünür dururdum. Ve ben bunları yaptım ve şeytanın vesveselerini göz ardı etmeye başladım, namaza başladım, günahlarıma tövbe ettim, Allah'a dua ettim, ve şeytanın vesveseleri giderek azaldı. Birde size Nas ve Felak surelerini öneriyorum. Birde dindar büyüğünüz varsa onları okutmaları için rica edebilirsiniz.

Şimdi ben ailemle ilgili kötü

Şimdi ben ailemle ilgili kötü şeyler geliyor dedim ya.Bana bu vesveselerin gelmesi 3-4 aydır oluyor.Çok kötü birşey yapmış mıyımdır diye düşünüyorum.Aklımdada kötü hiç birşey gelmiyor bütün vesveseleri aklımdan silcem bu soru aklıma geliyor napmalıyım.Bu vesveseleri bıraksam şimdi kötü birşey yapmışsam(hatırlamıyorum)Allah'a sığınsam affedilir mi?Yardımlarınızı bekliyorum.Bu vesveseler yüzünden hayallerimi gerçekleştiremiyorum.internetin bağlanmasını çok istiyordum oyun oynamak için.yaz geldi internet bağlattık.Sevinmedim bile yani.
Kalbim bu vesveselerden dolayı çok fena daralıyor.kalbimin sözü değil yani öyle oluyor değil mi?

vesvese

şeytan insanı aklına sapıkça düşünceler sokar bu yüzden kişi kendini sapıkmıyım diye düşünmeye başlar eğer bu düşünceler sende kalben yoksa kalben yapmadıysan sana gelen düşünceler şeytan ve nefsinin vesveslerindendir fazla kafaya takma sen taktıkça çuğalır dediğim gibi cenabet gezme int. porno içerikli sitelere girme iffetli bi yaşam sür Allah yardımcın olsun

vesvese

Slm benimde aklıma sapık sapık vesveseler geliyor ailemle ilgili.Ben bunları yapmadım diye yani ben şöyle yaptım diye düşünüyorum.Düşünürken yanlışıkla kötü şeyler düşünüyorum.Böyle düşünmek kötümüdür.Yardımlarınızı bekliyorum.Birde şimdi ailemle ilgili kötü birşey düşünmek istemiyorumya kalbimden geçmemiş mi oluyor yani?bu sorular beni delirtiyor

vesvese

arkadaslar bu sayfayi buldugum cok iyi oldu benimde pesimde rahat vermiyor.hep sapik seyler düsündürüyor kendimden tiksiniyorum bana yardim edin namaza basladim kurtulmak icin basarili olamadim namazda yaptigin hareketler robot gibi diyor hep ayni robotmusun diye vesvese veriyor. bir 4 rekatlik namaz icin tam 6 defa yeniden abdes aldirdi 4 rekati 1 saatte kildim aile hayatimi alt üst etmek üzere durduk yere ailemle tartisiyorum boguyor beni allah rizasi icin yardim edin bana kendimi cok kirli hissediyorum.

vesveseden dolayı abdest ve namaz kılamayanlar için

abdest alırken vesveseyi atmanın çaresi şudur;

Alimler derki kişi abdestini alır ama sürekli şuruyı iki kere mi yıkadım gibi vesvese gelirse dinlemeyin 3 defa yıkadığını farz edersen bile abdest olur böylece kişi şeytanı dilememiş olur zamanla yener.Aynı durum namaz için geçeridir kişi gerçekten üçüncü rekkatta olup acaba kaçıncı rekattayım diye düşünüyorsa o vesvesedir kaldığı yerden devam etsin.

Çünkü sürekli abdestte yıkanınca hem su israfı yapılır,namazın vaktinden çalınır hem de şeytana maskara olunur.

Evet vesvese kötü gibi görünse de Allah c.c kulu bundan sıkıntı duyunca küçük günahlarını bundan sebep affa vesile kılar

Aynı zamanda ilahi bir kamçıdır ki insanı sürekli davranışlarını kontrol etmeye ve tövbeye sevk eder.Eyüp a.s tam 14 sene şeytanla imtihan oldu ama bir kez bile şikayet etmedi ve sabredenlerden yazıldı biz de O nlardan oluruz inş.

Sakın bu vesveseye kapılma

Sakın bu vesveseye kapılma kardeşim..
Sen doğru yoldasın şeytanda seni kandırıp dinden uzaklaştırmak istiyor.Herşeyi bir kez yap.
Dinde şüpheye yer yoktur.Sen abdest aldığını bildiğin halde bozulup bozulmadığında şüphe edersen abdestin var kabul edilir.Bunlar ilmihal bilgileridir.
Herşeyin başı öğrenmekten geçiyo.
Sen dinimizin hükümlerini öğrenirsen bunların hiçbiri Allah ın izniyle kalmıcaktır.Çünkü abdestin de kolaylıkları var mezheplere göre bunları araştır.
Dinde aşırı gidenler helak oldu diye bi hadisi şerif var mesela.
Bunu sen yapma lütfen.
Ve dediğim gibi bi ilmihal al ve oku neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğren ki şeytan seni namazın olmadı abdestin bozuldu diye kandıramasın.
Sen doğruları öğrenince Allah ın izniyle bu veseveselere ehemmiyet vermemeye başlarsın.
Allah yardımcın olsun..

vesvese

kardeş vesvese boş laf demektir şeytan sana robot diyosa bu boştur uyma umursama umursar ve ah vah edersen şeytanın istediğini yaparsın ben adını unuttuğum bir siteden birkaç video indirdim hatırlasam sana söylerdim ama bu videodaki içerikler abdest ve namazdaki vesvese ile ilgili google den bak İNŞALLAH bulursun şeytan namazda aklına kötü görüntü ve küfürler getiriyorsa bu benden deme senden değil ki sende şeytan vesvese veriyor diyorsun ayrıca bu sözler için canın sıkılıyor canı sıkılan bu sözleri söylemez ALLAH C.C. göstermesin kafir bu küfür dolu sözleri söylerken acı duymaz sıkılmaz robot gibi mevzuunda da canını sıkma ALLAH C.C. sana namaz da ruku secde ... yap diyor.senin namazını robota benzeten şeytanı takma takarsan seni sıkar boğar sinirlendirir.eğer abdest ve namazda işte başını mesh etmedin secdeyi eksik yaptın gibi şeyler geliyor ise ilmihalden namaz ve abdestin farz vacib mekruh müstehab ve sünnetlerini iyi oku anla sana çok yararı olur ayrıca internet ten araştırmana devam et video ve yazılar oku ve cami imamlarına bilenlere sor ve İNŞALLAH pes etme şeytanın olmuyor boşverine kulak asma ALLAH C.C. YA EMANET OL

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Sünnet . islam . iman . Kur'an-ı Kerim . kıyamet alametleri . Din ve Inanc . Ehli Sünnet . Mehdi . Hadis . Dört incil . Mezhep . cennet . Hıristiyanlık . eshab-ı kiram . tevhid . iman esasları . cinler . Hıristiyanlar . mezhepsizler . cehennem . küfür . ehli sünnet alimleri . ehli sünnet itikadı . mezhepler . amel . isa'nın gökten inmesi . Mehdi'nin çıkış alametleri . ahir zaman . din tahripçileri . eshaba dil uzatmak . islam düşmanları . mezhepsizlik . islam alimleri . incillerdeki çelişkiler . peygamberler . cennetlikler . mümin . sapık fırkalar . hak mezhepler . eshabı kötülemek . eshabı kiramı sevmek . kader . Sinoptik inciller . Hz. isa'nın mucizeleri . mezhebe uymak . eshabı hayırla anmak . Allah'ın sıfatları . Kitab-ı Mukaddes . Hıristiyan inancı . inanç . incil . vehhabilik . ehli sünnet vel cemaat . hadisi şerifler . Yeni Ahid . Muharref inciller . cin . ahiret günü . Müminler . eshabı kiramın üstünlükleri . peygamberimiz . Hıristiyan dünyası . vaaz ve nasihatleri . çarmıha gerilmesi olayı . Kuran ayetleri . Mehdi’nin ortaya çıkışı . islam'ın hakimiyeti . PKK . Ermeni Sorunu . din düşmanları . şirk . ilim . ehli sünnet yolu . Kuran . kadere iman . Yahudiler . tahrifat . Yuhanna incili . Allah'a iman . Misyonerler . mirac . ashaba muhabbet . ashab . müslümanlık . mezhep imamları . itikad . Hz. isa'nın sözleri . hadisler . iman etmek . Ehli sünnet mezhebi . irade . kıyamet günü . hesap günü . kaza . hayırlı amel . Tutku filmi . insanların hayırlısı . eshabı kiramın fazileti .

Son yorumlar