MUSTAFA İSLAMOĞLU


MUSTAFA İSLAMOĞLU : O’da Efgani mezhebsizini savunanlardan.[1] Türkiye’deki mezhepsiz reformcuları kaynak alarak kitaplar yazanların içinde kalemi güçlü bir isim. Hiç değilse İmamlar ve Sultanlar kitabında, imam-ı Azam (rh.a) efendimizi Ebu Hanife’den hariç “Azam” lakabı ile anabilmiş, Allah rahmet eylesin, şehid imamdır diyebilmiştir.Tabi burada maksadı tağuta karşı kendine malzeme olarak İmam-ı Azam efendimizi seçmek değilse !

Bu cümlelerinin onu Muhammed Abduh, İbn Hazm, İbn Teymiyye, M.Abdulvehhab, Mevdudi..vs. gibi isimlerin ve rafizi vehhabi etkilerinden kurtarmaya bir sebep olmasını dilerim. Zira kitaplarında kaynak olarak ele aldığı isimlerden bazılara bunlar ! Bu isimlerin ne korkunç itikad hırsızları olduğunu benim gibi ilimsiz biri tesbit edebildiğine göre, kendisinin bunları bilmemesi düşünülemez !Geriye bir tek ihtimal kalıyor : Bu isimlerin çağırdığı itikadı-Allah korusun- benimsiyor olmak !

Bahsi geçen kitabında (sh: 178) İmam-ı Yusuf (rh.a.) gibi bir müctehidi yargılaması haddini bilmezlik olsa gerek.Bu mübarek imamı yargılamaktan geri durmayan birinin, mezhepsiz olduğu bilinen Mevdudi’yi de aynı sayfada İmam Yusuf’a nispet edercesine övmesi enteresandır.

Bir başka kitabında çok talihsiz cümleleri var. Sevgili Peygamberimizin gözlerinin, mübarek ağız biçiminin, inci dişlerinin güzelliğini, sesinin gür çıktığını, yani peygamberi mucizeden olmak üzere, seslerinin çok uzaklardakilerin dahi duyabildiğini, boylarının herkesten yüksek göründüğünü, tenlerinin misk-i amber gibi koktuğunu, bir çocuğu sevse o çocuğun başında mübarek ellerinden yayılan kokunun günlerce ayrılmadığını çeşitli muteber ehl-i sünnet kitaplarında okumuşsunuzdur.

İslamoğlu’da tüm bunları epey malumatla mezkur kitabında naklettikten sonra bakın ne diyor : Rabbimiz Hz.Peygamberi örnek olarak gösterdiği halde, nedense klasik ulema ille de onu efsaneleştirmek için ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır… Verilmek istenen insan tipi taklid edebilecekleri bir nebi değil de kendisine sadece hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler…Elbette efsaneler örnek alınsın diye değil, sadece insanlara ” onlar kim, biz kim! ” dedirtmek ve hayret ıslıkları çaldırmak için oluşturulur…Geçmişte bu tavır niçin takınıldı, bilemem.Lakin çağın mantığı da buna çok benziyor. Kutsa ve müzeye kaldır.. Onun örnekliği iki ayaklı Kur’an oluşundan gelir.Onunla ilgili söylenenler gerçek de olabilir..(!) [2]

nedense klasik ulema.. İmam-ı Suyuti,İmam Müslim, İmam Buhari, İmam Taberani, İmam-ı Kastalani, İbn-i Cerir M.Taberi (RA) gibi mübarek ve mutemet isimler mi klasik ulema ? Yani eski bakışlı, dar ufuklu klasik ulema demek istiyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hayatlarını cephe cephe gözlemlemiş, yıllarca hizmetlerinde bulunup O’nu (SAV) aşkla yeterince anlatamamış olmanın sıkıntısını çekmiş sahabe mi klasik ? Zira senin klasik dediğin ulemalar bu sahabe zincirinden gelen anlatımla bize o şanlı Peygamberi anlattılar.Yine bu dini biz -Allah razı olsun- onlardan öğrendik.

Siz çağdaş ulema olmaya özendiniz ve mezhep tanımazları akıl hocası bildiniz ! Çağdaş Hamidullah alçağı, Peygamber düztabandı, tükrüğünden başka mucizesi yoktu dememiş miydi.? Kitabında nakillerde bulunduğun M.Abdulvehhab “benim elimdeki bastonumun bana faydası var, Muhammedin (SAV) faydası yok dememiş miydi ? “Kişi sevdiğiyle beraberdir” onu efsaneleştirmek için ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır… İlk nur ve son Peygamber.Allah (CC)’ın “habibi” sevgilisi..Buna rağmen sen, Allah Resulünün bizlerden farklı yanının olacağını, diğer insanlardan üstün vasıflara haiz olacağını kabul etmiyor musun? Kaba bir maddeci bakışla dinin tebliğ eden elçiydi hepsi o kadar mı ? Tebliğ ettiklerine bakın, tebliğciye bakmayın diyorsan, Al-i İmran suresi: 31′i muteber ehl-i sünnet tefsirlerinden oku. Biraz da Mesnevi’yi okuyalım ki, maddi gözümüz kapansın, manevi aşk gözümüz açılsın.

Sahabe-i Kiram hazaretı Efendimiz (SAV) mübarek sakal-ı şeriflerini tarasa, saçlarından kesseler, teller toprağa değmeden kapışıyorlardı.Hiçbiri senin gibi tebliğ ettiğine bakın, Peygamberin şahsından size ne demediler.Peygamberimizin birileri tarafından efsaneleştirilmeye, büyütülmeye hiç ihtiyacı yoktu.O (SAV) zaten en büyük ve en üstün İNSAN idi.

Yoksa “Bu övgüler övene nispetledir.Yoksa bu övüş sana bir kınamadır, bir hicivdir.” yani Ey Resul seni kendimizce, bilgimizce övdüğümüzü sanırız, kendi vasıflarını bilen, senin katında ise bunlar ne eksik şeylerdir.[3]

Verilmek istenen insan tipi… hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler…, haşa yani Peygamber böyle değildi de, böyle hayali bir insan aktarıldı. Aşkınlaştırılmış, abartılmış demeye getiriyor.Prens Bismark bile “Sana layık bir vücud olamadığımdan dolayı müteessirim Ya Mu…. derken, bizim yerliler saf İslam diye diye, Yüce dinimizde mana mefhumu adına, mucize adına hiçbir şey bırakmadılar.

M.Hamdi Yazır -rahmetüllahi aleyh- efendi, Al-i İmran : 33. Ayetini tefsir ederken, peygamberlikteki özellik ve üstünlükleri şöyle açıklar : “ Peygamberler, gerek cismani kuvvetlerde, gerekse ruhani kuvvetlerde başkalarına benzemezler. Dış ve iç duyguları gibi idrak güçleri, görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları; hafıza ve zeka gibi zihinsel güçleri, akli ve ruhi güçleri, yalnızca derece bakımından değil, nitelik bakımından da diğer insanlardan farklı bir mükemmelliğe ve varılabilecek en yüksek düzeye sahiptir. Mesela uzakları görmekle kalmazlar, arkadan ve perde gerisinden de görebilirler. Başkalarının işitmediğini işitir, duyamadığını duyar, tadamadığını tadarlar. Şifa-i Şerif’tede genişçe açıklandığı gibi Peygamber -sallahü aleyhi vesellem- Efendimizin cismani ve ruhani kuvvet melekeleri ne kadar yüksekti.”[4] diyen alimlere mi, yoksa bütün bu alimleri ve ittifakla naklettiklerini hiçe sayan reformcu çağdaş naylon müctehid taslaklarını mı dikkate almalıyız. Vallahi yakınlarıma hep şunu söylüyorum: Y.Nuri gibileri seyredeceğinize, açık-saçık bir film seyretmeniz daha evladır..Zira ilki itikadını bozup, dinden eder, ikincisi de çirkin olmakla beraber yalnızca günahkar eder! Durum bu kadar vahimdir. Peygamber varisi gerçek alim mürşid-i kamil zatlarda bu varisliklerinden ve peygamber veresesinden nasiplerini alırlar.Öyleyse günümüzde bile peygamber varisi evliyaya dikkat!

” onlar kim biz kim! ” dedirtmek ve hayret ıslıkları çaldırmak için oluşturulur…Yani Peygamberden insani yapı olarak, aslında hiçbir farklı yanımız yok demeye getiriyor.Hani şu onlar adamsa bizde adamız meşhur söylemleri gibi!..Onun örnekliği iki ayaklı Kur’an oluşundan gelir. Şu bedbah tanıma bakın! Kainatın Fahrini -sallahü aleyhi vesellemi- nasıl kaba bir tanımlamaya, tozuna kurban olacağımız mübarek varlıklarını bu şekide dillerine dolayabiliyorlar.Oysa ehl-i sünnet ve cemaat önderleri Ol Rasulü taşımak şerefindeki binitlerine dahi (katır) demeyip, ester dediler, binitlerinin bile Allahresulünce verilmiş isimleri vardı.Kaba softaların kaba dili o Allahın boyası ile boyanmış aynaya zaten iz düşürmez!

Onunla ilgili söylenenler gerçek de olabilir..(!)Önce mübarek önderimizi (SAV) küçültücü izah et, şüphe tohumlarını ek, sonra da onunla ilgili söylenenler gerçek olabilir de. İlmine mağrur şeytan kıssasını bir anlayabilseydik ! Bir Müslüman için gerçek olabilir, diye bir düşünve olamaz. Şüphe yok.O (sav) şüphesiz Elmalılı tefsirinde (yukarıda) verdiğimiz gibiydi, hatta daha da üstte,-haşa- Allah demeyecek kadar muazzez ve muhteşemdi.

Verilmek istenen insan tipi… hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler.. Şimdi bu cümleyi bir daha ele alalım. İslamoğlunun başka bir cümlesini buraya taşıyalım : “ Tek kişilik bir ordu, tek kişilik bir ümmettir, göklerin kendine dar geldiği kartaldır.” Peh peh peh..! İslamoğlu bu hayranlık uyandıracak, aşkınlaştırılmış kelimeleri başka bir yerde kullandığını unutmuşa benzer. Biz kendisine hatırlatalım. Yukarıdaki bu cümleleri Kafir, mason Cemaleddin Efgani için kullanmıştır. [5] Allah Resulüne -sallahü aleyhi vesellem- çok gördüğü meth-ü sena içeren cümleleri bir mason için kullanmaktan çekinmemiştir!

Çağdaş yazarlar, siz; peygamberlik sanatlardan bir sanattır diyen, mezhepsiz ve mason birini göklerin kendine dar geldiği bir kartal olarak anarken, fena yakayı ele verdiniz. Kişi sevdiği ile beraberdir. Biz Hazreti Peygamberi, arkadaşlarını, aşıklarını övmeye devam edeceğiz. Siz de masonları övün. Er yarın Hak divanında belli olacak !

Tarikat meselesinde, batıl tarikatleri asli tasavvufa örnek göstermesi ve hak tarikatlerden misaller getirmemesi (sh: 100), kelam ilmini faraziye olarak nitelemesi, (sh:45 ); Hz.Osman (RA) efendimize yapılan iftiraları ayrıntılı gözler önüne güya tarafsız ve savunmadan vermesi (!) (sh: 38-39 dip notları ); aşere-i mübeşşere’nin sayısı, İmanın ve İslam’ın şartının kaç oluşuna kadar, herşeyi yeniden tesbit etme ve geçmiş ehl-i sünnet müctehidlerini, alimlerini yetersiz gösterme eğilimleri gibi hiç de üzerine vazife olmayan ihtilaflardan, yeni ihtilafları doğurmuş !

“Ehl-i sünnet içi tekfir yarışmasına Hanbeliler de Eş’ariyi tekfir edip, kanının helal olduğu yollu fetvalar vererek katılırlar.”(sh: 43 ) Hak mezhebleri birbirine garazlı gösterme gayreti bir kere daha karşımıza çıkıyor. Hanbeliler dediği, hanbeli mezhebinin bulunduğu bölgede, Teymiyye yandaşı vehhabilerdir. Vehhabilerin ise ehl-i sünnetin kanını, malını, ırzını helal addettikleri bilinen birşey. (Yusuf Nebhani hazretleri bunu eserlerinde açıkça belirtir.) İslamoğlu’nun çağdaşı Karaman’da bir televizyon konuşmasında Arabistanın vehhabilerini Hanbeliler olarak tanıtmıştı !!

Bu kitabı da satır satır ele alsak, yazacak çok şeyimiz olurdu elbet. Lakin bu memleketimizin ehl-i sünnet alimlerinin, hocalarının (erbabının ) yapmak zorunda oldukları bir iş. Eskiden icazetli ulema, ilmi yayınları titizlikle takip edip, gerekli gördükleri zaman tenkid yazıları yazarak; ümmete duyururlardı.

Günümüzde heva kitapları, her türlü kontrolden uzak, boş meydanda at oynatmaktadır. Hiç kimse rahatını bozmak istemiyor. Ahmed Davudoğlu ve Necip Fazıl merhumdan sonra bu vadide bir M.Şevket Eygi, Ebubekir Sifil hoca kaldı. Bir de son zamanlarda cesurca; bu
gibi insanların üzerine Furkan dergisinde giden Muhterem Sadeddin Ustaosmanoğlu vardı. Şer’i konularda hassas kalemlere ne kadar çok ihtiyacımız var !

[1] Furkan Dergisi, sayı: 26. yıl : 1997

[2] M.İslamoğlu, İman Risalesi sh: 281 vd.

[3] Mesnevi, Gölpınarlı c.VI, sh: 89,

[4] M.Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur’an Dili, II/1090 vd.

[5] M.İslamoğlu, “Anadolu”, Denge yay. C.2, sh: 152,285,298,299,300,303

---

Açıklama:

Zehirli.org sitesinde yer alan mustafa islamoğlu başlıklı yazıda yer alan metinler tamamen onun kitaplarında yer alan konulara eleştiri boyutundadır. Sitemize eklenen yorumlar her ne kadar kontrol edilip gözden geçiriliyor olsada her yorumdan gönderen kişi sorumludur.

Eğer gerekli görülürse sadece m.islamoğluna reddiye konulu bağımsız bir web sitesi üzerinden yayın yapılabilir. Ve tüm kitapları ve videoları teker teker incelenerek mercek altına alınabilir. Kuran ve sünnet ile hatta kendisi ile olan tüm çelişkileri bir bir segilenebilir.

Kalbini yarıp içinemi baktın

Kalbini yarıp içinemi baktın ne kdr da cesursun.Hesap günü yakındır.

Aynı hata ki hata ise

Tasavvuf Ehli konusunda geçmişte yaşamış bilginlerden değil de kendimiz araştırarak öğrenerek kaynağından dinimizi öğrenelim diyorsunuz Mustafa Hoca yı da bu konuda destekliyorsunuz peki Mustafa hoca neden tefsir yazıyor meal ve diğer araştırmaları birileri okusun islamı doğru anlasın ve doğru yaşasınlar diye mi acaba yazmasın o eserleri kendini yormesın yeni bşr tarikatın kurucusu hocam; o çok karşı çıktığı alimlerin kurduğunu söylediği gibi neden mi çünkü bırakın insanlar dinini mustafa Hocanın iddia ettiği gibi alimlerden değil kurandan ve hadisten öğrensinler zamanla oda ölecek oda geçmiş olacak neden eser yazma ihtiyacı duyuyor bundan önceki alimler de neden uğraşıp kendilerini yormuşlarsa ........elbette Kuran ve Hadis yeter ama doğru anlamak doğru tefsiri dikkate almak ve yaşamak ,Bence bunun çok iyi farkındalar ama kendilerince yeni bir akım ve yeni bir ses getirmenin derdindeler fikri ben de hasıl oldu....tıpkı eleştirdikleri tarikatlerden haktan sapan ve saptıranlar gibi ...kendileri de onlar gibi farklı bir kol netice bu kendileri farkındalar mı bilmem bunun adıda islamoğlu tarikatı ...cemaatı..vs.vs

CVP:Mustafa Islamoglu nun iyi

Kimisi kuzu postuna bürünmüş kurttur.. Kimileri de kurtlar arasında kalmış kuzudur.. Mustafa islamoğlu kurt postuna bürünmüş kuzu gibidir.. O postun altındakini görebilmek için içiniz dolu olmalı..

SENİN İÇİN NEYLE DOLU

SENİN İÇİN NEYLE DOLU

M.İslamoğlu

Mustafa İslamoğlu gibi değerli bir alim kardeşimize karşı yapılan edepsizce iftiraları şiddetle kınıyorum.Mahşeri Kübra'da bu iftira ve karalamaları yapanların çirkin yüzlerini çok merak ediyorum!...Allah İslamoğlundan razı olsun.İslama ve müslümanlara olan hizmetlerini de daim kılsın.

kisi sevdigiyle beraber

kisi sevdigiyle beraber hasrolunur.. biz m.islam oglundan ve onu sevenlerden uzagiz... o ki din düsmani efgani hayrani, onunla bizim isimiz olmaz, ancak onun yanlisini ehlisünnet müslümanlara anlatmaktan bir an geri durmayiz...

Açıkça Allah'a ve

Açıkça Allah'a ve Rasulü'ne inandığını söyleyen bir zata ve bazı geçmiş ulemaya (Muhammed Abduh, İbn Hazm, İbn Teymiyye, M.Abdulvehhab, Mevdudi gibi) dil uzatan bu makalenin yazarı nesin sen, kimsin ? necisin ? Elinde terazin mi var, iman-küfür ölçen? yoksa kin duyacak, saldıracak, hakaret edecek masum mu arıyorsun? Altı milyarı bulan şu yeryüzü sakinlerinin cümlesi iman etmiş de sen kendi mahallendeki mmüslümanları mı düzeltiyorsun? Kimsin de düzelteceksin? Kimden yetki aldın? Senin işin doğrusunu bildiğini kim kanıtlayacak? Adamlar (ateistler) İnternette forumlar, web sayfaları açmış Allah'a, O'nun Rasûl'üne, meleklerine kısacası İslam'a ateist düşünce adı altında hakaretler, küfürler savuruyorlar. Sen burada MUSTAFA İSLAMOĞLU'nu eleştirmiyorsun, hakaret ediyorsun. Eleştirsen zaten bir şey demeyiz. Allah deyince gözleri nemlenen zatlara kara çalma. Savşacaksan, ter atacaksan şeytanla savaş kardeşim !!! Yaratıldığı fıtrata inat tevhide teğet dahai geçemeyen milyonlarca yeryüzü sakinine ulaşmaya çalış, çalışalım.

Ey bu satırların yani yukarıdaki makalenin yazarı sana Alvarlı Hazretlerinin "İncitme" adlı şiirini gönderiyorum.

İNCİTME - Alvarlı Efe Hazretleri

Hazer kıl! Kırma kalbin kimsenin cânını incitme!
Esîr-i gurbet-i nâlân olan insanı incitme!
Tarîk-i ışkda bîçâre-i hicrânı incitme!
Sabır kıl her belâya, Hâne-yi Rahman’ı incitme!

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Elin çek meyl-i dünyadan, eğer âşık isen yâre,
Muhabbet câmını nûş et, asıl Mansur gibi dâre,
Misafirsin felek bağında, bendin salma efkâre,
Düşersen bir belâya, sabır kıl; Mevla verir çâre,

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Bulaşma çark-ı dünyâya, vücûdun pak u tâhirken,
Güvenme mâl u mülk ü mansıbın efnâsı zâhirken,
Nic’oldu malı Karun’un felek bağında vâfirken,
Nedir bu sendeki etvâr-ı dert gönlün misafirken,

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Hasislikden elin çek, sen cömerd ol kân-ı ihsan ol!
Konuşma câhil-i nâdân ile gel ehl-i irfân ol!
Hakîr ol âlem-i zâhirde, sen mânâda sultan ol!
Karıncanın dahi hâlin gözet, dehre Süleyman ol!

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Ben insanım diyen insana düşmez şâd’u handanlık,
Düşen bî-çareyi kaldırmadır âlemde insanlık,
Hakîkat ehlinin hâlidurur dâim perîşanlık,
Bir işi etme kim gelsün sana sonra peşîmanlık,

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Ehl-i irfânım deyü, her yerde bendin atma meydâna,
El elden belki üstündür, ne lâzım; uyma şeytâna,
Yakın olmak dilersen Hazret-i Hallâk-ı Ekvâna,
Cihanda tatlı dilli olması lâzımdır insâna,

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Celîs-i meclis-i ehl-i hakikat ol, firâr etme!
Hevâ-yı nefsine tâbi olan yerde karâr etme!
Tekebbürlük eden insana asla itibâr etme!
Sana cevr ü cefâ ederse bir kes, inkisâr etme!

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Vefası var mıdır gör kim sana bu çarh-ı devrânın?
Eser yeller yerinde hani ya tahtı Süleyman’ın?
Yalınız adı kaldı âlem-i zahirde Lokman’ın!
Geçer bir lahzâda rûya misali ömrü insanın!

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Sana bir fâide yokdur bilirsin halk-ı gıybetden,
Gözün aç âlemi bir bir geçersin çeşm-i ibretden,
Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehl-i muhabbetden?
Yeme kul hakkını korkar isen ruz-i kıyametden!

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Gönül âyinesin silmek gerekdir kalb-i âgâhe,
Muhabbet şems-i doğmuşken ne lâzım mihr ile mâhe,
Ne müşkil hâcetin varsa heman arzeyle Allâh’e,
Der-i Mevla dururken bakma Lütfî başka dergâhe,

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

yok

kendiniz eştiginiz kuyuya kendiniz düşüyorsunuz yeri gelir peygambere hakaret edersiniz yeri gelir evliyadan makaleler aktarırsınız yeri gelir o zatlara cephe alır onları farklı degerlendirirsiniz yani onlarda ehli sünnete muhalifti dersiniz siz nesiniz sizler bu insanların ayaklarını kaydırmakla görevli şahsiyetlermisiniz asıl siz kimsiniz resulullah olmasaydı bu kainat yaratılmazdı sen olmazdın peşinde gittiginiz insan olmazdı ve onunda kulagına resulullah okundu seninde ve bizlerinde o sevgiliyi basit bir insan suretinde görmeniz niye s.a.v he niye üç beş kitap okumakla bu işler olmuyor gözüm olmuyor o eleştirdiginiz o yerden yere vurdugunuz kişiler bir hadisi şerif için aylarca yol yürümüşler hatta ve hatta uykusunu yitirmişler şimdi bana söylermisin sizlerin savundugu bu şahsiyetler ne yapmışlar he neyin peşine düşmüşler neyi araştırmışlar yani hangi ahdsi şerifi gerçek kişilerden bulup nakletmişler daha dogru dürüst şahsiyet degillerki bulsunlar kıyamet günü insanları farklı farklı mecralara çekenlerin vay haline vay haline vay haline ? YAZZIK YAZZIK HEMDE ÇOOOOOOOOOOOK YAZZIK DİYORUM

Hak veriyorum sana kardeşim,

Hak veriyorum sana kardeşim, doğrusun

kardeşim, yukarıda

kardeşim, yukarıda yazdığım yazıda hangi Peygamber'e veya evliyaya hakaret var!? Allah korusun, ben daha burada yorum yapmam. Allah'a sığınırım. Ben sadece buradaki yazı ve yorumları gördüm ve Muhammed Abduh, Muhammed Hamidullah gibi âlimlere (gerçi bazıları âlim olarak kabul etmiyor ama bu gerçeği değiştirmez) hakaret edilmememsi gerektiğini yazdım. Yani Türkçe olarak ve açık açık diyorum ki;
1)Ben inandım diyene kâfir denmez, diyenin ne olacağını herkes çok iyi bilir.
2)Biz kuyu kazmıyoruz kardeşim, söz hakkı kalmamış bu dünyadan göçmüş ulemaya çamur atılmasını kabullenemiyoruz.
3)İmanını kaybetmiş milyarlarca yeryüzü sakini arasında çaresizce dolaşırken insanları,kabullendiğimiz yorum halkalarımıza, meşrebimize değil imana çağırmamız gerektiğini söylememize gerek olmadığını düşünüyorum.
4)Ben yorumumda hiçbir âlimi, muhaddisi veya müfessiri eleştirmedim. Bizim haddimize değildir. Vesselam.

CVP:kardeşim, yukarıda

Ben inandım deyipte, ayetle açık hükümleri inkar ederse ya da farklı yorumlayıp açık ayeti tahrif ediyorsa o kişi kafir olur. Hadislerle açık olanları inkar ederse yoldan çıkmış olur!

abduh kim oldugunu cümle alem biliyor. onun alim oldugunu düşünen kişinin kendisi de onun zümresinden olur sadece..

el-insaf isimli kardeşim

el-insaf isimli kardeşim sen karar vermezsin kimin ne olacağına. "onun alim olduğunu düşünen kişinin kendisi de onun zümresinden olur" demişsin. Bak bak bak. Ne kadar beylik laflar. Sen kimsin beni bir zümreye dahil ediyorsun. Allah korusun sizin gibilere fırsat verseler dünyada adam bırakmazsınız. Tut ki dediğin gibi olsun. M. Abduh mason olduğundan kıyamette hesaba çekilsin. Ben iyi niyetli davrandığımdan sen de gel sen de Abduh'u savunuyordun mu diyecekler bana?! Ben bir müslümanı savundum diye kötü oluyorum da sen özüne tam olarak vakıf olamadığın konularda savurmaktan bakalım Allah'ın huzurunda ne diyeceksin? Bu kadar da düşmanlık olmaz, bu kadar dar bakış olmaz kardeşim. Hamidullah'a alçak diyor burada makale yazan kişi. Ona sor bakalım Hamidullah kimin hayatını rehber edinmiş, hangi kitaba göre yaşamış? Allah akıl fikir versin. Gidin inanmayanları imana çağırın. İnandım diyen kişilerle uğraşmayın. Ulan ben inandım diyorum, adam hayır sen inanmış değilsin diyor. Sizin yaptığınız bu. Kocaman Muhammed Hamidullah'a savaş açılır mı? Allah'tan utanın, korkun. Sen inanıp inanmadığını, Allah katında makbul olup olmadığını nereden bileceksin.
Ayeti tahrif nasıl olur? Ayetin lafzını mı değiştirmiş? Meal verirken yanlış yaptıysa bu tahrif olur mu? O zaman her meal çalışan veya tefsir yapan tahrif etmiş mi oluyor.?

Okur her dem yürür mest-i harabât
Et-tevdidu iskâtu'l-izâfât

CVP:el-insaf isimli kardeşim

Herkes hoşlandıkları ile beraberdir. Aldığın nefes kadar savunduğun fikirlerden de hesaba çekileceksin! Evet Abduh'u savunduğun için hesap vereceksin. Zamanında değer verdiğim bir yazarın Cemaleddin Afganinin masonluğu ile alakalı, aslında onları anlamak için gitmiştir. Gerçekte gerçek müslümandır yazısını okuduktan sonra uzun dönem bilinçsizce onu savundum. Lakin araştırınca, dönemini iyi bir şekilde inceleyince, dış siyaseti sorgulayınca, uluslararası fikir savaşlarını gördükçe bazı şeyler daha netleşiyor..

http://www.fazilet.org/node/101

El-insaf, beni Allah hesaba

El-insaf, beni Allah hesaba çekecek, seni de çekecek. Muhammed Abduh senin üzerine kabus gibi çökecek. Müslüman iken savunduğu fikirlerden ötürü dırf senin gibi düşünmediği için kıyasıya eleştirdiğin Abduh'a hakkını ödemeden yerinden ayrılamayacaksın. Sen ona bak, kendini düşün, kendini kurtarmaya çalış. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Bir müslümanı savunduğum için benim hesaba çakileceğimi söylüyorsun. Ben bir müslümanı savunmaktan şeref duyarım. Fikirlerini benmserim benimsemem, o benim bileceğim iş. Ama şahsına hakaret etmedim müslüman kardeşlerimin. Hardal tanesi kadar imanları varsa vay senin haline. Sen kendi haline üzül.

CVP:El-insaf, beni Allah hesaba

siz bu kafayla lawranseyi de büyük alimlerimiz listesine eklersiniz. Sizin gibi düşünenlerin lawrenseleri zamanında kabede imamlık bile yaptırtacak kadar basireti kapanmıştı.. yaşar nuri öztürkler, zekariya beyazlar, edip yükseller de eminim ki sizin için en az abduh kadar kıymetli ve değerlidir. Kıyamet günü herkes sevdiği ile haşr olacak.. fazla söze hacet yok.. inşaallah rabbim bizi de sevdiklerimizle beraber olmayı nasip eder.. siz de bu mantıkta ancak abduhlarla beraber olursunuz!!

Nüfuz memerluğu

Siz Allah'ın nüfuz memuru değilsiniz. Müslümanları kafir ilan etmek hiçbirimize kalmış bi iş değil. Siz kendi inandığınız fikirleri GÜZEL bir dille anlatmakla mükellefsiniz, kin kusmakla değil. Yukarıdaki kardeşim olumlu yaklaşmaya çalıştıkça, sizi yumuşak huyluluğa çağırdıkça vurdumduymaz bir tavır ile herkesi sağa sola dahil ediyorsunuz.
Allah'In cenneti hepimize yeter, siz başka müslümanlar hakkında bu kadar kolay nasıl konuşuyorsunuz? Hele ki alimler hakkında. Alimlerin eti zehirlidir.

Daha namaz, oruç gibi temel meselelerini bile halledememiş bir cemaate her sohbette Mustafa hocadan, diğer hocalardan bahsetmek doğru mu?

Allah hepimizi cennetinde toplasın. Bizi tam kardeş yapsın ve gerçekten hata yapan hocalarımız var ise, onlara da merhamet etsin ve en doğru yola iletip orada yol almak nasip etsin. AMİN!

CVP:Açıkça Allah'a ve

Şıracının şahidi bozacı olur. Mason Abduh'u alim listesine koydunuz ya bravo size.. yorum yok!

Muhammed Abduh'a dair.

Ben bilmem, biz bilmeyiz Allah bilir. Bir kişi ben iman ettim diyorsa bize (yani insanlara göre iman etmiştir) işin aslını Allah bilir. Ayrıca Rasulullah'ın (s.a.v) öldürülmeden önce "inandım" diyen bir kişinin öldürülmesi üzerine "Ben insanların kalbini yarıp bakmakla emrolunmadım" diyerek tepki gösterdiği kaynaklarda geçmektedir. Ben Muhammed Abduh'un mason olup olmadığını bilmiyorum. Cevap yazan kardeşimiz biliyor. Zaten rûz-ı cezâda öğreneceğiz muğlak veya müphem kalan hususları.
Bakınız bir dergide Abduh ile ilgili ne yazılmış :[Etkileri ve Ekolü

1897’den itibaren yayınlanan el-Menar adlı dergide Abduh’un fikirleri, ölümünden sonra da yayınlanmaya devam etti. Kasım Emin, Mustafa Abdurrahman ve Reşid Rıza gibi tanınmış öğrencileri vasıtasıyla fikirleri bir çok bölgeye yayıldı. Ezher’de 1931 yılında adına vakıf kuruldu. Fikirleriyle İslam dünyasında bir çok ünlü şahsiyeti etkiledi. Bir çok konuya ilk defa Afgani ve Abduh değinmiş oldular. Bu yaklaşımlarından dolayı tecdit hareketinin öncüleri olarak sayıldılar. Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşad adlı dergilerde yayınlanan yazılarda fikirlerinin etkisini görmek mümkündür. Bunlardan birisi de Mehmed Akif’tir. Bir şiirinde, “İnkılap istiyorum ben de fakat Abduh gibi” ifadelerine yer verdi. Bediüzzaman Said Nursi, “ittihad-ı İslam’da seleflerim” (Nursi, 1990, 63) dediği kişiler arasında Muhammed Abduh’u da sayar.]

Benim anlayamadığım şey bir mü'minin başka bir mü'mini sarih ve açık deliller bulunmadıkça iman dairesinin dışında göstermesidir. Muhammed Hamidullah'a alçak denmesidir. İnsanların farklı okul, aile, çevre, kitap vb. ortamında yetişebileceği, düşüncesinin, bilincinin, idrakinin farklı olabileceğinin hesaba katılmayışı. Evet, iman edilmesi gereken esaslara iman etmeyen ve onları inkar eden, acaba diyen Kur'an'a göre kâfirdir. Ancak, böyle bir şeyi açıkca söylemeyen veya zarurât-ı diniyyeye tealluk etmeyen meselelerde görüş veya düşünce bildiren bir mü'mine biz nasıl kâfir deriz. Sizin elinizde Kur'an ve Sünnetten başka iman-küfür dengesini ölçen başka bir terazi mi var kardeşim? Bu zatlar hardal tanesi kadar iman ile öte âleme gitmiş olsalar siz Allah'ın huzurunda ne cevap vereceksiniz? Neyse o! Biz burada kimsenin -şayet küfür ehli ise- küfrüne avukatlık edemeyiz; iman ehli ise imanını kabul veya red durumunda olamayız.

İslam dairesi içinde adı anılan, ilmi çalışmalar yapmış bir mü'mine ya da mü'min olduğunu söyleyen bir zata ve dâr-ı bekâya irtihal eylediği için cevap hakkı olmayan bir zata kara çalmaktan Allah'a sığınırız.

CVP:Muhammed Abduh'a dair.

Birinci olarak ABDUH denen adam mısır'ın ingiliz işgali dönemi türemiştir. Afganide öyle.. Osmanlı yönetiminde bunlar türemiyorda ne hikmetse sömürge zamanı türüyor. Türeme nedenleri de sunni osmanlıya karşı yeni ittifaktır. Vahhabi araplar bu yüzden ingilizler yanında yer aldı. Adam mason. hala neyin savunmasını yapıyorsunuz. Türkiyede onu desteklemiş birileri varsa onlar sonradan pişman olmadılarsa onlarda aldananlardandır. Hata içindedirlerdir. Ya da iç yüzünü o dönem kavrayamamışlardır.

Osmanlı şeyhulislamları o insanlara gerekli cevabı vermiş kitaplar neşr etmişlerdir. İman ettim diyen lawranceler çok aramızda. Kimseyi öldürmüyoruz ama kim olduklarını da tanıtıyoruz

İftiracılar,o`nun günahını taşıyan binitleridir

Bir kelime:

Neden M.İslamoglunun 99 iyini deyilde 1 noksanını eleştiriyorlar ?

Kaç bir..!!

Kaç bir..Onun şahsıyla uğraşan zaten yok. O soğuk sırıtmasına hiç temas ettik mi..? Hoca olan babası bile oğlum saptı, sapık oldu diyor.İtikat şakaya gelmez! 1 batıl 99'u siler.Kaldı ki odaki batıllar 99.. İnsan bir kelime ile Müslüman, bir kelime ile kafir olur.İtikadın şakası olmaz.Tevatürle gelen icmayı reddeden de kafir olur, iyi anlayınız!

LA İLAHE İL ALLAH

LA İLAHE İL ALLAH DİYENİN CANI VE MALI EMANDADIR RAHMET PEYGAMBERİ SAA BU SÖZÜ BİLDİRNİCE MESEP SÖZÜNÜ KULLANMAMIŞ DİKKAT EDİN. MESEP İSLAMA 150 YIL SONRA VE PEYGAMBERLE HİÇ Mİ HİÇ BİR BAĞLARI OLMAYANLAR TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ VE İSLAMI BU GÜNKÜ HALE GETİREN MESEPLER DEĞİLMİ, VE SANKİ MÜSLÜMANLAR MESEBİN DIŞINDAKİ ŞARTLARINI ÇOK DA GEREĞİNCE YAPIYORUZ DA BARİ BOL KESEDEN SAVURMAYIN MESEP MESEP DEYİP SİYONİSTLERE MALZEME OLUYORSUNUZ BUNUDA BİLİN ZAYIF OLUŞUNUZUN DELİLİDİR. İSLAM OLMANIN ÖLÇÜSÜ MESEP DEĞİLDİR. LA İLAHE İL ALLAH I GEREĞİNCE ANLAYABİLMEKTİR VE HAYATA SOKMAKYIR...

doktor

çok ciddiyim bu söylediklerimdee ama çok ciddiyim tasavvuf ve mezhepi anlamayanalr bakın inanmayanlar demiyorum yada inkarcılar demiyorum anlamayanlar çünkü anlamayan kişi cahildir ve akılından şüphe ederim yahu mezheplerde tarikatlarda dinin özüüüüü kimse kimseye kelime ve akıl oyunları yapmasınnnn ben bir psikolog olarak diyorumki allah için m.islamoğlu ve tebliğci(vehhabiler)çok acilen bir kliniğe yatın çok acill

ali eren hocamızın

ali eren hocamızın yazısını okuduğunuz halde hala mezhepsizleri savunan,sahabeyi aşağılayan şia dan bazı yazarlardan alıntı yapan,ibni teymiye,ibni kayyım ve fazlurrahman gibi mezhep ve ehli sünnet düşmanı kişileri metheden ,dr.ali şeriatı denen haini öven kişiyi hala savunan kişinin ehli sünnet olduğundan şüpheliyim.ayrıca bu kardeşlerim itikadi yönden sıkıntıya düştüklerinin farkında oldunlar.

sevgili erhan ; sen ve senin

sevgili erhan ; sen ve senin gibi ( cübbesine attırdıklarım gibi) kişiler böylesine masumca sadece işini yapmaya çalışan insanları neden kötü gösteriyorsunuz insanlara.. beğenmiyorsan dinleme kardaş . hoşuna giden sana hitab eden kimse git onu dinle . başkasınıda kötüleme. kimse sahipsiz değil kardaş.

saygısızlara cevaptır!!!!!!!!!!!!!!!

Allah aşkına mustafa hocayı eleştiren siz bağnaz düşünceliler kaç defa kur!an meali okudunuz yada hain diye nitelediğiniz ali şeriati nin hangi eserini okudunuz mesela muhammed kimdir adlı eseri yana hacc adlı eseri objektif olarak oku ozaman gidip o insanlardan helallik alıacaksın düünki iftira ve gıybet ediyorsun aziz kardeşim lütfen düşün Alla^'ın işini mevlaya bırak ve kendine bak ha islamoğlu hocanın üç muhammedinide oku vesselam

bence ezbere konuşmaın.

bence ezbere konuşmaın. biraz araştırın.bunlar iğtikadi konular.ince meseleler.çok dikkatli olmak lazım.allah göstermesin birini öbürünü savunucaz diye kafir olmayalımallah muhafaza.

islam aziz ve kutsaldır;nereye gidiyoruz...

bismihi tealaa.alemlerin rabbi olan allaha hamdu senalar olsun.efendimiz hz muhammed(s.a.a)'e ve temiz ehl-i beytine salat ve selam olsun.
değerli hocamız aziz m.islamoğluna yakışıksız iftiralar atmak nede kendini bilmemezliktir.islamı bölmeye çalışanlar akletmez mi kitabullah'ı?!allah hocamızdan razı olsun.düşünmek ve akletmek sonrada tefekkür etmek kolay değil galiba!onlar akletmezler mi,derken bu mesajın açıkça karşılığını muhatap oluruz.
m islamoğlu gibi değerli alimlere selam olsun.hayat gariptir;herkez dindar görünür ama çoğu insan dinin gereklerini yerine getirmez.dindar görükenler kimi an gelir zalimlere karşı ses çıkarmaz.onların safı bellidir çünkü.islamı anlamak sadece derdimiz olmalıdır.neden herkes çıkmış mezhep holiganlığı yapmaktadır.islamın neresinde muhammed(s.a.a) bize mezhebiniz budur dedi.sen hanefi sen şafii sen alevisin dedi.allahumme iğfir li.
islam düşmanları islamı parçalamaya çalışırken biz nereye gidiyoruz.
''إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır, sonra (Allah) onlara yaptıklarını haber verecektir. ''derken qur'a-ı mecid biz kimlere uyuyoruz acaba?!nede az düşünüyoruz...
allah sözü nede güzel açıklar müminleri açıklarken:''الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الألْبَابِ Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir.''
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

siz nereye gidiyorsunz

kardeşim sen peygamber efendimiz mezhebe bölmedi diyorsunda peki ozaman insanlar herkes kendine göre mi hüküm çıkaracak kurandan elbette sahabeler ve onlara tabi olanların efendimizden ders aldığı konulardır mezhebi sistemleştiren hem sen şimdi ibn teymiyeye kadar sahabelerde dahil herkes gaflette idi sapıklıkda idi teymiye onları kurtardı m.islamoğluda türkleri kurtardı osmanlı selçuklu mevlana akşemseddinler hepsi sapıktı hepsi cehenneme gidecek değilmi peygamberimiz yanında bulunan ebubekir ra. ömer ra. osman r.a. islamoğlu kadar akıllı değil değilmi bunu söylüyorsunuz hem mezhebe karşı çıkıp sistemli bir şekilde mezhepsizliği savunmak da bir mezheptir ama sahabe düşmanlı mezhebi

Allah razı olsun kardeşim.

Allah razı olsun kardeşim. Mustafa İSLAMOĞLU hocam tertemiz bir islam anlatıyor bizlere.ona atılan iftiralar bana atılsaydı bu kadar üzülmezdim.Allah yardımcısı olsun inş.

yazık zamanıma

kendime gülüyorum ben nasıl olduda bu boş yorumlara zaman ayırdım ve yorum yazıyorum hayret re yorum yazıyorum.demek ki boş şeylerle zaman harcamak bu kadar basıttir.abduh.afgani,reşid rıza,ibni teymiye hele hele şeriati için süylenenleri okuduğumda anladımki bu insanların canları sıkılıyorda buraya yorum yazıyorlar yoksa bu kişiler hakında büyle atıp tutamazlar.bunların hayatlarını veya kitaplarını okudularmı okumuşlarsa hangi kafayla okumuşlar sağlıklı bir kafa olsaydı kesinlikle bunlar yazılmazdı.neyse kendime bile şaşıyorum zaman ayırıp boş şeyle

oku

sen okumaya devam et

mü'mince takınmamız gereken tavır

60.Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, ELBETTE ALLAH ONA YARDIM EDER.[1] Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır.

67.Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde DİN İŞİNDE SENİNLE ASLA ÇEKİŞMESİNLER. SEN RABBİNE DAVET ET.[2] Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin.

68. Eğer seninle mücadele ederlerse, de ki: “ALLAH YAPMAKTA OLDUĞUNUZU DAHA İYİ BİLENDİR.[3]”

69. Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda KIYAMET GÜNÜ ALLAH ARANIZDA HÜKÜM VERECEKTİR.[4]

70. Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir.[5] Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta (Levh-i mahfuz’da)dır. Şüphesiz bu Allah’a göre çok kolaydır.

71. Onlar, Allah’ı bırakıp, HAKKINDA ALLAHIN HİÇBİR DELİL İNDİRMEDİĞİ, KENDİLERİNİNDE HAKKINDA HİÇBİR BİLGİLERİNİN BULUNMADIĞI[6] şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. [HACC SURESİ]

1-Allah cc mazlumun yardımcısıdır
2-bilgi sahibi olmaksızın tartışmanın hak katında çirkin bir davranış olduğu ortada[kaldı ki emek vermediğiniz ilmi konuları sırf hobi olsun diye ulu orta hezeyanla karışık yapmak ilme yapılan fiili küfürdür.ilim talibine düşen ilme katkı yapmaktır. 3-bu kürsüden laf söyleyen herkes ne amaca hizmet ettiğini en iyi anlayacağı gün gelmeden önce kalplerin özünü en iyi bile Allaha teslim olmayı en baş görev edinmeli. 4-hele inananlar hakkında hüküm verme gibi bir gaflete düşüp kendimizi Allahın ilahlığına ortak etmeyelim.Zira imanı inkar küfürdür >[maide:5] 5-yarın huzuru ilahide açığa çıkacak gerçeklerin farklı olabileceğinden hareketle mahcub olmamak için bugünden söz inanış ve tavırlarımzı daha ciddi düzeyde denetlemeliyiz. 6-hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.[isra:36]mü'mince yapmamız gereken :Rabbimiz! bizi ve bizden önce iman edn leri bağışla.Kalplerimizde;iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma ! AMİN

mustafa islamoğlu

Baştan beri bu tartışmaları üzüntüyle izliyorum.Müslüman müslümanın düşmanı olmuş YAZIK.B u mücadele neden küfre karşı verilmiyor.cübbeli ahmet diyerek övdüğünüz hocanızın maskesi teke tek programında düştü.Böylece M.İslamoğlu arasındaki derin fark ortaya çıkmış oldu.Hala M.İslamoğlunu savunanlar var diye şaşıran arkadaşa ithaf ediyorum.İslamoğlu asla islamla dalga geçen bir üslup kullanmaz.Ve asla böyle bir programada katılmaz.Program tam bir rezaletti.İslami değerlerin konuşulduğu ortamda bu kadar ciddiyetsizlik,eğlence ve dalga geçme bir müslüman olarak beni kahretti.Kitaba uymak adam gibi duruş istediği için,kitabına uydurduğunamı yanayım.Düşmanlarını dahi kendisine güldürecek kadar gülünç duruma düştüğünemi yanayım.Verdiği arapça tefsirinin birbirini tutmadığınamı yanayım.Resmen takiye yapıyor bunamı yanayım. ALLAH(C.C) kulunu işte böyle şaşırtır.Bu programı izleyipte hala körü körüne sırf savunmuş olmak için savunan arkadaşlara dicek bir lafım yok.Allah herkese akıl,fikir,ihsan,basiret ve hidayet versin.(AMİN)

mustafa islamoğlu,ne

mustafa islamoğlu,ne mezhebsiz ne peygamber düşmanı nede ehli bidattır.islamı mitolojik bir din gibi göstermeye çalışan ütopyalılara benzemez.kuranı yüreğinden okur.yüzünden değil.ona iftira atan elini vicdanına koysun.o islama ömrünü vakfetmiş bir mücahittir.fikir adamıdır.yalnız ilahiyatçı değil münevverdir de.ben onun kuran ve sünnet çerçevesinde ortaya koyduğu fikirlerin hayranıyım.o islam kardeşliğini savunur tefrikayı değil.mezheb holiganlığını değil.allah ona hayırlı uzun ömürler versin.

Allah ne dediğini bilerek

Allah ne dediğini bilerek ibadet eden, ne dediğini bilerek yaşayan , Taklit değil tahkik eden kullarından eylesin.Eğer bilgileri bilmek,aktarmak.akılda tutmak, alimlik olsaydı cd'ler kitapların hepsi Alim olurdu.Eğer sizden öğreniceğim şeyleri kitaplardan okuyabiliyorsam , sizden öğrenmem kitaptan okurum.

islamın içine fitne

islamın içine fitne tohumları ekenleri allah c.c. kahhar ismi şerifi ile kahretsin,islamoğlu ve onun gibilerin peşinden gidenlere mevlayı zülcelal sıratımüstakime girmeyi nasip buyursun,hepimize hidayetler nasip etsin inşallah,kendi rızasına muvafık ameller ihsan etsin.

allah asıl sıze hıdayet

allah asıl sıze hıdayet versın

ırakın neden böyle olduğu belli oluyor.

kendisi gibi düşünmeyenleri hemen hidayete davet ediyorsunuz.... yazık yazık size... cahilin dindarlaştıkça sapması artarmış ... ne kadar da doğru bu söz...elinde olsa benim gibi m.islamoğlu talebesini mürted olmakla suçlayıp kardeşinizi öldürecesiniz herhalde.... peygamber efendimize en büyük saygı onu anlayıp yaşamak ve yaşatmak için mücadele etmektir....
örnek olarak efendimiz traş olurken saçlarını yerden toplayan saabeye ne demiş acaba hiç olayın devamını araştıran yok.saabe içinde bu mantıklar hep vardı ama böyle yapmayanlarda vardıözellikle yapmayanlar hz ömer z ebubekir.hz ali gibi büyük saabelerdir.efendimiz o anda takva bu değildir takva allahın emirlerine uymada özen göstermektir dedi...
işte kardeşlerim siz burasını kaçırıyorsunuz... yani o saabenin yaptığına günah hata demek ne mümkün.. efendimize sevgisini öyle ifade ediyor. bu insanın yapısıyla ilgili.ama z ebubekirde sadkatiyle ifade ediyor.zaten bu kişiye efendimiz cevap veriyor.ama olayın devamını okuyan kim...
m islamoğlunun ne kadar efendimize aşık olduğunu ben çok iyi biliyorum...
ha unutmadan sizin çokça hoşlanacağınız ama bizimse anlatmaktan dahi haya edeceğimiz şeyleri yaşıyor m.hoca...bir zamanlar içinizde bulundum bunu analtmazdım ama siz böyle şeylerden etkileniyorsunuz belki günaınızı durdurmanıza vesile olur. geçen sene kabenin içindeyiz bir kişi geldi m hocanın yanına ama ne hoca tanıyor ne de etrafındaki bizler ve dediki allah rasulunden size selam getirdim...
yani sadece sizin şeyhleriniz peygamberimizden iltifat almıyor...
fikir farklılıklarımızı itikadi ayrılıklar olarak görmeyelim bir birimize karşı şefkatli olalım...
müminler sadece kardeştiler....KARDEŞLERİM....

katılıyorum kardeşim

katılıyorum kardeşim düşüncelerine... EY İNSAN (Ya-Sin) şiirini yazan bir insana Peygamber sıradanlaştırdıgı iddiasında bulunamazsınız..

Nevar asağıda yazılı olanlarda birileri Ornek almaktan korkuyor ve cahillikle peygamberi melekleştiriyor sanıyorum..

selam ve dua ile

"Rabbimiz Hz.Peygamberi örnek olarak gösterdiği halde, nedense klasik ulema ille de onu efsaneleştirmek için ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır… Verilmek istenen insan tipi taklid edebilecekleri bir nebi değil de kendisine sadece hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler…Elbette efsaneler örnek alınsın diye değil, sadece insanlara ” onlar kim, biz kim! ” dedirtmek ve hayret ıslıkları çaldırmak için oluşturulur…Geçmişte bu tavır niçin takınıldı, bilemem.Lakin çağın mantığı da buna çok benziyor. Kutsa ve müzeye kaldır.. Onun örnekliği iki ayaklı Kur’an oluşundan gelir.Onunla ilgili söylenenler gerçek de olabilir"

S.A Arkadaş ben ikisini de

S.A
Arkadaş ben ikisini de dinledim.Cübbeli bana biraz itici ve komik geliyor. Olay şu cübbeli neyi ezberlemişse onu söylüyor.Aman ben yanlışa düşerim hocamdan diğer alimlerden bunu gördüm diye düşünürek kendi beynini kullanmıyor, yorum yapmıyor.
Sadece aktarıyor.Ama Mustafa İslamoğlu akıl süzgecinden de geçirerek eserleri yorumluyor.Hiç te peygamberimizi (A.S) alçaltmıyor.Bunu demek büyük bir vicdansızlık bence.Şöyle dua edelim bence "Allah'ım içimde müslümanlara karşı kin, nefret, haset bırakma"

insan beyninin %10'unu

insan beyninin %10'unu kullanabiliyormuş.acaba biz bu beynin yüzde onunun yüzde kaçını kullanabiliyoruz?akıl süzgecinden geçirmek de ne demek?o süzgeç geniş delikli süzgeç olursa süzgecin anlamı olur mu?cübbeli ahmed hocanın hocamdan böyle gördüm dediği meseleler itikadi meseleler değil.zira itikadi meselelerde görüş yorum olmaz

aslında

ASLINDA CEBBELI DEGIL CUBBELI AHMET HOCA ARALARINDAKI FARK SU BUTUN MESAYIH ALIMLER CUBBELI AHMED HOCADAN RAZI MUSTAFA ISLAM OGLU DESEN ADINI BILMEZLER BILENELRIDE YUZUNU EKSITIR ASLINDA FARK SURDA BIRISI ISLAM DINI ICIN HASTALAN MIS HAPSE DUSMUS BIRISI OTUR DUGU YERDEN YALANLAR UYDURMALAR MEZHEPSILIGI SAVUNMALAR VSİRE GERISINI SIZ DUSUNUN

ALLAH SENDEN RAZI OLSUN

ALLAH SENDEN RAZI OLSUN KARDEŞİM ÇOK GÜZEL YAZMIŞSIN.

cübbeli ahmet hoca ve m islamoğlu restleşmesi

sa kardesim sen cübbeli hocanın yaptığını ne mantıkla yanlış yapmış gibi gösterdin anlamdım alim tabiki yanlış yapmamamak için cırpınıcak tabiki katıksız aktarıcak hocalarından ögrebdiklerini yoksa herkes katarak anlatsa bu dinin hali ne olur bu zatları sen muctehıd mi sandın hepsi hocalarından farklı farklı fetva versinler siz sunu unutmuş gibsibiz din akıl işi değşl nakil işidir insan aklı yüce allahın sonsuz nurunu ne kadar dogru geçirebilir ki

mustafa islamoğlu

Aklı selim insan birini eleştirirken en azından onun eserlerine az da olsa birgöz atmalı.. haddim olmayarak söyleyebilrimki mubarek kitabımızı anlamaya-anlatmaya bu çağda en ehil kişilerden birisidir.yaptıkları ortadadırama bazılarımız onu mezhepsiz bazılarımız peygamber düşmanı olarak göstermeye calısıyor benim islamoğlu hocanın gorüşlerinden anladığım,asıl olan mezheplililtir,mazhep holiganlığı değil.yine asıl olan peygamber (a.s)ı anlamak ve onu çağımıza taşımaktır,heryıl mgeçmişte kalan bir anı gibi anmak degil.

KARDEŞLERE UYARILAR

cemil kardeşim satır aralarında ayet ve hadisler hakkındaki yanlış tercümeleri ve alıntı yaptığını ve ehli sünnet dışı fırkalara karşı muhabbetini göz ardı ediyorsun.ben ALLAH rızası için sizi uyarıyorum.yoksa benim kişi ve şahıslarla alıp vermediğim yok.biz ahiretimizi düşünüp rabbimizin rızasına nasıl kavuşuruz bunun mücadelesini yapmamız lazım,ancak bu vatandaşın gerekçeli meali ve sorulara cevapları ,cemalettin efganı gibi hayin ve ayrıca mason biri için onu tenkit edenler onun tuvalet bezi bile olamazlar demesine ne dersiniz.eğer ehli sünnet olduğumuzu iddia ediyorsak o yolda yaşamamız ve itikadımızı ona göre düzeltmemiz lazım.mısırda okuyup ibni teymiye,ibni kayyım,cemalettin efgani,fazlurrahman,muhammed abduh,reşit rıza gibi ve sayamadığımız birkaç isim daha var bunlardan etkilenmek,muhammed esed ki yahudi dönmesi birinden etkilenmek ki bu adamın meali toplatılmıştır ,ne manaya gelir düşünmenizi tavsiye edrim.hak söz adlı kitabı okumanızı tavsiye edrim.arifan yayınlarından çıktı.biz kardeşiz .selam ve dua ile

düşüncelerinizi şiddetle

düşüncelerinizi şiddetle kınıyıorum.Yahudide olsa hıristiyanda olsa sonuçta iman etmiş birine bu şekilde ithaf edemezsiniz.Ön yargıyı bırakın lütfen yeter artık yaa biri onu kötüler öbürü bir başkasını kötüler nedir bu yahu ne biçim müslümanlar olduk birlik nerde beraberlik nerde böyle yapıldığı için yönetim dinsizlerin elinde.Hepimizin inandığı bir Allah bir peygamber sonuçta.Allah herkese akıl,fikir,basiret versin diyorum....

mustafa islamoğlu

ali eren hocamızın yazısını okuduğunuz halde hala mezhepsizleri savunan,sahabeyi aşağılayan şia dan bazı yazarlardan alıntı yapan,ibni teymiye,ibni kayyım ve fazlurrahman gibi mezhep ve ehli sünnet düşmanı kişileri metheden ,dr.ali şeriatı denen haini öven kişiyi hala savunan kişinin ehli sünnet olduğundan şüpheliyim.ayrıca bu kardeşlerim itikadi yönden sıkıntıya düştüklerinin farkında oldunlar.

acıklama

esselamun aleykum kardeslerim.bu tartısmalar bos bırakın mustafa islamoglunu falan.siz bir ecdadınıza bakın. nasıl yasamıslar nasıl inanmıslar.peygamber efendimiz istanbulu fetheden askeri ve komutanı övmemişmi.nasıl olurda onun övdügü insanlar sapık yolda olur.unutmayınki osmanlı hep tarikat ehli ve patisahlarıda hep bir ALLAH dostunun dizinin dibinde büyümüslerdir.bu ülkede islama naksiler cok hizmet etmiştir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar