MUSTAFA İSLAMOĞLU


MUSTAFA İSLAMOĞLU : O’da Efgani mezhebsizini savunanlardan.[1] Türkiye’deki mezhepsiz reformcuları kaynak alarak kitaplar yazanların içinde kalemi güçlü bir isim. Hiç değilse İmamlar ve Sultanlar kitabında, imam-ı Azam (rh.a) efendimizi Ebu Hanife’den hariç “Azam” lakabı ile anabilmiş, Allah rahmet eylesin, şehid imamdır diyebilmiştir.Tabi burada maksadı tağuta karşı kendine malzeme olarak İmam-ı Azam efendimizi seçmek değilse !

Bu cümlelerinin onu Muhammed Abduh, İbn Hazm, İbn Teymiyye, M.Abdulvehhab, Mevdudi..vs. gibi isimlerin ve rafizi vehhabi etkilerinden kurtarmaya bir sebep olmasını dilerim. Zira kitaplarında kaynak olarak ele aldığı isimlerden bazılara bunlar ! Bu isimlerin ne korkunç itikad hırsızları olduğunu benim gibi ilimsiz biri tesbit edebildiğine göre, kendisinin bunları bilmemesi düşünülemez !Geriye bir tek ihtimal kalıyor : Bu isimlerin çağırdığı itikadı-Allah korusun- benimsiyor olmak !

Bahsi geçen kitabında (sh: 178) İmam-ı Yusuf (rh.a.) gibi bir müctehidi yargılaması haddini bilmezlik olsa gerek.Bu mübarek imamı yargılamaktan geri durmayan birinin, mezhepsiz olduğu bilinen Mevdudi’yi de aynı sayfada İmam Yusuf’a nispet edercesine övmesi enteresandır.

Bir başka kitabında çok talihsiz cümleleri var. Sevgili Peygamberimizin gözlerinin, mübarek ağız biçiminin, inci dişlerinin güzelliğini, sesinin gür çıktığını, yani peygamberi mucizeden olmak üzere, seslerinin çok uzaklardakilerin dahi duyabildiğini, boylarının herkesten yüksek göründüğünü, tenlerinin misk-i amber gibi koktuğunu, bir çocuğu sevse o çocuğun başında mübarek ellerinden yayılan kokunun günlerce ayrılmadığını çeşitli muteber ehl-i sünnet kitaplarında okumuşsunuzdur.

İslamoğlu’da tüm bunları epey malumatla mezkur kitabında naklettikten sonra bakın ne diyor : Rabbimiz Hz.Peygamberi örnek olarak gösterdiği halde, nedense klasik ulema ille de onu efsaneleştirmek için ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır… Verilmek istenen insan tipi taklid edebilecekleri bir nebi değil de kendisine sadece hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler…Elbette efsaneler örnek alınsın diye değil, sadece insanlara ” onlar kim, biz kim! ” dedirtmek ve hayret ıslıkları çaldırmak için oluşturulur…Geçmişte bu tavır niçin takınıldı, bilemem.Lakin çağın mantığı da buna çok benziyor. Kutsa ve müzeye kaldır.. Onun örnekliği iki ayaklı Kur’an oluşundan gelir.Onunla ilgili söylenenler gerçek de olabilir..(!) [2]

nedense klasik ulema.. İmam-ı Suyuti,İmam Müslim, İmam Buhari, İmam Taberani, İmam-ı Kastalani, İbn-i Cerir M.Taberi (RA) gibi mübarek ve mutemet isimler mi klasik ulema ? Yani eski bakışlı, dar ufuklu klasik ulema demek istiyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hayatlarını cephe cephe gözlemlemiş, yıllarca hizmetlerinde bulunup O’nu (SAV) aşkla yeterince anlatamamış olmanın sıkıntısını çekmiş sahabe mi klasik ? Zira senin klasik dediğin ulemalar bu sahabe zincirinden gelen anlatımla bize o şanlı Peygamberi anlattılar.Yine bu dini biz -Allah razı olsun- onlardan öğrendik.

Siz çağdaş ulema olmaya özendiniz ve mezhep tanımazları akıl hocası bildiniz ! Çağdaş Hamidullah alçağı, Peygamber düztabandı, tükrüğünden başka mucizesi yoktu dememiş miydi.? Kitabında nakillerde bulunduğun M.Abdulvehhab “benim elimdeki bastonumun bana faydası var, Muhammedin (SAV) faydası yok dememiş miydi ? “Kişi sevdiğiyle beraberdir” onu efsaneleştirmek için ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır… İlk nur ve son Peygamber.Allah (CC)’ın “habibi” sevgilisi..Buna rağmen sen, Allah Resulünün bizlerden farklı yanının olacağını, diğer insanlardan üstün vasıflara haiz olacağını kabul etmiyor musun? Kaba bir maddeci bakışla dinin tebliğ eden elçiydi hepsi o kadar mı ? Tebliğ ettiklerine bakın, tebliğciye bakmayın diyorsan, Al-i İmran suresi: 31′i muteber ehl-i sünnet tefsirlerinden oku. Biraz da Mesnevi’yi okuyalım ki, maddi gözümüz kapansın, manevi aşk gözümüz açılsın.

Sahabe-i Kiram hazaretı Efendimiz (SAV) mübarek sakal-ı şeriflerini tarasa, saçlarından kesseler, teller toprağa değmeden kapışıyorlardı.Hiçbiri senin gibi tebliğ ettiğine bakın, Peygamberin şahsından size ne demediler.Peygamberimizin birileri tarafından efsaneleştirilmeye, büyütülmeye hiç ihtiyacı yoktu.O (SAV) zaten en büyük ve en üstün İNSAN idi.

Yoksa “Bu övgüler övene nispetledir.Yoksa bu övüş sana bir kınamadır, bir hicivdir.” yani Ey Resul seni kendimizce, bilgimizce övdüğümüzü sanırız, kendi vasıflarını bilen, senin katında ise bunlar ne eksik şeylerdir.[3]

Verilmek istenen insan tipi… hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler…, haşa yani Peygamber böyle değildi de, böyle hayali bir insan aktarıldı. Aşkınlaştırılmış, abartılmış demeye getiriyor.Prens Bismark bile “Sana layık bir vücud olamadığımdan dolayı müteessirim Ya Mu…. derken, bizim yerliler saf İslam diye diye, Yüce dinimizde mana mefhumu adına, mucize adına hiçbir şey bırakmadılar.

M.Hamdi Yazır -rahmetüllahi aleyh- efendi, Al-i İmran : 33. Ayetini tefsir ederken, peygamberlikteki özellik ve üstünlükleri şöyle açıklar : “ Peygamberler, gerek cismani kuvvetlerde, gerekse ruhani kuvvetlerde başkalarına benzemezler. Dış ve iç duyguları gibi idrak güçleri, görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları; hafıza ve zeka gibi zihinsel güçleri, akli ve ruhi güçleri, yalnızca derece bakımından değil, nitelik bakımından da diğer insanlardan farklı bir mükemmelliğe ve varılabilecek en yüksek düzeye sahiptir. Mesela uzakları görmekle kalmazlar, arkadan ve perde gerisinden de görebilirler. Başkalarının işitmediğini işitir, duyamadığını duyar, tadamadığını tadarlar. Şifa-i Şerif’tede genişçe açıklandığı gibi Peygamber -sallahü aleyhi vesellem- Efendimizin cismani ve ruhani kuvvet melekeleri ne kadar yüksekti.”[4] diyen alimlere mi, yoksa bütün bu alimleri ve ittifakla naklettiklerini hiçe sayan reformcu çağdaş naylon müctehid taslaklarını mı dikkate almalıyız. Vallahi yakınlarıma hep şunu söylüyorum: Y.Nuri gibileri seyredeceğinize, açık-saçık bir film seyretmeniz daha evladır..Zira ilki itikadını bozup, dinden eder, ikincisi de çirkin olmakla beraber yalnızca günahkar eder! Durum bu kadar vahimdir. Peygamber varisi gerçek alim mürşid-i kamil zatlarda bu varisliklerinden ve peygamber veresesinden nasiplerini alırlar.Öyleyse günümüzde bile peygamber varisi evliyaya dikkat!

” onlar kim biz kim! ” dedirtmek ve hayret ıslıkları çaldırmak için oluşturulur…Yani Peygamberden insani yapı olarak, aslında hiçbir farklı yanımız yok demeye getiriyor.Hani şu onlar adamsa bizde adamız meşhur söylemleri gibi!..Onun örnekliği iki ayaklı Kur’an oluşundan gelir. Şu bedbah tanıma bakın! Kainatın Fahrini -sallahü aleyhi vesellemi- nasıl kaba bir tanımlamaya, tozuna kurban olacağımız mübarek varlıklarını bu şekide dillerine dolayabiliyorlar.Oysa ehl-i sünnet ve cemaat önderleri Ol Rasulü taşımak şerefindeki binitlerine dahi (katır) demeyip, ester dediler, binitlerinin bile Allahresulünce verilmiş isimleri vardı.Kaba softaların kaba dili o Allahın boyası ile boyanmış aynaya zaten iz düşürmez!

Onunla ilgili söylenenler gerçek de olabilir..(!)Önce mübarek önderimizi (SAV) küçültücü izah et, şüphe tohumlarını ek, sonra da onunla ilgili söylenenler gerçek olabilir de. İlmine mağrur şeytan kıssasını bir anlayabilseydik ! Bir Müslüman için gerçek olabilir, diye bir düşünve olamaz. Şüphe yok.O (sav) şüphesiz Elmalılı tefsirinde (yukarıda) verdiğimiz gibiydi, hatta daha da üstte,-haşa- Allah demeyecek kadar muazzez ve muhteşemdi.

Verilmek istenen insan tipi… hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler.. Şimdi bu cümleyi bir daha ele alalım. İslamoğlunun başka bir cümlesini buraya taşıyalım : “ Tek kişilik bir ordu, tek kişilik bir ümmettir, göklerin kendine dar geldiği kartaldır.” Peh peh peh..! İslamoğlu bu hayranlık uyandıracak, aşkınlaştırılmış kelimeleri başka bir yerde kullandığını unutmuşa benzer. Biz kendisine hatırlatalım. Yukarıdaki bu cümleleri Kafir, mason Cemaleddin Efgani için kullanmıştır. [5] Allah Resulüne -sallahü aleyhi vesellem- çok gördüğü meth-ü sena içeren cümleleri bir mason için kullanmaktan çekinmemiştir!

Çağdaş yazarlar, siz; peygamberlik sanatlardan bir sanattır diyen, mezhepsiz ve mason birini göklerin kendine dar geldiği bir kartal olarak anarken, fena yakayı ele verdiniz. Kişi sevdiği ile beraberdir. Biz Hazreti Peygamberi, arkadaşlarını, aşıklarını övmeye devam edeceğiz. Siz de masonları övün. Er yarın Hak divanında belli olacak !

Tarikat meselesinde, batıl tarikatleri asli tasavvufa örnek göstermesi ve hak tarikatlerden misaller getirmemesi (sh: 100), kelam ilmini faraziye olarak nitelemesi, (sh:45 ); Hz.Osman (RA) efendimize yapılan iftiraları ayrıntılı gözler önüne güya tarafsız ve savunmadan vermesi (!) (sh: 38-39 dip notları ); aşere-i mübeşşere’nin sayısı, İmanın ve İslam’ın şartının kaç oluşuna kadar, herşeyi yeniden tesbit etme ve geçmiş ehl-i sünnet müctehidlerini, alimlerini yetersiz gösterme eğilimleri gibi hiç de üzerine vazife olmayan ihtilaflardan, yeni ihtilafları doğurmuş !

“Ehl-i sünnet içi tekfir yarışmasına Hanbeliler de Eş’ariyi tekfir edip, kanının helal olduğu yollu fetvalar vererek katılırlar.”(sh: 43 ) Hak mezhebleri birbirine garazlı gösterme gayreti bir kere daha karşımıza çıkıyor. Hanbeliler dediği, hanbeli mezhebinin bulunduğu bölgede, Teymiyye yandaşı vehhabilerdir. Vehhabilerin ise ehl-i sünnetin kanını, malını, ırzını helal addettikleri bilinen birşey. (Yusuf Nebhani hazretleri bunu eserlerinde açıkça belirtir.) İslamoğlu’nun çağdaşı Karaman’da bir televizyon konuşmasında Arabistanın vehhabilerini Hanbeliler olarak tanıtmıştı !!

Bu kitabı da satır satır ele alsak, yazacak çok şeyimiz olurdu elbet. Lakin bu memleketimizin ehl-i sünnet alimlerinin, hocalarının (erbabının ) yapmak zorunda oldukları bir iş. Eskiden icazetli ulema, ilmi yayınları titizlikle takip edip, gerekli gördükleri zaman tenkid yazıları yazarak; ümmete duyururlardı.

Günümüzde heva kitapları, her türlü kontrolden uzak, boş meydanda at oynatmaktadır. Hiç kimse rahatını bozmak istemiyor. Ahmed Davudoğlu ve Necip Fazıl merhumdan sonra bu vadide bir M.Şevket Eygi, Ebubekir Sifil hoca kaldı. Bir de son zamanlarda cesurca; bu
gibi insanların üzerine Furkan dergisinde giden Muhterem Sadeddin Ustaosmanoğlu vardı. Şer’i konularda hassas kalemlere ne kadar çok ihtiyacımız var !

[1] Furkan Dergisi, sayı: 26. yıl : 1997

[2] M.İslamoğlu, İman Risalesi sh: 281 vd.

[3] Mesnevi, Gölpınarlı c.VI, sh: 89,

[4] M.Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur’an Dili, II/1090 vd.

[5] M.İslamoğlu, “Anadolu”, Denge yay. C.2, sh: 152,285,298,299,300,303

---

Açıklama:

Zehirli.org sitesinde yer alan mustafa islamoğlu başlıklı yazıda yer alan metinler tamamen onun kitaplarında yer alan konulara eleştiri boyutundadır. Sitemize eklenen yorumlar her ne kadar kontrol edilip gözden geçiriliyor olsada her yorumdan gönderen kişi sorumludur.

Eğer gerekli görülürse sadece m.islamoğluna reddiye konulu bağımsız bir web sitesi üzerinden yayın yapılabilir. Ve tüm kitapları ve videoları teker teker incelenerek mercek altına alınabilir. Kuran ve sünnet ile hatta kendisi ile olan tüm çelişkileri bir bir segilenebilir.

korkarım biz böyle kendi

korkarım biz böyle kendi içimizde birbirimize düşmanlık edersek birçok şeyi allah(cc)ın bize musibet olarak vermesi gayet normal.bu ara eleştiren kişiler önce kendilerini yetiyorsa bilgilerini sonra mustafa islamoğlu gibi insanlara laf atsınlar (bu ara benim islamoğlu hoca ile herhangibir bağım yok)

Rasulullah (s.a.s.) basit bir insanmış gibi gösterimiyor...

esselamunaleykum kardeşlerim... Rabbulalemin ayaklarımızı hak din islam üzre sabit kılsın.. Bizleri Kur'an'a, Kur'an'ı bizlere açsın... Dilimizdeki düğümleri çözüp, gönüllerimizi genişletsin islam adına...

Kardeşlerim, hani müşrik kavmlerin hep bir isteği vardı hatırlayalım; "Allah (c.c.) peygamber olarak, bizim gibi yiyen, içen, uyuyan, pazarlarda dolaşan bir insanımı seçti. Hayır bu apaçıık bir yalandan başka bir şey değildir. Olacaksa bir melek olmalıydı.." demişlerdi. Bu sözlerindeki maksatları şu idi. Onlar Allah'ın (c.c.) var olduğunu biliyorlardı, lakin o gökyüzünü idare eder diyorlardı, yeryüzünde herşeyi yaratmış ve başı boş bırakmıştır. O yeryüzüne karışmaz diyorlardı. Şimdi bu noktada; müşrikler, Allah'ın (c.c.) rububiyette Rab oluşunu ve hayatın her alanına mudahil oluşunu kabul etmiyorlardı... Kendilerine başka Rabler ilahlar ediniyorlardı.. Başa dönecek olursak; onlar bir meleği peygamber olarak istiyorlardı ki şu sebeple, eğer bir yanlış veya sapkınlık yapsalardı mazeretleri "Yahu Peygamber nasıl olsa bir melek. Biz melek olamayız ki. Biz onlar gibi yaşayamayızki. Onlar gibi olamayızki. Onun getirdikleri ancak melekler içindir..." diyeceklerdi ve fitursuzca arzda yaşamaya devam edeceklerdi... İşte bu sebepledir ki ALEMLERİNRABBI OLAN ALLAH (c.c.) " Oda sizin gibi bir insandır. Sonra bana mazeret bildirmeyin. O da yer, içer, uyur, çarşıda pazarda gezer vs... Yani O (s.a.s.) sizin için HER HALİYLE bir örnektir. BAKIN VE ÖRNEK ALIN" diyor bu fakire göre Allah-u Alem ...
Sözün özü, şimdi bazıları ne yapıyor "yav biz peygambermiyiz ki onun gibi olalım... gibi fitursuz laflar edip Hz. Muhammed (s.a.s.)'i ulaşılmaz erişilmez hatta onun gibi yaşanılmaz kılıyor kendince... Oysaki Rabbimiz (c.c.) O'nu (s.a.s.) bizlere örnek olsun diye YÜRÜYEN KUR'AN EYLEMEDİMİ..?
Onun hayatından bir katre bile olsa bizim hayatımızda yansıması olsun diye GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMAK İÇİN YOLLAMADIMI.. O'nu (s.a.s.) ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERMEDİMİ..?
TABİKİ O İNSANLIĞIN VE MEVCUDATIN EN ŞEREFLİSİ EN ÜSTÜNÜ AMENNA VE SADDAKNA.. AMA RASULULLAH'I (S.A.S.) HAYATIMIZA İNDİRMEK YERİNE BAZILARI ULAŞILMAZ YERLERE KOYUP, HAYATIMIZDAN GEREK BİLEREK VE ÇOK İNCE PLANLAR YAPARAK ÇIKARMAYA VEYAHUT ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYOR GEREKSE BUNU BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YAPIYOR...
BİZLERE RASULULLAH'I (S.A.S.) TANIMAYI, ANLAMAYI VE HAYATINDAN BİR SAHNEYİ LİSAN-I HALE DÖNÜŞTÜRME YOLUNU ÖĞRETMEYE ÇALIŞAN, VE KENDİLERİNE BAKILDIĞINDA RASULULLAH'IN (S.A.S.) HAYATINDAN ESİNTİLER GÖRÜNEN BİZE O'NU (S.A.S.) HATIRLATAN TÜM ALİMLERİMİZDEN RABBİM RAZI OLSUN...
esselamunaleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu...

Allah razı olsun kardesim

Allah razı olsun kardesim çok güzel açıklamışsın

mustafa islamoğlu

Allah ümmeti muhammedi hidayete erdirsin inş.diye duayla başlamak istedim.gerçekten hayretle ve üzüntü duyarak takip ediyorum.yazık..ne hale gelmiş müslümanlar.cehalet cehalet cehalet diyebiliyorum.bizi yakan yıkan cehalet.tek kelimeyle ağzı olan konuşuyor.Allah için bilgisi olmayan konuşmasın heabını verebileceğini konuşsun.ahmet hocayıda Allah affetsin hidayete erdirsin.madem bazı konularda yanlış buluyor neden mustafa hocayla buluşup şov yapmadan ikaz etmiyor.dürüst ve düzgün bir şekilde hocalığına yakışır bir şekilde,başta Allah için olmak üzere ikaz etmiyorda,şova dönüştürüp,müslümanları birbirine düşürüyor.yazık ya bir müslüman bir müslümanı kötüledikten sonra o müslümana ne derece güvenilir ki..anladığım kadarıyla sanırım ahmed hoca mustafa hocayı ya anlamıyor anlamakta zorluk çekiyor veya....

mustafa islamoğlu

insaf! ben mustafa islamoğlunu 15 senedir tanıyorum
bazı görüşlerine katılmıyorum
ama iftira atmaktan allaha sıgınırım
iftira atanlarda hiçmi allah korkusu yok
önce tanıyın sonra insanlar hakkında konuşun
ali şeriatının şöyle bir duası var:Ya rabbi,beni sürekli bilgili ve uyanik kil ki; bir kimseyi yada bir düsünceyi –olumlu-olumsuz- olgun ve dosdogru tanimadan bir yargiya varmayayim
insanları eleştirecekseniz önce tanıyın sonra eleştirin
bol keseden sallamayın
sonra hesabını veremezsiniz

sa. maalesef bol keseden

sa.
maalesef bol keseden atmak we hesabini weremeyecegi sekilde konusmak kimilerinin düstürü olmus kardesim. arkasindan konusmak yerine bi dertleri warsa m.islamoglu ile görüssünler. slm

esselamun aleykum gerçektn

esselamun aleykum gerçektn muslumanlarsak peygamber efendımızden gunumuze gelen islam tarıhını halıfelerden tutup bugune kadar butun alımlerın hayatına ve islam dusmanlarına bır goz atıp ona gore yortum yada su agzımızda oln kemıksız et parcasını oyle konustururuz.bazı arkadaslarımız isyan oglu derkn ne kdar isyan dolu ooldugunu malesef goremıyo kımıde fazla bılgın olmadıgı halde anladım dıo ve bunlar gıbı gusunn butun insanlara sozum ola lutfen donupte bır aynaya baksınlar bır alıme ya da allah dostuna ve allah yolunda mucadele eden kardeslerımıze bu kadar klay dıl uzatıp hakaret edenler lutfen ii okuyup ii anlasınlar ve kendılerı nı bır terazıye kyup tartsınlar ve gercektn allaha iman edenlersek allah için mucadee edenlerın yluna dıken olmayız ve mustafa ıslamoglu gıbı bır alıme dıl uzatmayız uyanmak dıgıyle allah yardımcınız olsun...

hidayet

s.a
arkadaşlar
hemen hemen buraya kadar yazılan yazıları okudum
ve şunu gördüm
müstafa islamoğlu taraftarları hep kendi kafalarına göre konuşmuşlar
bazıları yazıları hiç okumadan yazmış
hatta bi arkadaşımızın sorduğu soruya aynı sayfadaki bir arkadaşımız cevap vermiş ama arkadaşımız okumadan yazdığı için sorusuna cevap verildiğini bile farketmemiş
cübbeli nin taraftarları ise çoğunlukla ayet ve hadisle cevap vermiş ama mustafa islamoğlunun taraftarları karşı görüşte bi ayet ve hadis yazmamışlar. zaten böyle bir şey mümkün değil
gelelim benim yorumlamama...

mustafa islamoğlu kolları sıvamış ne kadar ehli sünnet alim evliya varsa bunlara saldırıyo
ve görüşünü aldığı kişilerin nedense hepsi mezhepsiz olan insanlar
m. islamoğlunun bütün işi gücü bittide peygamberin yüceliğini alçatmakmı kaldı ?
mustafa islamoğlunun her söylediği yalan veya yanlış demiyorum. hatta söylediği şeylerin çoğu doğru
ama araya farketmeden bi görüş atıyo milletin kafasını bulandırıyo. Dilini kullanmasını çok iyi biliyo ama keşke bunu ehli sünnet yolunda yapsa
m. islamoğlu açıkça görüşünü belirtmiyo belirtse zaten kimse peşinden gitmez çoğu kişi sohbetlerini bırakır o yüzden ara ara ve usta bir şekilde görüşünü empoze ediyo
helal olsun işini iyi yapıyo
sözde birliği sağlayacak ortak bi yol bulcak
ama nedense tam tersi oluyo
şia yı vahabiliği savunarak bizleri ayrıyo
sizlere bi soru sorcam
son israil saldırısında iran neden sessiz kaldı ve haması desteklemedi ?
şiiler hiçbir zaman sunnileri sevmezler
iranın tarihine bakın sadece müslümanlarla savaşmışlardır
hiç gayri müslimlerle bir savaşı yoktur
herşey sadece lafta
cübbeli hocanın tavrını hitabını beğenmeyenler var
çünkü cübbeli hoca herkezin istediğine göre konuşmuyo
ayet hadisten konuşuyo
mustafa islamoğlunu kaç seferdir davet ediyo
çıksında konuşsun cübbeli hocayla
mustafa islamoğlu 15 senedir ilimle uğraşıyo diyorsunuz cübbeli 35 senedir ilimle uğraşıyo
ve hayatı kitapla geçiyo
söylediği hiçbirşeyde ayet hadis ve mezheb imamlarının dışında değil
ama biz ne dersek diyelim
Allah c.c hidayet vermesse
hiç kimse o insanı hak yola sokamaz o yüzden herkez kendine bi baksın
vahiy varken akıl işe yaramaz
gözümüz belli bi düzeyde gördüğü gibi aklımızda belli bi yere kadar çalışıyo
o yüzden ayet ve hadisleri bunun ışığında mezheb imamlarının görüşlerini bir kenara bırakıp kafanıza göre konuşmayın
m. islamoğlu ilim sahibi olabilir ama bunu olumlu anlamda kullanacak diye bir kaide yok
eğer her ilim sahibi olan hak yolda olsaydı heralde şeytan en halis kul olurdu
bu kadar evliya alim az mı ilim talep ettide
mustafa islamoğlunun ilmi konuşulur oldu ?
o kadar alim haksızda m. islamoğlu mu haklı ?
Allah hidayet versin

s.a ilk dikkatimi çeken

s.a ilk dikkatimi çeken yazınızda ahmet hocanın taraftarlarının ayet hadisle cvp verdiğini ancak m.islamoğlunu sevenlerinin ise bundan yoksun olduğunu söylüyorsunuz.ben m.islamoğlu hacanın kitaplarında, programlarında ve katıldığım bütün konferanslarında ayet ve hadislerin ağzından düştüğünü görmedim sizi hilal tv vahyin penceresinden adlı programı izlemeye davet ediyorum. Burda kimsenin ayet ve hadis kullanmaması onların bunlardan yoksun olduğu manasına gelmez. 2. konuya gelince m.islamoğlunun peygamberimizin yüceliğini alçatmakla suçluyorsunuz. doğrusu ben o öldükten sonra yaşadığı yeri kıyafetlerini altın kafeslere koyup onu yücelten ve sanki hep o zenginlik içinde yaşamış gibi gösterilen hayalperestlerin hayali bir peygamberine inanmıyorum. onun hayatında birgünde bir ekmeği bile tam yiyemiyen her savaştan sonra eline geçen altınları fakirlere ve dinimiz için gereken ihtiyaçlara tümünü harcayan bir peygamberin altınlarla bezenmiş eşyalarından yola çıkılarak yüceltilmesine onun gerçek yüceliğini alçaltıcı olarak buluyorum.3. konu m.islamoğlunun insanları sadece tek ortak bir noktada birleşebileceğini savunur oda herkesin insan olduğu ve düşüncelerini anlatırken zorlu bir tavır kullanılmamasını ve karşıdaki insanı kabul eden ancak islama aykırı yıpratılmış düşüncelerini kabul etmemesi gerektiğini söyler.m.islamoğlu 15 yıldır ilim okumuyor onunömrü vahyi anlamakla geçiyor. ve siz keşke m.islamoğlu hocanın hoşgörülülüğünden biraz nasibiniz alsaydınız doğrusu Rabbim islamı bulandıranlara ve bunlara kananlara hidayet nasip etsin benin selamım tüm kardeşlerime ve Rabbimin yarattıklarının arasında bu selama en layık olanalara olsun.

s.a. Değerli zehirli .org

s.a. Değerli zehirli .org yöneticileri siteyi çalışmalarınızı uzun zamandan beri takip ediyorum sizlerden çok istifade ettim teşekürlerimi sunuyorum
Lakin bu konuyu nasıl olurda izin vererek yayınlatıyorsunuz çok üzüldüm
ümmetin alimlere ihtiyacı herzamankinden daha fazladır

müslümanlar kardeştir

Sevgili arkadaşlar hepinizi Allahın selamı ile selamlarım. Bu mekanlar insanların duygu ve düşüncelerini paylaştıgı mekanlardır. Herkes görüşünü yazabilir, katılır yada katılmayız, kabul eder yada etmeyiz, herkesin düşüncesine anlayış göstermek zorundayız. Bir evin içinde yaramaz çocukta olur uslu çocukta. Tüm kardeşler farklı karakter ve yapıda yaratıldıgı için bir baba olarak onları oldugu gibi kabul ederiz. Aralarında ayrım yapmayız ve hepisinide aynı derecede severiz.Bizim problemimiz birbirimizle olmamalı. Kimimiz 50 kilo kaldırır kimimiz 100. Herkesi 100 kilo kaldırmaya zorlamanın geregi yok. İsteyen istediği kadar yaşasın ve karşılıgınıda alsın. Rabbim namaz kıl diyor istediğin gibi kıl. Senin ayagın yoksa oturarak kıl, oturamıyorsan yatarak kıl. Benim elim ayagım tutuyor ayakta kılıyorum. Televizyonda Kabeden namaz izlemedinmi hiç. Allaha yönel gerisini ona havale et. Yeterki samimi olalım, birbirimizi incitmeyelim, biz bildiklerimizle amel edersek rabbimiz bize bilmediklerimizi ögretir. Allaha emanet olun.

Onlar ki, sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar

Zümer suresi 18.ayet te rabbimizin bildirdiği gibi " Onlar ki, sözü dinler ve onun en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahipleridir."
Bir müslüman olarak bize düşen herkesi dinlemektir. Akıl sahipleri olarak hangi sözün en doğru olduğuna karar verecek olan yine o akıl sahipleridir. Bizler kullarız,hata yapabiliriz. Bu sebepleki bir insanı bazı seyleri hatalı söyledi diye tamamen göz ardı etmek yerine ondan alabileceğimiz seyleri almak önemlidir. Bu insanın kim olduğu bence önemli değildir, önce dinlemeli ve ondan sonra hüküm vermelidir.

Allahın selamı ve rahmeti bütün müslümanların üzerine olsun. İnşaAllah biz kazanacağız.

muslumanı elestırmek

esselamun aleykum deyerlı musluman kardeslerım ben 1994ten bugune mustafa islamoglu ustadın kıtaplarını okuyan ve onutakıp eden bırı olarak ondan asla yanlıs bır yazı yada yorum negordum ne duydum idiaların tam tersine m.islamoglu kurani yasamı ve kurani hayatı bızlere nasıl yasanmasına vesıle olan ve yureyımızde kuran devletı kuran ve kalbımızde allah askı kurmaya ısık tutandır neyse uzatmadan konuya donum musluman muslumanadıl uzatmaz artı uzatırken once bır aynaya bakar yanı kendıne bugunun ıslam cgrafyasına bır bakın nerde bır allah dostu varsa onu hedef alanlara ne guzel yardımcı oluyoruz lutfen ıslam dusmanlarına yardımcı olmayalım alımlerımızı koruyalım bakın dunyanın heryerınde muslumanların halıne hep muslumanları bırbırıne dusuruyolar mustafa ıslamoglu gıbı alımler muslumanların yolunu actıgı ıcın bır numaralı hedef oluyolar bızde dın dusmanlarına yardımcı oluyoruz musluman akıllı ve uyanık olmalı bır dusunun lutfen allah rızası ıcın gercek muslumanlarsak boyle dusuncesız hareket etmeyız gercek musluman muslumanı kendınden ıyı korur bılıyorum benım yazımı o sayfaya koymuyosunuzama yınede yazıyorum allah bıran once uyanmamızı nasıp eylesın amın

tarafsız

İstanbul fethedilirken içerdekiler melekler dişimi erkek mi diye tartışırlarmış. çok komik gelirdi bana adamlar kuşatılmış savaş içinde ne saçmalıklarla uğraşıyorlar diye ama şimdi şu yazılanlara bakıyorumda galiba aynı durum söz konusu :) kimse hatasız değildir cübbeli ahmet hocada, mustafa islamoğluda hata yapabilir. ben cübbeli ahmet hocayıda dinlerim sürekli internet sitesinden, mustafa islamoğlunuda sürekli dinlerim internetten ve şu tartışmada en tarafsız olarak kendimi görüyorum :)cübbeli ahmet hocadan allah razı olsun onun sayesinde namazlarımı eksiksiz kılmaya başladım çünkü namaz kılmamamın ne kadar günah olduğunu öyle bir anlattı ki içime allah korkusunu aşıladı. benim gibi yüzlerce insanı namaza başlattığına inanıyorum, bunlar bile ona cenneti sağlar tabi en iyisini allah bilir. cübbeli hocayı 7 aydır sürekli bir sohbetini bile kaçırmadan dinlerim. zaten mustafa islamoğlunu tanımamda onun ikazları sonucu oldu :) dedim bu adam kimmiş öyle bir anlatmıştı ki dedim tam bir münafık, hatta arkadaş ortamlarında baya mustafa islamoğlu hakkında atıp tuttum allah affetsin. malum cübbeli ahmet hocanın hakkında atıp tutsam sorun değil çünkü onun hakkını helal etmesi için sohbetleri kaçırmamm yeterli :) ama tabi böyle bir şey yapmam allah için seviyorum cübbeli ahmet hocayı. sonra dedim ya atıp tutuyorum ama bu adam hakkında ne biliyorum başladım araştırmaya ve çok pişmam oldum, tamam yanlış şeyleri var ama inanın diz boyu günaha giriyorsunuz. belki kızacaksınız ama ben hep cübbeli ahmet hocanın mizacını hz ömerin mizacına benzetiyorum, hz peygambere en ufak bir saygısızlıkta kafasını uçurmak için bekleyen hz ömer . mustafa islamoğlunuda mizaç olarak hz ebubkir gibi çok insancıl tabi bunlar benzetme bir de bu benzetmeden dolayı benim hakkımda gıybet etmeyin :) yada edin günahım çok :)mustafa islamoğluyu dinlediğim için cübbeli hoca çok kızar bunu her islamoğlunun sohbetini dinlerken aklıma geliyor. ama napayımki bilgiye açım. sonuç olarak korkmayın islamoğlu kimseyi dinden çıkarmaz, aklı olan herkes iyiyi kötüden ayırır bırakım şu müninleri kafilikle, münafıklıkla suçlamayı..

Allah Nasıl yazılır

Kardeşim önce sen 'Allah' lafzını nasıl yazacağını bir öğren ondan sonra yaz

Adam Ne demis sen nediyorsun .

Iste problemimiz burada sekille ugrasip duruyoruz. Nasil yüceltecegimize bakmiyoruzda yazilisiyla ugrasiyoruz. Yorumuna cevap yazdigin kardesin elestirisine örnek teskil ediyorsun.

Selam Hidayete Tabi Olana

Reis_Bey Allahın Fakir Bir Kuludur.

Kardeşlerim ben islamoğlunun pek çok kitabının okuyan bir kardeşinizim . Size de tavsiyem kitaplarını baştan sona okumanız ve ona göre yorumlar yapmanızdır. Hatta bir kişiyi eleştirirken de o kişinin görüşünü parçacı mantıkla değil de makalesinin veya kitabının tümünü okuyup ona göre yargılamanızdır. Bir de kendi hür düşünce ve bilgi birikimizi kullanıp başkalarının yönlendirmeleri ile onların yazdıkları yazıları kes kopyala yapıştır mantığı ile hareket edersek daha büyük yanılgılara neden olabiliriz. Yoksa bile bile bir kişiye haksızlık yapmış oluruz. Bunun hesabını biz de veremeyiz bizi yönlendiren hocalarımız da veremez Allah korusun. Konuya gelirsek ben islamoğlunu tanıdığım kadarıyla bu kişi bir konu hakkında görüş sunduğunda bunu tevatür derecesinde delilere dayandırmamış ise bu görüşleri beyan etmez tabiri caiz ise işkembei kübradan atmaz. İslamoğlu Ehli Sünnetin düsturu olan Vasat Ümmet formundan şaşmayacağı gibi insanlarıda buna davet eder. Yani Ne aşırılığa nede hafifsemeci mantığa meyil eder. İslamda denge ve mutedilliğe azami derecede riayet eder. İslamoğlunu tanıdığım kadarıyla Kur'an ayetlerini hadisler ışığında değerlendirip uydurma hadis diye piyasada dolaşan saçmalıklarada itibar etmez. takdir edersinizki bu yaklaşım islami ve mantıki bir yaklaşımdır.
Sayın kardeşlerim Mustafa İslamoğlu ilmi derinliği ile kendini kanıtlamış bir kişidir.
Bazı kişiler Musatafa İslamoğlunun yaptığı yorumları veya kastetmediği şeyleri zorlama yorumlar yaparak ilimden fazla nasib almamış kişileri etkilemeye çalışmaktadırlar. Şimdide biz müslümanlar başkalrı ile uğraşacağımıza internette birbirlerimizle tartışarak değerli vakitlerimizi harcıyoruz. Siyonistler de zil çalıp bizi seyretsinler. Allah müslümalara basiret ve feraset versin.

reisbey veya isyanoğlu

Amin. Allah müslümanlara basiret versin Hakkı batıldan ayırsınlar. Vakit gazetesindede 3-4 takma isimde yazılarına devam ediyorsun. Fitne fesata devam ediyorsun. Benim yazdıklarımın cübbeli hocamızın arifan dergisindeki sana yazılmış reddiyeler olduğunu senin peşinde gidenler anlamaz anlasalar zaten senin peşinden gelmezler. Ormanda aslanın olduğu yerde çakallar ancak leş yer meydanı boş mu zannettin?

Allah ehli sünnet hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Ortada sahabeden gelen hadisler varken ben kimim ki hür düşüncemi söyleyeyim?! Ama sen söylersin!!! Peygamberimiz Hz İsa gelecek diyor sen gelmeyecek diyorsun duvara dayanıp sallıyorsun. O mu yalancı haşa, sen mi? O dua ediyor beni nur kıl sen sahabe uyduruyor diyorsun uydurma sensin!

Ahzab suresinde Allah "Ey nebi gerçekten biz seni bir şahit bir müjdeleyici bir uyarıcı Allah'ın izniyle Allah'a çağırıcı ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik" 45-46

Peygamberimiz "Ey cabir Allah'ın ilk yarattığı senin peygamberinin nurudur" diyor.

Sen üç muhammet kitabında 90-91 sayfasında yahudilikle karizma yarışıyla suçluyorsun utanmadan. Sen bu rivayetleri yapanların tırnağı bile olamassın! Sen daha takma isimlerle yazı yazıyorsun ebu cehil bile senden delikanlıydı "inanmıyorum" dedi. Sen inanıp görünerek fitne fesat çıkarıyorsun. Ben ismimi yazıyorum hem de vanlıyım. Senin baban bizim ercişte askerliğini yaptı babanın ayağının altını öperim, alim insandır. Canım feda ona ama senden davacı olacam mahşerde, hakkımı helal etmiyorum sana.

Baban vakite Ali Eren hocaya senin için mektup yazdığından haberimiz var. Senin ıslahın için dua istiyor. Senin batıl görüşlerine karşı hak söz kitabının çıktığını burdan duyuruyorum. Arifan Yayınevi Tel: 02125329336 - 37

Orda senin batıl görüşlerini delilleriyle ortaya seriyor 5 tane hoca. Mesela iman bilinci sayfa: 17 "Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanmak bu beş madde bir fazlasıyla cibril hadisi diye meşhur olan hadisde yer alır; sonraki ilmihallere imanın şartı olarak geçen tartışmalı fazlalık kadere iman maddesidir" diyorsun.

Kadere imanı tartışmalı fazlalık olarak görüyorsun. Müslimde geçen hadise fazlalık diyorsun. Fazlalık olan sensin!!! Kamer suresinde "Şüphesiz ki biz her şeyi bir kaderle yarattık" 49 Sen mi yalancısın, haşa Allah mı?! Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki "Her ümmetin bir mecusisi vardır bu ümmetin mecusileri ise kader yok diyenlerdir. Onlardan her kim ölürse cenazesinde bulunmayın, hasta olanları da ziyaret etmeyin. Onlar deccelın şiasıdır, onları deccala ilhak etmek Allah üzerine bir haktır." (Ebu Davut 17 no:4692 4691 2 634)

Ben Ebu Davut'a Peygamberimize inanırım. Sana inananlar kaderi inkar edenler bu ayet ve hadise ne diyecekler? Sen gene duvara dayanıp sallarsın; ayet yok hadis yok!!! İnternette tartışmayın diyorsun, tabi foyan ortaya çıkacak! Biz de ayet hadis konuşur, gerisi vesveseyi şeyatindir...

isyanoğlu diyorki (üç

isyanoğlu diyorki (üç muhammet 83); "hz peygamber hepside vefatından yıllarca sonra ortaya çıkacak olan haricileri, rafizileri, kaderriyeyi, mürciyeyi, zenadikayı haber vermiştir. tabiki mezhep ve fırkalarla ilgili sahih olmayan rivayetlerde fırkalar arası mücadelede kullanılmak üzere üretilmiş birer destek unsuruydu" diyor.

ben adamın yazısını aktarırken biryerine dokunmadan yazdım o bukadar sahabeyi, tabiini, müçtehidi yalan uydurmakla suçlarken utanmıyor. bakın cin suresinin 26. ayetinde buyuruyorki "o bütün gayıpları bilendir razı olduğu resuller dışında gaybına kimseyi vakıf etmez"

peki isyanoğlumu yalancı haşa alah mı allah razı olduğum resullere gaybı bildiririm diyor. verdiyim kaynaklar kütübi sitte sahihayn dır. isyanoğlu bilemez derken verdiyi kaynak veya ayet varmı yoook... isyanoğlunu savunduğunuz kadar peygamberinizin sahabesin savunmadan onun yüzüne mahşerde nasıl bakacaksınız. hz mevlana, hz yunus, abdulkadiril geylani, hacı bektaşi veli gibi insanlarıni kafası çalışmadı bunun kafası çalıştı bu ifsati ve fitneleri çıkardı. hz mevlana ravzanın önünde peygamberimize hitaben ashabı kefin köpeyi kitmir cennete giderken benim cehenneme gitmem olacak şeymi bende senin sahabenin köpeyiyim diyor.

isyanoğluda bunlara dil uzatip yalan hadis uydurmakla suçluyor. dilin kopsun sen onların tırnağı bile olamassın. körü körüne fitnenin peşinde gitmeyin. ben allah şahit size üzülüyorum onun temsil ettiyi şianın kuruluşunu araştırsanız görürsünüz arka planda yahudi ve siyonistler vardır. imamı rabbani hz mektubatında şiayı sapıklığını çok güzel anlatmıştır.

MUSTAFA İSLAMOGLU HAKKINDAA..

adam hakkında yani islamoglu konusunda: bu kadar yorum varken ve hakkında bu kadar reddiyeler yazılmışken daha körü körüne ve aşık olan onun haataların karşı , kör sagır ve dilsiz olur mukabilince bu kadar kör olunmazda , bu kadarda adama baglanılmazki : Ey müslüman kardeşim ! dinde inanılması zaruri olan meselelerden birisinin inkarı adamı dinden eder.. ve kader mevzusuna İMANIN ŞARTLARININ İÇİNDE bulunması bence fazlalık deil bir şarttır ve gereklilikdir. bu islamoglu kim oluyorda buna fazlalık diyebiliyor.. bunu anlayın artık , bu şahsa ve bunun gibi kafalara takılırsanız daha çooookk geride kalırsınız.. dikkat edin..

yaa müslüman kar mahmut

yaa müslüman kar mahmut efendi hz gibi alim başımiza varken onungörüşlerini konuşup insanlara duyurmak varken reülün sevgisi ve sünnetini doğru okumayi bile bilmeyen mustafaları konuşmaya lüzüm ve ihtiyaç yoktur vvvveeeee oyüce resül ü ve annemm hz aişe ra i gerekdiği konuş anlat veya konuşma sus ki seni birşey sansınlar

cevap

islam oğlunun kendi kitabında yazdıkları: kitabın adı üç muhammed:

islamoğlu: bugün ümmet-i muhammed kendindeönceki nuh, ad. semud ve firavun toplumları gibi bir melek peygamber isteme imkanından mahrumdur. fakat bu mahrumıyetın acığı kendılerıne ornek ınsan olarak gonderılen bır peygamberı meleklestırerek kapatmaya calısmakla aslında kur'an da gecen vahye sırt donmüş toplumların sucuna ortak olmaktadır''(mustafa ıslamoğlu üç muhammed sh:33)

derken kuranın nassıyla en hayırlı ummet olan bu ummetın fertlerı arasınada hıc bır ayrım yapmaksızın tumunu kendılerıne melek bır peygamber gonderılmesını ısteyen musrık toplumlarla nasıl kıyas edebılmıs ve bu ummetı vahıye sırt donmus toplumların sırk sucuna nasıl ortak edebılmıstır.

oysa bugun bu ummet ıcersınde keske peygamberımız bır melek olsaydı dıyen yahut peygamber beser olması hasebıyle yıyıp ıctıyı ıcın ve evlendıyı ıcın meleklerden asağıdır dıye dusunnen bır tek fert yokken bu sereflı ummetı musrıklerle suc ortağı olarak ılan etmesı bır bakıma sız en hayırlı ummetsınız alı ımran suresı 110 buyuran ALLAH I yalancı cıkarmak dıyer tarafdan ummetın sapıklık da bırlesmez tırmızı no 2166 hakım el mustedrek no 391 buyuran rasulullah S.A.V teksıb etmek ote yandan butun bır ummete ıftırada bulunmak deyılse, dınde ınkar ve ıftıra sayılacak bırsey kalmamıstır...

örneklik

sa.
bahsettiginiz kitabi yillar önce, birde bunca tenkitten sonra bir daha okudum, el-insaf kardesim. nesi yalan yada abarti m.islamoglu nun sözlerinin.
hayatimizdan soyutladik Rasulullah i. kimi kutsayarak christian larin yaptigi gibi, kimi de yererek yahudiler gibi. hadisinde demiyormu Yüce Rasulullah beni Isa as.i yücelttikleri gibi yüceltmeyin....
sahadette önce ne diyoruz, allahin kulu we rasulu.
masa masanin, kitap kitabin, melek melegin, bu yüzden ya Rabbimiz örnek alabilelim diye insan peygamberler gönderdi.
E be kardesim Muhammed as. bir insan oldugunu söylemek mi suc?
Obüyük peygamberin sözü yeter``EY FATIMA BABAM PEYGAMBER DIYE GÜWENME; NEFSINI ALLAHIN ELINDEN SATIN AL; WALLAHI SENIN ICIN DE BIRSEY YAPAMAM.

cevap

böylede yorum olurmu arkadaş yahudiler Üzeyir Aleyhisselam Allahın oğludur dediler hristiyanlarda İsa Aleyhisselam Allahın oğludur dediler.Müslümanlardan kimse Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem için öyle birşey demediki sen ne onlara benzetiyosun müslümanları Allah seni islah etsin.Birkere hangi akıl onu yükseltmeye idrak edebilirki bütün gelmiş geçmiş ve gelecek bütün mahlukatın varlık sebebidir Efendimiz Sallallahu Aleyhi vesellem. Onu bize gönderip sevgisini de içimize koyan Allaha Sonsuz Hamdolsun Onun ve Eshabının yolundan bir zerrede ayırmasın. Yolundan ayrılanlardan etmesi bazıları gibi Allahım korusun Celle Celaluhu

el insaf be bacım. ALLAH mı yalancı haşa; ıslamoğlumu yalancı

isyanoğlundan hakeret hz peygamberin yüceliğini yeterli,bulmayıp ona bir parça daha karizma kazandırmak isteyen yüceltmeci genelek hic bi tehvile sığmayan bir yığın haberi üretmektende geri kalmamıstır. mesele suyutinin el hesayı sul kübrasına bakılırsa hz. peygamber , hz. ömerin. hz. osmanın öldürüleceklerini habe vermiştir....
musatafa islamoğlu üç muhammed sayfa 81. diyerek buhari tirmizi nesai darek utni ibn i ebi asım ahmet ibni ambel taberani ve heysemi gibi saymak la bitiremeyeceklerimiz ,çok,sayıdaki,muhaddisi,ayrıca onların resülüllah s.a.v larıncaya kadar bu hadisleri bizzat rasulüllah s.a.v den duymuş olan abü hureyre enes ibni malik ammar bin yassir suheyb ve cabir ibni semure r.a.h karizma kazandırmak için haber üreten kimseler olarak nitelemiştir. zira rasulüllah s.a.v hz. ömer ve hz. osman r.a.h şehit olacağını haber verdiğini adını verdiğim tüm kaynaklarla haber vermiştir..
dikkat ederseniz şehit kelimesini kullanmayıp öldürme kelimesini kullanmıstır.
(Cin süresi 26) ALLAH ‘ü Zülcelal hz, buyuruyorki o bütün gaybları bılen dir.razı olduğu rasüller dışında gaybına kımseyı vakıf etmez.
nitekim bu kaynaklarda zikredilen rivayetlere göre raslulüllah s.a.v bir kere yanında hz. abü bekir hz. ömer. hz. osman, bulunduğu halde uhud dağına çıktığında uhud dağı sallanmaya baslamış o zaman peygamberimiz, uhud, yerinde dur, zira senin üzerinde bir nebi bir sıddık iki de şehit bulumaktadır buyurmuştur..( Buhari no 3675 tirmizi no 3696 nesai no 3608 ahmet ibni hambel no 12127)
ayırca rasulüllah s.a.v bu ümmetin en kötüsü alinin sakalını kana boyayacak olandır buyurmuştur. ( Taberani heysemi mecma us zevaıdi 9/137) yine isyanoğlu hz. peygamber hepside vefadından yıllarca sonra ortaya çıkacak olan haricileri rafizileri kaderiyyeyi nurieyi zenadikayı haber vermiştir. tabiki mesheb fırkalarla ilgili bu tür sahii olmayan rivayetlerde fırkalar arası mücadeler de kullanılmak üzere üretilmş birer lojistik destek unsuruydu. mustafa islamoğlu üç muhammed sayfa 82 diyerek bu hadisi şerifi rivayet eden binlerce sahabe tabiin müctehid ve muhaddisten oluşan zevatı kiramı kendi mesheblerine lojistik destek sağlamak için paket tasarlamak gibi bayağı aşağı bir ifadeyle karalamaktan hiç çekinmemiştir...isyanoğlu bunca sahbenin tabiinin müştehidi karalrken isyanoğlunu savunanlar yarın ruzu mahşerdde peygamberimizin yüzüne nasıl bakacaklar???oysa bu konudaki hadisi şerifler kütübü sidde gibi sahih kaynaklarda mesküdür:rasulullah s.a.v.hz. aliyi kafir sayarak ona karşı cıkacak olan hariciler hakkında hariciler cehennem köpekleridir buyurmustur.
(ibni mace n0 173 tirmizi no 3000 ahir zamanda ehli beyti sevdiğini iddia ederek aliyi kendisinde bulunmayan ilahlık yahud peygamberlik ve ya abubekir ile ömerden üstünlük dileyen vasıflarla meteden rafiziler olacak onalr ebu beki ile ömere sövecekler diye haber vermiştir.
( ahmet ibni hambel no 1377 abu neım 4/95 96 )
her ümmetin bir mecusisi vardır bu ummetin de mecusileri de kaderi inkar edelerdir.
bu ümmeti de ıkı sınfı için islamda hiç bir nasip yoktur. onlar da nnurcie ve kaderiye fırkalarıdır buyurmustur.( ebu davut no 4692 ahmet ibni hambel no 5588 tirmizi no 2149)
kaderiye bu ümmetin mecusileridir hasta olurlarsa ziyaretlerine gitmeyin ölürlerse cenazelerinde bulunmayın diye buyurmustur. ebu davut no 4691....

EL CVP

SELAMUN ALEYKÜM. KARDEŞİM İTİRAZ ETMİŞ OLMAK İÇİN İTİRAZ ETMEYİN ŞUNU BİLKİ BİZİ ALLAH CELLE CELALUHU EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHI VESELLEMİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE YARATMIŞTIR.KAINATIDA ONUYN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE YARATTI .BİZ İNANIRIZKİ EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHI VESELLEMİN YÜZÜSUYU HÜRMETİNEDE ALLAH CELLE CELALUHU BİZİ KURTARACAKTIR. ''EY FATIMA BABAM PEYGAMBER DIYE GÜWENME; NEFSINI ALLAHIN ELINDEN SATIN AL; WALLAHI SENIN ICIN DE BIRSEY YAPAMAM.'' BU SÖZÜ EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHI VESELLEM NERDE DEDİ EVİN ÖNÜNDEN GEÇERKEN SABAH NAMAZI İÇİN UYANNDIRINCA ŞİMDİ SÖYLE KARDEŞİM HANGİ HOCA HANGİ MÜÇTEHİT HANGİ ŞEYH BİZ YAN GELİP YATALIM ÖNEMLİ DEĞİL BİZİ KURTARIR DEDİ EL İNSAF ETMEYİN KARDEŞİM EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHI VESELLEM ALLAHIN İZNİYLE YARDIM EDECEK TABİKİ AMA BUYURDUĞU YOLDAN GİTMEYE ÇALIŞANLARA YAN GELİP YATANLARA DEĞİL. BİRDE EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHI VESELLEMİ METHETMEKTE SINIRMI OLUR LAYIKIYLA KİMSE METHEDEMEZKİ EFENDİMİZİ SADECE ASLLAH KORUSUN İLAJLIK VASFI YÜKLEME O KADAR MÜÇTEHİTLERİMİZİDE METHET METHEDEBİLDİĞİN KADAR AMA PEYĞAMBERLİK MAKAMINA ÇIKARMA ALLAH KORUSUN . ÇÜNKÜ BU DİNİ ONLAR BİZE BOZULMADAN ULAŞTIRDILAR ALLAH SONSUZ RAZI OLSUN ONLARDAN ŞEFAATLERİNE NAİL EYLESİN AMİN. BİRDE MÜSLÜMANLARI HRİSTİYANLARA BENZETİYOSUN ALLAH İSLAH ETSİN HRİSTİYANLAR İSA A.S A İLAH DEDİLER ALLAHIN OĞLU DEDİLER HAŞA SÜMME HAŞAA O ZAMAN SAPITTILAR NASIL SN MÜSLÜMANLARI ONLARA BENZETİRSİN PEYĞAMBER SEVGİSİNDEN DOLAAYI. ALLAH CELLE CELALUHU ALLAH VE MELEKLERİ O NEBİ İÇİN SELATU SELAM GETİRİLE EY İMAN EDENLER SİZDE TAM BİR TESLİMİYETLE O NEBİYE SALLLALLAHU ALEYHİ VESELLLEME SELAT GETİRİN BUYURMUYOMU. DİKKAT ET TAM BİR TESLİMİYETLE . KARDEŞİM MEZHEPSİZLERİN PEŞİNDEN GİTMEYİNNN İMAMI AZAMLARI ŞAFİLERİ HAMBELİLERİ MALİKİLERİ BIRAKIPDA KURANA KENDİ AKLINA GÖRE YPANLARIN PEŞİNE GİTMEYELİM LLAH KORSUN ALLAH KORUSUN ŞERLERİNDEN AMİN!!!!!!!!

allah (cc)peygamber vefat

allah (cc)peygamber vefat ettikten sonra insanları yalnız basınımı bırakmıstır?
bunu bır dusunun .oysa allah (cc)yeryuzunu asla huccetsız yanı imamsız bırakmaz.
ve de imaminı sadece kendı belırler.vede akla yatkın olanıda budur bu islam dını peygamber efendımızın vefatına kadar bır suru badırelerden gecerek bu duzeylere geldı.
Allah(cc)bu yuzden bu imam secımını bız gunahkar insanlara bırakmamıstır.
Bu yuzden peygamber efendımıze veda haccında Allah (cc)soyle sana indirdiğimizi soylemessen şimdıye kadar yaptıgın rısalet heba olmusm olur diye ayet geldı.
Peygamber efendımızde bu ayetten sonra hz.Ali yı yanına alarak elinitutarak havaya kaldırdı ve soyle buyurdu "men kuntum mevlatu fehaza aliyyun mevlatu" yanı ben kımın mevlası ısem ali de onun mevlasıdır dedı ve ne mutlu kı ve allahtan (cc) bır ayet daha geldı ben sıze bu dını begendım islamı sectım dını kemale erdırdım dıye ayet geldı.
simdi bız hz. ali ve onun evlatlarının pesını bırakıpta onların hocalarının degılde ogrencılerınden feyzı nasıl alalım 6. imam caferi sadık (as) imammı azam ubu hanıfenın öğretmenıdır.
saygılarımla

CVP:allah (cc)peygamber vefat

Sanırım siz buradan gizliden CAFERİLİK mezhebine gönderme yapmaktasınız. Caferi Sadık ile caferiliğinin kurucusu CAFER bir değildir. Sadece isim benzerliği vardır. Hz. Ali soyundan gelenlere tabi olma konusuna gelince. Onların tamamı Ehli Sünnet üzerinedir. Çok büyük islam alimleri vardır. Hatta günümüzde bazı büyük islami cemaatlerin kurucuları önderleri de Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın soyundan seyyid ve şeriftirler.. Ama işine gelmeyenler inkar etmeyi tercih eder..

sa. ne deyeyim, o halden bu

sa.

ne deyeyim, o halden bu hale gelmemiz icin 3 seyin degismis olmasi lazim. 1(HASA)Allah , 2(HASA) Quran, 3Insan.

Degisen insan olduguna göre bizi bu hale getiren sebebleri hic düsündünüzmü?
benim 1 yilimi aldi. size kolay gelsin.

Rasulullahi saw. we Sahaba yi yücelten Quran ayni Quran. peki biz niye zelil durumdayiz. onlar yücelirken biz niye alcaldik. filistin, bosna, kesmir, iraq, afghanistan, vb. Bütünlestiren, bir eden Quran bizi neden bir etmedi.
Anlayamadik,anlayamadik kardeslerim ne Rasulullahi saw. ne Qurani. anlamak, yasamak, düzelmek, düzeltmek icin okumadik. Rasullullahin saw. we sahabanin anladigi gibi anlayamadik.
Fakat sewindigim birsey war, iyiki Allahin Ilmiyle hesaba cekilecegiz. O kalpleri, niyetleri en iyi tek bilendir.
dawa benim dawam degil Allah`in dawasi, O`nun yolunda gidenlere slm olsun.

m.islamoğlu

islamoğlu ismindeki şahıs son derece islama ve müslümanlığa zararlı bir insandır.neden derseniz adam mezhepsizliği savunan son derece vahhabiliğe yakın,ali şeriati ismindeki isimleri örnek alan itikadi olarak insanları çelmelemeye çalışan eli kalemli ancak sahabi ve evliyaullah düşmanı bir kişidir.(insan demiyorum)ali şeriati ismindeki şahoıs ise sahabilere çöl insanı diyen-uhud,hendek vs. gazalardaki kafirlerle savaşan sahabilere gözü dönmüş, acımasız olarak nitelendiren bir ahmaktır.bu gibi insanları örnek alan adama ne dersiniz......

...

islam düşmanlarına yazıklar olsun

s.a

s.a
kararı kıymetli müslüman kardeşlerimiz versin
merak edenler araştırabilir
rabbim bizi kuran ve sünnetten gidenlerden eylesin
müslüman kardeşine hakaret etmekten korusun.

allahım bizleri hak yoldan

allahım bizleri hak yoldan ayırma

içimizdeki ehli sünnet düşmanları

birmüslüman bir müslüman kardeşinin itikadi konularına hakaret edemez. şuan laf salatalığı yapmamın anlamı yok bir ehli sünnet olarak cübbeli ahmet hocamızın sitesinden şiilik ve islamoğlu hakkında nasıl biri olduğu hakkında bilgi almaya davet ediyorum.<

Bir şiiliktir almış

Bir şiiliktir almış yürüyosunuz.Kuranda demiyormu herkes kendi yaptığından sorumludur.Kimse kimsenin günahını çekmez.Bu uğurda yapmış olduğunuz tekzip kampanyalarına verdiğiniz mücadeleyi neden ezilmiş müslümanları savunma adına vermiyorsunuz.bu uğurda yapmış olduğunuz en ufak bir çalışma yok.üstelik cübbeli hocanızın teke tekteki sergilediği tavırda ortada.Alllahtan korkmuyorum diyen ve islami değerlerle dalga geçen birnin yanında bırakın programı terk etmeyi uyarma gereği bile duymadı.İnsan ALLAH derde titremezmi.bu programda bunun cevabını hocanız gayet açık bir şekilde ifade etti.siz hala şia dan bahsedip mezhep holiganlığı yapmaya bunda dikiş tutturamayıp şahsına hakaret etmeye devam edin.Allah bize hangi mezheptensin diye sormayacak.biz elhamdülillah müslümanız.İslamoğlu hocamın dediği gibi müslüman müslümanın tırnağını satmaz.iftira atmak bir müslümana yakışmaz.insan eti semirerek bir yerede varılmaz.gene islamoğlunun dediği gibi bir bebek altına yaptığı zaman kalkıp bebeği çöpe atmazsınız bezi atarsınız.şayet bir fikri beğenmiyorsanız tartışırsınız.hakaret,iftira ve sapık ilan etmek müslümanım diyen birine yakışmaz.unutmayalımki küçük insanlar kişileri,orta insanlar olayları,büyük insanlar fikirleri tartışır.

kardeşlik

selamun aleyküm.değerli müslümanlar,islamoğlu veya cübbeli hoca üzerinden birbirinize hakaret etmenin manası yok.ben hanefi bir müslümanım.ancak hangi mezhebden olursa olsun bütün müslümanları seviyorum.mezhebin din olmadığının farkına varalım lütfen.islam tarihi boyunca çok sayıda mezhebler olmuş ancak şu anda müslümanların tercih ettiği mezhebler hayatiyetini sürdürmüşlerdir.ayrıca cemaat ve efendi şeyh abiler gibi olguların bugünkü haliyle zarar verip-vermediklerini lütfen düşünün.etrafımıza bir bakalım elin oğlu neyle meşgul biz neyle?adamlar seçimlerde dahi nasıl işbirliği yaptılar hep beraber gördük,selam ve duualarımla hoşça kalın.

Kuran ı Anlamak

Anlamadığım konu ;

Mustafa İslamoğlu nun Kuran ı Anlamada yardımcı olması konusu..

Bir kere birey olarak Kuran ı Anlamamız Kulluk Makamından Başlar.İnsan - ı Kamil olmadan Kuran ı anlamak Ne kadar mümkün sizce ?

Nefis ve Zihin oyunları Kuranı anlamayı basit gösteriyor ve Zihin oyunlarının sizi ters köşeye yatırmasına müsade etmekten başka ne yapabilrsiniz ki ?

Birde anlamadığım konu Laf söylediğimiz hocaların Ömrünün ilim yolunda geçtiğini söylüyorsunuz . Ömrü yanılgılar içinde geçtiyse, hiç çalışmasaydı oturduğu yerede dinini yaşasaydı daha anlamlı olurdu . . Bu şekilde koca bir ümmetin vebali ile gitti bahsettiğiniz alimler..

Bir kelimeyi yanlış yazdı diye Bir kişiyi eleştiriyorsunuz ? Soruyorum hangi Nefis Mertebesi ile Kuran ı anlıyorsunuz ? Şeytan da Alimdi ama alim olması cinler orudusunun başında yeryüzünde Cin taifesine karşı gönderilip hizmet etmesi ve o kadar alimliği şeytan olmamasına yetmedi.

Demogoji yaparak bir yere gidilemez.

Nefis tezkiyesinden geçmemiş bir insan ın ilmi kendisine kibir den ve kendi zihin oyunları ile kendisinide kendisi ile beraber ümmetide kandırması kaçınılmazdır. Çünkü kendi zihnine ve nefsiner karşı muhatap olma durumu yoktur.. Bunun tek şartıda mürşid i kamildir..

- - - - - - - -

Basit bir hodri meydan ehli sünnet inancımızda istihare namazı vardır..

Çok samimi iseniz iki rekat istihare namazı kılın sorun..

Yada çok maneviyatlı iseniz Resulullah a sorun. Sorabilirseniz tabi..Mürşid i Kamilin önemini ve rabıtanın önemini Resulullah tan dinleyin..

Resulullah ile görüşebilecek kadar maneviyatınız sağlam ise..

Aksi taktirde sizden inanmanızıda bekleyemem. Çünkü Zihninizin ve Yokluğunuzun Esiri olmuşsunuz..

Vesselam..

Suç kimde...

Mustafa islamoğlu hocam artık bu reddiyelere cevap vermeli..

Gecen hz muaviye ile alakalı bir yorumunu okudum . Hayal kırıklığı yaşadım. Ehli sünnet sahabe efendilerimize laf söyletmez. Söyleyenede tavrını koyar.

Tamam vahted ve ümmetin birlik konularına katılıyorum ama böyle olmaz.

Hocamdan acık konuşmasını istiyoruz.

Cevremizde ki insanlar da soru işaretleri oluşmaya başladı.

TAVSİYE

SELAMUN ALEYKÜM. KARDEŞİM VAHDET VE ÜMMETİN BİRLİĞİNİ DEMEKLE NE KASTEDİYORSUN ANLAYAMADIM. ZATEN O BİRLİK EHLİ SÜNNET YOLUNDA TAMALANMIŞTIR 4 MÜÇTEHİDİMİZİN YOLUNDAN GİDİLİRSE İSLAMIN BİRLĞİ SAĞLANIR AMA ŞİMDİKİ SAPIKLARIN PEŞİNDEN GİDİLİRSE ALLAH KORUSUN DEĞİL İSLAM BİRLİĞİ İSLAM İPİ BİLE İNSANIN BOYNUNDAN ÇIKABİLİRKİ MAZALLAH MAHFOLURUZ. ALLAH CEMAATİN YOLUNDAN BİR ZERRECE AYIRMASIN. NE YAPARIZ KARDEŞİM SONRA RASULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEMİN YÜZÜNE NASIL BAKARIZ ZATEN GÜNAHLARIMIZDAN SEBEP BAKACAK YÜZÜMÜZ YOKTUR BİRDE YOLUNDAN GİDENLERİN YOLUNU BIRAKIRDA İBNİ TEYMİYELERİN ABDUHLARIN VS NİN PEŞİNE GİDERSEK ALLLAH MUHAFAZA ÇOK DİKKAT ETMEK LAZIMDIR ÇOK!!!!!!!!!

Dinim İslam ise bilgiden kaçmam, araştırmadan da konuşmam

Yüce dinimizin önemli ana emirleri vardır ki öğrenmek, sürekli öğrenmek bu ana emirler içerisindedir.
İslam adına ilk dört halifeden sonra yapılanları bir çok kitap yazmakta ve Mustafa İslamoğlunun imamlar ve sultanlar kitabı bu konuda her müslümanın okuması gereken bir kitap niteliğindedir.
Amma önemli olan ve edeb gerektiren husus onun hakkında yazılacak ise araştırarak yazmaktır.
Onlarca satırı okudum tek gördüğüm bir kaç cümleden alınan referans kişilere dair yermeler.
Bugün niye yaşıyorsunuz, Kura'n bittimi, artık insanlar Kura'n'ı okuyup birşey anlamayacaklar mı? ne yazık ki batılılar dünyayı çok değiştirdi değil mi? artık dünya ve günlük hayatlar okada farklı ki mezheplerin oluştuğu dönemden halbuki değişmemei gerekiyordu. Kura'n'ı tekrar tekrar anlayarak okumak, tefekkür etmek yeni sorulara cevap bulmak değilmiydi mezhep imamlarının yaptığı ve Allah cümlesinden razı olsun.
Diyebilirim ki ataların ve geleneklerin öğrettikleri ne kadar önemli ise bugün yaşayan biz müslümanların idraki, anlayışı, araştırması ve tefekkürü en az o kadar önemli ve değerli.

Cevap verilecek ise Mustafa Bey çalışmış, öğrenmiş ki yazıyor, lütfen her tür cevap da ilim üzerinden her tür soru da ilim üzerinden olsun, ilimden Kuran'dan ne kadar uzaklaşırsa konuşmalar ve fiiller o kadar sapık noktalara kayıyoruz.

Kuran üzerine yapılan yoruma cevap ancak Kuran üzerinden olur.

Hamdolsun insanoğluna Kuran'ı verene, kıyamete kadar koruyana ve onu okuyup tefekkür etmemizi emredene.

Ama biz tekrar tekrar okuyamayacaksak,

ehli sünnet vazgeçilmezdir

İsyanoğlunun bir kitabını okudum, ikincinin de ortalarındayım.Şunu anlamak gerekir: islam bahsinde ğitim görmüş ve buna dayalı birşeyler söyleyen henhangi bir kimsenin, elbette ki her söyledği batıl değildir.Bu doğrultuda İsyanoğlu da çok doğru ve çok güzel şeyler ifade ediyor,Bu doğruların kahir ekseriyetini de makbul ehli sünnet alimlerinden almış (Veya çalmış) Ama satır aralarında ima yoluyla ehli sünnetin temiz ve katışıksız islam anlayışına aykırı şahsi görüşlerini sokuşturarak kafa bulandırıyor.İşte bizim için önemli olan da budur.Zira hakikat; içerisinde zerre kadar da olsa batılı barındırmamalıdır,İman; içerisinde zerre kadar da olsa küfrü barındırmamalıdır,Sünnet; içerisinde zerre kadar da olsa bid'ati barındımamalıdır. Yoksa muhatap farkında olmadan yavaş yavaş zehirlenir, itikadı bozulur ve bid'at ehli haline gelir.Ehli sünnet itikadı, Allahın ve Rasulünün hoşnutluğuna uygun olan yegane yol olup, bunun dışındaki yolların sonu hüsrandır.İtikatta Bid'atlerin önemli bir kısmının sonu küfre çıkar, küfre kadar varmayanlar da (Ehl-i Kıble) şiddetli azaba müstehaktır.Çünkü onlarda İmam-ı Rabbani'nin buyurduğu gibi "küfür bulaşığı" vardır.
İsyanoğlu'nun ne tür bid'atlere sahip olduğunu, fikirlerinin hakikatle nasıl çeliştiğini anlamak isteyenler, eğer akıl ve vicdanları sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa, insafları varsa, bu forumun en başındaki görüşü okumaları onlara yeter!Allah ondan razı olsun kardeşimiz gayet düzgün ve kifayetli bir şekilde gerekenleri yazmış.Eğer onu da okuyup yine birşey anlamıyan varsa bunlara yapılacak fazla birşey yok! Allah bir kimsenin kalbine ve aklına hakikati doğurmazsa o kimseye hiçbir fani kulun anlatabileceği birşey yoktur.

CVP

SELAMUN ALEYKÜM KARDEŞİM NESİNİ ARAŞTIRAcaksınki adamı dinliyoruz daha sorulan sorulara cevaplar veriyo bakıyosunki 4 müçtehidin haram dediği birçok şeye helal deyip onların yolundan çıkmış oluyo onların yolundan çıkmış olan EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHI VESELLEMİN yolundan çıkmış oluyo Allah bizi muhafaza eylesin Amin. Birde adam şia görüşlerini Ehli Beytin görüşü diyo ki mazallah Allah şrlerinden korusun kardeşim Ehli beyt şiamıydı ya kqaçın bu adamdan kardeşim aslandan kaçar gibi

sa

eywallah

islamoğluna güvenmeyin

islamoğluna güvenmeyin

Meyve veren ağaç

Meyve veren ağaç taşlanır yunus un dediği gibi "Er hak divanında belli olur."
Her kez kendisine kendi aklına yatan kişilerin yanında olsun.Ben islamoğlu hocam sayesinde kurana ve efendimize daha bir hassaslaştım.Mevlana ne güzel demiş "sen ne anlatırsan anlat anlattığın ancak karşındakinin anlayacağı kadardır."Tabi burda önemli olan ne kadar anladığımız değil dosdoğru anlamak önemli.Allahım mustafa islamoğlu hocaların sayısını arttırsın inşallah..

imanımızla kimse oynayamaz

MUSTAFA İLAMOĞLU İLMİNİ İSLAMI DEJENERE ETMEK İÇİNMİ TAHSİL ETTİ MERAK EDİYORUM? ÇÜNKÜ BU KİŞİ KENDİ SİTESİNDE HAYIZLI KADINLAR ORUÇ TUTABİLİR DİYOR. ŞİMDİ SORUYORUM 1400 KÜSÜR SENEDEN BERİ İSLAM TARİHİNDE HOCALARIMIZIN HANGİSİ BÖYLE BİR FETVA VEREBİLMİŞTİR .MEZHEP İMAMLARI BİLE BÖYLE BİR FETVA VERMEZKEN İSLAMOĞLU ONLARDAN DAHAMI İYİ KURANI BİLİYORDA KONUŞUYOR. ALLAH ŞAŞITMASIM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM SAKIN HER ÖNÜNÜZE GELEN KİTABI ARAŞTIRMADAN ALMAYIN VE OKUMAYIN.ÇÜNKÜ İMANIMIZ BÜYÜK TEHLİKE VE ÇEMBER ALTINDA UYANIK OLALIM.AHIR ZAMANDA İSLAM GARİP KALDI AMA SAHİPSİZ DEĞİLDİR BU GİBİ GÖRÜŞ BELİRTEN EHLİSÜNNET DIŞI FİKİRLERLE MÜCADELE ETMEK HER MÜSLÜMANIN GÖREVİDİR.CÜBBELİ AHMET HOCAMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN BİZİ İKAZ EDEREK BU GİBİ EHLİ SÜNNETE UYMAYAN GÖRÜŞLERİ BİZE AÇIKLADIĞI İÇİN. BİLGİYİ DOĞRU KAYNAKTAN ALALIM CÜBBELİ HOCAMIZIN SİTESİNİ MUTLAKA TAKİP EDELİM.SELAM VE DUA İLE.

HER ÖNÜNÜZE GELEN KİTABI

HER ÖNÜNÜZE GELEN KİTABI OKUMAYIN,DEDİĞİNİZ KİTAPLAR ARASINDA KURAN DA VAR MI?ŞUNU SAMİMİ OLARAK SORUYORUM:BAŞTAN SONA HİÇ KURANI KERİM MEALİ BİTİRDİN Mİ?HANGİ ÜSTADDAN DERS ALDIN?HANGİ TEFSİR KİTABINI BİTİRDİN?MEZHEBÇİ (MEZHEPLİ DEĞİL)OLMAYI SANA HANGİ AYET,HANGİ HADİS,HANGİ ALİM SÖYLEDİ?MEZHEP NEDİR,DİN NEDİR?ACABA ALLAH RASÜLÜNÜN TAVSİYE ETTİĞİ MEZHEP VAR MI?(!)MÜSLÜMANLARIN İZZETİ AYAKLAR ALTINDA İKEN ,BAHSEDİN "BALIĞIN TIRMANDIĞI KAVAKTAN".DOSTLARIYLA DALAŞANLAR DÜŞMANLARIYLA DALAŞAMAZLAR.DÜŞMANLARIYLA DALAŞANLAR İSİ VAKİT BULUPTA DOSTLARIYLA DALAŞMAZLAR.SİZİN HİÇ İŞİNİZ YOK GALİBA.İŞ Mİ ARIYORSUNUZ,GİDİN BİR İNSAN KARDEŞİNİZE DAHA İSLAMI ANLATIN.KAYGINIZ İSLAM OLSUN.HERKES İSTEDİĞİ SİTEYİ TAKİP EDER.BUNDAN SANA NE?ÇOK MU AKILLISIN?...

cevap

Selamun Aleyküm çk yanlış bakıyorsun olaylara bir kere iyi düşünmek lazımdır. Ümmetten ilk ayrılanlarda kurana bakıp ayetlere kendi kafalarına göre anlam yükledikleri için ayrıldılar adlarınada HARİCİLER dendi ve bunlar Hz Ali Radiyallahu Anh taraftarlarınada Hz Muaviye Radiyallahü anh taraftarlarında dinden çıktılar dediler ve ayrıldılar aşşa yukarı 10 binin üzerinde şahıs ve bunların yarıdan fazlasıda hafız idi ona göre herkez ayağını denk alıp kendi kafasına göre Kurana anlam verenleri takip etmesin Allah korusun mutlaka sapıtır ve saptırır. Mezhepler bize dini olduğu gibi getiren kurumlardır. Mezhepler zamanında 2 şahısla Efendimiz Sallallahu Aleyhi Veselleme ulaşıyordu. Yani Dinimizi kaynağından alıyor idi. Şimdikiler ise nefslerinden alıyolar ona göre acizane uyarıyoruz.

mustafa islamoğlu

arkadaşlar yorumlara baktım da hala mustafa islamoğlunu savunanlar var bu adam ibni teymiyeyi cemaleddin afganiyi mevdudi vb. savunan bir insan bu adamlar cumhur ulemanın bütün ehli sünnet alimlerinin ittifakıyla itikadi konularda çok tehlikeli adamlar. artık lütfen ayırt etmesini bilelim

keşke herkes M.islamoğlu

keşke herkes M.islamoğlu kadar alim olabilse hakkı ile dini anlattığı için adamın ayağını kaydırmaya çalışıyosunuz.nasıl müslümanlık bu müslüman müslümana iftira atarmı.
allah akıl ihsan etsin...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar