ALİMLERİN İBNİ TEYMİYYE HAKKINDAKİ SÖZLERİ


Hindistan'ın büyük alimlerinden allâme Muhammed Abdurrahman Silhetî, 1882 senesinde basılan kitabında şöyle diyor:

İbni Teymiyye, Vehhabîlerin büyüğü ve öncüsüdür. O şeyh-ül-islam değil, bid'at ve âsâm, yani sapıklık ve günahlar şeyhidir, önderidir. Vehhabîlerin bozuk itikadlarından ilk konuşan odur. Ve aslında, bu bozuk, sapık fırkayı ortaya çıkaran odur. Zamanından Sultan ikinci Mahmud Han zamanına kadar, zikri ve akideleri gizli kaldı. Sultan ikinci Mahmud Han zamanında, Yemen tarafından [Necd'den] Muhammed bin Abdülvehhab isminde biri zuhur etti. İbni Teymiyye'nin ölümü ile yok olan, üzeri örtülen ve İslam memleketlerinde eli kolu bağlı olan bozuk itikadları körükleyip ortaya çıkardı. Yeni bir din yolu tuttu. Ehl-i sünnet vel-Cema'at mezhebine uymayan bir bid'at kampı teşkil etti. (Seyf'ül Ebrar, s.26)

Hindistanlı Ehl-i sünnet alimlerinden Mevlana Muhammed Fadlurresul 1849 senesinde telif ettiği eserinde şöyle diyor:

Biliniz ki bu İbni Teymiyye bed mezheb [yolu kötü], nefsine mağlup, Ehl-i sünnetten hariç bir kimsedir. Allahü teala için cihet [yön] söylenir dedi. İmam-ı Sübkî ona reddiye yazdı. Tabakat-ı Sübkî'de bunlar anlatılmaktadır. Sonradan çıkan bu fırkanın [Vehhabilerin] onunla çok uygunlukları ve ilgileri vardır. (Tashih'ül Mesail, s.44)

İbni Teymiyye'nin Mü'min suresinin 36-37. ayetlerinde geçen Fir'avn'a ait bir sözü delil olarak öne sürerek Allahü teâlâ için cihet isnad ettiği anlaşılıyor: (Fir'avn, Ey Haman, bana yüksek bir kule yap; belki göklerin yollarına erişirim de Musa’nın Tanrısı’nı görürüm! Doğrusu ben onu, yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Fir'avn’a, yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Fir'avn’un tuzağı tamamen boşa çıktı.) [Mümin 36/37]

İbni Teymiyye'nin çağdaşı olan Ahmed b. Yahya el-Küllabî diyor ki:

"Keşke bilseydim, İbni Teymiyye Fir'avn'un bu sözünden Allahü teâlânın göklerin ve Arşın üzerinde olduğunu nasıl anlamıştır? Fir'avn (Musa'nın Allah'ı göklerdedir) dememiştir. Haydi Fir'avn'un dediğinden böyle anlaşıldığını farzedelim. Peki İbni Teymiyye, nasıl Fir'avn'un zannıyla istidlal eder? ...Demek ki İbni Teymiyye'nin, bu ayetten anladığı mana ve Allah'a cihet olduğuna dair itimad eylediği delil, Fir'avn'un görüşüne göredir. Akidesinde itimad ettiği delil Fir'avn'un zannettiği şey olup o Fir'avn inancının kurucusudur." (Bera’atü’l-Eş’ariyyin min Akaidi’l-Muhâlifin, s.120-121.)

Büyük alim Yusuf-i Nebhanî diyor ki:

"Fir'avniye ismine hak kazanan, Allah'a cisim nisbet etmekte, benzetme yapmakda ve yön isnad etmekte Fir'avn'a muvafık kanaate sahip bulunan Haşviye taifesidir. Yoksa, noksan sıfatlardan münezzeh bulunan Allahü teâlâyı bu gibi şeylerin tamamından tenzih eden Ehl-i sünnet vel-cemaat topluluğu değildir." (Şevahidü'l-Hakk, s.223)

Kâdızade Ahmed Efendi, İmam-ı Birgivî’nin kitabının şerhinde şöyle diyor:

“[Allahü teâlâ] Gökte ve yerde değildir, mekândan münezzehdir. ..Mekân ve zaman O’nun şanına muhaldir. ..Sağda, solda, önde, arkada, üstte ve altta değildir....Allahü teâlâ cisim ve cismanî olmakdan münezzehdir. Bir tarafda [cihette] olmaktan da münezzehdir. ..İbni Teymiyye ve yolundakiler, Allahü teâlâ üst taraftadır dediler.” (Birgivî Vasiyetnamesi Şerhi, s.24).

Hafız İbni Hacer el-Askalânî, Ed-duraru’l-kâmine isimli kitabında, İbni Teymiyye'nin sahabenin büyükleriyle ilgili sözleri hakkında alimlerden bazı nakiller yapmaktadır:

“İbni Teymiyye Ömer ibnu’l-Hattab’a üç talak meselesinde ve Hazret-i Ali'ye de on yedi meselede Kur'anın nassına muhalefet etti diye isnadda bulunmuştur. Hazret-i Ebu Bekir ne dediğini bilen yaşlı birisi olarak müslümanlığı kabul etti, ama Hazret-i Ali çocukken İslamiyeti kabul edip bir kavle göre çocuğun İslamiyeti sahih değildir, demesi ve yine Hazret-i Ali hakkında, kendisi Ebu Cehil'in kızını istemiş ve ölünceye kadar onu severek unutmamıştır, demesi üzerine alimler ona münafıklığı isnad etmişlerdir. İbni Teymiyye Hazret-i Osman hakkında (Osman malı severdi) demiş ve (Peygamberden -aleyhisselam- istigasede bulunmazdı) dediği için ona zındıklık isnad etmişlerdir.” (Bera’atü’l-Eş’ariyyin min Akaidi’l-Muhâlifin, s.410.)

İbn Hacer el-Askalânî (v. 852/1448) İbn Teymiyye’nin, İmâmiyye Şîası’nın otoritelerinden olan İbnü’l-Mutahher el-Hıllî’nin (v. 726/1325) Minhâcü’l-kerâme fî ma’rifeti’l-imâme (Tebriz 1286, Tahran 1298, Kahire 1962) adlı eserine reddiye olarak yazdığı Minhâcü’s-sünne en-nebeviyye fî nakzı kelâmi’ş-şîa ve’l-kaderiyye isimli kitabı üzerine yaptığı değerlendirmede diyor ki:

Telif esnasında kaynağını hatırlayamadığı bazı makbül/sahih hadisleri veya senedi zayıf da olsa bazı mevcut/sabit rivâyetleri mevzu olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. İbn Teymiyye, İbnü’l-Mutahher el-Hıllî’nin kullandığı hadislerin büyük bir kısmı mevzu ve çok zayıf olmakla birlikte, onun sözünü çürüteyim (tevhîn) derken bazan Hz. Ali’yi küçük düşürmüş, ifrat ve teşeddüde düşmüştür. (İbn Hacer, Lisân, VI, 319-320; a.mlf., Dürer, I, 71; Leknevî, Ecvibe, s. 174-176.)

Leknevî diyor ki:

İbn Teymiyye, İbnü’l-Cevzî (v. 597/1200) gibi hasen hadisleri mekzûb, birçok zayıf haberi de mevzû kılmış, hatta zayıf veya mevzû oluşu ihtilaf konusu olan birçok haberin, mevzû olmasında ittifak olduğunu iddia etmiştir. (Leknevî, Ecvibe, s. 174)

Ehl-i sünnet alimlerinden Yusuf Nebhanî, Şevahidü'l-Hakk'da diyor ki:

"İbni Teymiyye, dalgaları kıyıyı döven gürültülü bir deniz gibidir. Bazen sahile inci ve mercan bırakır; bazı zamanlarda da taşları ve midye kabuklarını attığı, pislikleri ve hayvan leşlerini bıraktığı olur." (s.46)

İbni Teymiyye'nin yaptığı naklin sahih olmadığını İbni Hacer-i Heytemi, ona karşı yazdığı reddiyelerinde dile getirmiştir. Bu, alimde bulunabilecek ayıpların en kuvvetlisidir. Güveni zayıflatan ve itibarı düşüren huyların en şenii, başkalarından sahih olmayan nakil yapmaktır. İsterse en kuvvetli hadis hafızlarından ve en ileri alimlerden olsun. Hafız Iraki el-Kebir'in onun hakkında söylediği "İbni Teymiyye'nin yaptığı nakillerin bir kısmına itibar olunmaz" sözüne kuvvet kazandırmaktadır. (s. 191)

"Aliyy'ül-kaari Şifa şerhinde diyor ki: Hanbelîlerden İbni Teymiyye, ifrata kaçmış bulunmaktadır. Zira Resulullah aleyhisselam efendimizi ziyaret için yolculuk yapmayı haram saymıştır. Halbuki ziyaretin yakınlık sebebi olduğu bilinmektedir. Onu inkara kalkan üzerine küfür ile hükmolunmuştur. Zira müstehab olduğunda ulemanın icmaı bulunan bir şeyi haram kılmak küfür olur. Bu, mübah olduğunda icma bulunan bir şeyi haram kılmanın da ötesinde bulunmaktadır." (s.188) (*)

"İbni Teymiyye'nin bozucu aklı ile muhalefette bulunduğu her şey, kendi uydurmasıdır. Kendi fasid inanışına göre, def edecek boş bir şüphe bulamadığı zaman "O yalandır" diye başka bir davaya geçer. Onun hakkında "İlmi aklından büyüktür" diyen, insaflı davranmıştır." (s.189)

"Ben, İbni Teymiyye'nin Minhacü's-sünnet kitabında Allahü tealaya cihet [yön] isnadını tafsilatı ile görmüş bulunuyorum... Selef-i salihinden böyle bir söz varid olmamıştır...Bilakis [İbni Teymiyye] onu kendi nefsinden çıkarıp ortaya atmış ve birçok yerde tekrarlayıp durmuştur." (s.203)

"İbni Teymiyye'nin kitapları basılmış bulunduğundan ve onların içinde Ehl-i sünnet inançlarına aykırı meseleler mevcut olduğundan dolayı, alimlere bu meseleleri açıklamaya yönelmek ve bu hususta halkı uyarmak lazımdır" (s.203)

"İbni Teymiyye'nin kelamındaki çekişme ve çelişmeye delalet eden şeylerden birisi de, kitaplarından bir kısmında söylediğinin, diğer eserlerinde ifade ettiğini nakzeder mahıyette olmasıdır. Bu, ya inançlarında hata edip dönüş yapmasından veya ilminin geniş ve eserlerinin çok olup fetvalarını ve ibarelerini yayıp dağıtması sebebiyle, daha evvelki kitaplarında yazdığını unutmasından meydana gelmektedir." (s.222)

(*) Not: İmam-ı Kastalânî, Mevâhib kitabında, "Rasulullahın Kabri Şerifini Ziyaret" kısmında diyor ki: "Kainatın efendisi Muhammed aleyhisselamın mübarek mezarını ziyaret etmek en yüce taat ve en şerefli ibadetlerdendir. Bunun aksine inanan kimse, Hak teala hazretlerine ve Rasulune ve müslüman ümmetine aykırı davranmış ve bu yüzden İslamiyet bağından kopmuş olur. Allah'a sığınırız." (Mevâhibü Ledünniye, c.2, s. 473)

İmam-ı Ebül-Hasen Sübkî buyuruyor ki:

"Resûlullah ile tevessül etmek, yani istigase etmek, ondan şefaat istemekdir. Bu ise güzel bir şeydir. Önceki ve sonraki İslam alimlerinden hiçbiri buna karşı birşey dememişdir. Yalnız İbni Teymiyye bunu inkar etdi. Böylece doğru yoldan ayrıldı. Kendinden önce gelen alimlerden hiçbirinin söylemediği bir bid’at çıkardı. Bu bid’ati ile müslümanların diline düştü."

Büyük âlim İbni Hacer-i Mekkî Fetâvel-hadîsiyye kitabında diyor ki:

"Allahü teâlâ, İbni Teymiyyeyi dalâlete, felakete düşürdü. Gözlerini kör, kulaklarını sağır etdi. Birçok alim, bunun işlerinin bozuk, sözlerinin yalan olduğunu bildirmişler ve vesikalarla ispat etmişlerdir. Büyük İslam alimi Ebül Hasen-il-Sübkinin ve oğlu Tacüddin-i Sübkinin ve İmam-ül’iz bin-cema’anın kitaplarını okuyanlar ve onun zamanında bulunan Şafi’î, Malikî ve Hanefî alimlerinin, kendisine karşı sözlerini ve yazılarını inceliyenler, sözümüzün doğruluğunu iyi anlar."

Mehazlar:

1. Muhammed Abdurrahman Silhetî, Seyf'ül Ebrar, Berekat Yay., İst. 1978.
2. Mevlana Muhammed Fadlurresul, Tashih'ül Mesail, Berekat Yay., İst 1976.
3. Ebu Hamid bin Merzuk, Bera’atü’l-Eş’ariyyin min Akaidi’l-Muhâlifin, Bedir Yay., İst 1994.
4. Yusuf-i Nebhanî, Şevahidü'l-Hakk, Fazilet Neşr., İst.
5. Kâdızade Ahmed Efendi, Birgivî Vasiyetnamesi Şerhi, Bedir Yay., İst.
6. İmam-ı Kastalânî, Mevâhibü Ledünniye, Hisar Yay., İst.

Hazırlayan: Murat Yazıcı

ibni teymiye sapıktir

Arkadaslar zaten anlìyan anlar, bunlar ibni teymiye sapiginin ne oldugunu bizden iyi bilirle. Kur'an Hadis icma nedir bilmezler, çünkü bunlarin hedefi islamdìr bizim amacımız bu sapıkların cahil insanları kandırmalarını önlemek Almanyada bunun gibi nice vahhabiler var bunlardan biri Alman (pier Vogel) bu ve bunun gibi sapıklar ibni teymiye vu muhammed ibin abdulvahhab'in sapık fikirlerini yayıyor ibni teymiye Allah'ın eli kolu olduğunu Arş'ın üstüne oturduğunu söylüyor bunlarda alim diye tuturuyorlar. PEYGAMBER Efendimiz sallalahu aleyhi vesellem bir hadisi Şerifte şöyle söylüyor Allah vardı ve ondan başka hiçbirşey yoktu. Herşeyi yaratan Allah Arş'ı yaratan cennet cehennem yer zaman mekan, ohalde hic birşey yokken bunları yaratigtan sonra yine yersiz ve mekansizdir imam Ali radıyallahu anhu kur'an kerimde gecen Allah'ın arş'a istiva kelimesinin anlamı hakkında şöyle diyor (Allah Arş' ı kendisine mekan icin degil kudtretini ve azametini göstermek için yaratmıştır) imam er-Rifai şöyle demiştir Allahı bilmenin en uç noktası, onun keyfiyetsiz ve mekansiz var olduğuna kesin olarak bilmektir. İmâm ebu Hanife El-Fikhu'l -Ekber" adlı kitabinda şöyle diyor "O halde, onun (Allahu Teâlânın) sıfatları mahluk ve hadis değildir. Hallerdeki değişiklik ve farklılıklar mahlukatta meydana gelir ve kim onların (Allahu Teâlâ nın sıfatları nın) hadis veya mahluk olduğunu söylerse, bunda duraklarsa (örneğin bunkara mahluktur da demiyorum, mahluk değildir de demiyorum derse) veya bunda şüphe ederse küfre girer (dinden çıkar) biz ibni teymiyenin ilmi olduğuna dair inkarda bulunmuyoruz fakat O zamanın alimleri onu sapıklıga düşmeden önce ehli sünnete karşı davranışlar ve sözler söylemeden önce överleridi hatta ibni teymiyenin sapık fikirlerini yaymadan önce kitaplarında pedygamber efendimizin mezarını ziyaret etmenin caiz olduğunu daha sonra şirk olduğunu beyan etti bu tür veya buna benzer cahillige O zamanin alimleri bu kişinin ilmi zekasıni aştığını söylediler o zamanların büyük alimi ibni battuta ibni teymiyenin yanına varmış ve cuma hutbesinde ibni teymiyenin bedn bu basamakları nasıl iniyorsam (haşa) Allah'ın her sene dünyaya böyle indigini söylediğini duydu ve onun 4 meshebin ittifakiyla Suriye'de zindana atılmış daha sonra tövbe ettiğini söyler serbest bırakılır daha sonra söylediği diğer küfür sözleri onu zindana götürür ve orada ölür Allah bizi onun şerrinden ve onun yolundan gidenlerin şerrinden korusun Amin..

vahabilik

ya arkadaşlar sorarım vahabi arkadaşlara .peygamber efendimizin kabrini ziyaret etmek nasıl şirk olur peygamberimiz kabir ziyaretine izin vermiş ki o insanların en üstünü .peki kenini alim sanan ve peygamberimizde cok sonra gelmiş kişilerin sözüne nasıl inanirsinız arkadaşlar .ve selefiler biz ehli sünete baglı olanları kafir dinsiz görüyorlar .ve bana göre vahabi ve vahabi ilk başlangıcı sayılan olan Şeyhi veya İmamı Hasan Sabbahh ve sonra gelen imam hasanın fikirlerini benimsemiş olan İbn-i Teymiyye .iki yüzlü sayılır ki İbn-i Teymiyye maliki meshebine yakınlık ve sempatıyle bakan bir kişi ama hak meshebine inananı da kafir görüyor ..son bir sorum islam dininde kadın cocuk yaşlı masum kılıçtan gecirmek sırf harıcı inanışını etmediler diye öldürmek sizce dogrumu .ki vahabi kralınız faysal ve onun soyundan gelen ABD en sadık dostu olan dedelerinin yayydı bu yanlış inanış meshep bazı azınlıkta olan arkadaşlar nasıl ınanır anlamıyorum .ve yüce yaratandan dilerimki en kısa zamanda doğru yolu bulursunuz .hayırlı akşamlar

Yorum

Teymiyye alimse...
başlıklı kardeşimizin de söylediği gibi,

" Birdeki murat Yazıcı kardesimiz kimseye kendi yorumu ile dil uzatmiyorki bu insana karsi diğer alimlerin soylediyi fikirlerini paylasiyor. " !!

Ayrıca
Kim kimi, kimi ki ?
başlıklı kardeşimizin de söylediği gibi,

"...İbni Teymiyye hakkında bazı görüşlerini bildirenler biz değil onların tırnağı bile olamayacağımız ALİMLER dir. Bu alimler yaptıkları incelemeler üzerine bu görüşlerini yazmışlardır bizim gibi BENCE lerle değil.""

Bu kadar Net söylemiş Anlaya bildiniz mi??

ibn-i teymiye yi savunmaya çalışıp ta bu savunmalarını yaparken KENDİ KENDİLERİNE UYDURUP diğer kişileri sen ne biliyorsun da bir alimi i eleştiriyorsun şeklinde kendilerini haklı çıkartmaya çalışmaları nasıl bir kör gözlülük, nasıl bir at gözlüğü misalidir.
Ayrıca karşıt görüşteki kişilere yorumlar yazıp sonunda Allah(c.c.) size hidayet versin şeklinde dua maksadından çok BEN DOĞRUYUM SİZ YANLIŞSINIZ SİZ BENİM YOLUMA GELİN havası oluşturmak ne kadar kibirli bir haldir.

selamun aleykum banA

selamun aleykum banA vahhabilik nedir dogrumudur deilmidir hadislerlevaciklayabilormisinz???

Teymiyye alimse...

Kardesim bu Teyymiyye denen adam alimse Albert Anshtayda bir alim. Ben su an Azerbaycandayim ve buradaki caamiler adeta ikiye bolunmus. Sag tarafta selefiler vehabiler ibadet ediyor sol tarafda Ehli sunne cemaati ve bu Teymiyyeye uyan oldugu her yerde fitne mutlaka var. Birdeki murat kardesimiz kimseye dil uzatmiyorki bu insana karsi diyer alimlerin soylediyi fikirlerini paylasiyor. Allah razi olsun.

Kim kimi, kimi ki ?

Arkadaşlar , İbni Teymiyyeyi savunanlar demişler ki ' Nasıl olur da böyle bir alime böyle dersiniz ,şöyle dersiniz .. ' İbni Teymiyye hakkında bazı görüşlerini bildirenler biz değil onların tırnağı bile olamayacağımız ALİMLER dir. Bu alimler yaptıkları incelemeler üzerine bu görüşlerini yazmışlardır bizim gibi BENCE lerle değil. İbni Teymiyye hakkında iyi şeyler söyleyen alim yok mudur? vardır tabi ama bu şekilde reddiye veren alimler de var sonuçta.. Peki herkes İbni Teymiyeyi sevmek zorunda mı? ne bu çabanız anlamıyorum. İbni Teymiyye Peygamber değil, Sahabe değil.. EE?? iyi bir alim diyelim hadi sizin demenizle müctehid yada ne diyorsanız. Peki tek müctehid yada büyük alim o mu? Diğer bütün ehli sünnet alimler( İbni teymiyye ye reddiye verenler dahil) yanlış da bir o mu doğru? İstediğim alimi severim, kabul ederim. İbni Teymiyeyi tekfir etmem ama sevip onun dediği herşeyi kabul etmek zorunda değilim çünkü ehli sünnete karşı zıt olan görüşleri olduğuna dair (hadi kesin olmasın) şüphe dahi olması, bu konuda hepsinden olmasa da çoğu alimden reddiye alması ( bu reddiyeler onun ilimsiz olduğunu vs. göstermez ki kimsede zaten öyle birşey demiyor. İlimde iyi olduğu yazılı hayatında)onun her dediğine inanmamak da haklı olduğumuzu göstermez mi? Bu selefiliğe kapılan arkadaşlarımın çoğunda İbni teymiyye yi yüceltmek adına imamı azam gibi alimleri küçültme,ilmini az görme gibi durumlar oluyor? zoru ne ? tamam ibni teymiyye'ye uydun ama imamı azama laf etme hakkını nerden aldın? İmamı azama reddiye veren olmuş mu hiç? Bu düşüncesi ,bu ictihadı yanlıştır diyen olmuş mu hiç? Niye imamı azamı bırakyım ki? Herkes istediğini seçer.. İtikad konusunda dinde zorlama yoktur!

sizinde anlayisiniz icin tesekkur ederim

allah rasulu bir hadisinde insanin kizdigi an agizindan cikanin gecerli olmadigini soyluyor , belki o andaki sinirimden biraz agir ifadeler kullansamda beni affetmeniz sevindirdi allah sizden razi olsun kardeslerim
esselamu aleykum

İbn-i teymiyye eğer Alah'ın

İbn-i teymiyye eğer Alah'ın göklerde olduğunu söylerse,işte insan burda iki kere akıl etmeli ve düşünmelidir.Böyle konuşan birinin başka dediği hiçbirşeye inanmam.Ben Rabbim'i mekana sığdıramam haşa o çok yücedir.Rabbimin en sevmediği şey müslümanlar arasına fitne sokanlardır.Lütfen artık uyumasın hiç kimse ben ne teymiyyeci ne nurcu ne nakşi ne de başkayım .Tek bildiğim var Bir olan Allah ve onunu kulu ve resulu HZ muhammed'e inanırım.Sünnet ve Kur'an'ı reddetmeyen fikirleri okumaya çalışırım.Ama şunu görüyorum işte biz böyle bölündüğümüz müddetçe hem burda hem öbür tarafta bazşımıza gelecekleri hakediyoruz.Aynı kıbleye dönüp namaz kılıp bir olan Allah'a secde edip nedir bu fikir ayrımcılıkları ve aramızda düşmanlık.Müslümanı müslümana kırdıran zalimler için yaşasın cehennem.Bu yazdıklarım ne Mevlana'ya ne Teymiyye'ye reddir.Bu müslümanlar arası ayrılık çıkaran ve ben kafirlerle namaz kılmam deyip cemaat oluşturmayan akılsızlara reddiyem.Allah bana de böylelerine de imanlı olmayı nasip etsin,sapıtmadan mü'min olarak inşAllah, müslüman olan herkes için kısa zamanda hidayet dliyorum.Amin!!!

sana günah olarakta MEVLANA

sana günah olarakta MEVLANA ya ve ŞEMS eiftiran yeter

CVP:ibni teymiyye ve mevlana..

bakıyorum ibni teymiyye sevginiz dorukta.. mevlanayı da yerlerin dibine vurmanız bundan olsa gerek!

Allah Azze ve Celle Bir

Allah Azze ve Celle Bir Peygamber Gönderdi Ve O'na da insanları okuyup açıklasın diye bir kitap indirdi. Ve o kitapta Allah Azze ve Celle Keyfiyeti bilinmekssizin Arşa istiva ettiğini söylüyor. BAkk bunu Allah söylüyor. Üstelik bunu sadece bir kere de söylemiyor. Peki siz kime göre konuşuyorsunuz???

ismailağa

kardeşim ibni teymiyeyi bütün ehli sünnet ulaması tekfir edmiş ismail ağa cemaatı deyilki bizde ehli süünnet olarak onlara uyarız sen teymiyenin saf olduğunumu ima ediyon cemaata saldırana kadar teymiyenin ehli sünnetin karşı çıktığı görüşlerini açıklarsın daha doğru deyilmi yoksa tekfir büyük bir iş kolay deyil bir insana böyle demek peki hiç kendine sordunmu okadar ulama neden teymiyeye karşı bu yolun büyüklerinden imamı rabbani hanbeli imamlarındandır gunyetun talibin adlı eserini mektubatını bir oku bu meseleleri çok iyi açıklamış senden ricam ruhul furkanda hangi cilt sayfada yanlış gördün yazarsan ben 15cildi bitirdim görmedim yardımcı olursan sevinirim ruhul furkan bir çok tefsiri içine almış alusi ibnikesir ruhulbeyan tabarani daha bir çoğu onu ilim heyeti hazırlıyo yazarsan sevinirim

Hindistanlı Ehl-i sünnet

Hindistanlı Ehl-i sünnet alimlerinden Mevlana Muhammed Fadlurresul 1849 senesinde telif ettiği eserinde şöyle diyor:

Biliniz ki bu İbni Teymiyye bed mezheb [yolu kötü], nefsine mağlup, Ehl-i sünnetten hariç bir kimsedir. Allahü teala için cihet [yön] söylenir dedi. İmam-ı Sübkî ona reddiye yazdı. Tabakat-ı Sübkî'de bunlar anlatılmaktadır. Sonradan çıkan bu fırkanın [Vehhabilerin] onunla çok uygunlukları ve ilgileri vardır. (Tashih'ül Mesail, s.44)

tarihine iyicene bakta hangi yazı ile yazıldığını anlarsı mahmud efendi hazretleri zümrütü ankadır leşe tenezzül etmez.

Hindistan'ın büyük

Hindistan'ın büyük alimlerinden allâme Muhammed Abdurrahman Silhetî, 1882 senesinde basılan kitabında şöyle diyor:

İbni Teymiyye, Vehhabîlerin büyüğü ve öncüsüdür. O şeyh-ül-islam değil, bid'at ve âsâm, yani sapıklık ve günahlar şeyhidir, önderidir. Vehhabîlerin bozuk itikadlarından ilk konuşan odur. Ve aslında, bu bozuk, sapık fırkayı ortaya çıkaran odur. Zamanından Sultan ikinci Mahmud Han zamanına kadar, zikri ve akideleri gizli kaldı. Sultan ikinci Mahmud Han zamanında, Yemen tarafından [Necd'den] Muhammed bin Abdülvehhab isminde biri zuhur etti. İbni Teymiyye'nin ölümü ile yok olan, üzeri örtülen ve İslam memleketlerinde eli kolu bağlı olan bozuk itikadları körükleyip ortaya çıkardı. Yeni bir din yolu tuttu. Ehl-i sünnet vel-Cema'at mezhebine uymayan bir bid'at kampı teşkil etti. (Seyf'ül Ebrar, s.26)

CVP:Sapık dediniz ve zannınız

Benzetmede hata olmasın ancak, Sen gönderme yaptığın "TAKLİT" nedir biliyor musun?

Kullandığın bilgisayar, kullandığın işletim sistemi, bindiğin arama, pazardan aldığın ürün, gittiğin market, bindiğin uçak vs. vs.

Sen diyorsun ki; salla kardeşim git tarlana herkes kendisi eksin kendisi biçsin. %100 organik tarım alın size.. türk dil kurumu sağolsun dilimiz 80 yıl içinde çok değiştiği için bir çok dini terimler artık olduğundan çok farklı anlamlar taşımakta ve insanlar yanlış anlamakta.. Sürdüğün araba taklittir. Sen sıfırdan araba üretmiyor başkasının ürettiği arabaya paranı verip alıyor ve biniyorsun..

Milyarlarca insan var kimisi memur kimisi amir, kimisi avukat vs. vs. ee herkes araba üretse, herkes inşaatcı olsa, herkes çiftçi olsa dünyanın dengesi ne olur? Aynı şekilde bir milyar müslüman cinsel ilişki sonrası duş alınmalı mı alınmamalı mı diye soruya cevap bulmak için binlerce hadis mi karıştırsın.. her hüküm için teker teker hadisleri mi tarasın. aynı işi bir milyar kere yapmak müslüman enerjisini gücünü emeğini karmaşaya sokmak ve büyük bir KAOS demektir..

hazır paket herşey önünde sadece televizyonun kumandasını tıklamak, bilgisayar tuşuna basmak kadar basit. Hangi durumda ne yapman gerektiğini senin adına paket olarak önüne konmuş. Beğenen alır beğenmeyen yolda kalır..

İBNİ TEYMİYYE BÜTÜN SAPIKLARIN AKIL HOCASIDIR

İBNİ TEYMİYYE BÜTÜN SAPIKLARIN AKIL HOCASIDIR.ESKİDEN HANBELİ ALİMİ OLAN İBNİ TEYMİYYE SONRADAN SAPITMIŞ VE EHLİ SÜNNET DIŞINA ÇIKMIŞTIR.

Arkadash size hayret

Arkadash size hayret ediyorum, dunyanin kure sheklinde olduqunuilimdeilk soyleyen qaliley olduqu bilinir, ve buda 14-15 asra tesaduf ediyor , Magellan ilk defa 15-ci asrda bunu subut etdi ,amma dunyaninkure sheklinde olduqunu , planetlerin kendi orbitleri etrafinda firlandiqini Kuran ve sunne ile ilk ortaya cikaran ve bu ishde hic bir astroloji ve s. gibi ilimdenistifade etmeyen bir alime nasil boyle sozler soylersiniz,Vallahi gidintovbe edin , ben shu saytin tesiscilerinden bile shubhe ediyorum,shirke shirk demeyen nasil musulman ve nasil ahli-sunnet ola biliyor bilemem.11-12asrda yashamish islam alimlerinden hangisi boyle bir fikir ireli surmushler ,soyleyin bakalim.Her kes hata yapa bilir tumhatalardan munezzehyalniz Allah ezze ve celledir boyle biliniz!

UHUD

kendinize gelin ey cemaati müslimin... HZ ÖMERE HZ ALİ YE HZ OSMAN A NASIL OLURDA ŞÖYLE BÖYLE DENİLEBİLİR . ONLAR GÖKTEKİ YILDIZLAR GİBİDİRLER. ONLARA MUHALEFET ETMEK AKIL KARIMIDIR?. HADİ BU İBNİ TEYMİYE İSLAM ALİMLERİNDEN İYİ BİLİYO DİYELİM. RESULULLAHTANDAMI İYİ BİLİYO KURANLA SAHABENİN BÜYÜKLÜĞÜ SABİTTİR. ALLAH GÖKTEDİR DİYE BİR ŞİRK OLABLİRMİ KENDİNİZE GELİN DİĞER 72 FIRKADAN OLMAYIN.BU BAŞIMIZA GELEN FİTNELER 1400 SENE ÖNCEDEN RESULULLAH TARAFINDAN HABER VERİLMİŞTİR. BU KADAR BÜYÜK ALLAH DOSTLARI ŞAHI NAKŞİBENDLER ŞEYH ABDULKADİR GEYLANİLER İMAMI RABBANİLER NEYİNİZE YETMEDİ Bİ İBNİ TEYMİYEMİ KALDI ? APAÇIK BİR VESVESE İÇİNDESİNİZ.. SÜTE KANI KARIŞTIRMAYIN BİR DAMLA BİLE GİRSE İÇİLMEZ! KENDİNİZE ÇEKİ DÜZEN VERİN. VE SAKIN VE SAKIN VE SAKIN SAHABELER HAKKINDA İHTİLAFA DÜŞMEYİN ŞEYTANN ALDATMACASIDIR UNUTMAYIN

İBNİ TEYMİYYENİN SAPIKLIĞI

"UHUD" İSİMLİ KARDEŞİMİZİN YORUMUNA AYNEN KATILIYORUM...YÜZLERCE EHLİ SÜNNET ALİMİ ARASINDAN KALKIPTA ALLAHA CC. HAŞA YÖN TAYİN EDEN, EFENDİMİZİ SAV.ZİYARET ETMENİN HARAM OLDUĞUNU SÖYLEYEN BİR SAPIĞIN PEŞİNDEN GİTMEYE İHTİYACIMIZ YOKKİ...ONU METHETMEK, TEMİZE ÇIKARMAK İHTİYACI DUYANLARIN DURUMUNU PKK.Yİ TEMİZE ÇIKARMAYA VE ETKİLİ KILMAYA ÇALIŞAN BDP.Lİ ALÇAKLARIN DURUMUNA BENZETİYORUM...AMA HÜKÜM TECELLİ EDİYOR," CENNETTE DOLACAK, CEHENNEMDE DOLACAK..." AMA BEN YÜZLERCE GÜVENİLİR EHLİ SÜNNET ALİMİ VARKEN ŞÜPHELİ İNSANLARIN PEŞİNDEN GİTMEYİ " AHMAKLIK " SAYARIM...NİYE MACERAPERESTLERİN PEŞİNDEN GİDİPTE EBEDİ SAADETİMİ TEHLİKEYE ATAYIM...YETMEZMİ BİZE ŞAHI NAKŞİBENDİ HAZRETLERİ, YETMEZMİ BİZE İMAM-I AZAM EBU HANİFE HAZRETLERİ, YETMEZMİ BİZE GAVS-I GEYLANİ, YETMEZMİ BİZE KUR'AN VE SÜNNET...YETMEZMİ BİZE KÜTÜBÜ SİTTE...SAPIKLIĞIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞ ABDÜLVEHHAB'IN HOCASIYLA NE İŞİMİZ VAR,NE İŞİMİZ VAR YAŞAR NURİ İLE, NE İŞİMİZ VAR ZEKERİYA BEYAZ İLE, NE İŞİMİZ VAR YAHUDİLERİN YETİŞTİRİP ARAMIZA SOKUŞTURDUĞU SAHTE ALİMLERLE, SAHTE KURTARICILARLA, YAHUDİ VE ERMENİ DEVŞİRMELERİ İLE, NE İŞİMİZ VAR CEHENNEM ATEŞİNİ KENDİNE MEKAN EDİNMEK İSTEYEN AKLI KARIŞIK SAPIKLARLA...

mesheb

ALLAHDAN korkun.Siz olun de gorelim Islami parcalamaq ne demek.Orda size bildirirler mesheb aramaq ve bu dini bolmeye kalkmak ne demek.

ibni teymiye

arkadaş lar bu ibni teymiye görüşleri ingiliz ajanları tafafında kullanılmış islamın içine tekrar sokulmuş bir fitnedir çünkü masonlar ve hiristiyanlar islamı bölmek istiyorlardı ingilizlerin desteği ve masonların yardımıyla bu vahabilik akımı başladı dikkat etmek gerekiyor öğle görüşleri varki insanı imandan eder aman imanımızı koruyalım hanefi alimlere den vetfa alalım iyice araştırım

YORUM

DAHA NE OLACAKTI HEM KÖR HEM SAĞIR MISIN ?? DAHA NE OLACAKTI ??
HZ. PEYGAMBER(SAV) HAKKINDA " O ÖLDÜ, O SİZİ DUYAMAZ " İFADELERİ KULLANILIYOR. BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR FİTNEMİ OLUR ??

vehhabilik

Slm. Muhterem din kardeslerim. Ben Bulgaristanli bir Müslümanim,düne gelince vehhabilin ne oldugunu bilmiyordum. Ta ki camimize bunlardan biri gelinceye dek. Geldigi günden beri camimizin huzuru kacmis bulunuyor. Ona uyanlar diyer Müslümanlari,Müslüman gibi görmez oldular. Ve sonderece agresiv bir tavir sergilemekteler.Dialogun her cesidinden kacinmaktalar. Gercekten bu ise vehhabilik acirim Müslümanlarin haline.

Sayet Ibni Teymiyye ve

Sayet Ibni Teymiyye ve Muhammed bin Abdulvehhap
Din'i Islama, Resulullah'a (SAV),
Hulefa-i Rasidin'e ve Ashabi Kiram'a hakaretten,
irtidalden kafalari vurulsaydi,
bugun Islam Alemi bugunku gibi fakir, hakir, cahil, esir, somurge olmazdi.

Ingiliz Dominyon Bakanligi
ve oncesinde Siyonizmin atalari olan Tapinak Sovalyeleri
(3.Hacli Ordusu ile Kuduste bulunan,
Resulullah'in (SAV) mubarek cesedini kabrinden calmayi planlayan hainlerin ortagi Hasan Sabah)
hesabina
Din'i Islami yikmak, Muslumanlari bolmek ile gorevli olan bu iki asagilik casuslar,
sonunda "Kur'an-Sunnet" sloganlari ile Muslumanlarin elinde ve agizinda Ayet ve Hadisleri alay konusu ve oyuncak ederek,
cagimizda milyonlarca yandan muctehidi ortaliga salarak,
Allah'in (CC) gazabini tum Islam Alemine cekerek,
azgin ve sapkin kavimlerin Islam Alemi uzerinde hakim kilinmasina sebep olmuslardir,
vesselsam.

s a ibni teymiyye hakında

s a
ibni teymiyye hakında söylenenleri kabul etmeyen arkadaşlar neden kitaplarında yazılı olduğu idda edilen sözlerin, olmadığını ispatlamak için ibni teymiyyenin kitabında falan sayfa falan yerde bu ifade geçiyor demiyorda hayatına bakın diyiyorlar eğer biri ona iftira ediyorsa ve o şahısın kitabından sayfa numarasından delil olduğunu idda ediyorsa , savunucularıda hayır öyle bir şey yok alın da bakın diyemiyor . galiba savunduğunuz şahısın kitaplarını sizde iyi bilmiyorsunuz. desteklemediğim gibi red etmiyorum da çünkü kitaplarını okumadığım şahsı hakkında bilgim de yok bu nedenle kulaktan dolma sözlerle kişi hakkında konuşmak doğru değil bence. eğer kendisine iftira edildiğini kendi kitabından bana delil getirebilirsen bende kabul edrim

ibni teymiyye

Selamu Aleykum,oncelikle boyle §uçlamamarla alimleri kirletmek dogru bir §ey degil.Kendi izledigi yolun ne oldugunu bile bilmeyen, her kafadan bir yorum çikiyor.Oncelikle kuran ve sunneti uygulayan (lafla degil ,bire bire hadislerin tahri§ olup sahihlerini bulup once akide sonrada amelinde uyguladiginda her biri oluveriyor...otomatik teymiyeci ,vahhabi... sizlere desek ebu hanife kimdir ,maturiddi' nin akide fikri nin çeliski si varmi...bunlar kimler? ebu hanife gibi bir alim neyse teymiyyede aynidir..Once objektif olarakara§tirin.

Kur'an ve sunneti bire bir ya§amaya çali§an herkez,ibni teymiyeci, vahhabi..sizler gidin cehmiye ,murtezile,gibi gerçekden sapik fikirleri olanlarla ugra§in...§irk ve bidatin temizlenmesi için çali§an alimlerle ugra§acaginiza.Allah ilmi nafi nasib etsin. gozlerinizi açsin.istihare yapiniz yolunuzu sorgulayiniz.

ASIL SİZE YAZIK !!!

YAHU KARDEŞİM BİR İNSAN NE KADAR ALİM OLURSA OLSUN,, İSTERSE HAVADA UÇSUN KAÇSIN... EĞERKİ ALLAH RESÜLÜ S.A.V. EFENDİMİZİN, GÖKTEKİ YILDIZLAR GİBİDİR DEDİĞİ ASHABINA O PİS DİLİNİ UZATIYORSA AYAĞIMIN ALTINDADIR... VELEV Kİ O BAZEN DOĞRU ŞEYLER SÖYLESEDE SÖZÜNE İTİBAR EDİLMEZ... RUHUNA FATİHA OKUNMAZ.... ALLAH TEALANIN RAZI OLDUĞUNDAN SEN NEDEN RAZI DEĞİLSİN EY İBNİ TEYMİYYE ???? SANA NE OLUYOR Kİ RAZI DEĞİLSİN O MÜBAREK ASHAPTAN? SEN KİMSİN BE ADAM? BENCE SAPIKLIKTA ŞEYTANLA YAN YANASIN! VEHHABİLİK TAMAMEN TEMİZ VE PAK DİNİMİZ İSLAM A BİD'AT SOKMA SURETİYLE KİRLETMEYİ VE YOLDAN CIKARMAYI HEDEFLEYEN SAPIKLIĞIN ÖNDE GİDEN BİR YOLUDUR...
BEN DİYEN KAYBETMİŞTİR ! KENDİSİNDEN DAHA ÖNCE YAŞAMIŞ MÜMİNLERE HELEKİ BUNLAR SAHABİLER İSE ONLARA LAF ATAN SAPIKLARA İNANIP İTİKADINIZI BOZMAYIN SAKIN !
GERÇEK YOL EHL-İ SÜNNET VE CEMAAT YOLUDUR... BU ALLAH TEALA YA GİDEN YOLDUR... DİĞERLERİ CEHENNEMİN DİBİNE GİTMİŞTİR...

arkadaş demişki peygamber

arkadaş demişki peygamber zamanında mezhep yoktu.... olamazdı zaten çünkü peygamber vardı ...bugün peygamberlik bittiği için mezhepler vardır ve bunların 4ü hak kabul edilir.... bunlardan birine bağlı olmayan mezhepsizler itikadi yönden sapkınlık içindedirler tıpkı bu konu edilen sapık gibi. (adını asla ağzıma almam)
bugün mescidi dırar ve darül harp gibi konularla cümle içine çıkmış bu sapık yolun sapıkları çoluğu çocuğu camilerde namaz kılınmaz cuma namazı kılınmaz diyerek kandırıyor ve çocukların camiye gitmesine namaz kılmalarına mani oluyorlar... sizin islam anlayışınızın sapkınlığının bir delilidir bu olaylar.... ey eh-li bidat soruyorum : iman kalpte midir yoksa kanunlardamıdır seriat yok diyerekten bir toplumu kafir likle suçlamak gavurun kursunu ile öldürülse bile sehit sayılmaz demek islamla nasıl bağdaşır ... gavur malı diyerek hırsızlık yapmak sonra yine darul harp vardır faiz haram olmaz diyerek çatır çatır faiz yemek midir islam ..oysaki peygamberimiz (sav) faizin bütün çeşitleri ayaklarımın altındadır dememiş midir?

bre gafil ler kendinize gelin

evet kardeşim. ALLAH ın

evet kardeşim. ALLAH ın huzurnda herkes kendi hesabını verecek, başkasının hesabını vermeyecek. Ama bir de İSLAM KAİDELERİNDENDİR EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER. Ben İslam kardeşelrimin bile bile yanlış yolda olmasını istemem eğer istersem o zaman hakiki mümin olmamış olurum. Bu adamda İslama çok ters fükürleri olmuştur ve ben müslüman kardeşlerimin bu sapık yoldan gitmelerini istemem. nasıl olur ki ALLAH gökte oturulur denir.SAPIK VAHHABİ fırkası da bu yoldan gelerek EFENDİMİZ S.A.V. in kabrini ziyaret etmek küfürdür diyorlar. Bu nasıl saçmalık? ONCA EHL-İ SÜNNET ULEMASI varken niye bir yanlış fikirlinin yolundan gitmek istiyorlar? Ben müslümanların iyiliği için söylütoum efen kardeşim. vesselam

ibni temiyenin

ibni temiyenin düşünceleri büyük alimler tarafından çok güzel bir şekilde açıklanmış,ancak yorumlardada küçük alimler savunmuş şimdi küçük alim olan bu savunucuların ilimleri büyük alimlerimizden dahamı fazla.yukardaki yazıda yazıyı yazan adam kendi yorumunu eklememiş alimlerin ibni temiye hakkındaki düşüncelerini yazmış daha neyin savunuculuğunu yapıyorsunuz.ibni temiye bi akım başlattı ümmetin yarısından çoğu sapık supuk düşüncelere girdi.vahabilik akımının kaynağı ibni temiyedir.bunu inkar edemezsiniz.vahabilik şuanda dünyada islamla bağdaşmayan hertürlü davranışlardan oluşuyor.kabir ziyaretine günah diye diye arabistanda sahabe mezarı kalmadı tahrif edilmedik.ellerinden gelse kabeyi yıkacaklar.şirkdir diye.evliyalara alimlere şuanda vahabilerin söylemediği kalmadı.ama dışardan baksan 10 numara müslüman sanırsın ama iman yok saygı yok sevgi yok bom boş adamlar.tevhid inancı diye diye yahudilerin hristiyanların yap dediğini yapıyolar.vahabilik islama hizmet etmiyorki.bitanesi demiş yukarda vahabiler afganistanda savaşıyor şehit diye.öncelikle hangi safta savaşıyor,taliban tarafındamı amerika tarafındamı.amerika tarafında savaşan afganlarda var.taliban tarafında dersen taliban uyuşturucu imparatorluğu kurdu afganistanda.şehitlik durumunu ise Allah bilir.Peygamberimiz döneminde bi sahabe şehit olmuş sahabeler şehit diye sölenirken peygamberimiz o şehit olmadı demiş.o malı için savaşdı yanımızda demiş.Vahabilerin ne için savaşdığını Allah bilir.Savaşda ölenlerinde şehit olup olmadınada Allah karar verir.ibni temiyeyi sanki sütden çıkmış akkaşık gibi övmeyin.arap kralıda vahabi adam altından tuvalet muslu kullanıyor.bu müslümansa ağa babanız arabistan kralı.o gelsin yazsın.

ilginç

burada bana kaç kişi Allahla görüştüğünü yazabilir. Arkadaşlar bizler akıl ile Allhın varliğına inanırız.aslında resulullah efendimizin getirdikleri ile imanımız oluşmuştur,yoksa bizlerde puta filan tapardık şimdiye kadar.bu yüzden Allahın muhatap Aldığı kimse, ona uyulur. o der şöyle şöyle yap biz derizki tamam sultanım. çünkü o seçilmiştir ona uymak gerekir o yüzden bakın hadislere sahabeler hep şunu demiştir biz resulullahtan bunu işittik. hiçbiriri dememiştir bana göre şöyle. O yüzden hep deriz ehli sünnet vel cemaat yolu hak yoldur çünkü biz resulullaha bakarız ashaba bakarız onlar neyi yaptıysalar biz onu yaparız.

hayatı fasa fiso..ingiliz

hayatı fasa fiso..ingiliz ajanı hemper in muhammed bin abdulvahhab ı nasıl kandırdıgını kiliselerde okutulan kitaplarına bak .ibni teymiyye kadere inanmaz . gerekce olarakta arapca yazılı buhari kitabındaki 4404 nolu hadis.ama diger 40 tan fazla hadisi görmrdimi.mehdi ve mesih einanmaz. pekii bu nasıl Allah dostu...nasıl aliim

pekala değerli kadesim

pekala değerli kadesim sende hayatını yazanın kimler olduğuna taraf tutup tutmadığına dikkat et ..........allah bizlei ehli sünnetten ayrı olanlardan uzak eylesin............bizi ehli ünnetten olmayı nasib eylesin .....

kardeşim hakan seninle

kardeşim hakan seninle belki çok uzun konuşmak lazım gelir hayırlısı Allah tan inşaallah.
Şimdi söylediklerine baktımda karşı görüş beyan etdiğin herşeyde ayetlerde hadislerde sahabilerde bizzat yaşantılarında ve söylemlerinde beyan edilen hususlar: kardeşim buna Allah (c.c.) İSLAM diyor bizde buna inanıyoruz vesselam, kardeşim sen kimin söylemine iman etdin farketmeden. Söylediklerin gerçekten varmı yokmu diye insaf ve izanla araştırdın mı yoksa kendisine 'alim' yakıştırmasını yapıştıranların ayet ve hadisleri kendi nefislerine göre meal ve tefsir yaparak ortaya çıkmış bulunan amaçlarının ve çalışmalarının kime hizmet etdiğini bilmediğimiz bu zavallıların hazır söylemlerine mi iman etdin yoksa. Arkadaşlar bu nların bildikleri ve öğrendikleri sadece arapça biraz kurcalasak kitap emin olun bişey bilmediklerini göreceksiniz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun hidayetini, dosdoğru yolunu bizden esirgemesin ve kendisine nimet verdiği ihsan lütufda buluınduğu kişlerle beraber eylesin inşaallah, sapıkların yolundan değil.Amin. Allahın rahmeti üzerinize olsun.

ALLAH ın azameti Kulların acziyeti

ALLAH CC BİR İNSANA VEYA EŞYAYA MUHTAÇ OLMAKTAN MÜNEZZEHTİR.ANCAK İNSANLAR ALLAH U TAALAYA VE EMRİNDEKİLERİNE MUHTAÇTIR.ANCAK ALLAH U TAALA PEYGAMBERLERİNİ ÜMMETLERE GÖNDERİRKEN ZATI DEĞİL BİZ İNSANLAR MUHTAÇ OLDUĞUMUZ İÇİN GÖREVLENDİRMİŞTİR.KEZA HZ CİBRİL AS VAHİ MELEĞİ OLARAK GÖREVLENDİRİRKENDE MUHTAÇ DEĞİLDİ.O RABBEL ALEMİNDİR ÖYLE HER KES ZATIYLA AYNI MERTEBEBEDE YAKIN OLAMAZ.PEYGAMBERLERİNİ GÖREVLENDİRİRKEN AZAMETİNDEN VE ŞANININ BÜYÜKLÜĞÜNDEN BUNU YAPMIŞTIR.AYRICA RABBEL ALEMİN TAKVA SAHİBİ KULLARINIDA KENDİNE HALİFE KABUL ETMEKTEDİR.ALİMLERİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN VARİSİ KILANDA YİNE ODUR.ŞİMDİ ALLAH U TAALA PEYGAMBERLERİ VE MELEKLERİ GEREK EVLİYATULLAH KULLARI BİRER ELÇİ OLARAK GÖREVLENDİEDİĞİ ZAMAN HAŞA ACZİYETİNDEN Mİ YOKSA ŞANININ YÜCELİĞİNDENMİ AKILLICA DÜŞÜNÜN.ALLAH TAALA BU VELİ KULLARINA BİZDEN FAZLA HEM BATINI VE ZAHİRİ İLİMLER BAĞŞETMİŞTİR.ALLAH U TAALA ÜSTÜNLÜK TAKVADADIR DERKEN İNSANLARI SADAKATLARI GEREĞİNCE SINIFLARA AYIRDIĞINI AYATLERİNDE BİZE BİLDİRMEKTEDİR.DÜNYANIN YARATILIŞI VE BİZ İNSANLARI BİREBİR RABBELALEMİNLE İRTİBATA GEÇEMEMEZDEN DOLAYIY ALLAH U TAALA AZAMETİNDEN DOLAYI BİZLERİ BİLGİLENDİRSİNLER DİYE PEYGAMBERLERİNİ GÖREVLENDİRMİŞTİR.YOKSA OZAMAN RABBEL ALEMİN KUR ANI PEYGAMBER EFENDİMİZE DEĞİLDİ HEPİMİZE AYRI AYRI GÖNDERSEYDİ.GÜNÜMÜZDEDE EYGAMBER EFENDİMİZİN VARİSİ OLAN BİREBİR KENDİSİNDEN DERS DAHİ ALAN VELİ KULLAR MEVCUTTUR.ALLAH TAALA PEYGAMBER EFENDİMİZİN MUCİZELERİNİ BU VELİ KULLARININ ÜZERİNE KERAMET DİYE TECELLİ ETMEKTEDİR.BU VELİ KULLARIN RUHLARI BİR İNDA ALLAHIN İZNİ KADARINCA İNSANLA İSTİŞARE VE KONUŞMA KABİLİYETİNE SAHİPTİR BU PEYGAMBER EFENDİMİZE ALLAHU TAALA TARAFINDAN BAĞŞ EDİLEN MUCİZELRRİNİN BU VELİ KULLAR ÜZERİNE KEREMET OLARAK HASIL OLMASIDIR.ZİRA RABITA OLAYI BU VELİ KULUN RUHU İLE VE VELİLERİN PEYGAMBER EFENDİMİZİN RUHU İLE İRTİBATI İÇİN AYRICA ALLAH U AZÜMÜŞŞANIN AZAMETİNİ VE YÜCELİĞİNİN BİR İSBATIDIR.BAZILARI ŞEHADET MERTEBESİNİDE İDRAK EDEMEMEKTEDİR ALLAH CC BENİM YOLUMDA CİHAT EDİP ŞEHİD OLANLARA ÖLÜLER DEMEYİNİZ ZİRA ONLAR BİZİM TARAFIMIZDAN RIZIKLANIRLAR BUYURMAKTADIR.ŞEHİTLER KİMLERDİR ALLAH YOLUNDA CİHAT EDENLER.CİHADIN ÇEŞİTLERİ MALIYLA İLMİYLE CANIYLA VS.SONUÇTA EN BÜYÜK ŞEHİT RESUALLAHTIR.ODA KENDİ YATAĞINDA ŞEHİT OLMUŞTURİ HARP MEYDANINDA KILIC DARBESİ İLE DEĞİL. BİZ GENELDE CİHAT VE CENGİ YANİ SAVAŞI KARIŞTIRIYORUZ.AYRIETEN ALİMLERDE VELİLERDE ALLAH YOLUNDA GEREK CANIYLA GEREK MALIYLA GEREK İLMİYLE GEREK BİR İSLAM ŞAİRİ BİLE İŞLAM YOLUNDA OLDUKTAN VE RABBEL ALEMİN TAKDİR ETTİKTEN SONRA İSTER HASTALIKTAN OLSUN İSTER DÜŞERKEN VEFAT ETSİN BUNLAR ŞEHADET MERTEBESİNDEDİR.ALLAH U TAALANIN ONLARA ÖLÜLER DEMEYİNİZ AYETİ GEREĞİ MERTEBELERİNE SAYGI DUYMALI BU MÜTEŞEBBİH AYETLERİN CEVABINI İMAMI GAZALİ GİBİ MUTASAVIF İSLAM ALİMLERİNİN KAYNAKLARINA BAŞVURARAK OKUMALIYIZ.ÇÜNKİ AYETLE SABİTTİR RABBEL ALEMİN MÜTEŞŞEBİH AYETLERİM ÜZERİNDE FAZLA DÜŞÜNMEYİNİZ BUYURMAKTADIR.ZİRA ALİMLERİMİZİN ÖNEMİ BURDA ANLAŞILMAKTADIR.
ÜŞÜ

gerçekten çok güzel

gerçekten çok güzel açıklamışsın benimde yıllardır araştırdığım ve kabullendiğim bilgi ve duyguları harika bir şekilde yazıya dökmüşsün

Afganlar ve Vehabilik

s.aleykum

Afganlar hanefidir, o fikiha göre amel ederler! Oraya gelen Abdulvahabiler ancak onlardan renk alirlar!

selam kardeş afganlar

selam kardeş afganlar itikadda maturidi molla muhammed ömer kendisi müctehid olmasına ramen klasik hanefi

karşı fikir

kasemullah kardeşim.amacım aslında sana cevap vermek değil sadece bildiklerimi seninle paylaşmaktır.vahhabilik bozuk bir fırkadır.nedenlerine gelince vahhabiliğin kurucusu olan adam tarihi olarak osmanlı zamanında bozgunculuk ve bidat'la suçlanmıştır.eğer osmanlı gibi ehli sünnetin vede tüm islam dünyaasının lideri olan bir devletin islam alimleri bu konuda fikir bildirmişse artık bunu tartışmamak gerekir diyorum.ayrıca osmanlıya isyan eden suud grubunnda resmi mezhebidir vahhabilik ve ingilizler bu mezhebin yayılmasını önemle desteklemişlerdir.mezhepsel içtihatlar hakkında knuşacak bir otorite değilim.bellilki burada yazan arkadaşlar bu konuda benden kat vekat bilgililer ama vicdani kanaatimide söylemeye bir mecburiyet gördüğüm için bunu yazıyorum.bu akaide sahip olanlar zamanında amerika tarafından kullanılmadılarmı ve adı malum olan suni örgütlerin bu inanca sahip oldukları açık değilmi.ki bunlar aslında küresel sermayenin emrindelerdir ve bu da aklı selim herkes tarafından kabul edilmektedir.hem şiilere bu kadar acımasıca yorumlar yapılıyorken neden konu vahhabiler olunca daha ılımlı yaklaşılması isteniyor anlıyamıyorum.tabi suud ailesinin konuşmadan olmaz.yanı başlarında ki ırakta müslüman kardeşlerimiz güyya bir büyük diktatörden canları bahasına hamiyet kaynağı amerika tarafından kurtarılıp demokrasiye kavuşurken suud krallığının demokrasiden nasiplenememesi vede nasiplenmeyceinin besbelli olması(nedenlerini bilmemek çok ayıptır sölemeye gerek bile duymuyorum)bu inancı benimseyenlere karşı şahsi bir tiksinti duymama sebep oluyor.ve her nedense mperyal güçler bir sebeple müslüman ülkelere çöreklenmek istediklerinde bulutların ardından hep bu bozuk fikri taşıyanlar ve onların teşebbüsleri orataya çıkıyor.okurken sabır göstereceğinizi umut ediyorum..saygılarımla...

alim mi? cahil mi?

Şimdi yazı yazan arkadaşlar diyorlarki ibni teymiyye imanlı idi? Peki, olabilir kabul ediyoruz.
Bana söylerimisiniz şeytan imansız mı? Allahtan habersiz mi? Allahı bilerek de küfre düşüldüğünün örneği şeytandır. Şeytanın yaptığı hataya düşmeyin. Şeytan da mantığını kullanarak Allaha karşı gelmiştir. Din mantığı reddetmez ama din salt mantıkla açıklanamaz. Açıklanabilir diyenler şeytanın henüz yeni yaratılmış ademe secde etmemesini de mantıklı kabul ediyor olmamlılar. İşte ben bu yüzden ibni teymiyye ye itibar etmiyorum.

ibn-i teymiye

arkadaşlar bırakın ibn-i teymiyyeyi filan herkes hesabını allaha verecek siz kendinize bakın imanım nekadar kuvvetli mahşer gününde halim ne olacak bunları düşünün

Kelime olarak mezhep, takip

Kelime olarak mezhep, takip edilen, gidilen yol demektir. Mezheplere karşı çıkan müptezeller kendileride bir yoldan gitmiş, bir fikri takip etmiş olmuyorlar mı? Yani bir mezhebe tabii oluyorlar her halukarda.

Hz.Ebu Bekir.Hz.Ömer.Hz.Osman.Hz.Ali ve Sahabi efendilerimiz döneminde mezhep diye bir şey yoktu derken yani hiç kimseye uymadan Resulullah(s.a.v.)'ı takip etmeden kendi çıkarımları ve anladıklarıyla mı amel ettiler? Yoksa Resulullah(s.a.v.)'ın yolunu yani mezhebini mi takip ettiler? Peki Tabiin (r.a) kimi takip etti. Sahabe-i Kiram(r.a.)ı.. Tebe-i Tabiin kimi takip etti? Tabiin'i. Ehli-i Sünnet alimleri kimleri takip ediyor? Allah(c.c.)'ın Kur'anını ve Resulünün(s.a.v.) yolunu, mezhebini, sünnetini, hadisini, sahabesini, tabiinini, tebe-i tabiinini...

peki bu yolda verilmiş kararlarda bu müçtehidlerin, mezhep imamlarının zaman zaman birbirinin zıddı hükümler vermiş olmalarına rağmen; benimki doğrudur, diğer hüküm yanlıştır diye birbirlerine saldırı mevcutmudur? değildir. O zaman bu ibn-i teymiye denen zat-ı meçhul diğerlerini karalama yoluna gitmeden kendi fikirlerini ve hükümlerini ortaya koyup kendi mezhebini kursaydı ya. gerçi onun açtığı çığırda bir mezheptir sonuçta. mezhepsizliği savunma fikri de, ibni teymiyenin açtığı düşünceden gitmek değilmidir? hadi ibni teymiye kendisi okudu didindi müctehid oldu, hüküm ortaya koydu ve mezhepleri kabul etmediii. peki ibni teymiyenin düşüncesini doğru bularak onun açtığı çığırı takip eden ve mezhepsizliği savunarak bir teymiyeci mezhebine tabii olmuş aklı evvellere ne demeli?. madem mezhepsizliği savunuyorsun o zaman neden çıkarılmış hükümlere sarılarak bunu yapıyorsun ve birini, bir yolu, bir mezhebi takip ediyorsun. kendin hüküm çıkarsana a aklı evvel!.. ibni teymiye okumuş yazmış çizmiş ve bilgisi aklından daha fazla gelmeye başlayınca kısa devre yapıp başlamış büyük İslam Alimlerine saldırarak pirim yaparım zannıyla cozutmaya. Dört mezhep imamı varken ve bunların zıt hükümleri etrafında veya tabii olanlar arasında bir fitne mevcut değilken, bu adamın çıkardığı hükümlerin fitnesi her yanı sarmış durumda ne yazık ki. sadece buradan bile makbul fikirler olmadığı kanaatine varılabilir. "hayat kurtaran yalan fitne çıkaran doğrudan evladır." sözüne nisbetle son cümle olarak diyorumki "Ehl-i Sünnet Alimlerinin (Allah(c.c.) hepsinden razı olsun.) hayat kurtaran zıt hükümleri, diğer alimler cümlesinin fitne çıkaran eş hükümlerinden evladır."

simdi senin söylediğin

simdi senin söylediğin bastan sona mantıksız nasıl böyle bi yorumda bulunabilirsin..eğer ki sen hanefi mezhebinde veya baska bi mezhepteysen(4 hak mezhep dışındakiler sapık fikirlidir)) ve bu mezhep iimamlarınıniçtihadı üzerine amel isliyosan ibadetine onlara göre ayarlayıp yapıyosan sonra ben mezhepsizim diyorsan işte burda o bulunduğun mezhebin imamına haksızlık ediyorsun..imam rabbaniler abdulkadir geylaniler imam gazaliler hepsi 4 hak mezhepten birine uyup öyle yaşamışlar bunların ilmi ne kadar ki bide bu büyük alimlerin içtihadını beğenmiyorlar..zaten en kötü mezhep mezhepsizliktir..ashabın zmanından bahsetmişsin orayı zaten direk atlıyom bayağı bi ddin bilgin zayıf öğren ve sonra gel yaz buraya..birisi de rabıtaya bid'at demiş..allah inş sanada nasip eder de takva nasıl olurmuş onu anlarsın..ihlası nası kazanırmıssın onu anlarsın..o büyük evliyaullahı anlarsın..kerametleri anlarsın..kuran da ki ayetlerin zahiri anlamda acıklanmasının yetersiz olduğunu batini yönden de arastırılıp irdelemek gerektiğini anlarsın..huşu ile hayatını nasıl gecirebileceğini anlarsın..

islam

selamün aleyküm kardesler öncelikle söylemek isterimki kimse kimseye laf etmesin ama selefi kardesler ehli sünnete ve alimlere cok büyük hakaretler ediyorlar kimemi mesela yunus emreye, mevlanaya ,abdülkadir geylaniye.muhoddin arabiye imami rabbaniye daha sayimmi neredeyse butun alimlere hakaret ediyorlar agiza alinmayacak sözler söylüyorlar yazmak istedim ama terbiyem sizlerin söyledigi o igrenc sözleri yazmaya müsait degil anlayin artik neler söylüyorlar bu selefiler

allah zaman ve mekandan münezzehtir(ahiç birşeye muhtaç deildir

muhterem ;sen bugun peygamber efendimiz (sav)in kabrini ziyaret edenlere sizler şirk koşuyosunuz diyenleri görseydin pekala bu kadar emin konuşmazdın.....ben biliyorumki bunu dienler yeni yeni piyasaya çıkmış mürtedler deildir bumnların savunduğu görüş veya görüşler vardır...........allah bizleri hesap gününde yüzü ak olanlardan eylesin .....allah(cc)HİÇ BİRŞEY YOOKEN VARDI ŞEK VE ŞÜPHESİZ EZELİ VE EBEDİDİR nasıl olurda o mürtedler allah arşın üstüne istiva etti derler sorarım arsı yaratmadan önce neredeydi(haşa)?????????????

mezhepsizlik

arkadaşa katılıyorum bizim ünv de var bir kaç arkadaş ne oldukları belli değil.çok tehlikeli bu vehhabilik akımı

KAFİR

KAFİR

FARKINDA OLUNMAYAN TEYMIYYECİLİK

BAZI ŞEHİRLERİMİZDE İBNİ-TEYMİYYE NİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA VE ONUN GÖRÜŞLERİNDEN ALINTILAR DESTEĞİNDE, GÜNÜMÜZDE BAZI TOPLUMSAL OLAY, SİYASET VE YÜRÜTME-YARGI-YASAMA KONULARINDA YORUM VE PROPOGANDA İÇERİKLİ CD LER ELDEN ELE DAĞITILMAKTA OLDUĞUNU BİZZAT ŞAHİT OLDUM. SAPIK VEHHABİLİK CEREYANININ BU GİZLİ VE TEHLİKELİ YAYILMACI FAALİYETLERİ İBNİ-TEYMİYYEYİ TANIMAYAN FAKAT SAF BİRÇOK MÜSLÜMANIN BU TEHLİKELİ MEZHEPSİZ AKIMA SÜRÜKLENMESİNE YOL AÇMAKTA OLDUĞU ENDİŞESİNİ EDİNDİM. KONUNUN YETKİLİ MERCİLERE İLETİLMESİ VE CİDDİ ARAŞTIRILMASI VE ÖNLEM ALINMASI GELECEK DAHA BÜYÜK BOYUTLU YAPILANMA VE SORUNLARIN ÖNLENMESİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ZORUNLULUKTUR DİYE DÜŞÜNMEKTEYİM.

Kardeşim sana sormak

Kardeşim sana sormak istiyorum.Hz Muhammed,HZ ABDULLAH BİN Kuhafe,Ömerül Hattab Osman bin Affan,Ali bin Ebu Talibin mezhebi varmıydı varsa adı ne idi?DAHA sonrası İmamı Ebu Hanife nin Hasanı Basrinin ,Şafinin mezhebi ne idi?
Ehli sünnetin itikad görüşlerini sitematikleştirenler 1000,li yılların alimleridir.ondan öncekilerin mezhebleri yoktu diye şimdi bunlar dinsiz mi oldular.kendime şunu soruyorum kiralık kafaların gönüllerin iradesiz gassal önündeki cenazelerin islama yapacağı bir katkısı olabilirmi? Dua ve selam ile.Allah size akıl versin.Çünkü din akıl sahiplerinedir.

CVP:Kardeşim sana sormak

İsterseniz size Hz. Ömer'in email adresini verelim direk kendiniz mail atıp sorunuz mezhebini.

Yemezler bu klasik kafa karıştırıcı sorulara. Hz. Ömerin mezhebi neydi? PEygamberimizin mezhebi neydi? falan filan..

Mezhep ne önce onu sorsanız derim.. Mezhep, peygamerimizin sünnetinin istismar edilip farklı şekillerde yorumlanarak islam dinine zarar verilmelerini önlemek için koruyucu kaledir..

Ashab ikram peygamberimizin sünnetini istismar etmeyeceklerine göre, ve o sahabeler hayatta iken de istismar edecek münafıklar cesaret bulamayacaklarına göre o dönemde canlı koruyucu kalkanlar varken "MEZHEP" ihtiyaç duyulmamış olsada ashabı ikram bir bir bu dünyadan gittikçe fitneciler artmaya başladı..

işte o zaman imam azam gibi büyük islam alimleri peygambermizin sünnetini yanlış şekilde aktarılmasını önleyici yöntem ve metodlar geliştirdi.. bizler de o metodlar çerçevesinde hareket ediyoruz..

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar