MUSTAFA İSLAMOĞLU


MUSTAFA İSLAMOĞLU : O’da Efgani mezhebsizini savunanlardan.[1] Türkiye’deki mezhepsiz reformcuları kaynak alarak kitaplar yazanların içinde kalemi güçlü bir isim. Hiç değilse İmamlar ve Sultanlar kitabında, imam-ı Azam (rh.a) efendimizi Ebu Hanife’den hariç “Azam” lakabı ile anabilmiş, Allah rahmet eylesin, şehid imamdır diyebilmiştir.Tabi burada maksadı tağuta karşı kendine malzeme olarak İmam-ı Azam efendimizi seçmek değilse !

Bu cümlelerinin onu Muhammed Abduh, İbn Hazm, İbn Teymiyye, M.Abdulvehhab, Mevdudi..vs. gibi isimlerin ve rafizi vehhabi etkilerinden kurtarmaya bir sebep olmasını dilerim. Zira kitaplarında kaynak olarak ele aldığı isimlerden bazılara bunlar ! Bu isimlerin ne korkunç itikad hırsızları olduğunu benim gibi ilimsiz biri tesbit edebildiğine göre, kendisinin bunları bilmemesi düşünülemez !Geriye bir tek ihtimal kalıyor : Bu isimlerin çağırdığı itikadı-Allah korusun- benimsiyor olmak !

Bahsi geçen kitabında (sh: 178) İmam-ı Yusuf (rh.a.) gibi bir müctehidi yargılaması haddini bilmezlik olsa gerek.Bu mübarek imamı yargılamaktan geri durmayan birinin, mezhepsiz olduğu bilinen Mevdudi’yi de aynı sayfada İmam Yusuf’a nispet edercesine övmesi enteresandır.

Bir başka kitabında çok talihsiz cümleleri var. Sevgili Peygamberimizin gözlerinin, mübarek ağız biçiminin, inci dişlerinin güzelliğini, sesinin gür çıktığını, yani peygamberi mucizeden olmak üzere, seslerinin çok uzaklardakilerin dahi duyabildiğini, boylarının herkesten yüksek göründüğünü, tenlerinin misk-i amber gibi koktuğunu, bir çocuğu sevse o çocuğun başında mübarek ellerinden yayılan kokunun günlerce ayrılmadığını çeşitli muteber ehl-i sünnet kitaplarında okumuşsunuzdur.

İslamoğlu’da tüm bunları epey malumatla mezkur kitabında naklettikten sonra bakın ne diyor : Rabbimiz Hz.Peygamberi örnek olarak gösterdiği halde, nedense klasik ulema ille de onu efsaneleştirmek için ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır… Verilmek istenen insan tipi taklid edebilecekleri bir nebi değil de kendisine sadece hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler…Elbette efsaneler örnek alınsın diye değil, sadece insanlara ” onlar kim, biz kim! ” dedirtmek ve hayret ıslıkları çaldırmak için oluşturulur…Geçmişte bu tavır niçin takınıldı, bilemem.Lakin çağın mantığı da buna çok benziyor. Kutsa ve müzeye kaldır.. Onun örnekliği iki ayaklı Kur’an oluşundan gelir.Onunla ilgili söylenenler gerçek de olabilir..(!) [2]

nedense klasik ulema.. İmam-ı Suyuti,İmam Müslim, İmam Buhari, İmam Taberani, İmam-ı Kastalani, İbn-i Cerir M.Taberi (RA) gibi mübarek ve mutemet isimler mi klasik ulema ? Yani eski bakışlı, dar ufuklu klasik ulema demek istiyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hayatlarını cephe cephe gözlemlemiş, yıllarca hizmetlerinde bulunup O’nu (SAV) aşkla yeterince anlatamamış olmanın sıkıntısını çekmiş sahabe mi klasik ? Zira senin klasik dediğin ulemalar bu sahabe zincirinden gelen anlatımla bize o şanlı Peygamberi anlattılar.Yine bu dini biz -Allah razı olsun- onlardan öğrendik.

Siz çağdaş ulema olmaya özendiniz ve mezhep tanımazları akıl hocası bildiniz ! Çağdaş Hamidullah alçağı, Peygamber düztabandı, tükrüğünden başka mucizesi yoktu dememiş miydi.? Kitabında nakillerde bulunduğun M.Abdulvehhab “benim elimdeki bastonumun bana faydası var, Muhammedin (SAV) faydası yok dememiş miydi ? “Kişi sevdiğiyle beraberdir” onu efsaneleştirmek için ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır… İlk nur ve son Peygamber.Allah (CC)’ın “habibi” sevgilisi..Buna rağmen sen, Allah Resulünün bizlerden farklı yanının olacağını, diğer insanlardan üstün vasıflara haiz olacağını kabul etmiyor musun? Kaba bir maddeci bakışla dinin tebliğ eden elçiydi hepsi o kadar mı ? Tebliğ ettiklerine bakın, tebliğciye bakmayın diyorsan, Al-i İmran suresi: 31′i muteber ehl-i sünnet tefsirlerinden oku. Biraz da Mesnevi’yi okuyalım ki, maddi gözümüz kapansın, manevi aşk gözümüz açılsın.

Sahabe-i Kiram hazaretı Efendimiz (SAV) mübarek sakal-ı şeriflerini tarasa, saçlarından kesseler, teller toprağa değmeden kapışıyorlardı.Hiçbiri senin gibi tebliğ ettiğine bakın, Peygamberin şahsından size ne demediler.Peygamberimizin birileri tarafından efsaneleştirilmeye, büyütülmeye hiç ihtiyacı yoktu.O (SAV) zaten en büyük ve en üstün İNSAN idi.

Yoksa “Bu övgüler övene nispetledir.Yoksa bu övüş sana bir kınamadır, bir hicivdir.” yani Ey Resul seni kendimizce, bilgimizce övdüğümüzü sanırız, kendi vasıflarını bilen, senin katında ise bunlar ne eksik şeylerdir.[3]

Verilmek istenen insan tipi… hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler…, haşa yani Peygamber böyle değildi de, böyle hayali bir insan aktarıldı. Aşkınlaştırılmış, abartılmış demeye getiriyor.Prens Bismark bile “Sana layık bir vücud olamadığımdan dolayı müteessirim Ya Mu…. derken, bizim yerliler saf İslam diye diye, Yüce dinimizde mana mefhumu adına, mucize adına hiçbir şey bırakmadılar.

M.Hamdi Yazır -rahmetüllahi aleyh- efendi, Al-i İmran : 33. Ayetini tefsir ederken, peygamberlikteki özellik ve üstünlükleri şöyle açıklar : “ Peygamberler, gerek cismani kuvvetlerde, gerekse ruhani kuvvetlerde başkalarına benzemezler. Dış ve iç duyguları gibi idrak güçleri, görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları; hafıza ve zeka gibi zihinsel güçleri, akli ve ruhi güçleri, yalnızca derece bakımından değil, nitelik bakımından da diğer insanlardan farklı bir mükemmelliğe ve varılabilecek en yüksek düzeye sahiptir. Mesela uzakları görmekle kalmazlar, arkadan ve perde gerisinden de görebilirler. Başkalarının işitmediğini işitir, duyamadığını duyar, tadamadığını tadarlar. Şifa-i Şerif’tede genişçe açıklandığı gibi Peygamber -sallahü aleyhi vesellem- Efendimizin cismani ve ruhani kuvvet melekeleri ne kadar yüksekti.”[4] diyen alimlere mi, yoksa bütün bu alimleri ve ittifakla naklettiklerini hiçe sayan reformcu çağdaş naylon müctehid taslaklarını mı dikkate almalıyız. Vallahi yakınlarıma hep şunu söylüyorum: Y.Nuri gibileri seyredeceğinize, açık-saçık bir film seyretmeniz daha evladır..Zira ilki itikadını bozup, dinden eder, ikincisi de çirkin olmakla beraber yalnızca günahkar eder! Durum bu kadar vahimdir. Peygamber varisi gerçek alim mürşid-i kamil zatlarda bu varisliklerinden ve peygamber veresesinden nasiplerini alırlar.Öyleyse günümüzde bile peygamber varisi evliyaya dikkat!

” onlar kim biz kim! ” dedirtmek ve hayret ıslıkları çaldırmak için oluşturulur…Yani Peygamberden insani yapı olarak, aslında hiçbir farklı yanımız yok demeye getiriyor.Hani şu onlar adamsa bizde adamız meşhur söylemleri gibi!..Onun örnekliği iki ayaklı Kur’an oluşundan gelir. Şu bedbah tanıma bakın! Kainatın Fahrini -sallahü aleyhi vesellemi- nasıl kaba bir tanımlamaya, tozuna kurban olacağımız mübarek varlıklarını bu şekide dillerine dolayabiliyorlar.Oysa ehl-i sünnet ve cemaat önderleri Ol Rasulü taşımak şerefindeki binitlerine dahi (katır) demeyip, ester dediler, binitlerinin bile Allahresulünce verilmiş isimleri vardı.Kaba softaların kaba dili o Allahın boyası ile boyanmış aynaya zaten iz düşürmez!

Onunla ilgili söylenenler gerçek de olabilir..(!)Önce mübarek önderimizi (SAV) küçültücü izah et, şüphe tohumlarını ek, sonra da onunla ilgili söylenenler gerçek olabilir de. İlmine mağrur şeytan kıssasını bir anlayabilseydik ! Bir Müslüman için gerçek olabilir, diye bir düşünve olamaz. Şüphe yok.O (sav) şüphesiz Elmalılı tefsirinde (yukarıda) verdiğimiz gibiydi, hatta daha da üstte,-haşa- Allah demeyecek kadar muazzez ve muhteşemdi.

Verilmek istenen insan tipi… hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler.. Şimdi bu cümleyi bir daha ele alalım. İslamoğlunun başka bir cümlesini buraya taşıyalım : “ Tek kişilik bir ordu, tek kişilik bir ümmettir, göklerin kendine dar geldiği kartaldır.” Peh peh peh..! İslamoğlu bu hayranlık uyandıracak, aşkınlaştırılmış kelimeleri başka bir yerde kullandığını unutmuşa benzer. Biz kendisine hatırlatalım. Yukarıdaki bu cümleleri Kafir, mason Cemaleddin Efgani için kullanmıştır. [5] Allah Resulüne -sallahü aleyhi vesellem- çok gördüğü meth-ü sena içeren cümleleri bir mason için kullanmaktan çekinmemiştir!

Çağdaş yazarlar, siz; peygamberlik sanatlardan bir sanattır diyen, mezhepsiz ve mason birini göklerin kendine dar geldiği bir kartal olarak anarken, fena yakayı ele verdiniz. Kişi sevdiği ile beraberdir. Biz Hazreti Peygamberi, arkadaşlarını, aşıklarını övmeye devam edeceğiz. Siz de masonları övün. Er yarın Hak divanında belli olacak !

Tarikat meselesinde, batıl tarikatleri asli tasavvufa örnek göstermesi ve hak tarikatlerden misaller getirmemesi (sh: 100), kelam ilmini faraziye olarak nitelemesi, (sh:45 ); Hz.Osman (RA) efendimize yapılan iftiraları ayrıntılı gözler önüne güya tarafsız ve savunmadan vermesi (!) (sh: 38-39 dip notları ); aşere-i mübeşşere’nin sayısı, İmanın ve İslam’ın şartının kaç oluşuna kadar, herşeyi yeniden tesbit etme ve geçmiş ehl-i sünnet müctehidlerini, alimlerini yetersiz gösterme eğilimleri gibi hiç de üzerine vazife olmayan ihtilaflardan, yeni ihtilafları doğurmuş !

“Ehl-i sünnet içi tekfir yarışmasına Hanbeliler de Eş’ariyi tekfir edip, kanının helal olduğu yollu fetvalar vererek katılırlar.”(sh: 43 ) Hak mezhebleri birbirine garazlı gösterme gayreti bir kere daha karşımıza çıkıyor. Hanbeliler dediği, hanbeli mezhebinin bulunduğu bölgede, Teymiyye yandaşı vehhabilerdir. Vehhabilerin ise ehl-i sünnetin kanını, malını, ırzını helal addettikleri bilinen birşey. (Yusuf Nebhani hazretleri bunu eserlerinde açıkça belirtir.) İslamoğlu’nun çağdaşı Karaman’da bir televizyon konuşmasında Arabistanın vehhabilerini Hanbeliler olarak tanıtmıştı !!

Bu kitabı da satır satır ele alsak, yazacak çok şeyimiz olurdu elbet. Lakin bu memleketimizin ehl-i sünnet alimlerinin, hocalarının (erbabının ) yapmak zorunda oldukları bir iş. Eskiden icazetli ulema, ilmi yayınları titizlikle takip edip, gerekli gördükleri zaman tenkid yazıları yazarak; ümmete duyururlardı.

Günümüzde heva kitapları, her türlü kontrolden uzak, boş meydanda at oynatmaktadır. Hiç kimse rahatını bozmak istemiyor. Ahmed Davudoğlu ve Necip Fazıl merhumdan sonra bu vadide bir M.Şevket Eygi, Ebubekir Sifil hoca kaldı. Bir de son zamanlarda cesurca; bu
gibi insanların üzerine Furkan dergisinde giden Muhterem Sadeddin Ustaosmanoğlu vardı. Şer’i konularda hassas kalemlere ne kadar çok ihtiyacımız var !

[1] Furkan Dergisi, sayı: 26. yıl : 1997

[2] M.İslamoğlu, İman Risalesi sh: 281 vd.

[3] Mesnevi, Gölpınarlı c.VI, sh: 89,

[4] M.Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur’an Dili, II/1090 vd.

[5] M.İslamoğlu, “Anadolu”, Denge yay. C.2, sh: 152,285,298,299,300,303

---

Açıklama:

Zehirli.org sitesinde yer alan mustafa islamoğlu başlıklı yazıda yer alan metinler tamamen onun kitaplarında yer alan konulara eleştiri boyutundadır. Sitemize eklenen yorumlar her ne kadar kontrol edilip gözden geçiriliyor olsada her yorumdan gönderen kişi sorumludur.

Eğer gerekli görülürse sadece m.islamoğluna reddiye konulu bağımsız bir web sitesi üzerinden yayın yapılabilir. Ve tüm kitapları ve videoları teker teker incelenerek mercek altına alınabilir. Kuran ve sünnet ile hatta kendisi ile olan tüm çelişkileri bir bir segilenebilir.

Bu cahil hiç bişe bilmeyyen

Bu cahil hiç bişe bilmeyyen atalarını körü körüne izleyene verilecek tek cevap.

Zırva tevil götürmez.

Alimlere dil uzatmak

hiç öyle alimlere dil uzatmak günahtır
Bir alim hakkında konuşabilmek için en az 100 kerre araştırıp yüz kez düşünmek gerekir
Mustafa İslamoğlu'nun 1 ay da okuduğunu acaba siz 1 yılda okuyor musunuz
Acaba siz alim misiniz ki bir Alim hakkında ileri geri bilinmeyen safsatalar öne sürerek konuşuyorsunuz
vb. vb. vb. Diye uzatmaya hiç gerek yok size yazık
Umum alimlerimiz dahi yanlış görüşleri savunanlara amaçları farklı olan alimlere adamcatavsiye nisbetinde ikazlarla yaklaşırken hele burada sözü edilen kişi Kur'an talebesi bir alim ise
siz kimsiniz ki
bir alime dil uzatıyorsunuz
hiç uğraşıp öyle terbiyemi bozmayım
Allah ıslah etsin

Alim he

Alimligini ıspatlarmısınız? Alim dediginiz insan hem zahiri hemde batini ilimlere amil olmalıdır. . kendisinde ben sarık bile görmedim Peygamberimizi normal şahıs gibi elealan bir şahsiyete ne Alim diyecem ben ya lütfenya lütfenn saçma sapan bakiş açilarindan kurtulun İlimden Önce Edebin geldigini unutmayın Edepsiz Adamdan iLim ögrenilmez ancak şeytanLik ögrenilir. .

Bu yazının neresinden tutsak

Bu yazının neresinden tutsak elimizde kalır.Mezheb imamlarını dokunulmaz kılan,onların yorumlarını kutsallaştıran hatta bazı alimlerin kendi yorumlarını tek hakikat kabul eden zihniyet başka bir alimi kendine göre yorumluyor diye insafsızca eleştirebiliyor.Mezhep imamlarının ve yazıda övülen alimlerin de birer insan olduğu onların da her söylediğinin doğru olamayacağı ğözardı edilmemelidir.Mezhepcilik o kadar abartılmıştır ki Peygamberimiz hangi mezheptendi diyen insanlara bizzat şahit olmuşumdur.Bu gün şeyhlerini,gavs dedikleri insanları,cemaat liderlerini kutsallaştıran,çağırdıklarını tarikat,cemat,gurup,partilerine çağıranlar kendilerini hakikatin yerine koymaktadırlar.Oysa ki tek hakikat Hakkın dediğidir.
Hakikat öncelikle Hakkın Kitabından öğrenilmelidir.Diğerleri O'nun süzgecinden geçirilmelidir.
Peygamberler üstün insanlardır insan üstü değil.
Peygamberin tepliğ ettiği Kur'an,Kur'an ın tanıttığı Peygamber.

'' Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.(Rum 31-32)

CVP:Bu yazının neresinden tutsak

Fitneciler ne zaman alim olmuşlar?

mustafa islamoğlu'ndan ALLAH

mustafa islamoğlu'ndan ALLAH razı olsun *
sen şu yukardaki yazıyı yazan; sen hic aklını kullanmayıp hep eski alimlerın dediğine tabi oluyorsun yani ALLAH ın verdiği aklı birinci vazifesi olan vahyi anlamak ta kullanmıyorsun hemde İnsanları akıllarını vahyi anlamada kullanmaya çağıran Mustafa islamoğlu'nu fitnecilikle suçluyorsun
aslında senın ve senin gibi aklını kullanmayanların hocamız hakkında konuşmaya hakkınız yok ve benden sana bir tavsiye
mustafa islamoğlu'nun nasıl hesap verecegini dusunecegıne ,senın kuranı anlamaya cağıran bir alımi(kı bana gore zamanın en buyuk bırkac alımınden birıdır) fitnecılıkle suclamanın hesabını nasıl vereceksin onu düşun
ALLAH bıze vahyinı anlamayı ve yasamayı kolaylastırsın(amin) selamun aleykum ve rahmetullah i veberekatuh

CVP:mustafa islamoğlu'ndan ALLAH

sen ne kadar kullanıyorsun. "Eski alimler" de ne demek. eski alimlerden önce geldi peygamberimiz... alimler eskidi ise peygamberimiz de cok eskimiş olmalı... mustafa islamoğlu yeni peygamber mi şimdi? kendini ne sanıyor o.. şiiliğin türkiyedeki propagandasını yaptığını görmüyor musunuz?

sloganları söylemleri tamamen ehli sünnet alimlerini diskalifiye etmeye çalışmaya yöneliktir. önce onları yok olarak görün diyor. sonra benim size sunacağım kılıfına uydurulmuş şiiliği kabul edin diyor

mustafa islamoğlu sayesinde

mustafa islamoğlu sayesinde vahiyle tanıştım kuranı sadece okumuyorum anlamaya çalışıyorum ve mustafa islamoğlu kensine çağırmıyor kur ana çağırıyor.ben kendisini sadece kitaplardan ve dinlediğim proğramlardan tanıyorum.gerçek anlamda iman olmak ALLAH A adanmak neymiş kendisinden öğrendim ALLAH RAZI OLSUN

mustafa islamoğlu

ya bu kadar ehli sünnet camia bu adama sapık diyecek babası müfsid diyecek hala bu adamı beğeneceksin. lütfen ondan öğrendiğinizin fazlasını ve sunni itikada ters düşmeyecek fetvaları istanbulun her mahallesinde ehli sünnet camiaların hocalarından öğrenebilirsiniz.

SÜNNİ İTİKADA TERS DÜŞMEK

SÜNNİ İTİKADA TERS DÜŞMEK SÖZCÜK GRUBU YANLIŞ KULLANILMIŞ.SİZİN ORADA KUR-AN'A TERS DÜŞMEK DEYİMİNİ KULLANMANIZ GEREKMİYORMU?VE SİZİN KUR-AN TALEBESİ OLAN İSLAMOĞLUNU YERSİZ ELEŞTİRİLERE TABİ
TUTMANIZ İMANINIZI ARTTIRDI MI?

CVP:mustafa islamoğlu sayesinde

Kendi yorumladığı kurana çağırmakta. İnce ayrıntısı burada. Bakın bir çok kurancıyız diye çıkanlar hep aynı taktiği yapmakta 2 ayet okumakta altında kendi yorumlarını yapmaktalar. insanların itikadlarına inançlarına kuran ile kandırarak tuzak kurmaktalar. ne yazık ki bu da 21.yy ıl hastalığı..

kur-an apaçıktır

kardeş islamoğlu hoca hakkında yanlış düşüncelere sahipsin.sence haşa kur-an bilmece-bulmaca kitabıdırmıki anlaşılmasın.sahabe dönemini iyi araştır.islamoğlu tamamen kur-anın anlaşılması için çaba sarfediyor.ancak senin gibiler kur-an ın anlaşılmasının önüne engeller koyuyor.Rabbim ilmini arttırsın...

Allah(cc) Mustafa hocamın

Allah(cc) Mustafa hocamın ilmini artırsın

Esselamu Aleykum. Mustafa

Esselamu Aleykum. Mustafa İslamoğlu ve Abdulaziz Bayındır gibi HALKI UYANDIRAN ALİMLER inşaallah ahirette Allah tarafından altlarından ırmaklar akan adn cennetlerinde mükafatlandırılacaktır.

Bu iki alim sayesinde bir takım hoca görünümlü şeytanların maskesi düştü. Artık insanlar şeyhlere değil sadece Allah a kulluk yapıyor. Ve bu durum bazılarını çok rahatsız ediyor. Selamun ala men ittebe el huda

HZ.PEYGAMBER A.S mıN

HZ.PEYGAMBER A.S mıN SÜNNETLERİNİ GEREKSİZ KENDİSİNİDE KÜÇÜK GÖREN VE ONUN VARİSLERİNE DİL UZATANLAR BIRAK ALTINDAN IRMAKLAR AKAN CENNETLERİ KOKUSUNU DAHİ ALAMAYACAKLAR VE HATTA YÜZÜSTÜ CEHENNEME ATILACAKLAR ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERİLEN HZ PEYGAMBER A.S a ZERRE MİSKAL DİL UZATIP KÜÇÜK GÖRENLERİN RABBÜL ALEMİN BELALARINI VERSİN ZATEN ONLARDAN PEYGAMBER AŞKINI ALDIĞI İÇİN ALLAH cc BELALARINI VERMİŞTİR ONLARIN YOLUNDAN GİDENLER SİZE SÖYLÜYORUM PEŞİNDEN GİİTTİĞİNİZ HERİFLER SİZİ HELAK'A GÖTÜRÜYOR UYANINNNNNNNNN.

HALKI UYANDIRAN ALİMLER

HALKI UYANDIRAN ALİMLER (!)
Veyahut kandiran mi demeliyiz !
Bu kadar kör olmayin dindaslarim,vatandaslarim !
Peygamebr efendimize salavat getirmeyi yagcilik olarak görüyorum diyen birine nasil alim sifatini yaksitirirsiniz? ! ?

siz nasıl olurda

siz nasıl olurda vatandaşlarım diye hitap edebilirsiniz . Senin vatandaşın değil buradaki kimse

CVP:Esselamu Aleykum. Mustafa

El mi yaman Bey mi yaman öbür tarafta göreceğiz :) Bu adamlar sadece fitne çıkartıyor

mustafa islamoğlu

Allah ,bu yazıyı kaleme alıp insanların kafasını bulandıran ve allah yolunda yürüyen bir alimi karalayan hatta kafir olmakla itham eden kişiyi inceden inceye hesaba çeker inşalla

CVP:mustafa islamoğlu

Hayırdır bir de tehdit mi? Yoksa dokunulmazliği mi var m.i nun.. ahirette asıl mustafa islamoğlu nasıl hesap verecek onu göreceğiz.. Biz onu eleştirmişiz çok mu, adam islam değerlerimizi eleştirmekten korkmuyor..

Sen Alim Misin?

Siz alim misizniz ki bir alim hakkında ileri geri savunulan görüşlere destek çıkıyorsunuz?
Umum Alimlerimizin bu tarz olaylara nasıl yaklaştığını bir öğrenin bir araştırın
Mustafa İslamoğlu'nun yanlış görüşleri olduğunu savunsanız dahi onun okumuş araştırmış olduğu kadar şu dünyada pek az insan tanırım gerçekten araştıran söylediklerini ayetlerle hadislerle umum ulemalarla destekleyen Adam gibi bir adamdır neden bu tarz kişilerin hor görüldüğünü pek anlamıyorum doğrusu
Siz alim olduğunuzu iddia edebilir misiniz?
Bırakın bir alimi bir insanın görüşüne fikrine itiraz edebilmek için o görüş hakkında yüzkez araştırıp yüz kez düşünmek gerekir
neyse fazla söze gerek yok nasıl olsa anlamazsınız
__hadi selametle

CVP:Sen Alim Misin?

bir fitnecinin fitnelerini görmek için alim olmaya gerek yok.. akıllı müslüman olsun görmesi yeter

ancak ahmaklar kanar

mustafa islamoglu

mustafa islamoglu kazakistanda faliyet gostermektedir birileeri bunu engellemeli

bu adamı engelleyin o bizim için bir tehlike !

kazakistanın da havası değişi fena mı Korkma Bişi olmaz

kişilere karşı yapılan ithamlar

İnsanlar,
kişilere taraftar olmakla veya karşı tarafta olmakla neyi çözerlerki...
Bir mütefekkirin dediği gibi:

düşük akıllar, kişilerle;
orta akıllar, olaylarla;
yüksek akıllarsa, düşüncelerle uğraşır...
neticede birilrini cennete, birilerini de cehenneme tıkmakla biz neyi hallediyoruz. Biraz düşünsek nasıl olur acaba...

fikir yoksa;
küfür giriyor devreye.. maalsef...

Kıyamet Gününde Allah Hükmünü

Kıyamet Gününde Allah Hükmünü Verecektir.. Ama Şunu Hatırlatalım Orada Davacı Rasüller, Davalı İnsan ve Hakim De El-Hakim Olan Olan Mutlak Galip Olan Allah'tır.. Ayrıca Bir İnsana Zina İsnadında Bulunmak Neredeyse Zina Yapmakla Aynı.. Bence Kardeşim Sen Eline Bitane Meal Al ve Senin iddalarına Karşılık Gelen Ayetlerin Çevirilerine Bir Bak.. Yahudilerde Kitaplarına Sarılmış Yaşıyorlar ama İnan Müslümanların Bazılarıda Yahudilerinin Yaşamlarıyla Aynı.. Rabbimiz Kur'an'ı Düşünerek Öğüt almamız için indirdi..dikkat edelim düşünerek.. bir ayetin mealinde şöyle buyurur Rabbimiz 'Onlar kulaktan dolma bilgilerle yaşlarlar'
Son Olarak ' İnsan Aslında Çok Şerefli Yaratılmıştır'

Allah akıl fikir versin

suraya bi iki kelime yazmaya bile degmez ya hoş....neyseki sizin gibi kalplerinde maraz olan cok fazla musluman yok...(musluman diyorum yine de)Allah sizi de ıslah etsin...

bu nasıl site,ya Allah aşkına

bu nasıl site,ya Allah aşkına sadece doğrular sizin söylediğiniz doğrularmı,mustafa islamoğlunu ne kadar tanıyorsunuz,kuran aşığı peygamber sevdalısı bu alimi ne kadar tanıyorsunuz?meğer bir insana kafir demek ne kadar kolaymiş?ya biz nasıl müslümanız.bana kalırsa siz şeytanın bak dediği yerden bakıyorsunuz,Allahın bak dediği yerden baksanız herhalde kafir deme şöle dursun gıybetini bile yapmazdınız.yüce rabbim sizi ve beni islah etsin.

Yazık

This comment has been moved here.

CVP:bu nasıl site,ya Allah aşkına

hayırdır mustafa islamoğlunun hatasız bir kul olduğu size vahiy mi oldu? Adam peygamber mi ki hiç kusursuzdur gözü ile bakabiliyorsunuz?

Kaldi ki islam alimleri ile çelişen bir çok açıklaması ortada.. Sizin cahilliğiniz o kişiyinin dosdoğru bir yolda olduğunu göstermez.. Kuranı kerim üzerine ömrünü vermiş hrıstiyan proflarda var bu dünyada.. şimdi sizin mantığınızla bakarsak onları da mı kutsayalım..

elbette kutsamayalım ama

elbette kutsamayalım ama hataları olan bir kula müslüman nasıl davranmalıysa öyle davranalım

Bütün müslümanlar kardeştir

Bütün müslümanlar kardeştir müslümanların kendi aralarında tartışmaları sevyeli oldukça diyeceğim yok fakat diyeceğim faydasız tartışmalardan uzak duralım yarın mahserde rabbimiz bizi hesaba çekince nefsimizi tatmin ettiğimiz bu tartışmalardan hesap vereceğimizi aklımından çıkarmayalım şu duayı çok samimi olarak allahdan dileyelim. Allahım bizi hepimizi doğru yola ilet kendilerine hidayet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve yolundan sapmıslarınkine değil. Allahım bizi hüsran içerisinde olmayanlardan zamanını gafletle geçirenlerden eyleme ne olur allahım duamızı kabul buyur

Ya kardeşim sizin işiniz

Ya kardeşim sizin işiniz gücünüz yok muda oturmuş o kafir dir bu gevur dur diyip duruyorsunuz..
Yoksa...Siz muslümanlara kin kusanların uşamısınızda iaşenizi ordan alıp bizim işimiz bu kardeşim neyapalım geçim dünyasımı diyorsunuz....?

Hemen tovbe istiğfar ediniz.. zira cehennemde azap çok çetin olacak..

CVP:Ya kardeşim sizin işiniz

Senin de başka işin gücün kalmamış amel defteri tutmaya başlamışsınız. bizim günaha girdiğimizi söylüyorsunuz, evet haklısınız.. Biz de mustafa islamoğlunun günaha girdiğini yazıyoruz. Neden bu kadar öfkeleniyorsunuz ki?

Siz bizi günahkar olmakla suçladığınızda sorun yokta biz insanları yanılttığı için m.i. günahkar deyince mi sorun var? Yoksa m.i. günahsız bir varlık mı? hiç mi hata yapmaz?

mustafa islamoğlu

mustafa islamoğlu küfre girmektedir....

hangi sözünü işittin hangi

hangi sözünü işittin hangi yazısını kaynağından okudunda neresi yanlış ve küfre giriyor açıklarsan bizde aydınlanalım. He okumadan ahkam kesen kişilerdensen iftirada bulunma küfür: gerçeğin üstünü örtmektir bilmiyorsan birilerinin ağzıyla konuşup günaha girme

mustafa islamoğlu

ben müslümanım diyen birine kafir diyenin kendisi dinden çıkabilir dikkatli olmamız lazım

iman tazelemen gerek kardeş

iman tazelemen gerek kardeş

yazıklar olsun

imanı inkar edenin ameli boşa gitmiştir hz. muhammed s.a.s müslüman müslümanın tırnağını dahi satmaz m. islamoğlu bu ülkeye ve tüm müslümanlara alllahın c.c büyük bir nimetidir peygamberi insan üstü gösterenlerden dolayı terki salat yapanları cünüp gezenleri bu görüşler sapıklığa sürüklemedimi hz. peygamber bizim gibi bir insandı beni soranlara o allahın kulu ve elçisiydi deyin demiyormu siz islamı ne hale soktunuz yazıklar olsun unutmayınki ahmak dostun bu dine verdiği zararı valllahi hiç kimse vermedi ?

kafir

Bir müslümana kimse kafir diyemez.Allah'daha iyi bildiğinizi mi sanıyorsunuz yoksa?yazık gerçekten çok yazık Allah,Peygamber aşkıyla yanan ve insanlara vahyi anlatmaya çalışan bir insana kafir diyen zihniyeti kınıyorum.Allah yardımcınız olsun inşallah.

allah eline mühür alıp

allah eline mühür alıp insanları kafir müslüman diye nitelendirenleri ıslah etsin. bu gibi kendini bilmezlere en kısa zamanda doğru yolu göstersin

mustafa islamoğlu

BİMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM,
ARKADAŞLAR:Şanıyüce olan ALLAH azze ve celle
ayetikerimede mealen ağzından çıkan her sözü hazır gözcü melekler yazar buyuruyor.
şimdi;ben googlede bulamadım.Bulanık bir çağda yaşıyoruz.Siyonistlerin oyununa geldik.insan sayısı kadar görüş ortaya çıktı.fıtratımız bozuldu.kalbler karardı.peki bu durumda bir konuda doğru olan son fikri nasıl bulacağız?

CVP:mustafa islamoğlu

Size doğru yolda tutacak geçmişten günümüze gelen kaynakları tanımalısın ki doğru yolda kalasın..

Sahabei ikram, mezhep imamları, imam gazali, imam rabbani gibi büyük islam alimleri.. Bunlara tabi ol, bu büyük insanlarda hata değil ilim arayanların yanında ol dosdoğru yolu bulmuşsun demektir..

Saydıklarının en başına

Saydıklarının en başına KUR'AN-I KERİM sonra da SAHİH hadisleri yazman gerekmez mi?

Herkes Neyin Ne Olduğunu

Herkes Neyin Ne Olduğunu Görüyor Ve Müslümanlar Çoğalıyor. Mesele şahısların görüşleri falan değil asıl mesele artık insanların akıllarını kullanmaya başladıklarıdır. Artık genç nesil aklediyor, düşünüyor, araştırıyor... Anne-Babalarından Dede-Nenelerinden Şeyh-Evliyalarından öğrendikleri masallarla müslümanlığı değil Allahın ve Peygamberinin gösterdiği şekliyle dini anlama ve yaşama çabası içerisine giriyorlar. Bunu çekemeyenlerde bütün bu gerçekleri şahıslar üzerine bindiriyorlar. Dinini ataları vb. den değilde Allah ve Rasulünden öğrenenlere, onların yolundan gidenlere, Kuran-ı ve Sünneti dert edinenlere selam olsun....

Doğru sözler yazmışsın

Doğru sözler yazmışsın kardeşim, sonuna kadar katılıyorum.

HAH İŞTE BU HAY ALLAH RAZI

HAH İŞTE BU HAY ALLAH RAZI OLSUN...........

münkirlik

allahtan korkun ne istersiniz bu tasavvuf ehlinden biraz vicdanlı olun şeytana oyuncak olmuyalım

Mustafa Islamoglu nun iyi

Mustafa Islamoglu nun iyi bir muvahid olduguna ben sehadet ederim,O güzel bir insan Ona selam olsun.Ehli sünnetcilik adi altinda Müslümanlara hakaret edenler gercekte en azili Islam düsmanlarindan Islama vede Müslümana dahada düsmanlardir, zira düsmanin yapamadigini bu M.Hamidullah a alcak diyenler yapmaktadirlar.Ey müslüman kardslerim, birbirimizi Allah icin sevelim koruyalim,sevdigimiz bir evladimizi nasil koruyor iyligi icin ugrasiyorsak ayni sekilde birbirimize sahip cikalim.Yanlislikla bu sitedeye girdim, gercekten en azili islam düsmanlarinin yapamadiklarini yapiyorlar ya helal olsun. Mustafa Islamoglu kardesim Allah yardimcin olsun, Rabbim seni bu dünyada ve ahirette bahtiyar eylesin.

görüşünüze saygı duyuyorum

görüşünüze saygı duyuyorum fakat yalnış yoldasınız... geçmişte nasıl ki dini saptıran insanlar çıkmışsa bu ahir zamandada çıkıyor ve bu m islamoğlu denen kendini bilmez isral ajanı da bunlardan biri.. uyanık ol ve gözünü aç........

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar