MUSTAFA İSLAMOĞLU


MUSTAFA İSLAMOĞLU : O’da Efgani mezhebsizini savunanlardan.[1] Türkiye’deki mezhepsiz reformcuları kaynak alarak kitaplar yazanların içinde kalemi güçlü bir isim. Hiç değilse İmamlar ve Sultanlar kitabında, imam-ı Azam (rh.a) efendimizi Ebu Hanife’den hariç “Azam” lakabı ile anabilmiş, Allah rahmet eylesin, şehid imamdır diyebilmiştir.Tabi burada maksadı tağuta karşı kendine malzeme olarak İmam-ı Azam efendimizi seçmek değilse !

Bu cümlelerinin onu Muhammed Abduh, İbn Hazm, İbn Teymiyye, M.Abdulvehhab, Mevdudi..vs. gibi isimlerin ve rafizi vehhabi etkilerinden kurtarmaya bir sebep olmasını dilerim. Zira kitaplarında kaynak olarak ele aldığı isimlerden bazılara bunlar ! Bu isimlerin ne korkunç itikad hırsızları olduğunu benim gibi ilimsiz biri tesbit edebildiğine göre, kendisinin bunları bilmemesi düşünülemez !Geriye bir tek ihtimal kalıyor : Bu isimlerin çağırdığı itikadı-Allah korusun- benimsiyor olmak !

Bahsi geçen kitabında (sh: 178) İmam-ı Yusuf (rh.a.) gibi bir müctehidi yargılaması haddini bilmezlik olsa gerek.Bu mübarek imamı yargılamaktan geri durmayan birinin, mezhepsiz olduğu bilinen Mevdudi’yi de aynı sayfada İmam Yusuf’a nispet edercesine övmesi enteresandır.

Bir başka kitabında çok talihsiz cümleleri var. Sevgili Peygamberimizin gözlerinin, mübarek ağız biçiminin, inci dişlerinin güzelliğini, sesinin gür çıktığını, yani peygamberi mucizeden olmak üzere, seslerinin çok uzaklardakilerin dahi duyabildiğini, boylarının herkesten yüksek göründüğünü, tenlerinin misk-i amber gibi koktuğunu, bir çocuğu sevse o çocuğun başında mübarek ellerinden yayılan kokunun günlerce ayrılmadığını çeşitli muteber ehl-i sünnet kitaplarında okumuşsunuzdur.

İslamoğlu’da tüm bunları epey malumatla mezkur kitabında naklettikten sonra bakın ne diyor : Rabbimiz Hz.Peygamberi örnek olarak gösterdiği halde, nedense klasik ulema ille de onu efsaneleştirmek için ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır… Verilmek istenen insan tipi taklid edebilecekleri bir nebi değil de kendisine sadece hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler…Elbette efsaneler örnek alınsın diye değil, sadece insanlara ” onlar kim, biz kim! ” dedirtmek ve hayret ıslıkları çaldırmak için oluşturulur…Geçmişte bu tavır niçin takınıldı, bilemem.Lakin çağın mantığı da buna çok benziyor. Kutsa ve müzeye kaldır.. Onun örnekliği iki ayaklı Kur’an oluşundan gelir.Onunla ilgili söylenenler gerçek de olabilir..(!) [2]

nedense klasik ulema.. İmam-ı Suyuti,İmam Müslim, İmam Buhari, İmam Taberani, İmam-ı Kastalani, İbn-i Cerir M.Taberi (RA) gibi mübarek ve mutemet isimler mi klasik ulema ? Yani eski bakışlı, dar ufuklu klasik ulema demek istiyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hayatlarını cephe cephe gözlemlemiş, yıllarca hizmetlerinde bulunup O’nu (SAV) aşkla yeterince anlatamamış olmanın sıkıntısını çekmiş sahabe mi klasik ? Zira senin klasik dediğin ulemalar bu sahabe zincirinden gelen anlatımla bize o şanlı Peygamberi anlattılar.Yine bu dini biz -Allah razı olsun- onlardan öğrendik.

Siz çağdaş ulema olmaya özendiniz ve mezhep tanımazları akıl hocası bildiniz ! Çağdaş Hamidullah alçağı, Peygamber düztabandı, tükrüğünden başka mucizesi yoktu dememiş miydi.? Kitabında nakillerde bulunduğun M.Abdulvehhab “benim elimdeki bastonumun bana faydası var, Muhammedin (SAV) faydası yok dememiş miydi ? “Kişi sevdiğiyle beraberdir” onu efsaneleştirmek için ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır… İlk nur ve son Peygamber.Allah (CC)’ın “habibi” sevgilisi..Buna rağmen sen, Allah Resulünün bizlerden farklı yanının olacağını, diğer insanlardan üstün vasıflara haiz olacağını kabul etmiyor musun? Kaba bir maddeci bakışla dinin tebliğ eden elçiydi hepsi o kadar mı ? Tebliğ ettiklerine bakın, tebliğciye bakmayın diyorsan, Al-i İmran suresi: 31′i muteber ehl-i sünnet tefsirlerinden oku. Biraz da Mesnevi’yi okuyalım ki, maddi gözümüz kapansın, manevi aşk gözümüz açılsın.

Sahabe-i Kiram hazaretı Efendimiz (SAV) mübarek sakal-ı şeriflerini tarasa, saçlarından kesseler, teller toprağa değmeden kapışıyorlardı.Hiçbiri senin gibi tebliğ ettiğine bakın, Peygamberin şahsından size ne demediler.Peygamberimizin birileri tarafından efsaneleştirilmeye, büyütülmeye hiç ihtiyacı yoktu.O (SAV) zaten en büyük ve en üstün İNSAN idi.

Yoksa “Bu övgüler övene nispetledir.Yoksa bu övüş sana bir kınamadır, bir hicivdir.” yani Ey Resul seni kendimizce, bilgimizce övdüğümüzü sanırız, kendi vasıflarını bilen, senin katında ise bunlar ne eksik şeylerdir.[3]

Verilmek istenen insan tipi… hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler…, haşa yani Peygamber böyle değildi de, böyle hayali bir insan aktarıldı. Aşkınlaştırılmış, abartılmış demeye getiriyor.Prens Bismark bile “Sana layık bir vücud olamadığımdan dolayı müteessirim Ya Mu…. derken, bizim yerliler saf İslam diye diye, Yüce dinimizde mana mefhumu adına, mucize adına hiçbir şey bırakmadılar.

M.Hamdi Yazır -rahmetüllahi aleyh- efendi, Al-i İmran : 33. Ayetini tefsir ederken, peygamberlikteki özellik ve üstünlükleri şöyle açıklar : “ Peygamberler, gerek cismani kuvvetlerde, gerekse ruhani kuvvetlerde başkalarına benzemezler. Dış ve iç duyguları gibi idrak güçleri, görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları; hafıza ve zeka gibi zihinsel güçleri, akli ve ruhi güçleri, yalnızca derece bakımından değil, nitelik bakımından da diğer insanlardan farklı bir mükemmelliğe ve varılabilecek en yüksek düzeye sahiptir. Mesela uzakları görmekle kalmazlar, arkadan ve perde gerisinden de görebilirler. Başkalarının işitmediğini işitir, duyamadığını duyar, tadamadığını tadarlar. Şifa-i Şerif’tede genişçe açıklandığı gibi Peygamber -sallahü aleyhi vesellem- Efendimizin cismani ve ruhani kuvvet melekeleri ne kadar yüksekti.”[4] diyen alimlere mi, yoksa bütün bu alimleri ve ittifakla naklettiklerini hiçe sayan reformcu çağdaş naylon müctehid taslaklarını mı dikkate almalıyız. Vallahi yakınlarıma hep şunu söylüyorum: Y.Nuri gibileri seyredeceğinize, açık-saçık bir film seyretmeniz daha evladır..Zira ilki itikadını bozup, dinden eder, ikincisi de çirkin olmakla beraber yalnızca günahkar eder! Durum bu kadar vahimdir. Peygamber varisi gerçek alim mürşid-i kamil zatlarda bu varisliklerinden ve peygamber veresesinden nasiplerini alırlar.Öyleyse günümüzde bile peygamber varisi evliyaya dikkat!

” onlar kim biz kim! ” dedirtmek ve hayret ıslıkları çaldırmak için oluşturulur…Yani Peygamberden insani yapı olarak, aslında hiçbir farklı yanımız yok demeye getiriyor.Hani şu onlar adamsa bizde adamız meşhur söylemleri gibi!..Onun örnekliği iki ayaklı Kur’an oluşundan gelir. Şu bedbah tanıma bakın! Kainatın Fahrini -sallahü aleyhi vesellemi- nasıl kaba bir tanımlamaya, tozuna kurban olacağımız mübarek varlıklarını bu şekide dillerine dolayabiliyorlar.Oysa ehl-i sünnet ve cemaat önderleri Ol Rasulü taşımak şerefindeki binitlerine dahi (katır) demeyip, ester dediler, binitlerinin bile Allahresulünce verilmiş isimleri vardı.Kaba softaların kaba dili o Allahın boyası ile boyanmış aynaya zaten iz düşürmez!

Onunla ilgili söylenenler gerçek de olabilir..(!)Önce mübarek önderimizi (SAV) küçültücü izah et, şüphe tohumlarını ek, sonra da onunla ilgili söylenenler gerçek olabilir de. İlmine mağrur şeytan kıssasını bir anlayabilseydik ! Bir Müslüman için gerçek olabilir, diye bir düşünve olamaz. Şüphe yok.O (sav) şüphesiz Elmalılı tefsirinde (yukarıda) verdiğimiz gibiydi, hatta daha da üstte,-haşa- Allah demeyecek kadar muazzez ve muhteşemdi.

Verilmek istenen insan tipi… hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler.. Şimdi bu cümleyi bir daha ele alalım. İslamoğlunun başka bir cümlesini buraya taşıyalım : “ Tek kişilik bir ordu, tek kişilik bir ümmettir, göklerin kendine dar geldiği kartaldır.” Peh peh peh..! İslamoğlu bu hayranlık uyandıracak, aşkınlaştırılmış kelimeleri başka bir yerde kullandığını unutmuşa benzer. Biz kendisine hatırlatalım. Yukarıdaki bu cümleleri Kafir, mason Cemaleddin Efgani için kullanmıştır. [5] Allah Resulüne -sallahü aleyhi vesellem- çok gördüğü meth-ü sena içeren cümleleri bir mason için kullanmaktan çekinmemiştir!

Çağdaş yazarlar, siz; peygamberlik sanatlardan bir sanattır diyen, mezhepsiz ve mason birini göklerin kendine dar geldiği bir kartal olarak anarken, fena yakayı ele verdiniz. Kişi sevdiği ile beraberdir. Biz Hazreti Peygamberi, arkadaşlarını, aşıklarını övmeye devam edeceğiz. Siz de masonları övün. Er yarın Hak divanında belli olacak !

Tarikat meselesinde, batıl tarikatleri asli tasavvufa örnek göstermesi ve hak tarikatlerden misaller getirmemesi (sh: 100), kelam ilmini faraziye olarak nitelemesi, (sh:45 ); Hz.Osman (RA) efendimize yapılan iftiraları ayrıntılı gözler önüne güya tarafsız ve savunmadan vermesi (!) (sh: 38-39 dip notları ); aşere-i mübeşşere’nin sayısı, İmanın ve İslam’ın şartının kaç oluşuna kadar, herşeyi yeniden tesbit etme ve geçmiş ehl-i sünnet müctehidlerini, alimlerini yetersiz gösterme eğilimleri gibi hiç de üzerine vazife olmayan ihtilaflardan, yeni ihtilafları doğurmuş !

“Ehl-i sünnet içi tekfir yarışmasına Hanbeliler de Eş’ariyi tekfir edip, kanının helal olduğu yollu fetvalar vererek katılırlar.”(sh: 43 ) Hak mezhebleri birbirine garazlı gösterme gayreti bir kere daha karşımıza çıkıyor. Hanbeliler dediği, hanbeli mezhebinin bulunduğu bölgede, Teymiyye yandaşı vehhabilerdir. Vehhabilerin ise ehl-i sünnetin kanını, malını, ırzını helal addettikleri bilinen birşey. (Yusuf Nebhani hazretleri bunu eserlerinde açıkça belirtir.) İslamoğlu’nun çağdaşı Karaman’da bir televizyon konuşmasında Arabistanın vehhabilerini Hanbeliler olarak tanıtmıştı !!

Bu kitabı da satır satır ele alsak, yazacak çok şeyimiz olurdu elbet. Lakin bu memleketimizin ehl-i sünnet alimlerinin, hocalarının (erbabının ) yapmak zorunda oldukları bir iş. Eskiden icazetli ulema, ilmi yayınları titizlikle takip edip, gerekli gördükleri zaman tenkid yazıları yazarak; ümmete duyururlardı.

Günümüzde heva kitapları, her türlü kontrolden uzak, boş meydanda at oynatmaktadır. Hiç kimse rahatını bozmak istemiyor. Ahmed Davudoğlu ve Necip Fazıl merhumdan sonra bu vadide bir M.Şevket Eygi, Ebubekir Sifil hoca kaldı. Bir de son zamanlarda cesurca; bu
gibi insanların üzerine Furkan dergisinde giden Muhterem Sadeddin Ustaosmanoğlu vardı. Şer’i konularda hassas kalemlere ne kadar çok ihtiyacımız var !

[1] Furkan Dergisi, sayı: 26. yıl : 1997

[2] M.İslamoğlu, İman Risalesi sh: 281 vd.

[3] Mesnevi, Gölpınarlı c.VI, sh: 89,

[4] M.Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur’an Dili, II/1090 vd.

[5] M.İslamoğlu, “Anadolu”, Denge yay. C.2, sh: 152,285,298,299,300,303

---

Açıklama:

Zehirli.org sitesinde yer alan mustafa islamoğlu başlıklı yazıda yer alan metinler tamamen onun kitaplarında yer alan konulara eleştiri boyutundadır. Sitemize eklenen yorumlar her ne kadar kontrol edilip gözden geçiriliyor olsada her yorumdan gönderen kişi sorumludur.

Eğer gerekli görülürse sadece m.islamoğluna reddiye konulu bağımsız bir web sitesi üzerinden yayın yapılabilir. Ve tüm kitapları ve videoları teker teker incelenerek mercek altına alınabilir. Kuran ve sünnet ile hatta kendisi ile olan tüm çelişkileri bir bir segilenebilir.

MUSTAFA ISLAMOGLU

SAADET ASRINDA, EFENDIMIZ, (SAV)
ILK KURAN TALEBELERI OLAN
SAHABEYI,

IMAN NEDIR KÜFÜR NEDIR

HAK NEDIR BATIL NEDIR

DIYE
TITIZLIKLE INSA EDIYORDU,

YERÜYÜZÜNDE KURANI EN IYI BILEN BIR MUALLIM OLARAK.

ISTE BU DERSLERIN ADI GÜNÜMÜZDE YASAMAK ICIN CEHD ETTIGIMIZ

O PAK SÜNNETIN TA KENDISIDIR...

***

AMA NE ZAMAN KI SON SAHABEYI KIRAM DA GÖCTÜ BU YALAN DÜNYADAN VE ÖKSÜZ KALDI INSANLIK...

EFENDIMIZIN EN KIZDIGI HASTALIK ZUHUR ETTI YERYÜZÜNDE,

MÜMIN KIMDIR KAFIR KIMDIR KAVGASI.

***

OYSA ONUN EN ÖNEMLI SÜNNETIYDI

IMAN NEDIR KÜFÜR NEDIR ÖGRENMEK VE ÖGRETMEK...

ve

KIMIN KAFIR KIMIN MÜMIN OLDUGUNUDA KALPLERIN ICINI BILEN ALLAH A(cc) BIRAKMAK...

***

ey iman sahipleri, iman iddanizda samimiyseniz

Sevgililer sevgilisi efendimizin, en temel sünneti olan

iman ile küfrün hak ile batilin arasindaki farklari ögrenelim
ve ögretelim.

bir cahiliye bir müsrik hastaligi olan, kimin kafir kimin mümin oldugu
kavgasini da kesin bir tövbe ile birakalim.

hem

YANAN BEBEKLERIN YARALARINA MERHEM SÜRMEK GIBI COK AMA COK ÖNEMLI ISLERIMIZ VAR öyle degilmi ?

hadi kardeslerim!
hadi gösterin su kahpe dünyanin
kahpe nemrutlarina müslüman nasil olurmus...

YOKSA RABBIMIZIN YÜZÜNE NASIL BAKARIZ.

Allah cc yar ve yardimcimiz olsun...

kardesiniz sadi.

islaoğlunun dinde fitne çıkartması

Arkadaşlar islamoğlunun bir iki videosunu dinleyipte hoşunuza gitti diye islamoğlu ehli sünnet olamaz.
Bakın sizin körü körüne savunduğunuz hocanızın fetbasına;

Soru;
Adet halindeyken oruç tutabilir miyim, dinen bir sakıncası var mıdır?

islamoğlunun cevabı:
Bu Hz. Aişe'nin kendi yaklaşımını aktardığı bir hadise dayanılarak tüm imamlarımız tarafından bir ruhsat olarak değil sanki bir yasak olarak değerlendirildi. Allah’u alem bizim konuyu Kur'an ekseninde yeniden tarayarak vardığımız sonuç o ki, vahye göre hayız "ezen" yani "rahatsızlıktır".Hasta bir kimsenin orucunu isterse erteleyebileceği ve gününe gün kaza edeceği, istemezse ertelemeyeceği hükmü ise Bakara 184'ün açık hükmüdür. Bu sorunuzun cevabını ben değil Kur'an böyle vermiştir. Ona sorup cevabını aldınız.

Ve kendi sitesinin linki;
mustafaislamoglu.com/haber_detay.php?haber_id=143&Makale_id=143

Ve şimdi size soruyorum, bu zamana kadar tüm islam alimi, ulema, şûheda bu dini konuları kendi kafalarından Kuran'a bakmadan yanlış anlatıyorlardıda, sayın islamoğlu gelince Kuran'ı keşfettide!! bize doğru fetba vermeyemi başladı!!
Lütfen biraz kendinize gelin, bu adamı kuru kuruya savunacağınıza araştırın bir kitaplarını. Çünkü yarın mahşer günü hepimiz bunun hesabını vereceğiz.

Birde yazılarına dikkat ederseniz, her yazısında şii liği savunuyor ve sunniliği karalıyor. Yani anlayacağınız bu adam, güçlü kalemi ile peşine düşenleri ateşe sürüklüyor.
Allah bizi, Habibinin kurtulacak diye belirttiği o tek fırkaya dahil etsin, sapıtanların yoluna değil.

yanlisliklar üstüne

mustafa islamoglunun hatasiz oldugunu savunmuyorum ama buda ne demek siiligi savunup sunniligi karaliyor.
insanin söyledigini yazin. sözlerimizin esiriyiz unutmayin. bütün müslümalar kardestir hatalariyla, sevaplariyla..
imamlar bazen hata yapar 1, dogru karar verir 2 sevap alir. yani her halükarda allah tarafindan azarlanmaz, niyet önemlidir. peki senin niyetin ne?
bir insani tanimadan karar vermeyin. mustafa islamoglu zamaninin üstadlarindandir.

SÜMEYRA VE MERYEM İSİMLİ

SÜMEYRA VE MERYEM İSİMLİ ZAATLAR BÖYLE BANA FELSEFİ DİLDEN EHLİ SUNNETİ TERK EDİP KENDI ESERLERINDE YAZDIĞI SAPIK İFADELERİ GÖRDÜĞÜNÜZ HALDE BELKIDE NEFSİNİZ KABUL ETMEDİĞİNDEN GÖRMEKDEN KAÇINDIGINIZ YANI İŞİNİZE GELDİĞİ GİBİ BU İNSANI KAYIRMANIZ VE KITAPLARINI OKUMANIZ SİNE NASIL VE NE KADAR DOĞRU GELİYOR VALLAHI PES DOĞRUSU..

EYYYYYYYYYYYYYYY MUHAMMED UMMETİ UYAAN UYAAAAN BEDAVAYA ALINMADI BU DİN BÖLE IKI CEHALET İÇİNDE YOGRULMÜŞ İNSANA MALZEME OLSUN DİYE RASULLAHIN DİŞİ KIRILMADI GÖZ YAŞLARI DÖKÜLMEDİ BURADA KIMSE KIMSEYE NE İFTİRA EDİYOR NEDE HAKSIZLIK EGERKI KENDI ESERLERINDEN ALINTI YOKSA O ZAMAN EVET HAKLISINIZ AMA EY İNSANLAR İYİ GÖRÜN KENDI DİLİNDEN VE KENDI ESERLERINDEN ÖRNEKLER ALELEN SERREN ORTADA. BU KONUYU ANCAK NASIL ANLARSINIZ BILIYORMUSUNUZ ADM GIBI VAHHABIBIL NEDIR ONCE BUNU BIR OGRENIN SONRA MEVDUDU KIMDIR SEYYID KUTUP KIMDIR TEYYIME SI ABDULVAHHABI KIMDIR BUNLARI OGRENIN VE HZ. MUHAMMED MUSTAFA S.A.V. KIMDIR HZ. ADEM NEYDEN YARATILDI BUNLARI OGRENIN SONRA ARKASINDA DURUN BOŞ LAF YAPIPDA ORTALIGI DOLDURMAYIN SELAMETLEEE

asılsız iftiralara cevap

herşeyden önce şu iyi bilinmelirdirki inanmış bir insana hele bu insan mustafa islamoğlu gibi mübaraek oduğunu düşündüğüm bir insansa bu denli ağır iftiralara asla haketmez ey müslümanlar kendimize gelelim bizi bölmeye çalışanlara fırsat veriyorsunuz bu yaptıklarınızla kafirleri din düşmanlarını sevindiriyorsunuz sizler müslümansanız yaptığınız bu işin ne denli kötü bir iş olduğunu hatırlatmak istedim müminler kardeştir müminler bir vucudun azaları gibidir nasılki bir aza diğer bir azaya muhalefet etmez bizde müslümanlar olarak birbirimize iftiralar atmayı bir tarafa bırakalım ve yapmamız gereken şeyi yapalım kafirlere allah düşmanlarına buğzedelim müslüman kardeşlerimize değil rabbim bu birliğe ulaştırsın inşaallah

islamoğlu

This comment has been moved here.

bırlık

bende katılıyorum sana azıız musluman

mezhepsiz basliğina cevap

selamun aleykum şunu söylemekten kendimi alamıyorum ne kadar cesursunuz birini mezhepsizlikle ve kufurle suclayacak kadar.size sormak istiyorum onları(ibni teymiyye,seyyyid kutub.islamoğlu, mevdudi ) butun kitaplarını okuduğunuzmu gercekten söylediklerini anladınızmı(öryargısız sadece kuran rehberliğinde)gercekten bu kadar pervasızca konusmanın hesabını verebilicekmisiniz herseyin apacık ortaya cıkacağı gunde.aradan bazı arkadasların kitapları hiç okumdağının yada birkaç birsey okuduğunu yazdığını gordum.bukadar kolaymı .tamam yanliş varsa söylemek gerekirböyle değill.bi insanın butun goruşlernin bilmeden ona nasıl karsı çıkarsınız.bunu mantığım kabul etmiyor.onlara yanlişsiz demiyorum ama bu insanlar allah yolundan gonul vermiş insanlar böyle olmaz.onları tanımadan böyle konusamanız doğru değil.ben mustafa islamoğluda okuyorum seyyit kutubuda ibni teymiyyeyide mevdudiyide.bir görüşünü yanliş buldudumda sölüyorum ama doğrularını sölüyourum.çünkü benim hiç aklımdan çıkaramadığım sizinde aklınızdan cıkmaması gerekir bişi var.oyle bir gn gelecek ki butun herşey ortaya çıkacak ve insanlar yaptıkları herşeyden hesaba cekilecek.o gunun azabından raabbime sığınırım

ALLAH BİZİ BUNUN GİBİ

ALLAH BİZİ BUNUN GİBİ EHLİSÜNNET DÜŞMANLARINDAN KORUSUN YANINTA KİDENLERİDE

islam kardeşliği

Bence islami konuların iyi bilinmesi ve yapılacaksa tartışma konusunun tam ve teferruatlı bilinmesi gereklidir.çünkü söylem değişikliği kullanılan kaynakların değişikliğindendir.o an anlatılmak istenen tefekkürdendir.ama sakın olaki ne olursa olsun islam kardeşliğini bu şekilde parçalamayalım.hepimiz müslümanız hepimiz günahkarız çünkü hepimiz ALLAH'ın yarattığı bizi bizden iyi bilen insanlarız.hata kula mahsustur.hatayı kula bildirmek sahibine bildirmek en iyisidir.başkalarının konu hakkında bilgisi olmadan o insanıda karalamak yanlıştır.MÜSLÜMANI MÜSLÜMANA KIRDIRMAK EN BÜYÜK TEHLİKEDİR.UZAK DURALIM.SELAMUN ALEYKÜM..

Mustafa ıslamoglunu nun

Mustafa ıslamoglunu nun tefsır sohbetlerını bende takıp edıyorum bazan bunca yıldır bıldıgımız seylere ters seyler duyuyorum.En cok ta merak ettıgım 1400yıldır ıslamın hukumlerı bellı ıken ara sıra bazıları cıkıpta nasıl oluyorda ıslamı yenıden yorumlamaya kalkıyorlar anlamıyorum.Ne yanı bunca ıslam alımı hata yaptıda mustafa hoca mı duzeltıyor o hataları.

eh_li sünnet

senin gibi ehli sünnet düşmanları bu insan ları kandıramaz

mustafa islamoğlu

arkadaşlar mustafa islamoğlu nu ben çok seviyorum.ayrıca bi arkadaş sesinden rahatsız olduğunu söylemiş ama bence ses gayet normal.arkadaşlar nasıl bakarsak öyle görürüz ben herşeye iyi bakalim demiyorum ama kötü bakarsak elbette ki kötü göreceğiz.daha ihlaslı günlere inşallah...hep beraber

kardeslerim ben bu ilmi

kardeslerim ben bu ilmi konularda pek cahil bir insanım
yalnız bir kac kez tv de mustafa hocayı dınledım ama ilimsizligimden oturu birseyler anlamadım herhalde zaten efgani ve itikadsız ne demek bilmiyorum konoyu biriniz guzelce acıklayarak yazabılırmı ayrıca islamoglu bu konu hakkında ne dıyor yanı dını kotu kullandıgını soylemlerıne karsın?

Kendisi cok degerli bir

Kendisi cok degerli bir alimdir, burada yazilan hicbir suclamayi haketmeyecek kadar da samimi bir müslüman olduguna inaniyorum. Zaten daha ictihad yazmasini bilmeyip burada hoca hakkinda laf söyleyenlere bakinca hep üzüldüm hem de hallerine güldüm. Mustafa Hocanin sohbetleri ufkumuzu aciyor, bizi bilgilendiriyor ve ibadetlerimizi kullugumuzu yerine getirme anlaminda istiyakimizi artiriyor. Takip etmeni tavsiye ederim. Zaten sen tanidikca anlayacaksin nasil bir insan oldugunu programlarini takip ederek.

bir tavsiye

size biri bunları anlattığında inanıcakmısınız.yine aynı bakış açısı işte.cahilim biri bana anlatsın !şimdi size bir ben anlatırım birde baş konuyu yazan şahıs...fark var!!!benimle onun arasında büyük bi fark var!!:-)bence siz bakın düşünün okuyun !dinleyenler beyaz hoca!yıda dinliyor ve inanıyor..ne demek biri anlatsın eğer bunu dert ediyorsan kendin araştır bul karşılaştır v.s
umarım anlatabilmişimdir. sevgilerle

kardseşim islamoğlunun

kardseşim islamoğlunun görüşlerini gerçekten öğrenmek istiyorsn bizzat kendisini dinle burde yazı yazan kardeşlerin samimiyet derecelerini bilmiyorum ama bir çoğu ilimsiz yazılarından bunu anladım sen en iyisi kendisini dinle ya da boş ver islamoğlunu dediğin gibi islami ilimler konusunda yetersizsen (ki biz de yetersisiz hemde çok )kendini yetiştirmeye bak boş ver bu kısır tartışmaları şeytan tartışmayı ihtilafı bize hoş gösterip salih amel yapmaktan alı koyuyor... selam ve dua ile

EHLİİMAN

BİR İNSANIN BİLGİSİNİ VE İLMİNİ ELEŞTİRMEK İÇİN ONDAN DAHA ÇOK BİLGİ SAHİBİ OLMAK VE ONDAN DAHA FAZLA İLİM TAHSİL ETMEK GEREKİR
ÖYLE DEĞİLSE KİMSE ELEŞTİRME HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR...DİYE DÜŞÜNÜYORUM..

HER NE OLURRSA OLSUN BİR MÜMİN BİR MÜMİNİ ELEŞTİRİYORSA DÜŞÜNCELERİNİ YANLIŞ BULUYORSA BUNU UYGUN BİR DİLLE YAPMALIDIR.AÇIKÇA KİMSEYE SAPIK YADA KAFİR (ESTAĞFİRULLAH) DAMGASI VURULAMAZ...

BUNU SÖYLEMİŞ ŞUNU DEMİŞ LERLE KİMSEYİ YARGILAMAYINIZ HAKİKİ KAYNAKLARA GÖRE YORUM YAPIP VE UYGUN DİLLE ELEŞTİRİNİZ...BİR MÜSLÜMANA YAKIŞANDA BUDUR...
SON OLARAK MEYVESİ OLAN AĞAÇ TAŞLANIR.....

SELAMETLE KALIN TESADÜFEN GİRDİM MUSTAFA İSLAMOĞLUNUN BİR OKUYUCUSU OLARAK DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM...

BURADAKİ BÜTÜN DÜŞÜNCELERE SAYGI DUYUYORUM
ALLAHA EMANET OLUN....

CANIM KARDESIM BU BİR

CANIM KARDESIM BU BİR ELESDIRI DEĞİLDİR SEN ELESDIRI ILE INSANLARIN KISILIKLERINI ANLATAN YAZIYI KARISDIRMA BURADA ELESDIRIDEN ZIYADE MUSLUMAN ALEMI ICIN COK GUZEL BIR GERCEGI SOZ KONUSU EDILMIS VE AYDINLATILMAYA CALISILIYORDUR. BU KONU EHLI SUNNET VE CEMAAT ITIKATININ KORUNMASINA VE ZARAR GORULMESINE BIR ENGELDIR.

S.A. Kardeşlerim Dikkatimi

S.A. Kardeşlerim

Dikkatimi çekti hiç kimse selam vermemiş ben vereyimdedim.

Sizin sohbettinize katılacakkadar bigim yok
ben rabbime(Allâh C.C.) sığınıyorum ve şunu diyorum ben ahiret gününe iman ettim müslimalığım ve dinnim gereği
Ve de Ahiret günü hesap günü değil mi?
ben öylebiliyorum yanlışım varsa rabbim düzeltsin (Âmîn)

Siz bir kişi almışsınız övüyor vede dövüyorsuz bilmiyorum nekadar doğru amaşunu biliyorum bir insandan bahsediyorsunuz ve bundan hesaba çekileceksiniz ve karşınıza o kişi getirilecek bir düşünün gyabınız olursa ne yapacaksınız?

ALLÂH C.C. AŞKINA YAPMAYIN BUNU TAŞIYAMIYACAĞINIZ YÜKÜ YÜKLENMEYİN

ALLÂH'IM SEN YARDIM ET BU ÜMMETE

(ÂMÎN)

v.a.s. kardeşim

ağzına sağlık kardeşim duygularıma tercuman olmuşsun.
Allah razı olsun..

Müminlere feraset ver Allahım!:Haset ve Kin

selamun aleyküm.
M. İslamoğlu müslüman bir isimdir. müslüman bir isim hakkında yapılan bu yorumların kasdi olmamasını dilerim. yoksa Hz Muhammed'in hadislerinde dile getirdiği gibi:
Müminde olmaması gereken Hased ve Kin,
"Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikler yer bitirir."
Müminler Ahiret gününü unutmadan konuşmalıdır.
Allaha emanet olunuz..

yazık

mustafa ıslamoglu guzelın yanında cırkın seylerde verıyor ama ınsanların bazıları anlamıyor osebebten kendısını duzeltmesını ıstıyorum bı ınsan namazı nasıl cem eder nasıl mest varken bazı seylerı mes gorur hayızlı kadının kanını seyıdınkıyle bır tutulabırır bunun gıbı seyler duzeltmesını ıstıyorum bozuk fetbalarını

hocamın ağzından "yer

hocamın ağzından "yer gök şahid olsun allah sahid olsun ki ben ömrümün sonuna kadar kuranın hadimiyim...." her nekadr iftiralar tekrarlansa,küfürle suçlansada..."ümmetin vahdeti için hiç kimseye birsey(ümmeti bölücü)demeyeceğim......."
allaha skına insan biraz insaflı olur en azından elinden yazı dökülen kardesler müminin vicdanından beklenen hassasiyeti bekleyerek diyorumki:rasullullah öldükten daha 30sene sonra kardesin kardese yaptığını sizde yapmayın....kalplerde olanı yanlız allah bilir kimin hadine ki iman ettim diyen birini kafirlikle yoldan cıkmışlıkla suçlamak.soruyorum rasullulah senelerce abdullah b ubeye münafık dahi demedi(ayan beyan belliyken) size ne oluyor.hemde onun bilgisinin zerresine dahi sahipolmadan.
amacına ulastı seytan yine sevindi.olan yine ümmete oluyor uyanın nolurrrr

Ses tonundaki sırr

Özellikle mustafa islâmoğlu, ahmet hakan, yaşar nuri öztürk?, ün seslerini duyduğumda tahammül edemiyorum,, lakırdılarının içeriğinden bahsetmiyorum, seslerinde adamı gıcık eden bir husûsiyet var.

yazık....Kur'an tefsiri

yazık....Kur'an tefsiri yapan bi insanın sesinden rahatsız olmak çok manidar...dikkat edin ahirette ebu cehil komşunuz olmasın

lütfen bir kez daha düşünün

sizin bu yazınızı görünce hayrete düştüm.acaba bir artistin sesini duyunca böyle oluyor musunuz?sizden bir ricam var;lütfen bir düşünün müslümanlar neden bu halde.hangi tarikate mensup olduğunuzu bilmiyorum bu benim için önemli de değil.eğer müslümansanız Allah için birşeyler yapan kimseye söz söyleme hakkınız yok.bu insan içinde Allah sevgisi saklıyor ve birşeyler yapmaya çalışıyor.Allah Mustafa hocam ve diğer Allah için çalışanlardan razı olsun.(KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR)

mustafa islamoğlu Allah

mustafa islamoğlu Allah seni ıslah etsin....sen ki inşirah sure sini tefsir dersinde yorumlarken haddin olmayarak Allah resulünün cebrail tarafından iki kere göğsünün açıldığını bile inkar ettin..bu olay hadislerde mevcuttur..biri allah resulü daha çocukken olmuştur..ikinci göğüs açılması da resulullah a peygamberlik geldikten sonra olmuşur...haddini bil artık....Allah ıslah etsin..insanların itikatlarını mahvettin...seni dinleyen cahil saf kardeşlerimi mahvettin..

asıl allah seni ıslah

asıl allah seni ıslah etsin

hay Allah razı olsun .

hay Allah razı olsun .

yorumsuz

Siz ilköce saglikli bir Akla sahip olun.Gerisi kolay Allah saglikli bir akil nasip etsin

katılıyorum

size katılıyorum bencede!

islamoğlu

En başta Deniz kardeş İslamoğlu'nun ilmi yanlışlarından söz etmiş ve İslamoğlu'nun duygusalca savunulduğuna değinmiş.İslamoğlu'nu dinleyenler onu yanlış anlamış olabilirler,ama o hep olayların mahsusun değil makulun konusu olması gerektiğini savunur.O yüzden ispat yaparken veya red ederken tek tek kullandığı kelimeleri özenle seçer ve tercihlerini delillendirir.Peygamberlerin gönderiliş amacının insanlığın ene ezeli problemi olan anlama ve anlamlandırma soruna yönelik olduğunu söyler ve bu yüzden önce peygamberin doğru anlaşılması gerektiğini söyler.Yazılanlara bakınca ne kadar haklı olduğu görülüyor.Kabuğu tartışıp özü hiç tartışamama ya da tartışmaya korkma(ya semantik ve varoluşa dair inceliklerden hiç anlamama ya da tartışmanın eskisinden çok daha fazla sorumluluk yükleyeceğinden korkma).İslamoğlu'nu beğenmeme sebebine bak (komedi)takkesiz Cuma hutbesi okuyomuş.Okumuyo da hadi diyelim okuyo,bana bi tane delil getir takkenin sünnet olduğuna dair.Yav çok merak ediyom o zaman takke var mıydı?Tamam sarık vardı ,ama onun sünnet olduğunu nasıl savunacksın ,Ebu Cehil de sarık takıyodu.Sofu taninan bi tanıdığım vardı o da aynı soruya "Yüksek dağların başı karlı olur "dedi .Din değil komedi dükkanı .Zaten peygamberde tam onun için takke takıyodu(sarık değil).Ayrıca mezhebsiz diyo .Sanki mezhebi olmak zorunda (sanki ilk yazıda biz dini sahabilerden öğrendik diyodu Deniz arkadaş ,sahiden o zaman mezhebe ne gerek var).İslam da tartışılmaz insan yoktur.Peygamber hariç.Haddini bilmeden İmam- ıYusuf 'u yargılyo demiş.1)İslam da ruhban sınıfı yoktur.Yahudi alimleri kitaptan olmayan şeyleri çıkarları için uyduruyorlardı.Zaten halkı çoğu okuma bilmiyodu.Bilenlerede o ayetleri herkes göremez ve anlayamaz diyorlardı.Eğer mezhep İmamı eleştirilemezse o tabu olur ve belli bir süre sonra nassın yerini alır.Ayrıca mezhepler yorum farklılığından ve ihtiyaçtan doğar,dolayısıyla delillendirilmeye çalışılmış yorumdur.İmamı Yusuf un İmamı Azam la ters düştüğü konular olmuştur.İmamı Yusuf İmamı Azam la ters düşüyo da İslamoğlu İmamı Yusufu eleştirince neden olmuyo.Bazı imamlar toplumlarının durumunu göz önüne alarak nabza göre fetva verebiliyordu .2) Çağdaşlık meselesine gelince: Newton mekanik fiziği kurdu ve o zamanlar dünya mekanik olaraka algılanıyodu.Galileo ,mekanik fiziği biraz hırpaladı elektrik fizik doğdu.Maddeyi anlamaya onun da yetmeyeceği anlaşıldı ve Quantum ve Dalga fiziği atom altını açıklamaya diğerlerinden çok daha fazla yaklştı.Diyeceğim şu ki insan aklı tekamüle devam ediyo.Bu yüzden imamlara veya yeni semavi kitaplara ihtiyaç vardır.Şu an ben Newton dan çok fizik ,Mendel den çok genetik biliyorum.O yüzden eskiden gelenlerin mutlak üstünlüğü söz konusu bile değildir.Kaldı ki Peygamberimiz de Kuran da aklı kışkırtmış ve soru sormayı teşvik etmiştir.Suyuti ye büyük alim ,Mevdudi ye de itikad hırsızı denmiş.Onu yargılamayı ayıp gören akıl bunu nasıl yargılıyo.O zaman ortada keyfiyet var demektir.O zaman bir bilim tarihi kitabı çıkar da şöyle güzel bir tasnif yap ,biz de aydınlanalım.Artı "ehli sünnet vel cemaat itikadı" gibi bir laf geçti.İtikadda mezhep olmaz.Maturidi ve Eşari kelam da ayrı iki görüştür.Kimin neye inanacağını İ mamı Maturid veya Eşari belirleyemez,Kuran belirler.Aşere-i Mübeşşere yok dememiştir.Zaten aşere 10 demektir.Cennetle müjdelenenler 10 değil daha fazla demiştir.İslamın ve imanın şartı 5 veya 6 değil daha fazladır.Bunlar yanlış değil metodoloji oluşturma çabalarıdır.

Vicdanlı yorumunuz için

Vicdanlı yorumunuz için Allah razı olsun.

çok acayipsin kerdeşim

çok acayipsin kerdeşim desem yanlış olurmu acaba sen takkenin sünnet olduğuna delil istiyosun dön geriye bak bakalım,bide sarıklı kafirleri örnek veriyosun ,ne buyuruyo hadisi şerif,bizimle müşrükler arasındaki fark takkelerimizin üzerindeki sarıklarımızdır

bu hezeyanların hangisini düzeltmeli..

Karşımda protestan reformcu İslam(!) anlayışı var. Bu hezeyanların hangisini düzeltmeli, sarıkla ilgili hadis ve ayet olduğu gerçeğini mi;İmam Yusuf (rh.a) mezhebinde müçtehid olduğu ama İslamoğlu'nun babasının diliyle ''şaşırmış bir evlat olarak duaya muhtaç olduğu'' hakikati ile alim bile olmadığını hakikakatini mi; sahabe içinde bile Rasullah sav'den uzak bölgelerde (Hz.Muaz hadisi gibi) kendi mezhep ve içtihadları olduğunu mu,İslamoğlu'nun anlama probleminden müşteki gayri ilmi ve kaynakları saptırma durumlarını Ebubekir Sifil hocanın nasıl ispat ettiği mi, Zahid El Kevseri merhumun muazzam tespiti ile :''Mezhepsizliğin nasıl da dinsizliğe köprü '' olduğunun ve geçmiş değerleri ''gelenek '' ve bu dini bize nakille aktaran ilmi emanet duygusndaki alimlere '' klasik ulema'' diye dudak bükme enaniyeti ne mi;söz konusu İslamoğlu'nu eleştirmek olunca mangalda kül bırakmayıp, acül bir saldırı ile agrasifleşenlerin, mübarek mezhep imamlarına ve dahası sahabeye ve hatta Peygambere dil uzatıldığında nasılda sus pus olduklarının garabetine mi; Kuantum madde fizik yaldızlı bilmişliği ile İslam materyalizmi makyavelizmi, Maltusculuğu ile ahkam kesmeye mi;Buhari hadisiyle sabitlenen:"İnsanların hayırlısı, benim asrım ( da yaşayanlar) dır. Sonra onları takiben gelen, daha sonra onların peşinde olanlardır."hakikatine kör ve nankör oluşa mı, yoksa maazallah şu korkunç cümleye mi cevap verip düzeltmeli :
''Diyeceğim şu ki insan aklı tekamüle devam ediyo.Bu yüzden imamlara veya yeni semavi kitaplara ihtiyaç vardır.''diyecek kadar ne dediğini bilmeyen, yeni semavi kitaba, din tamamlandığı halde, kemale erdiği halde bu korkunç cümleyi sarfeden biri mülhid değilse nedir? İnsan aklı tekamül ediyor derken, başta eski yıllarda yaşamış Peygamber ve ashabının akıllarının -haşa- günümüz insanından geride olduğu imasını aynı Üstadı İslamoğlu gibi gerçekten sinsice kelimelerin arasına serpiştirenlere, aslında cevap yazılmazdı ama bu yorumu okuyan kardeşler için kısa bir değinmeye gerek duydum. Yeni semavi kitaplara..aklın tekamülü..Allah bu yorumcu gibi düşünenlere acısın ve ehli sünnet inancında olmayı nasip etsin.

mustafa islamoğlu tefsiri

selamun aleykum mustafa islamoğlu' ndan bahsedildiğini duydum ve hemen bu tartışmaya katılma ihtiyacı hissettim. başımdan geçen olayı size anlatmak istiyorum ben onun tefsir sohbetlerinen birini takip ederken biz insanı sudan yarattık ifadesine geldi ve başladı anlatmaya ordaki insan kelimesinin insan türü manasına geldiğini ve bu sebeple hz.Ademin sudan yaratıldığı söyledi ben çok şaşırdım niye biliyor musun çünkü kehf suresinde öle açık bir ibare var ki bunla ilgili (seni önce topraktan sonra bir damala sudan yaratan Allah'mı inkar ediosun...)böyle büyük bir alimin bu ayeti bilmemesi gibi bir durumun olmadığını düşünüyorum. şimdi bu tefsiri dinleyen birisi hz.adem için alakadan mı yaratıldı yoksa sudan mı diye bir soru sormamasına şaşırmamak gerek.ben kesinlikle tarafsız olarak bu yazıyı yazıoyorum bu olaydan sonrası için onun hakkında endişelerim ortaa çıktı. acaba tv ye çıktığında onu dinlesem mi diye. bir de imam olan babasının onun hakkındaki dikkate almak ve ona da inanmak gerekir kanaatindeyim çünkü onu hem fiziki hem de ilmi bakımdan o yetiştirdi. yani o bizden ona daha yakın ayrıca ben mustafa hocayı asılsız iddiada bulunmak istemem bu anlattığım gerçek olaydır. ayrıca ben mustafa hocayının sitesinde hakkında söylenen iddalara cevap vermesi kanısındayım.

unutmayın ki talabeler

unutmayın ki talabeler hocalarını genellikle geçerler

KARDEŞİM KURAN'I BİR

KARDEŞİM KURAN'I BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALMALIYIZ.

teşekkür

Eselamü aleyküm kardeşim sana teşekkür ediyorum m islamoğlunun her yorumunda onlarca yanlış var hatamıdır kasıtmıdır Allah bilir.
Anadoluda bir atasözü vardır Allah şeşırttığı kulu.....
Alla'a emanet olun

Selam'un Aleyküm, Mustafa

Selam'un Aleyküm,
Mustafa Hocanın 500-1000 e yakın sohbet,tefsir ve fıkıh derslerini dinlemiş ve kitap ve makalelerini okumuş biri olarak bence artıları ve eksileri birbirine eşit diyebiliriz.Ehli Sünnet Akidesine uymayan pek çok görüşü var.Bunlardan bazıları;
1-)İslamın kırılma noktası olan, Mü'min ve münafığın ortaya çıkmış olduğu,müslümanların çok büyük bir imtihanı olan ve pek çok kişinin dinden çıkmış olduğu miraç hadisesinde yamuk bir bakış açısına sahip.
2-)Ölünün arkasından Fatiha ve İhlas okunma mevzuu.
3-)Salavat getirme mevzuu.
4-)Osmanlıya olan gizli kini.
5-)Şiiliği siyasi olarak bölünme olarak göstermesi.Halbuki akidevi bir sorun.
6-)Mezhepler arasında çatışma var gibi göstermek.Mezhepler arasındaki istisna olayları genel sorun gibi gösterme çabaları.
7-)Sünnetin gerekliliğinden bahsedipte sünneti taklit gibi gösterme gayretleri.Bazı islam coğrafyalarındaki yanlış sünnet anlayış ve uygulamalarını genel sorunmuş gibi gösterme çabaları.

Aklıma gelenler şimdilik bunlar.

VesSelam

Yazık Bize...

Ne zaman Ümmet olmayı başarıp tekrar bir asr-ı saadet yaşayacağız?

Inşallah, ki dualarım hep bu yönde, müslüman kardeşlerimizi, özelliklede hepimizden daha gayretli çalışmalar yapanlarımızı, yerden yere vurmaktan ve yermekten vazgeçip; birlikte hareket edip etrafımızı yangın gibi kuşatmış cahillik ve küfüre karşı hareket edeceğiz???
Ne zaman Peygamber efendimizin (sav) zamanındaki gibi, birbiremize karşı değilde, beraber hareket edip mutlu olacağız???
Hemen veryansın etmektense ne zaman fitne bitecek ve biz birbirimizi sevmeye ve saygı duymaya başlayacağız???Bunu yapmazsak hesabını vermeye hazırmıyız???
Bu fitneler birzamanlar başlamış...olan olmuş ama BİZ/ BİZLER buna bir son verip bizi yoketmeye çalışanlarla uğraşamazmıyız??? Neyi bekliyoruz??? BUNUN HESABINI VERMEYE HAZIRMIYIZ???????
Diğerler bizleri öldürdükleri ve yokettikleri yetmiyormuş gibi, kardeşin kardeşi öldürmesi, yok etmesi ve yerden yere vurması ile nereye varacağımızı düşünüyoruz????Bugüne kadar daha fazla parçalanmanın dışında da bir işe yaramamış.....!!! Gerçekten bizlere, "başkaları" dediğimiz düşmanlar gerekiyormu ki, kendimiz varken???

Ne olur gücümüz ancak birliğimizden doğar, birbirimize karşı olmakla ancak kurda kuşa yem oluruz.... Beraberliğimiz ise sadece Ülke birliği ile değil, Peygamber efendimizin (sav) bize bundan binlerce yıl önce öğretmiş olduğu DİN KARDEŞLİĞİMİZDEN doğacaktır...

İnşallah kimse HESAP GÜNÜNDE bu konuda sınıfta kalmaz...

Allaha emanet olun Abilerim, Ablalarım ve Kardeşlerim

Dünyadamisafir....

TAVSİYELERİNİZ İÇİN

TAVSİYELERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
BİZ HİÇBİR MÜMİNİN ŞAHSINDAN NEFRET ETMEYİZ..AMA,KURAN VE SÜNNETE MUHALİF OLAN BATIL VE BOZUK HER GÖRÜŞTEN NEFRET EDERİZ!

Müslüman kardeşliği

Allah bizlere rahmet etsin, hepimizin kalbine merhamet versin.
Bu yazıyı yazan kişinin kalbinde nasıl bir öfke, hınç var.. Nasıl büyük kelimelerle yazmış.. Eleştiri olamayacak kadar ağır ithamlarla dolu.. Bir müslüman olarak, bir müslümanın diğer müslüman kardeşlerine bunları reva görmesi beni gerçekten çok üzdü. Hamidullah'tan Mevdudi'den bahseden bu kardeş, acaba ömrü hayatında onlar kadar bu dinin hizmetinde bulunmuş mudur? Allah bilir, zanda bulunmayayım.
Ama sana müslüman bir kardeşin olarak söyleyebileceğim, yaptığın şeyin çok büyük bir yanlış olduğudur. İnsanlar hakkında bu kadar ölçüsüz konuşabilmek sana taşıyamayacağın büyük yükler günahlar getirir. Rabbim inşallah kalbini yumuşatır.
O beğenmediğin hocanın kitaplarını ben bundan 14 sene önce okumaya başladım. Kitaplarında senin aklına yatmayan belki uygunsuz ifadeler bulabilirsin, belki yanlış kelime tercihleri. Ama hocanın art niyetle kimseyi aşağılayan, iftira eden, akıllara şüphe sokan bir anlatımını göremezsin, en azından ben görmedim.
Seyyid Kutup, Mevdudi, Ali Şeriati için de, anlayamadığım bir düşmanlık var toplumumuz içindeki bir kısım müslümanlarda. Ben okuma serüvenime kimsenin tavsiyesiyle başlamadım. Kendi kendime seçtim, hiçbir şey bilmeden tanımadan. Fethullah Gülen’in kim olduğunu bile bilmiyordum. Her görüşten bir çok kitap okumuşum. Ama Şeriati, M.İslamoğlu ya da S.Kutup okumak benim gönlüme hitap ettiyse, ben bu 14 sene içinde çok şeyler hayatımda değiştirdiysem, iyi bir müslüman olmaya çalışıyorsam, sırf Şeriati okumayı seviyorum diye başka bir Müslüman kardeşim tarafından hor ve hakir mi görüleceğim. Bana isimler mi takılacak.. Bildiğim ya da bilmediğim kim bunu yaparsa, Rabbim onları affetsin, kalplerine Müslüman kardeşlerinin sevgisini versin de onları bu yanlıştan kurtarsın.
Bu yanlışın adı, kendini mutlak görme hastalığı, Müslüman olmadan önce bende de vardı. Rabbim kalbimi temizledi bu kötü hasletten. Bu bir dua, Rabbim hepimizin kalbinde Müslüman kardeşlerine sevgi besleyecek yer açsın.
Kardeşim yanlış olduğunu düşündüğün şeyleri düzeltmenin yolu bu değildir. Eleştirinin de bir adabı vardır. Zamanla kalbinde merhamet duygusu gelişir inşallah. Hakkında hüküm verdiğin tüm bu şeyler hakkında umarım soru işaretlerin olur çünkü,
Eğer bu bahsettiğin şahsiyetler Rabbleri katında şehitler iseler ve sen de onlara iftira ediyorsan..Olmadıklarına dair delilin olmadığına göre, Allah’tan kork ve kalbini bu hastalıktan kurtarmaya çalış.
Herşeyin aslını yalnız Allah bilir…

allah bizi doğru yoldan

allah bizi doğru yoldan ayırmasın eğer bir kimse isalm şeriatinde olamyan bir şeyi varmış gibi göstermeye çalışırsa kafalara soru işaretleri vesveseler varmeye çalışırsa bunlara birinin mani olması lazım yoksa bu din çıkar elden bende onun görüşlerini okudum hepsi safsatadadan
ve onlar peygambere yakışmıyacak sözlrle hitab ediyorlar o büyük islam alimlerinin değerlerini düşürmeye çalışıhyorlar sen diyorsunki onun hakkında sert yazı yamışsın
az bile yazmış
allah sıratı müstekimden ayrımasın

ınsanları elestırmek

ınsanları elestırmek ıcın onlardan daha ıyı bılgı sahıbı olmak gerekır.ınsanları hakka davet eden gunumuz bakıs acısı ıle bıze bırseyler vermeye calısan ınsanlar hakkında yorum yaparken daha dıkkatlı olalım. hepımız aynı ummetın cocuklarıyız.Allaha emanet olun dın kardeslerım.

selamün aleyküm

biz ehli sünnetiz elhamdülillah.ehli sünnet kardeşlerimizi abilerimizi cemaatlerimizi her zaman için destekleyeceğiz.
sizin beğendiğiniz hocalar mesala ali şeriati kitapları ashaba iftiralarla dolu rafizi kafasıyla yazılmış kitaplardır.şundan korkuyoruzki bu kitaplar milletimizi zehirleyecek itikadını bozacak resmen.bu insanlar felsefeci kılıklı islamın özüne inememiş insanlar bunların kitabını okusunda millet sapıtsın mi?kişi sevdiği ile beraberdir hadisi gereğince ashabın can düşmanlarıyla birlikte olmaktan ALLAH a sığınırız.

Sevdiğiyle beraber olmak

Sevdiğiyle beraber olmak

Sual: Bir hadiste, (Âhirette herkes, sevdiğiyle beraber olacaktır) deniyor. Bir kimse, birden fazla kişiyi severse, o zaman âhirette hangisiyle beraber olacaktır?
CEVAP
Sevgi ve beraber olmak ifadeleri bilinmediği için, yani sevgi denince hemen kadın erkek arasındaki şehvet anlaşıldığı için, beraber olmak denince de, karı koca olmak anlaşıldığı için böyle tuhaf sorular soruluyor. Hattâ gençlerin imanlarını çalıp onları Hristiyan yapmak isteyen bir yazar, Mevlid kitabındaki, Allahü teâlânın, (Habibim sana âşık olmuşam) ifadesini cahillerin anladığı gibi anlamış, (Bu yanlıştır) demiştir.

Hadis-i şerifte, Cennette beraber olacaktır denmiyor, ahirette deniyor. Bir kimse, dünyada ateistleri, dinsizleri, kâfirleri seviyorsa, ahirette onlarla birlikte Cehennemde olacak yani onlarla beraber azap görecek demektir. Demek ki, beraber olması, onlara ne yapılıyorsa, buna da aynı şey yapılacak demektir. İyilikse iyilik, kötülükse kötülük yapılacak demektir. Sevmesi, kaşını gözünü değil, itikadını, ahlakını, amelini, yolunu beğenmesi demektir.

Bir kimse, dünyada, Peygamberi, evliya zatları, salihleri seviyorsa, onların bildirdiği gibi inanıyor ve o şekilde yaşıyorsa Cennette onlarla beraber nimetlere kavuşacaktır. Bir kimse, onlar gibi inanmaz, onlar gibi yaşamaz, yani namaz kılmayıp, oruç tutmayıp, ben onları çok seviyorum derse, sözünde yalancıdır. Seven sevdiğinin yolunda olur. Sevdiklerinin yolunda olmayan da, ahirette onlarla beraber olamaz.

Hristiyanlar, İsa aleyhisselamı sevdiklerini söylüyorlarsa da, ona uymadıkları, onu ilah bildikleri için, Cennete giremeyecekleri Kur'an-ı kerimde bildiriliyor.

Hazret-i Ali’yi seviyoruz diyen Hurufiler de, onun yolunda gitmedikleri, bir kısmı onu Peygamber, bir kısmı da ilah bildikleri için, akıbetlerinin Hristiyanlar gibi olacağı din kitaplarında yazılıdır. Allahü teâlâ Musa aleyhisselamla Tur Dağı'nda konuştuğu için, hazret-i Ali’ye ilah diyenler, (Kamber'i gördüm çağında / Güller açar dost bağında / Musa ile Tur Dağı'nda / Ali’yi gördüm Ali’yi) türküsünü söylüyorlar. Yahudiler hazreti Üzeyir için Allah'ın oğlu diyor. Hristiyanların Hazreti İsa için de, hem Allah, hem Allah'ın oğlu gibi, acayip inanışları var. Bunlara Allah'ın oğlu veya Allah demekle, o zatlar sevilmiş olmaz. Sevmenin şartı, onların bildirdiği gibi gibi inanmak, onların yolunda olmaktır.

Mustafa islamoğlu

Mustafa İslamoğlu'nun ilmi yanlışlarının ele alınması bazı kardeşlerimizi rahatsız etmiş.. M.İslamoğlu'nu duygusalca savunmayın!
Yapılan yorumlarda ilimden bir zerre dahi yok!
İslamoğlu cahilce ve kör taasubla savunuluyor!
Bundan sonra İslamoğlu hakkında yapılan ilim dışı,cahilce yapılan yorumlara yer verilmeyecektir!

Mustafa İslamoğlu

Mustafa İslamoğlu gerçekten ilmini kötü amaçlara kullanan bir şahıs. Bunları yaparken islamın aleyhine mi yoksa lehine mi yapıyor bilmiyorum ama gerçekten ehli sünnet vel cemaat itikadının dışında bir anlayışı var.Bunun için çok üzülüyoruz.Ne olacak İslamın hali!Bu siteyi ziyaret eden kardeşlerimizin bu konuda duyarlılığını taleb ediyorum, essealmü aleyküm...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar