KİTÂB-I MUKADDESTEN SEÇMELER


Matta inciline göre Hz.Isa şöyle söylüyor :
"Yeryüzünde selamet getirmeye geldiğimi sanmayın; ben selamet değil, fakat kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben adamla babasının, kızla anasının ve gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır."
Matta,10:34-35

Kitâb-ı Mukaddese göre Lût peygamber, kızları ile zina ediyor:
"Lût Tsoar'dan çıkıp dağda oturdu, iki kızı da onunla be-raberdi...O ve iki kızı bir mağarada oturdular. Büyük kızı küçüğüne şöyle dedi: Babamız kocamıştır, bütün dünyanın yoluna göre yanımıza girmek için memlekette erkek yoktur, gel babamıza şarap içirelim ve babamızdan zürriyet yaşatmak için onunla yatalım. O gece babalarına şarap içirdiler, büyük kızı girip babası ile yattı ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Ertesi gün büyük kız küçüğüne dedi: Dün gece babamla yattım, bu gece de ona şarap içirelim ve babamızdan zürriyet yaşatmak için gir, onunla yat. O gece de babalarına şarap içirdiler, küçük kız kalkıp onunla yattı... Lut'un iki kızı böylece babalarından gebe kaldılar."
Tekvin, 10:30-36

Luka İnciline göre Hz. İsa şöyle buyuruyor :
"Eğer bir kimse bana gelir ve kendi anasına, babasına, karısına, çocuklarına, kardeşlerine, kız kardeşlerine, hatta ken-di canına buğzetmezse benim şakirdim olamaz."

Luka, 14:26 Yine Luka İnciline göre Hz.İsa şöyle diyor :
"Ben dünyaya ateş atmaya geldim, eğer şimdiden tutuş-muşsa daha ne isterim...Dünyaya selamet getirmeye mi geldim sanıyorsunuz? Size derim ki hayır, fakat daha doğrusu ayrılık getirmeye geldim. Çünkü bundan sonra bir evde beş kişi olacak, üçü ikiye, ikisi üçe karşı ayrılacaklar."
Luka, 12:49-52

Eski Ahide göre Davud (A.S.) şunları yapıyor :
"Akşamleyin Davud yatağından kalktı ve evinin damı üzerinde geziniyordu, yıkanmakta olan bir kadını damdan gördü, kadının bakılışı çok güzeldi. Davud kadın hakkında soruşturdu, biri onun Hitti Uriya'nin karısı ve Eliam'm kızı Bat-Şeba olduğunu söyledi. Davud ulaklar gönderip onu getirtti, kadın onun yanina geldi... Davud onunla yattı, kadın evine döndü ve kadın gebe kaldı ve Davud'a gebe kaldığını bildirdi... Davud Yoab'a mektup yazdı ve bu mektubu (Zina etmiş olduğu kadın Bat-Şeba'nin kocası) Uriya ile ona gönder-di. Mektupta, "Uriya'yı şiddetli cenkte ön diziye koyun ve onun yanından çekilin ki vurulsun da ölsün" diye yazdı. Yoab, şehri muhasara altında tutarken yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere karşı Uriya'yı koydu. Şehrin adamları Yoab'la cenk ettiler, kavimden, Davud'un kullarından düşenler oldu. Hitti Uriya da öldü... Uriya'nin karısı kocasının öldüğünü işit-ti...Yası geçince Davud gönderip onu evine aldı.."
II. .Samuel, l1: 2-27

İncillere göre Hz.İsa, babası ölen öğrenciye şöyle diyor :
"Şakirtlerden bir başkası İsa'ya dedi: Ya rab bana izin ver, önce gideyim ve babamı gömeyim, fakat İsa ona dedi: Benim ardımca gel, ölüleri bırak, kendi ölülerini gömsünler,"
Matta, 8:21-22
Hz. İsa, Havarilerine şöyle hakaret ediyor : "Ey İmansız nesil! Ne vakte kadar size dayanacağım."
Markos, 9:19
Eski Ahide göre Hz.Yakub'un oğlu Yehuda, gelini ile
zina ediyor:

»"Yehuda ilk oğlu Er için bir karı aldı ve onun adı Tamar'dı. Yehuda'nin oğlu Er rabbin gözünde kötü idi ve rab onu öldürdü...Yehuda dostu Adullam'lı Hira ile Timnat'a, sürüsünü kırkanlarin yanina çıktı. Tamar'a (Yehuda'nin dul gelini) işte kaynatan sürüsünü kırkmak için Timnat'a çıkıyor diye bildirildi. O da üzerinden dulluk esvabını çıkardı, peçesi ile örtündü ve Timnat yolu üzerinde olan Enaim kapısında sarınıp oturdu... Yehuda onu orada görünce kendisini kötü kadın zannetti, çünkü yüzünü kapamıştı. Yolda onun yanina inip dedi : Rica ederim gel senin yanina gireyim; çünkü onun kendi gelini olduğunu bilmedi. Tamar dedi: Yanıma girmek için bana ne verirsin? Ve o dedi: Sürüden bir oğlak gönderirim. Tamar dedi: Onu gönderinceye kadar bir rehin verir misin? Yehuda dedi: Ne vereyim? Tamar dedi: Mühürünü, kaytanını ve elindeki değneğini. Yehuda onları ona verip yanina girdi... Üç ay kadar sonra Yehuda'ya: Gelinin Tamar zina etmiştir ve o bu zina ile gebe kalmıştır diye bildirildi. Yehuda dedi: Onu çıkarın, yakılsın. Tamar dışarı çıkarıldığı zaman: Bu şeyler kiminse ben bu adamdan gebe kaldım diyerek rehinleri kaynatasına gönderdi ve dedi: Bak mühür, kaytanlar ve değ-nek kimindir? Yehuda onları tanıdı...
Tekvin, 38:6-26

Yeni Ahide göre Pavlos kötü insanların ve günahkârların öldürülmeleri gerektiğini şu sözlerle açıklıyor :

"Bütün haksızlık, kötülük, tamah, şerirlik ile dolmuş olarak haset, katil, niza, hile, huysuzluk ile dolu, kötülük söyleyenler, zemmamlar, Alla'ın menfurları, küstah, kibirli, övünücü, kötü şeyler mucidi, anaya babaya itaatsiz, anlayışsız, sözünde durmaz, tabiî sevgiden mahrum, merhametsizdirler. Bu gibi şeyleri işleyenler ölüme müstehaktırlar."
Romalılara Mektup, 1:29-32

Yuhanna İnciline göre Hz. İsa, hayvanlara sopa ile saldırıyor:
"Yahudilerin fıshı yakındı, İsa Yaruşalim'e çıktı. Mabette sığır, koyun ve güvercin satanlar ile sarrafları oturmakta buldu. İplerden bir kırpaç yapıp hepsini, koyunları da sığırları da mabetten kovdu, sarrafların paralarını döktü ve masalarını devirdi."
Yuhanna, 2:13-15

Yuhanna İnciline göre Hz. İsa, insanlara şöyle hakaret ediyor:
"Neden söylediğimi anlamıyorsunuz? Çünkü benim sözümü dinlemiyorsunuz. Siz babanız iblistensiniz ve babanı-zın heveslerini yapmak istiyorsunuz."
Yuhanna, 8:43-44

Kitâb-ı Mukaddeste Pavlos, insanları yine şöyle tarif ediyor. "Bunu bil ki, son günlerde çetin anlar gelecektir. Çünkü insanlar, kendilerini seven, parayı seven, övünücü, mağrur, küfürbaz, ana babaya itaatsiz, nankör, murdar, şefkatsiz, amansız iftiracı, nefsine mağlup, azgın, iyilik düşmanı, hain, inatçı, kibirli, zevki Allah'tan ziyade seven, takva suretini gösterip onun kuvvetini inkâr edenler olacaklardır. Bunlardan da yüz çevir."
Timoteos'a II. Mektup, 3:1-5

Eski Ahide göre Hz.Ibrahim, oğlu İshak'a Kenanlı bir kız alınmasını istememekte ve şöyle demektedir :

"İbrahim.... kölesine dedi: Rica ederim elini uyluğunun altına koy ve göklerin Allah'ı rabbin hakkı için sana yemin verdiririm ki, içinde oturmakta olduğun Kenanlılarin kızların-dan oğluma kadın almayacaksın; fakat benim memleketime ve akrabalarıma gideceksin ve oğlum İshak için bir kadın ala-caksın."
Tekvin, 24:2-4

Eski Ahide göre Hz.İshak da oğlu Yakub'a Kenanlı kız-larla evlenmemesini şöyle tenbih ediyor :
"İshak Yakub'u çağırdı ve onu mübarek kıldı, tenbih edip ona dedi : Kenanlı kızlardan kadın almayacaksın. Kalk Paddan-Aram'a, ananın babası Beutel'in evine git ve oradan ananın kardeşi Laban'in kızlarından kendine kadın al."
Tekvin, 28:1-2

Matta İnciline göre Hz. İsa, Kenanlıları köpek olarak şöyle tasvir etmektedir:
"İsa oradan çıkıp Sur ve Sayda taraflarına çekildi. İşte Kenanlı bir kadın o sınırlardan geldi ve 'Ya rab bana merhamet eyle sen ey Davud oğlu! Kızım kötü bir şekilde cine tutulmuş-tur' diye bağırdı. Fakat İsa ona bir söz cevap vermedi. Şakirtleri gelip 'Onu uzaklaştır, çünkü arkamızdan bağırıyor' diyerek İsa'ya yalvardılar İsa cevap verip dedi: Ben İsrail evinin kay-bolmuş koyunlarından başkasına gönderilmedim. Fakat kadın geldi ve 'Ya rab bana yardım et' diye ona tapındı. İsa cevap verip dedi: Çocukların ekmeğini alıp onu köpeklere atmak iyi değildir. Fakat kadın dedi: Evet ya rab, zira köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntılardan yerler."
Matta, 15:21-27

İncillere göre Hz.İsa, İsrail ırkından olmayanları şöyle tahkir ediyor:
"Mukaddes olanı köpeklere vermeyin ve incilerinizi domuzların önüne atmayın ki, onları ayakları altında çiğneme-sinler."
Matta, 7: 6

İncillere göre Hz. İsa şu sözlerle ırkçılık yapıyor :
"İsa bu Onikileri gönderdi ve onlara emrederek dedi: Milletlerin yoluna gitmeyin ve Samiriyelilerin şehirlerinden hiçbirine girmeyin; fakat daha ziyade İsrâil evinin kaybolmuş koyunlarına gidin."
Matta, 10:5-6

Yeni Ahid şu sözlerle köleliği meşrulaştırarak kölelerin efendilerine itaat etmelerini emrediyor :
"Boyunduruk altında olan kulların hepsi kendi efendile-rini tam hürmete layık saysınlar, ta ki, Allah'ın ismine ve talime küfrolunmasin ve iman etmiş efendileri olanlar, kardeş oldukları için onları hor görmesinler, fakat daha ziyade hizmet etsinler; çünkü bu hizmetten istifade edenler iman eyliyen sevgililerdir."
Timoteos'a I. Mektup, 6:1-2

Yine Yeni Ahide göre kölelik şu şekilde değerlendiriliyor :
"Ey hizmetçiler, efendilerinize, yalnız iyilere ve müla-yimlere değil, fakat ters huylu olanlara da tam korku ile itaat edin. Çünkü eğer birisi haksız yere elem çekerek Allah'a karşı vicdandan ötürü hüzünlere dayanırsa bu makbuldür... İyilik işleyerek elem çekip sabrederseniz, Allah nezdinde bu mak-buldür."
Petrus'un I. Mektubu, 2:18-20
Yeni Ahide göre köleler ve zayıflar mutlak itaat etmelidirler :
"Reislere ve hükümetlere tabi olmayı, itaat etmeyi... onlara ihtar et."
Titus'a Mektup, 3:1-2

Eski Ahide göre Hz. Musa, Mısır'dan çıkarken Yahudile-re, Mısırlıların mallarını çalmalarını şöyle tavsiye etmiştir:
"Mısır'dan gittiğiniz zaman eli boş gitmeyeceksiniz, fakat her kadın komşusundan ve evinde olan misafirden gümüş şeyler, altın şeyler ve esvaplar isteyecek, oğullarınızı, kızlarını-zı onlarla süsleyeceksiniz ve Mısırlıları soyacaksınız."
Çıkış, 3:21-22

Eski Ahidde hırsızlığın yanısıra faizcilik de şöyle tavsiye edilmektedir:
"Para faizi olsun, zahire faizi olsun, yahut ödünç verilen her şeyin faizi olsun, faizle kardeşine ödünç vermeyeceksin. Yabancıya faizle ödünç verebilirsin."
Tesniye, 23:19-20

Eski Ahidde hak ve hukuk anlayışı şöyle dile getiriliyor :
"Komşunun bağına girdiğin zaman canının istediği gibi doyuncaya kadar üzüm yiyebilirsin, fakat kabına koymaya-caksın, komşunun ekinine girdiğin zaman elinle başakları ko-parabilirsin, fakat komşunun ekinine orak salmıyacaksm."
Tesniye, 23:24-25

İncillere göre Hz. İsa mucize göstererek suyu şaraba çeviriyor:
"Galile'nin Kana şehrinde düğün oldu; İsa'nın anası da orada idi.İsa ile şakirtleri de düğüne çağırıldı. Şarap eksilince İsa'nın anası ona dedi: Şarapları yok. İsa ona dedi: Kadın benden sana ne? Saatim daha gelmedi... İsa hizmetçilere dedi: Küpleri su ile doldurun ! Onları ağızlarına kadar doldurdular. Hizmetçilere dedi: Şimdi çıkarıp ziyafet reisine götürün. Onlar da götürdüler. Ziyafet reisi şarap olmuş suyu tattığı zaman, onun nereden olduğunu bilmiyordu."
Yuhanna, 2:1-9

Eski Ahide göre ölmüş hayvan etini satmak caizdir:
"Hiçbir leş yemiyeceksin, onu yesin diye şehirlerinde olan garibe verebilirsin, yahut yabancıya satabilirsin. Çünkü sen Allah' rabbe mukaddes bir kavimsin. Oğlağı anasının sütünde pişirme!"
Tesniye, 14:21

Yeni Ahidde şarap içmek şöyle teşvik ediliyor :
"Artık yanlız su içme ! Miden ve sık sık gelen rahatsızlık-ların için biraz da şarap iç !"
Timoteos'a I. Mektup, 5:23

İncillere göre Hz. İsa tükürükle hasta tedavi ediyor :
"Bu şeyleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı, çamuru onun gözüne sürdü ve ona dedi: Git, Siloam havuzunda yıkan! O da gidip yıkandı ve görmekte olarak geldi,"
Yuhanna,9:6-7

İncillere göre Hz. İsa Havarilerin ayaklarını siliyor :
"İsa yemekten kalkıp esvabını bir yana koydu ve bir peşkir alıp kuşandı. Sonra leğene su koyup şakirtlerin ayakla-rını yıkamaya ve kuşandığı peşkirle onların ayaklarını silmeye başladı."
Yuhanna, 13:4-5

incillerde Hz. İsa'nın laubali tavırları şöyle sergileniyor :
"Şakirtlerden biri sofrada İsa'nın bağrına yaslanmıştı. İsa onu severdi...."
Yuhanna, 13:23

İncillerde Hz.İsa'nin lâubaliliği sadece erkeklere karşı değildir, o kadınlara karşı da laubali ve çok samimî görülüyor:
"Şehirde bulunan bir kadın, bir günahkâr kadın, İsa'nın Ferrisinin evinde sofrada olduğunu öğrenince, bir ak mermer kapta değerli yağ getirip onun ayaklarının yanında arkada durdu, ağlıyarak ayaklarını gözyaşları ile ıslatmaya başladı ve başının saçları ile ayaklarını sildi ve öptü ve değerli yağ ile meshetti. İsa'yı evine çağıran Ferrisi, bunu görünce içinden de-di: Bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan kimdir ve ne çeşit bir kadındır bilirdi... İsa kadına dönerek Simun'a dedi: Bu kadıni görüyormusun? Senin evine girdim, ayaklarım için bana su vermedin; fakat o benim ayaklarımı gözyaşları ile ıslattı, saçları ile sildi. Sen bana bir öpüş vermedin, fakat o, geldiğinden beri ayaklarımı durmadan öptü."
Luka, 7:37-45

Markos İnciline göre Hz.İsa Rüzgar ve fırtınayı şöyle azarlıyor:
"Büyük bir kasırga oldu, kayığa dalgalar saldırdı, o derece ki, artık kayık doluyordu. O ise kıçta olup yüz yastığı üzerin-de uyuyordu. Onlar kendisini uyandırıp dediler: Muallim, helâk olmamıza aldırış etmiyor musun? O da uyanıp yeli azarladı ve denize 'sus' dedi, yel dindi."
Markos, 4:37-39

İncillere göre Hz.İsa, kendini ayyaş ve obur olarak şu şekilde takdim ediyor :
"İmdi bu neslin insanlarını neye benzeteyim? Ve neye benzerler? Çarşı meydanında oturan çocuklara benzerler ki, 'Biz size kaval çaldık siz oynamadıniz; biz yas tuttuk siz ağla-madınız' diye birbirlerine çağırırlar. Zira vaftizci Yahya ekmek yemiyerek ve şarap içmeyerek gelmiştir, onda cin var diyorsu-nuz. İnsanoğlu yiyerek ve içerek gelmiştir. İşte, obur ve ayyaş adam, mültezimlerin ve günahkârların dostu diyorsunuz."
Luka,7:31-34

Yeni Ahid dul kadınlar hakkında şu aşağılayıcı tabirleri kullanıyor :
"İyi işler için hakkında şehadet olunan, bir erkeğin karısı olup altmış yaşından aşağı olmayan dul kadın, eğer çocuklar büyütmüş, eğer misafir kabul etmiş, eğer mukaddeslerin ayaklarını yıkamış, eğer sıkıntıda olanlara yardım etmiş, eğer her iyi işin ardınca gitmişse kaydolsun. Fakat daha genç dul kadınları reddet. Çünkü Mesih'e muhalif olarak nefsanî hevslerine düştükleri zaman evlenmek isterler... Bununla bera-ber evleri gezerek aylak olmayı da öğrenirler, ancak yalnız aylak değil, fakat üzerlerine düşmeyen şeyleri söyleyerek başkalarının işlerine karışan boşboğaz olurlar."
Timoteos'a I. Mektup, 5:9-15

İncillere göre Hz.lsa, evlenmemeyi, hatta erkeklerin kendilerini hadım etmelerini şöyle teşvik ediyor :
" Ben size derim: Kim zinadan ötürü olmayıp karısını boşar ve başkası ile evlenirse, zina eder; boşanmış olanla da evlenen zina eder. Şakirtler İsa'ya dediler: Eğer erkeğin karısı ile hali böyle ise evlenmek iyi değil, fakat İsa onlara dedi: Bütün insanlar bu sözü kabul edemez, ancak kendilerine verilmiş olanlar kabul edebilir, çünkü anadan doğma hadım vardır ve insanlar tarafından yapılmış hadım vardır, göklerin melekûtu uğrunda kendilerini hadım edenlere de vardır. Bunu kabul edebilen kabul etsin."
Matta, 19: 9-12

Yeni Ahide göre Pavlos kadınlardan uzak durmayı şu pasajla telkin ediyor:
"İmdi yazdığımız şeylere gelince: Adam için kadına dokunmamak daha iyidir."
Korintoslulara LMektup, 7: 1

Bir diğer pasajda Pavlos kendi bekarlığını örnek olarak göstermekte ve şöyle demektedir:
"Evlenmemişlere ve dul kadınlara diyorum: Benim gibi kalsalar onlar için iyidir."
Korintoslulara I Mektup, 7 : 8

Bir başka pasajda Pavlos, bekârların kendilerini eşleri ye-rine Allah'a adamaları yüzünden daha kârlı çıkacaklarını şu şekilde açıklamaktadır:
"Kızlar hakkında rabden emrim yoktur, fakat itimada layık olmak için rab tarafından merhamete nail olmuş bir adam olarak rey veriyorum... İnsanın olduğu gibi kalması iyidir. Kadına bağlımısın? Çözülmeyi arama; kadından çözülmüş-müsün? Kadını arama. Fakat evlenirsen günah etmezsin, eğer bir kız evlenirse günah etmez. Fakat böyle kimselerin bedende sıkıntısı olacaktır. Ben sizi esirgiyorum. Ey kardeşler!.. vakit kısalmıştır, bundan böyle karıları olanlar, karıları yok gibi, ağlayanlar, ağlamıyor gibi... olsunlar. Çünkü bu dünyanın heyeti geçiyor... Evlenmemiş adam, nasıl rabbi hoşnut etsin diye rabbin şeyleri için kaygı çeker; fakat evlenmiş adam nasıl karısını hoşnut etsin diye dünya işleri için kaygı çeker... Evlenmemiş olan kadın ve kız hem bedence, hemde ruhça mu-kaddes olsun diye rabbin şeyleri için kaygı çeker; fakat ev-lenmiş nasıl kocasını hoşnut etsin diye...kaygı çeker...Kendi kızını evlendiren iyi eder ve evlendirmeyen daha iyi eder."
Korintoslulara I. Mektup, 7:25-38

İncillere göre eli ile günah işleyen elini, ayağı ile günah işleyen ayağını kesmeli, gözü ile günah işleyen ise gö-zünü çıkarmalıdır:
"Eğer elin sürçmene sebep olursa onu kes; senin için hayata çolak olarak girmek, iki elin olarak cehenneme, sönmez ateşe atılmaktan daha iyidir. Eğer ayağın sürçmene sebep olursa onu kes; senin için topal olarak hayata girmek, iki ayağın olarak cehenneme atılmaktan daha iyidir. Eğer gözün sürçmene sebep olursa onu çıkar; senin için bir gözün olarak Allah'ın melekûtuna girmek, iki gözün olarak cehenneme atılmaktan daha iyidir."
Markos, 9:43-47

İncillere göre Hz. İsa, öğrencilerinin temizlik kurallarına riayet etmemelerine aldırış etmemektedir :
"Ferrisiler ve Yaruşalim'den gelmiş olan bazı yazıcılar İsa'nın yanında toplandılar, onun öğrencilerinden bazılarının, murdar yani yıkanmamış ellerle ekmeklerini yemekte olduklarıni gördüler. Ferrisiler ve yazıcılar ona sordular: Öğrencilerin niçin ihtiyarların ananesine göre yürümüyorlar ve murdar ellerle ekmeklerini yiyorlar? Onlara dedi... İnsana dışardan her ne girerse onu kirletemez... İnsandan çıkan şeydir ki insanı kirletir."
Markos, 7:1-23

İncillere göre Hz. İsa, ağaçları lanetleyerek kurutuyor :
"Ertesi gün Beytanya'dan çıktıkları zaman İsa acıktı. Uzakta yapraklı bir incir ağacı görüp belki onda bir şey bulurum diye geldi, yanina varınca üzerindeki yapraklarından başka birşey bulamadı; çünkü incir mevsimi değildi. İsa cevap verip ona dedi: Artık hiç kimse senden ebediyyen meyve yemesin... Sabahleyin, yanından geçerken incir ağacını kökünden kurumuş gördüler."
Markos, l1:12-20

Eski Ahidde küfürlü ifadeler şu şekilde yer almaktadır :
"Sen çok oynaşlarla fahişelik ettin, yine de bana dön! Rab diyor: Çıplak tepelere gözlerini kaldır bak, seninle nerede yatmadılar? Sen onlar için çöldeki bedevi gibi yolların kenarın-da oturdun, zinalarınla ve kötülüğünle diyarı murdar ettin."
Yeremya, 3:1-2

Sen güzelliğine güvendin ve şöhretin yüzünden fahişelik ettin, yoldan geçen her adamın üzerine fahişeliklerini dök-tün..kendine renk renk yüksek tepeler yaptın ve onların üzerine fahişelik ettin... bütün mekruh şeylerinde ve fahişelik-lerinde gençliğin günlerini aramadın...Yoldan geçen her ada-ma ayaklarını açtın ve fahişeliklerini arttırdin. Bol etli komşuların Mısır oğulları ile fahişelik ettin ve beni öfkelendir-mek için fahişeliğini arttırdin... Asur oğulları ile de fahişelik ettin, çünkü doymuyordun, onlarla da fahişelik ettin, yine doymadın... Kildanilerin diyarına kadar fahişeliğini arttırdin, yine bununla da doymadın.. Zina eden, kocasının yerine ya-bancılar alan bir karısın. Bütün fahişelere hediyeler verirler, fakat sen bütün oynaşlarına hediyeler veriyorsun, fahişelikle-rin için her yandan sana gelsinler diye onlara rüşvet veriyor-sun. Fahişeliklerinde başka kadınlara benzemezsin, çünkü fahişelik etmek için kimse senin ardına düşmüyor."
Hezekiel, 16:15-34

"Zina ve eski şarapla yeni şarap, aklı alır... Çünkü zina ruhu onları saptırdı ve kendi Allahlarindan ayrılıp zina etti-ler... Kızlarınız, gelinleriniz zina ediyorlar, fahişelik ettikleri zaman gelinlerinizi cezalandırmayacağım... Ey İsrail! Sen zina etsen de bari Yehuda suçlu olmasın. Gılgala gelmeyin, Beyt-aven'e çıkmayın... Çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti."
Hoşea,4 :11-14

"Kavmim için kura attılar ve fahişenin ücreti olarak bir erkek çocuk verdiler, içki içsinler diye şarap bedeline bir kız sattılar...."
Yoel,3:3

İncillere göre Hz.İsa tembelliği şöyle teşvik ediyor :
"Size diyorum: Ne yiyeceksiniz, yahut ne içeceksiniz diye hayatınız için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için de kaygı çekmeyin."
Matta,6: 25

"İsa öğrencilerine dedi: Ne yiyeceksiniz diye hayatınız için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için kaygı çekmeyin. Çünkü hayat, yiyecekten; beden, giyecekten daha üstündür. Kargalara bakın! Onlar ne ekerler, ne de biçerler, ne kilerleri ve ne de ambarları vardır, Allah onları besler, sizler kuşlardan ne kadar daha değerlisiniz? "
Luka, 12:22-24

"Yine size derim: Devenin iğne deliğinden geçmesi, zen-gin adamın Allah'ın melekûtuna girmesinden daha kolaydır."
Matta, 19:24

"Yer yüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin ki, orada güve, pas yeyip bozar ve orada hırsızlar delip girerler ve çalarlar. Fakat kendinize gökte hazineler biriktirin ki, orada ne güve, ne de pas yeyip bozar ve hırsızlar orada ne delerler, ne de çalarlar."
Matta, 6:19-20

"Bunun için sizden her kim bütün varından böylece vazgeçmez ise benim şakirdim olamaz."
Luka,14:33

Yeni Ahide göre akılsız olmak, akıllı olmaktan daha iyi dir:
"Allah hikmetlileri utandırmak için dünyanın akılsız şeylerini seçti, Allah kudretli şeyleri utandırmak için dünyanın zayıf şeylerini seçti."
Korintoslulara I. Mektup, 1:27

"Kimse kendi kendisini aldatmasın. Eğer bir kimse aranız-da bu dünyada kendisini hikmetli sayarsa, hikmetli olmak için akılsız olsun. Çünkü bu dünyanın hikmeti, Allah'ın indinde akılsızlıktır."
Korintoslulara I. Mektup, 3:18-19

İncillere göre çarmıha gerildiği sırada Hz.îsa, Allah'a
şöyle isyan etmiştir:
"Üçüncü saatti, onu haça gerdiler, onun üzerinde suç yaf-tası: 'Yahudilerin kralı' diye yazılmıştı. Biri sağında, biri solunda iki haydudu onunla beraber haça gerdiler. Geçenler' Vay! sen ki mabedi yıkar, üç günde yaparsın, haçtan inerek kendini kurtar' diye başlarını sallayıp ona söverlerdi. Aynı saatlerde başkâhinler, yazıcılarla eğlenerek dediler: O, başkala-rını kurtardı, kendisini kurtaramıyor...Altıncı saat olunca, bütün yer üzerine dokuzuncu saate kadar bir karanlık çöktü. Dokuzuncu saatte İsa Yüksek sesle bağırdı : Eloi, Eloi ! Lama sabaktani, ki tercüme edildiğinde, 'Allah'ım, Allah'ım! Niçin beni bıraktın?' demektir."
Markos, 15:25-34

kitabı mukaddesten seçmeler

Peygamberlere iftira ve her türlü saçmalıklara bilerek veya bilmeyerek inanan,islama ve müslümanlara saldıran,Görünüşte insan;Görünmeyen mana aleminde Hayvanlardan daha aşağı mertebede olan bu insanların içinde,ıslah olacak olanlar,imana gelecek olanlar varsa,yüce ALLAH Islah etsin;yoksa,Kahhar ismi şerifi ve sevgilileri hürmetine kahru perişan eylesin.allah müslümanların yardımcısı olsun.her türlü felaketten korusun.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar